3
Akai ga ma vierafejo ijin
E Garesiako isema vierafejo gurie, Ja erar masifdiamga ja una vuak kufui iji faiv. Nan amur nifak jon ijia Jesu bu ise jon ijefuon abe kuros ijia kanainva iji nan samakaf nijaidiain. Regavo na duna besum samakaf igi ja kuardiakrej. Ja Godon Kaven iji ja abenva iji ja Mosison akaij iji javo ijia ja aben ki ja Godon vuak ma iji ja faime ma vierafejo ijia ja Godon Kaven aben? Ja irerafuon nigen iserev? Ja Godon Kaven fu oijon ijia arimga ja anerene fu ma vierafen. Regavo iviakma ja una unam usuikor ijia reoij ijefuon jab daro jon ijia rene fu igaga God fu oimaik? Ja Godon vuak ma ijefuon jaka uruvana igia vajai fian abe ruain. Regavo iji ja vajai fian abene ruainva iji ja vierafe ja ma ijefuon vajai fian aben vo jam jar vajai fian aben? God fu Kaven fuon fum efkin vajiaga bu ik sumakin kafokafo reoijo iji fu akaij iji ja jame kegoijo ijefuon vajiamo bakin. Revo fu vuak fuon ja faime ma vierafene ijia jame kegoijo ijefuon fu Kaven fuon iji ja vajiain.
Regavo ni e Eburam vierafef. Fu God ma vierafene irerag fu kuainma iji fu rekfuon ijefuon God fu kua a e maturainmano kuain. Regavo ni igi vierafef e iji eraneb bu ma vierafejo bu e ijieb e Eburamon uifarif. Regavo Godon buk ijia bu ijeg isoime kuai, God fu e Jius bakin iji buon bu fu ma vierafekfuon ijia giame aferdiaga bu nifak fuon ijia e maturaik. Ijefuon God fu amur e Eburam nijaime kua,
E fok moikigia oinva ijia eraneb bu unam izeg a renma ijeg na ma vierafekva iji na unam ma karivako iji vajiakno kuain.
Eburam fu Godon vuak iji ma vierafega God fu unam ma karivako iji abe main. Ijefuon e fok eraneb bu ma vierafejo iji bu Eburam unam ma iji God fu mainma ijeg fu bu miak.
10 Regavo eraneb bu Mosison akaij ijia jame karioijo iji Godri e iji kege vajai fian vajiak. Ijefuon maiji Godon vuak ijia fun ijeg kuai,
Erar fu vuak fok buk akaij ijia isoinma iji tavan bog ba igaoino iji Godri fu abe vajai fian makno kuain.
11 Ijefuon iviakma iji fun ma samafren e kafo buba Mosison akaij ijia jame Godon nifak ijia maturaime karikfuon. Ijefuon maiji bun Godon vuak ijia ijeg isoime kuai,
E iji fu God ma vierafeno ijar fu unam ma karivako iji abekno kuain.
12 Regavo e iji fu akai igame ijia jaoijo iji fu ma vierafeno ijia biduamo bakin. Ijefuon maiji bun Godon vuak ijia ijeg isoime kuai,
E iji fu ire fok akaij ijia jame mukorigia kegoino iji fu akaij ijia biduame fik.
13 Regavo akaij ijia God fu no vajai fian abekfuon iji fun Kuraisri nuvuifuon vajai fian abene kavuan fuon abe usen. Ijefuon maiji bun Godon vuak ijia ijeg isoime kuai,
E be erar fu ise fuon ijefuon bu fu dab in ijia kanakva e iji Godri fu dab vajai fian makno kuain.
14 Jesu Kurais fu kavuan fuon nuvuifuon usemga God fu unam ma karivako iji fu Eburam makafa kuainma iji fu madu e Jius bakin iji Jesu Kuraison duadok ijia abe miak. Regavo e uruvana no nuvuon ma vierafejo duadok ijia no Godon Kaven fu kuainma iji abek.
Akaij ijiga Godon vuak fu kuainma ijin
15 Uviaifnu na unam be ema igi no tavan bog rejo ijia bijame kuardiak. E nokarok (2) bu ire be rekuai bu vuak kuaime abe markva e be fuba abe tuasek vo una vuak be azan ijia kuaikma bakin. 16 Ijegvo vuak irerag igi iviakma na kuardiakrejo iji fuka ijekin. Godon vuak iji fu Eburam ga uifarif fuon iji kuardiain. Godon vuak ijia God e uifarif iji fu kuainma iji fuba e fok ijiebuon kuain. Regavo fum e besum Jesu Kuraison fu bijame kuain.
17 Vuak na kuardiavo ijefuon ma iji igin. Akaij iji fu juaivasia fo adred teti (430) ijeg barekoga fu rad ruainma iji God fu vuak iji fu amur Eburam kuardainma iji fuba aren. 18 Regavo Godon unam ma iji fu no vajuokfuon iji no akaij iji igavo ijia biduavobatie God vuak fu kuainma iji no ijia biduakva bakin. Regavo God fu unam ma karivako iji fu abe Eburam makafa kuainma iji fu izeg fuon fu e oijmiame ifejdiamo ijefuon duadok ijia efkin abe main.
19 Regavo fu Eburam ijeg efkin ifejdakma akaij ijefuon maiji irerag? Akaij iji miainva ijefuon maiji fu ijar ifejdiaga e iji bu vierafe ire izi fu ma ga ire izi fu ise ijieb oifian abe miavo bu ijin giaknum kariokfuon fu ijefuon miain. Regavo akaij iji fum ijia na roke Kurais e iji God fu Eburam kuainma iji fu ruain. God fu akaij iji abe anera iji miavga bu abe e iji uf ijia manino e Mosis mavga fu abe e iji miain. 20 Regavo tavan iji God fu e Eburamon uifarif iji fu daro miakafa kuainma iji fu koikfuon abe miain. Regavo fuba abe e be uf ijia manino iji mamga fu abe mainma bakin.
Akaij ijefuon ma ijin
21 Ijefuon Mosison akaij iji fuba Godon vuak fu kuainma ijekma aresren? Baki fuba ijekma aresren. Regavo akaij iji fu miainma ijefuon maiji e iji bu ijia jame ma karivakfuon. Regavo akaij ijar e iji buon bu karivako iji samuagdia bu ma karibatie e iji akai igavo iji bu Godon nifak ijia maturaime irek. Regavo akaij iji fu daro bado bu izeg Godon nifak ijia maturaikva bakin. 22 Regavo Godon vuak ijia fu kuai moik fok fu ise ijefuon daro ijar okuraimano kuain. Ijefuon God ire iji fum efkin kege e iji Jesu Kurais ma vierafejo iji vajiakafa kuainma iji fu kege e iji eraneb ma vierafejo iji vajiak. Regavo fun unam besum ijesugin fu ijia e karauniamon.
23 Regavo ma vierafejo iji fu rad ruako akaij ijar no kege ivia kiruoma no dibur karinva ijeg kari roke God fu unam izeg no Jesu ma vierafejo iji abe nijaiduin. 24 Akaij iji fu ijegre roke Kurais fu ruain. Regavo Kuraisri nuvuon no ma vierafejo ijia guome ke Godon nifak iji maturainma ijia unuin. 25 Ijefuon tavan iji Kurais ma vierafejo iji fun iga. Regavo Mosison akaij iji fu e samuagdiamo iji fu iviakma una no samuagduomo bakin.
26 Regavo ja e Garesiako uruvana iviakma ja Kurais ma vierafejo ijefuon ja Godon afijaf ren. 27 Regavo ja do ruaivo ijar nijaiduomo e uruvana ja una Kuraison e ren. Ja Kuraison e rene unam fuon fok jaka mukorigia aben. 28 Ijefuon e fok eraneb ja Kuraisna renva iji jan funa besum ren. Ijefuon ja e Jius ga e Jius bakin ga e kafobuon ikrejo ga baru ga barak iji ga e uruvana jab e kafokafo ijeg vierafejo revo jan Jesu Kuraisna besum renva iji vierafef. 29 Regavo ja Kuraison e renva iji jan Eburamon e uifarif ijefuon ja ire ma iji God fu Eburam vajakafa kuainma iji jar karkfuon.