4
Na-John aniwu-nayii anaarrwar.
Anubanila-wala nga-mal-nayn arrwiyaj, yigaj anubani-yung wu-gara-wawalhiyn anu-dhawang anaarrwar. Ngaawanggini yang, anubani wu-nguynju, ana-wulhu-wulhurr-inyung. Wu-yamaa anubani-yung nguynju yi-lhambiḻbiḻg-jii.
Wu-yamayn “Baaṉina, wa-bajiyina aani arrawindi. Wurrugu anaani malgadhaadharri anggu-waṉbina, anaani anaarrawindi-lhangu.” Dani-yung wu-yamayn ana-yang.
Lhugaajgiyalawaj aḏaba, anubani ana-Maṉngulg Mawurr nganggu-warrgurriyn ngaya. Anubani ngaarranggayn, ngawu-nani throne, runggal-windiyung, anubani wu-burraa anaarrwar. Marri wurrujung nubagi niindhadhaa. Nubagi ni-mamanunggu, ni-yamaa nguynju amubama ama-ṉuga-yii ma-mayini ama-jaspa yagu amaaynbaj ma-mayini carnelian ama-buḻbarr-yii. Anubani ninggu-dhawawarumaa wu-malnguj marryn, wubani a-throne. Anubani-yung yamba wu-mamanunggu, wu-malnguj-gaḻadhi, nguynju a-manjarr-yililig-jii wugurru.
Yagu anubani-yung ana-mulung-arrgi-yung ana-throne, 24, wugurraayung bagu wu-ngarra-ngu-burri. Anubani-yung dhawawarumayn anubani aynjaabugij. Marri 24 mijiwanggu anubagu wurru-burri. Manubama-yung wurru-yabini-yinyung mana-yaaḻi ngalngalngaluj. Anubani-yung wurraambaḻ-yabini-yinyung, anubani-yung wu-maṉdhini gold.
Anubani anaaynbaj ana-throne, anubani-yung wu-mindhangi, nguynju yiidagu yi-yamiynji-yii ni-mindhii-yii, wu-yamaa. Anubani-yung arrawindi yang wu-yambini, anubani-yung ni-ngurrurruwandi runggal. Anubani-yung wudhalng raga-ragij wu-warra-lhalmbaarrangi marang-aynjaabugij marri wulawaa. Aadanu wiijamana anaani-yung, marang-aynjaabugij marri wulawaa ana-mawurr na-God-jinyung wugurru.
6-8 Anubani-rruj ana-throne-duj, anuwaagu ana-raga-ragij wu-waḻarrlhangi glass, nguynju ama-lhagayag-jii, wu-garayarra.
Anubani-yung dhawawarumaa ana-throne, anubagu wu-ngarra-ngu-burri anaani-yung wulal-wulal ngurudhu. Ana-wulhu-wulhurr-inyung wu-yamaa nguynju a-ngirri-ngirri-yii, wugurraayung wu-yamaa nguynju a-bulugi-yii, wugurraayung wu-yilhal-yamaa nguynju warra-wurru-wurruj-jii, wugurraayung anaaynbaj wu-yamaa nguynju yi-marrgij-jii wu-wilbilangi. Aadani-yung ana-wulal-wulal anaani waṉagaa marang-aynjaabugij marri jarranggay anu-gaṉa. Anaani-yung arrawindi waṉagaa mana-bagaḻang, ana-ngun.gu-rruj marri anu-ngudhalbar-rruj marri anu-gaṉa-rruj.
Anaani-yung ana-ngurudhu wuguuguni wu-mayana, ana-miyn.ngu… maldharrmani… wu-ḻaḻmana ngarraaḻirr. Waari anggaajang. Wurru-yamana,
“Maṉngulg, maṉngulg, maṉngulg, Buunggawa God, nuṉḏunggal-windiyung.
Nu-ngu-burri wu…bani-yunggaj, nu-ngu-burraa ngijang anaani ana-yimbaj,
ngijang ba-burraa anggu-wuguuguni nagang.”
Dani-yung aadani-yung wu-yamana. Anaani-yung anu-ngubal wu-mayana, naagi-yung-jinyung ni-milhiynjina-yinyung. Anaani-yung ninggu-warraarriwana naagi-yung wuguuguni. Malgarrawindi aadani-yung wu-yamana, naagi-yung-guy ni-burraa-rruj wubani a-throne-duj, ni-burraa-yinyung naagi, ni-wuguuguni-yinyung.
10 Marri waadurru-yung warra-mijiwanggu 24, warraawurru wurru-yaarri-maynji wuu-rabina, wurru-burrdaa nigawi-wuy. Marri wunu-warraarriwana, marri “Nuṉḏunggal-windiyung nagang,” wurru-yamana, naagi-yinyung ni-burraa ni-wandha-wuguuguni-yinyung. Anubani-yung wurraambaḻ-yabina-yinyung wirri-mani, wirri-burri raga-ragij nigawi-rruj. Marri anaani-yung wurru-mayana wungubal.
11 “Nurri-nyinyung Buunggawa God, ngunu-warraarriwana nugawi-wuy, anaani wiij-maṉdhina.
Nugawaj nuṉḏunggal, marri nunggu-waṉagana runggal lhuḏ.
Yagu nugawaj nunggarra-maṉdhangi anaarrawindi-lhangu.
Nugaajbaj nunggijangani, marri nunggarra-maṉdhangi. Aḏaba yaani wu-warra-ngu-burraa aani-rruj.”
Dani-yung wurru-yamana waadurru-yung warra-mijiwanggu.