8
Na-Jesus anima-ngarrgiwana manaalanyan 7.
Anubani-yung anu-gadhuwa ana-jib ngarrgiwaa manubama-yung manaalanyan marang-aynjaabugij marri muulawaa-wala. Warruburru-yung warra-wurru-wurruj marri warruburru-yung warra-mulung-arrgi-yung wurru-muḏaḏbiyn, anaani-yung waarwiḻwilhiyn baḏag wurru-burri.
Anubanila ngaarranggayn, nga-nayn angel marang-aynjaabugij marri wulawaa. Wu-warragarra-lhi yuwaagu raga-ragij na-God-duj. Marri aynbaj wurru-yayn anaani-yung trumpet waadurru-yung-guy wubani-wuy marang-aynjaabugij marri wulawaa.
Bagu altar wu-lhaay, wu-maṉdhini gold. Wu-lhaay raga-ragij wubani a-throne. Aynjaabugij angel wu-yanggi, wubani-wuy a-altar, nga bagu wu-lhangayn. Manaama-yung waṉagaa gaṉdharra, ma-maṉdhini gold. Marri ngura anubagu wu-wilngiynjini. Anubani-yung ana-angel wurru-yayn anaani arrawuj-mamaaḻang arrawindi. Marri wugurraayunggaj anubagu, anaani-yung ana-lhaawu, anubani-yung-maynji wurru-yambina na-God-jinyung warra-wurru-wurruj, wunu-yambina arrwiyaj. Manaama-yung mana-gaṉdharra, anaani-yung ana-angel burrangi ana-altar-rruj, raga-ragij wubani a-throne.
Anubani-yung anu-nguban, marri anaani-yung ana-lhaawu warruburru-yung-jinyung warra-wurru-wurruj-jinyung na-God-jinyung, anaani-yung waadadiyn arrwiyaj na-God-guy, wubani a-marang-gala angel-wala.
Anubanila, miyn ana-angel manaama-yung mana-gaṉdharra, marri yiga-miyn yuwaagala ngura, nga buguni yiga-ngu-burriyn ama-gaṉdharra-wuy. Anaani-yung waṉagaa mana-gaṉdharra, marri yuuguni barawudiyn aani-wuy a-lhal-wuy. Anaani-yung wu-waṉini wu-ngurrurruwandi anaani-rruj ana-lhal, marri ni-mindhangi yamiynji, marri anaani ana-lhal waaban-galaliyn-bindiyung.
Marang-aynjaabugij marri wulawaa trumpet.
Anubanila-wala, anubani marang-aynjaabugij marri anubani anuulawaa ana-angel arra-waṉagaa trumpet. Anaani lhaalhag wugurraayung anggu-lhamurrang.
Anubani ana-raga-ragij ana-angel wu-lhamurriyn ana-trumpet. Anubani-yung aa-gugu-yii wu-yamaa yagu wugurru wu-muṉḏurr, wu-waḏa-waḏaḏ, anuwaagala wu-rabini anaaban-guy. Marri ngura ngijang anuwaagala wu-yiga-rabini. Marri anuwaagala ngijang maadbarrwini wulang anaanu-wuy anaaban-guy. Mulung-arrgi-yung anaani anaaban waaban-nagini, marri ana-mulung-arrgi-yung waari anggaaban-nagini. Ana-rangag arrgi-yung wu-nagini, wugurraayung ana-rangag waari anaarrgi-yung anggu-nagini. Anaani-yung ana-maḏa-yililig-jinyung ana-maḏa, anaani-yung wu-warra-nagini.
Anubanila-wala, wulawaa-wala angel miyn ana-trumpet, marri wu-lhamurriyn. Anaani yangi ari runggal wu-rabini yuwaagu amaar-wulunga-rruj. Anubagu wu-nagini ngura. Nguynju yaga ma-ḻandhirrngindaa ama-ṉuga-yii. Manubama-yung mana-lhagayag manaarrgi-yung maar-waynbijgiiyn, maar-wulang-gulang-mayn. Ana-ngujija anubani wu-wiri-yinyung, anaarrgi-yung wu-wiri, anaarrgi-yung wu-lhagarra-ngawini. Magurraayung mana-barrawu manaarrgi-yung ma-ngambini, manaarrgi-yung waari.
10 Wugurraayung wulaynbaj-gala angel miyn anubani ana-trumpet, wu-lhamurriyn. Ngarraagi-yung runggal miyiri ngi-rabini yuwaagala aarrwar-wala yaanuwuy aaban-guy. Ngarraagi-yung ngi-milhiynjini nguynju a-ngura-yii, ngi-yamayn. Ngarraagi-yung ngi-raarrangi ngi-rabini aala-rruj aaynbaj-duj, ngi-waḻa-waḻgayn, marri aaynbaj-duj a-ngajal-uj. 11 Ngarraagi-yung ngarra-miyiri, ngi-mayini Aligarrbidhi. Anaarrgi-yung anaa-gugu waaligarrbidhi. Warraawurru-yung arraarrawindi wurru-wurruj wurraaḻ-nguni dani anaa-gugu, anaani-yung waar-waladi marri wurraaḻ-nguni-maynji, wuu-lhagarra-ngawini wugurru.
12 Anubanila-wala, wuulal-wulal-wala anaani-yung angel mangi anaani ana-trumpet, wu-lhamurriyn. Anaani-yung anaarrgi-yung yi-lhalmbaarrii-rruj yi-waḻirr, bagu anaani-yung ḻirriiḻ-wang. Nga waari angi-wabarra-milhangi, ngi-nguwarrng ngi-burri. Nigaayunggaj naagi-yung na-ḻabama, ni-yamayn-bugij, ḻirriiḻ-wang naagi-yung na-ḻabama, nga ni-nguwarrng ni-burri, ngigaayunggaj ngarraagi ngarra-miyiri ngi-yamayn-bugij, ngi-nguwarrng ngi-burri. Anaani-yung waangamungamug wu-burri. Anubani-yumbaa ngarraagi-yung ngarraaḻirr waari angi-wabarra-milhangi. Nguynju anubani wiijamaa, ana-miyn.ngu-maynji, waari anaani-yung anggu-yamaa ngijang anggu-wabarra-milhangi wugurru.
13 Anaani-yung ngaarranggayn ngijang, anaani-yung ngaawanggiyn, ngarraagi-yung marrgij ngi-yambini yanggarrwar. Yaaji arrwar ngi-wuramini. Ngi-yamayn “Magarrangaynji! Magarrangaynji!” ngi-yamaa, “Manaama-yung mana-magarrangaynji ma-waṉina warruburru-yung yungguyung warra-wurru-wurruj wurru-burraa-yinyung a-lhal-uj. Anaani-yung ana-wulaynbaj ana-angel anubani-yung wu-lhamurrii-maynji ana-trumpet, manaama runggal magarrangaynji ama-waṉiyn!” Dani-yung ngi-yamaa ngarraagi-yung ngarra-marrgij.