2
Na-Jesus-inyung ana-lhaawu warruburru-wuy ana-Ephesus-jinyung.
Naagi-yung na-Jesus ni-yambini-wugij. “Ba-warrarrii anaani ana-lhaawu wubani a-angel-wuy ana-church-jinyung anubani ana-Ephesus. Nagang bamba-magana warruburru-wuy warra-wurru-wurruj-guy ana-church-jinyung. Bamba-magana, anaani ana-lhaawu ngayawi-wala, ngaya-waj anaani nga-yaarri-yinyung bandharra-waj marang-aynjaabugij marri wulawaa anu-dhalng. Marri ngangu-waṉagaa ngarra-miyiri, marang-aynjaabugij marri ngi-wulawaa.
“Nga-marrbuy ngaya anubani nurru-waṉbina-yinyung. Nugurru nurru-mijgalmina angudu. Aadanu nurru-yaal-murramurra baḏag. Marri waari nambarra-ngaynbandang warruburru warraalaaladi, waari amburru-burrangang nugurri-rruj. Warruburru-yung wurraawaḻangi-yinyung, nugurru narra-nguynju-nguynjijgaa. Wurru-yamaa, ‘God ngani-lharrgang,’ yagu nugurru nirriijangani, aadanu wiij-gawaḻangi. Marri ngaya nga-marrbuy aadanu nugurru nirri-waṉagana wungarri, nugurru yamba nirri-waṉagana ana-muwaj ngayawi-nyinyung. Yagu nugurru nurru-yaal-murramurra marri nurru-lhara andhurrg nugurru, waari numburru-yaal-ngawini.
“Yagu nga-marrbuy aynjaabugij nurru-waṉbina aladi. Ana-wulhu-wulhurr ngirri-ngaynbandangi maaḻamburrg, yagu aḏaba waari ngirri-ngaynbandang anaani-rruj. Nugurru numburru-wijangayii wurrugu. Numburru-wijangayii wiijaminggarrini anubani-yunggaj, nurru-waṉbini. Nimbirriij-garruna anaani anaaladi. Numburru-waṉbina anggiij-nguynju wubani-yung-jii nurru-waṉbini-yii. Yagu yagi-maynji nurru-waṉbi, ngaya ngaynjaarri nugurri-wuy, nganggu-yarina anubani anu-dhalng nugurri-wala. Yagu nurru-waṉbina anaani ana-maaḻamburrg. Warruburru-yung warra-wurru-wurruj wurru-mayini Nicolaitan, wurru-waṉbini aladi. Nugurru nirri-wurrij-bangana anubani anaaladi. Ngaayunggaj anubani ngawu-wurrij-bangana anaaladi wugurru.
“Yuga nugurru numburraawanggina manaama mana-warang? Nugurru nimbii-yaynjangayii anaani ana-lhaawu, ana-Maṉngulg Mawurr wu-yambina-yinyung wubani-wuy a-church-guy. Ngaya ngawu-ngarrgiwang anubani anu-ngugulmung ana-rangag-gala ana-wiri-yinyung. Warruburru wuu-lhuḏ-jaarri-yinyung, ngambiiyn anaani. Anubani ana-rangag wu-lhara wubani-rruj na-God-duj a-mamanunggu a-lhal.”
Na-Jesus-inyung ana-lhaawu warruburru-wuy ana-Smyrna-yinyung.
Naagi-yung na-Jesus ni-yambini-wugij. “Nagang aadanu anaani ba-warrarrii ana-lhaawu wubani-wuy a-angel ana-church-jinyung wubani-rruj a-Smyrna-rruj. Bamba-magana warruburru-wuy ana-church-jinyung, anaani ana-lhaawu ngayawi-wala, ngaya-waj ana-wulhu-wulhurr marri anubani-rruj wu-dhaag-mana-rruj. Nga-ngawiiyn marri nga-wiri-mayn anaani.
“Ngaya nga-marrbuy, runggal nugurru nirrima-waṉagana magarrangaynji. Marri nugurru nurraambalalari. Yagu ngubindi, nugurru nurraambalal-windiyung! Warra-mulung-arrgi-yung nambiiladi-yamawana. Warruburru wurraan-jamana wugurru wurru-Jew, yagu warruburru-yung waari na-God-jinyung warra-wurru-wurruj. Warruburru-yung na-Satan-jinyung, na-baḏirrnya-yung, warruburru-yung. 10 Warruburru warra-mulung-arrgi-yung lhaalhag amburru-waṉbina nugurri-wuy aladi. Yagu yagi nurru-ḏirrngawi. Na-baḏirrnya-yung nubagi mal-dhamurrug nambani-lharrgang wubani wuu-radba-radbidhaa-wuy, mulung-arrgi-yung nugurru. Na-baḏirrnya-yung niga nambani-rawumana nugurru. Aladi anggu-waṉina nugurri-wuy, ngarraagi marang-aynjaabugij marri marang-aynjaabugij ngarraaḻirr. Numburru-wuguuguni numburru-jambarrgina. Wiiya anubani-yung numbuu-lhagarra-ngawina. Marri ngaya anambiiyn ana-wiri, anubani-yung nguynju yaga numburraambaḻ-yadina, wugurru.
11 “Yuga nugurru numburraawanggina manaama mana-warang? Nugurru nimbii-yaynjangayii anaani ana-lhaawu, ana-Maṉngulg Mawurr wu-yambina-yinyung wubani-wuy a-church-guy. Warra-mulung-arrgi-yung ambu-lhagarra-ngawina ngijang ambu-malgaagijgina, ambu-ngawina-yinyung. Wubani ambu-yaarri a-ngura-wuy. Yagu warruburru ambuu-lhuḏ-jaarri-yinyung, yagi anubuguni wurru-rumi.”
Na-Jesus-inyung ana-lhaawu warruburru-wuy ana-Pergamum-jinyung.
12 Naagi-yung na-Jesus ni-yambini-wugij. “Ba-warrarrii anaani ana-lhaawu wubani-wuy a-angel ana-church-jinyung wubani-rruj a-Pergamum. Bamba-magana, anaani ana-lhaawu ngayawi-wala, ngawu-waṉagana-yinyung ana-galiwanga. Wu-ra-wulagiynjina anaani ana-galiwanga. 13 Ngaya nga-marrbuy ana-lhal aadanu nurru-burraa-rruj. Nubagi na-baḏirrnya-yung, na-Satan, ni-buunggawa-mana ana-lhal. Yagu nugurru nirri-waṉagana ngayawi-nyinyung ana-muwaj. Nugurru waari numburru-muḏaḏbangi anubani-yung nuu-jambarrgini-yinyung ngayawi-wuy. Naagi waḻyinyung ni-jambarrgiiyn, naagi-yung Antipas na-nimuwaj-jung, wunu-wini. Yagu nugurru nurru-burri-wugij, waari ngirriirru ngaya, wudani-rruj na-Satan ni-burraa.
14 “Yagu waadharra nurru-waṉbina anaaladi. Mulung-arrgi-yung nugurru nirri-yaynjangani anaaladi ana-lhaawu na-Balaam-jinyung. Naagi na-Balaam, naagi aynbajung nu-yiyini, naaynbajung na-nimuwaj-jung na-Balak. Anubani-yunggaj naagi-yung na-Balak wani-dhaayurrijgaa warruburru-yung warra-wurru-wurruj warra-Israel, nguynju yadhu wurru-waṉbini aladi. Warraawurru-yung wurru-nguni aladi ana-marrya. Anubani-yunggaj anaani wurruuni wubani a-lhawadhawarra-wuy, anaani ana-marrya. Marri wurru-waṉbini arrbidi ana-nguniyn wugurru.
15 “Marri aynbaj nurru-waṉbina anaaladi. Nugurru warra-mulung-arrgi-yung nirri-waṉagana anaaladi ana-lhaawu warruburru-yung-jinyung warra-Nicolaitan-jinyung.
16 “Nugurru aadanu nimbirriij-garruna anaani anaaladi aḏaba. Yagi-maynji, anaani mal-barubaj ngaynjaarri danu-wuy, anambuumana yaani-mirri galiwanga, a-ramadhan-gala anggu-rabalang.
17 “Yuga nugurru numburraawanggina manaama mana-warang? Nugurru nimbii-yaynjangayii anaani ana-lhaawu, ana-Maṉngulg Mawurr wu-yambina-yinyung wubani-wuy a-church-guy. Warruburru ambuu-lhuḏ-jaarri-yinyung, ngaya anaani ngambiiyn wu-miḏaamimi ana-marrya, ana-muwaj anaani wu-mayini manna. Marri ngambiiyn ma-ṉuga-ngalngalngaluj manaama mana-ṉuga. Marri anaani wu-gadhuwa warrarrini ana-muwaj, manaama-rruj mana-ṉuga-rruj. Ngambiiyn-maynji manaama, wugurraaj-bugij ambu-marrbuy anubani ana-muwaj.”
Na-Jesus-inyung ana-lhaawu warruburru-wuy ana-Thyatira-yinyung.
18 Naagi-yung na-Jesus ni-yambini-wugij. “Anaani ba-warrarrii ana-lhaawu wubani a-angel a-church-jinyung, anubani-yung Thyatira, anubani ana-lhal. Bamba-magana, anaani ana-lhaawu ngayawi-wala, na-Niwiyayung na-God-jinyung. Ngayawi-nyinyung manaama mana-bagaḻang ma-yamaa nguynju a-wudhalng-jii, wu-murrmbulangi. Marri anaani ana-mun ngayawi-nyinyung, nguynju yi-yiiḻi-yii. 19 Nga-marrbuy aadanu nugurru nurru-waṉbina-yinyung. Nugurru nurru-ngaynbandiynjina, nuu-jambarrgina ngaya, nugurru narra-maṉmani warra-mulung-arrgi-yung, marri nurru-lhara andhurrg. Anubani-yung nurru-waṉbini-yinyung, anubani ana-wulhu-wulhurr, anaani-rruj aḏaba nurru-waṉbina ana-malg-jimbaj aḏaba wiij-maṉdhina.
20 “Yagu nga-marrbuy aynjaabugij nurru-waṉbina aladi. Maṉinyung ngi-burraa nugurri-rruj, ngarra-ngarrimuwaj-jung Jezebel. Waari nimbirringa-lhambiyn. Ngi-yambina, ngunaa-ja-jambina-yinyung na-God, yagu waari aḏaba. Wangi-yiyina warra-wurru-wurruj yagu wangi-dhaayurrijgana, nga wurru-waṉbina ana-nguniyn anaarrbidi. Marri anubani-yung wurru-nguyii a-marrya, wurru-nangana-yinyung a-lhawadhawarra-wuy, wirri-warraarriwana-yinyung. 21 Wurrugu, ngangu-narrangi ngaadagi-yung, ngangaa-garranggaa, lhal-ngargu angi-wij-garru. Yagu waari angi-wij-garru. Ngi-wuguuguni ngi-waṉbini anubani anaaladi ngiga.
22 “Ngubindi, ngangu-lhangurrngijga ngiga. Marri warruburru-yung warra-waḻya-waḻya wurru-waṉbina-yinyung ana-nguniyn, yagi-maynji anubani wirriij-garru, anubani-yung ngambaa-maṉdhii runggal aladi. 23 Marri warruburru-yung ngigawi-nyinyung wangi-yiyina-yinyung, ngambuumana, amburru-lhagarra-ngawina. Bani-yung marri, warraarrawindi-lhangu wurru-jambarrgina-yinyung, wugurru amburru-marrbuy-mana, ngaarra-nayii warruburru warra-wurru-wurruj, wugurri-nyinyung anaandhiri. Warruburru-yung ngambaa-gaagijgina warraaynjaaynjaabugij-gaj maaḻamburrg windiyung.
24 “Warra-mulung-arrgi-yung nugurri-rruj, wurru-marrbuy-wina ngarrubagi-yung-jinyung ana-lhaawu. Marri wurru-yamana, anaani wurru-marrbuy-wina wubani yij-miḏaamimi nubagi na-Satan-jinyung ana-lhaawu.
“Yagu nugurraayung aadanu warra-mulung-arrgi-yung ana-Thyatira-yinyung, waari-yinyung numburraawanggiyn aadani ana-lhaawu, anaani ngana-magana yaani-yung. Anubani yagi nurru-waṉbi anaaynbaj. 25 Numburru-lhara andhurrg, numburraandha-wuguuguni aadanu. Wurrugu marri ngandaagiyn ngaya.
26 “Warruburru-yung wurru-lhuḏ-jaarri-yinyung, ngambi-yandhurrbangana-yinyung ngayawi-nyinyung anaani ana-lhaawu, anaanila-wala anubani wu-dhaag-mana-rruj, anaani ngambiiyn lhuḏ, nguynju yadhu ambarra-narri ana-lhal-lhangu-yinyung warra-wurru-wurruj.
27 “Anaani anggiijamang, nguynju ana-wubiba waarrarrina,
‘Burru-yung anaani amburru-buunggawa-mana wugurru anubani-yung runggal-mirri lhuḏ.
Marri ambarra-jadugang warruburru-yung warraalaaladi,
nguynju yaga wugurru anaani ambirrima-wagiwana ama-gaṉdharra-yii, anggiijamana.’
Dani-yung wu-yamana ana-wubiba. Anggiijamang ngambiiyn lhuḏ, nguynju ngayawi-nyinyung na-Baba ngani-yayn ngaya ana-lhuḏ anubani-yunggaj. 28 Warruburru-yung ngijang ngambiiyn ngarraagi ngaa-ḻanggurralma.
29 “Yuga nugurru numburraawanggina manaama mana-warang? Nugurru nimbii-yaynjangayii anaani ana-lhaawu, ana-Maṉngulg Mawurr wu-yambina-yinyung wubani-wuy a-church-guy.”
2:27 Psalms 2:8-9.