2
E afasor iji bu For oimarknum afenva ijin
Na juaivasia fotin (14) ijeg barekoga rad na Banabask no una Jerusarem vainva iji na madu Taitas afevga fu nona ijia vain. Na vainva ijefuon maiji e kafob kumeja na vainva bakin revo fun Godri koikfuon abene na nijaidieme daro miemga na vain. Regavo naba e uruvana kuardiain revo na isuar e roin na vierafe bu e mamkanuk na e iji aferdia Godon vuak ma iji na e Jius bakin iji na nijaidiainva iji kuardiain. Vuak na kuardiainva iji bun abe maren ijefuon maiji irerag na amur renva ijiga iviakma na rejo iji fu ma ijefuon buba arega fu barekfuon. Regavo madu buba kuardieme kie, E Jius bakin God ma vierafejo iji buka vajai buon kania ufume anf name Mosison akaij iji javno kien. Ijefuon na kainun Taitas na afem vainva iji fu e Grik revo buba vajai fuon ijia kana ufume anf abedekuai ejafian. Ijefuon maiji e mamkanuk iji bun vierafe na e Jius bakin iji na vajai buon ijia kania ufume anf namdiavo bakin. Regavo efarif kafo bu kufuimene God vierafenva ijieb buna oijo iji bu vajai buon ijia kana ufume anf abedekuai vierafen. Regavo e ijieb isuar sauime izeg no Jesu abe dazme ma karinva iji guome no kuoga no una e Mosison akaij iji jaknum karikuai bu iji ruain. Regavo noka ba vuak besum bu kuaivo iji faime oimarknum rejo bakin. Ijefuon ma iji no vierafega vuak ma iji fun Jesur e iji bu ma vierafejo ijia giame karauniamo ga fu ik buon bu rejo ijia giame karauniamo bakin. Ijefuon no Godon vuak ma iji abe e Jius bakin iji joifuon abedega fuba nibe rekfuon gavo fu ijia navak.
Regavo e iji izeg ur bu e mamkanuk rene ruainva iji na bu naba bomana vierafej. Ijefuon ni igia faif. God fu uikinik nuvuon ijia no e izekin iji fu kege mazim guomon bakin revo fu oinuvuon ijia guomon. Regavo e mamkanuk iji ruainva iji na Godon vuak ma iji kuardiavo buba una azan ijia vuak nibe na nijaidien. Regavo bun vierafega na unam besum izeg God fu Fita daro maga fu Godon vuak ma iji abe e Jius nijaidiamo ijeg fu una na daro miega na e Jius bakin iji vuak fuon ma iji abe nijaidiavro bu ijeg vierafen. Regavo God fu daro iji fu Fita mama fu e afasor rene e Jiusbuon ikreno ijeg fuk na daro miema na afasor rene e Jius bakin buon ikrej. Regavo e mamkanuk Fita ga Jeims ga Jon e Jiusbuon sos ijefuon tuar igekin ijieb God ire ma iji fu mienma iji game vuak na kuriavo iji faiga fu ma. Ijefuon bu no Banabask oimarduoknum imut keduoknum ik no rejo iji abe maren. Ijegreare no uri e Jius bakin buon ar ijia vakga bu e Jiusbuon ar ijia ikrekuai no ijeg besum buna kuaime abe maren. 10 Ire na oimarknum rejo iji bu kuarduinva iji bu kuo, Jab e sinuom bakin iji ja ifejdiavo iji arekno kuin.
For fu ai Entiok ijia Fita musikuainma ijin
11 Regavo rad Fita fu ai Entiok vuakga na vuak uruvana e uruvana ijiebuon nifak ijia kuriaikuriaikin kuardain. Ijefuon maiji irerag fu reno iji fuba mukorigia rena na samakaf ijia gain. 12 Regavo vuak kuriaikuriaikin iji na kuardainva ijefuon maiji Fita fu amur e Jius bakin ijiena duok in revo rad Jeimson e iji bu usevga fuba una buna duok in. Regavo e iji Jeimsna ruainva iji bu e Jius bakin iji vajai buon kania ufume anf namdiavo ijieb ruain. Ijefuon bur Fita fu duok iji fu e Jius bakin ijiena ino bu iji gakva bu una va e mamkanuk iji kuardiame kia Fita fu akai abe tuasenmano kiakro fu ijefuon juin. 13 Regavo e Jius roin bu Fita fu isema rena iji game buk buka juvknum rejga Banabas fu ijia jajiame ren. 14 Na unam iji bu rejo iji ga buba Godon vuak ma iji arir jame rej. Ijefuon na e uruvana ijiebuon nifak ijia Fita kua, Aiji a e Jius gavo unam on a fine kegoino iji a e Jius bakin bu kegoijo Ijeg reoin ga a e Jius bu kegoijo ijeg kegoino bakin. Regavo a ijeg reoino ijia a izeg e Jius bakin iji kiaga bu e Jius iji bu karijo ijeg karikfuon?
E Jius ijiga e Jius bakin iji buon bu ma vierafejo ijar bu karauniainva ijin
15 Regavo igia faif iji fuka ma no bu nafeduinva iji no e Jius gavo no e Jius bakin ise reoijo ijekin bakin. 16 Regavo no vierafe bu e iji Jesu Kurais ma vierafejo ijieb bu Godon nifak ijia maturain revo una e iji bu akaij ijia jame kegoijo iji bu Godon nifak ijia maturaikva bakin. No e Jius bakin ijiena Jesu Kurais ma vierafej revo nuvuon no Jesu ma vierafejo ijar no kege Godon nifak ijia maturain. Regavo akaij iji no jame kegoijo ijar no kege Godon nifak ijia no maturaikva bakin. Ijefuon e besum fu akaij ijia jame kegokma akaij ijar fu keunaga fu Godon nifak ijia maturaikma bakin.
17 Ijefuon no vierafe no Kuraison daro ijia maturakfuon iji vo no Mosison akaij iji uzakva e Jius bukafu vierafe noka ma ise rej. Ijefuon ja vierafega fu Kuraisri ja ejafiaga ja ise rej? Fuka ma bakin. 18 Regavo na una unam kafokafo usuikor iji na amur abe arafirinva iji una mimatame kegoknum vo na vierafe e Jiusbuon akaij ijar na keuniekfuon iji naka ma iserej. 19 Regavo e Jiusbuon akaij ijar nijaidienma iji na akai igiame jaokva na fu abe arafirik. Ijefuon nan Mosison akaij iji nan unakome iviakma na una Kurais jav. Ijefuon fu akaij ijar iviakma na samuagdiemo bakin. Regavo na vierafe na Jesu ma vierafekva na God fu oimaikfuon ijia fiok. 20 Ijefuon iviakma na fioijo iji nam nar fioijo bakin gavo fu Kuraisri oinun ijia fin. Kurais Godon Farif iji fu na oijmieme nuifuon kuros ijia guain. Ijefuon iviakma na fioijo iji na Kurais ma vierafene fioij. 21 Regavo Godon ma rediamo ijar na keunien ijefuon ma rediamo fuon na uzavo bakin. Regavo e be fu akaij ijefuon duadok ijia Godon nifak ijia marme aresrebatie Kurais fu guainma iji fu e karauniaga bu maturakfuon iji fuka ma bakin.