3
Na-Jesus-inyung ana-lhaawu warruburru-wuy ana-Sardis-inyung.
Naagi-yung na-Jesus ni-yambini-wugij. “Nagang anaani ba-warrarrii ana-lhaawu wubani a-angel-wuy ana-church-jinyung anubani ana-Sardis, ana-lhal. Bamba-magana, anaani ana-lhaawu ngayawi-wala, yaagi ngangu-waṉagana marang-aynjaabugij marri ngi-wulawaa ngarra-miyiri. Wiijamana, marang-aynjaabugij marri wulawaa ana-malnguj na-God-jinyung. Nga-marrbuy anubani nurru-waṉbina-yinyung nugurru. Warra-wurru-wurruj wurraan-jamana nugurru nurru-wiri, yagu waari, nuu-lhagarra-ngawiiyn aadanu! Nugurru numburru-ḻaḻagiiyn! Lhaalhag aḏaba numburru-ngawang. Numburru-maṉdhina, nugurraajbaj numburru-waḏa-waḏaḏ-gina. Ngaarranggaa, anubani-yung nurru-mijgalmini-yinyung, yagu waari numburru-waṉbang-bindiyung ana-maaḻamburrg, ngayawi-nyinyung na-God anubani-yung niwu-ngaynbandii-yinyung waari anggiijamang, nurru-waṉbina-yinyung nugurru. Numburraawanggina, numburru-wijangayii aniga-yung anubani-yung nurru-waṉbini-yinyung anubani-yunggaj. Yagu numburraandha-wuguuguni numburraaṉbina-wugij ngijang. Nimbirriij-garruyn anubani anaaladi. Yagi-maynji nurru-marayanggi, ngaynjaarri aadanu-wuy, nguynju wu-wamaamajaa-yii. Ngaynjamang anubani-yung numburru-maḻaḻadi, yagi nurru-marrbuy-mi nugurru.
“Aadaju nugurri-rruj ana-lhal ana-Sardis, mulung-arrgi-yung yagu waari amburraaladi-magaa. Warruburru wiijamana wurru-ngalngalngaluj ana-lhirribala. Burru-yung marri ngaya naambaanggarra-yaarri. Burru-yung amburru-yabina manubama-yung mana-ngalngalngaluj mana-yaaḻi, wugurru yamba wurru-mamanunggu.
“Warruburru ambuu-lhuḏ-jaarri-yinyung, amburru-yabina ngalngalngaluj mana-yaaḻi. Warruburru-yung warru-mu-muwaj amburru-mari-warrarrina wubani-rruj a-wubiba-rruj a-wiri-yinyung. Anubani yagi ngawu-lhaladi ana-muwaj wugurri-nyinyung. Anubani-rruj ngandhara ngayawi-rruj na-Baba raga-ragij, marri nigawi-nyinyung ana-angel, marri anubani-yung ngambaa-mij-burryuwina wugurri-nyinyung ana-muwaj nigawi-wuy.
“Yuga nugurru numburraawanggina manaama mana-warang? Nugurru nimbii-yaynjangayii anaani ana-lhaawu, ana-Maṉngulg Mawurr wu-yambina-yinyung wubani-wuy a-church-guy.”
Na-Jesus-inyung ana-lhaawu warruburru-wuy ana-Philadelphia-yinyung.
Naagi-yung na-Jesus ni-yambini-wugij. “Anaani ana-lhaawu nagang ba-warrarrii wubani-wuy a-angel-wuy a-church-jinyung a-Philadelphia-yinyung. Bamba-magana, anaani ana-lhaawu ngayawi-wala, ngaya anaani na-maṉngulg-jung marri nga-yambina-yinyung yijgubulu-windiyung. Ngaya-waj ngawu-waṉagana anaani ana-key, nubagi-yung-jinyung na-king na-David-jinyung, anaani ana-key. Anubani-yung-maynji nganggu-dhidang anaani anu-dhawang, warraaynbaj waari wirri-gara-wawalhijgi. Marri ngijang nganggu-gara-wawalhijgang-maynji anaani anu-dhawang, warra-wurruj waari warrubawi-yung wirri-dhidi wugurru.
“Nga-marrbuy nugurru aadanu nurraaṉbina-yinyung. Ngaya nganggu-gara-wawalhijgana raga-ragij-gaj anaani anu-dhawang, warraaynbaj waari wirri-dhidi. Nga-marrbuy, numburru-waḏa-waḏaḏ-mana, wirrig. Waari numburru-muḏaḏbangi anubani ngaya ngirri-ngu-jambarrgini-yinyung, ngayawi-nyinyung anaani ana-muwaj.
“Mulung-arrgi-yung warra-wurru-wurruj anubagu wurraan-jamana yingga wugurru wurru-Jew, yagu warruburru-yung waari na-God-jinyung warra-wurru-wurruj. Wugurru wurraawaḻangi. Yijgubulu, nubagi wugurri-nyinyung nubagi na-baḏirrnya-yung, marri nigawi-nyinyung anubani ana-wumurrng. Ngubindi, ngaya anaani warruburru ngamba-mani, ngamba-yarrijgina, nga daju amburru-burrdaa nugurri-wuy a-mun-guy. Nguynju yadhu amburru-marrbuy ngaya nganaa-ḏamarr-ngu-burraa nugurru. 10 Nugurru ngirri-yandhurrbangana ngaya, anubani nurru-lhambaamburrg marri nurru-lhara andhurrg. Wudani-yung-gala, ngaya nganggu-yarina anaaladi nugurri-wala. Anaani anaaladi wu-waṉina aani-rruj a-lhal-lhangu, nguynju yadhu ngaya ngamba-rawumana warruburru-yung warra-wurru-wurruj, wurru-burraa-yinyung anaani-rruj ana-lhal. Yagu anaani anaaladi yagi wu-rumi nugurri-wuy aadanu.
11 “Ngandaagiyn anaani mal-dhamun.gurrg. Nugurru aadanu numburru-lhara andhurrg, yagi nurru-lhuṉdhi. Nguynju yadhu anubani ana-bayarra na-God-gala, nguynju yagi warraaynbaj wi-yari nugurri-wala. 12 Warruburru amburru-lhuḏ-jaarri-yinyung, anubani-yung ngamba-narrii, nguynju yadhu amburru-lhara andhurrg, anubani-rruj ana-wumurrng na-God-jinyung. Anubanila-wala waari wurru-yarrami ana-wumurrng-gala. Anaani nganggarrarrii ana-muwaj na-God-jinyung, ngambaa-garrarrii wugurri-rruj, marri ana-muwaj na-God-jinyung anubani ana-wumurrng anu-gadhuwa anubani ana-Jerusalem. Anubani ana-Jerusalem anggu-dhirridang arrwar-wala na-God-gala. Marri anubani ngayawi-nyinyung ana-muwaj, anubani nganggarrarrina yi-wurrij-duj, anubani anu-gadhuwa ana-muwaj.
13 “Yuga nugurru numburraawanggina manaama mana-warang? Nugurru nimbii-yaynjangayii anaani ana-lhaawu, ana-Maṉngulg Mawurr wu-yambina-yinyung wubani-wuy a-church-guy.”
Na-Jesus-inyung ana-lhaawu warruburru-wuy ana-Laodicea-yinyung.
14 Naagi-yung na-Jesus ni-yambini-wugij. “Anaani ba-warrarrii anaani ana-lhaawu wubani a-angel-wuy ana-church-jinyung anubani ana-Laodicea, ana-lhal. Bamba-magana, anaani ana-lhaawu ngayawi-wala, ngayawi-nyinyung ana-muwaj anaani ‘Yijgubulu.’ Ngaya anaani nga-jambarrg marri ngubindi-windiyung. Marri nganaa-jambina maaḻamburrg-galawaj na-God. Marri anaani ngaarra-maṉdhangi anaarrawindi-lhangu na-God yadhu.
15 “Nga-marrbuy anubani nurraaṉbina-yinyung nugurru. Nugurru waari ngirri-wurrij-bang ngaya, yagu nugurru waari ngijang ngirri-ngaynbandang ana-maaḻamburrg. Nugurru nurru-yamana nguynju a-marrya-yii, ana-marrya wu-lhamij-gaynbaj-mana, waari nurru-lhami-ḏawu. 16 Warrubawi-yung-maynji warra-wurruj ambu-nguyii ana-marrya, nga waari wu-lhami-nguḏdhi, ambu-lhagaḻang anubani-yung ana-marrya. Wiijamana, ngaya anaani anambaarruyn nugurru.
17 “Nugurru nurru-yamana ‘Ngaya anaani ngaambalal. Anaani ngayawi-nyinyung arrawindi anaarra, waari nganggaarra-ngaynbandang ngijang, yaani yamba ngaarra-waṉagana.’ Yagu nugurru nurru-maḻaḻadi nurraalharaguna, nurraambalalari, marri nurru-bagumana, marri waari mana-yaaḻi nimbirrima-waṉagang! Warra-wurru-wurruj nambambi-warrngayungana nugurru.
18 “Wudani-yung-gala, anaani ngana-magana nugurri-wuy, anaani nimbirri-mang gold ngayawi-wala, anaani ana-gold anggu-ngalngalii, wubanila-wala a-ngura-wala. Bani-yung marri, numburraambalal-giiyn. Marri nimbirrima-mang ngayawi-wala manubama-yung mana-yaaḻi mana-ngalngalngaluj. Marri bama-yung numburru-yabiyn. Marri bani-yung, yagi nurru-mamar-mi, yagi nurraambuli. Anubani nimbirri-mani ngayawi-wala, anubani-yung numburru-ba-jabina-yinyung mana-bagaḻang-duj. Anubani-yung-maynji numburru-ba-baḻbina nugurri-rruj mana-bagaḻang, bani-yung numburraarra-nayii aadanu.
19 “Burru-yung ngarra-ngaynbandii-yinyung, warruburru-yung ngambaandhurrg-gana marri ngamba-dhi-maṉdhii. Wudani-yung-gala, numburru-wandhurrg-gina marri nimbirriij-garruyn anubani anaaladi. 20 Yigaj, nga-lhara aḏaba anu-dhawang-duj, nga-waḏbaḏii. Mulung-arrgi-yung-maynji ngambi-yaynjangayii ana-yang, marri ngambaa-ngu-gara-wawalhijgana, bani-yung ngaynjabiyn danu-wuy, marri nga-nguyii anubani ana-marrya wugurri-rruj, marri naambaanggarraambargalii nurru.
21 “Warruburru-yung amburru-lhuḏ-jaarri-yinyung, wugurru amburru-burraa ngayawi-rruj wubani-rruj a-throne. Wiijamaa, anubani-yunggaj nga-lhuḏ-janggi, anaani aḏaba nga-burraa ngayawi-rruj na-Baba-rruj, nigawi-nyinyung anubani ana-throne.
22 “Yuga nugurru numburraawanggina manaama mana-warang? Nugurru nimbii-yaynjangayii anaani ana-lhaawu, ana-Maṉngulg Mawurr wu-yambina-yinyung wubani-wuy a-church-guy.” Dani-yung ni-yamaa na-Jesus, na-ni-dhaawu-yung.