8
Kaven Akai ijefuon daro ijia ma karivakfuon ijin
Regavo no Jesu Kurais ma vierafenva ijefuon God fu no kege una unam fuon ma ijia unuin. Ijefuon eraneb bu Jesu Kuraisna agan besum renva iji God fuba bu kam vajai fian vajiak. Ur fu ise ijar giriesame no aferduome una unam ise ijia vako no ijia jame ise reoinva ijefuon no vajai fian abeknum aoin. Regavo iviakma fun Godon Kaven Akai ijar daro fuon ijia no karaunuome ke una unam fuon ma iji iviamkor ijia unuin. Regavo Kaven Akai ijar daro fuon ijia ma karivako iji Jesuon duadok ijia abe muin. God fu akai fuon abe no muin revo ise iji bu vek oinuvuon guf ijia naoiv. Ijefuon no izeg Godon akaij iji mukorigia abekfuon iji noba aresren. Regavo God fu karaunuokafa Farifuon besum iji kuama fu ema ise reoino igeg moikigia ari ruain gavo fu ise besum fuba ren. Regavo God fum areko Jesu fu ise nuvuon ijefuon vajai fian abene guain. Regavo Jesu iji fu guainma iji fun Godri ise nuvuon ijefuon abe isuf igeg baroin. God fu vierafero fu Jesu abe isuf igeg baroga no ijia game vierafene akai fuon fok mukorigia igiakro fu ijefuon ijeg ren. Revo unam no Godon akaij iji igiakfuon iji no vajai surif nuvuon bu vierafenva ijia kegokva bakin. Regavo no Godon Kaven Akai iji fu vierafenma ijia kegokva no Godon akaij iji mukoi igiak.
Regavo erar fu unam ise vajai surif fuon fu vierafenma ijia jame kegoino iji tavan uruvana fuka ise ijefuon daro ijia fioin. Revo erar fu una unam ma iji Godon Kaven fu vierafenma ijia kegoino e iji tavan bog fuka Kaven ijefuon daro ijia fioin. A vajai surif on fu vierafenma ijar samuagdako a ijia ja kegoino iji an zuarunam ijia vak. Regavo a oion iji fu Kaven Akai ijar samuako a fu vierafenma ijia jame kegoino iji a Godon unam ma iji ga fuon kafaimo iji an aben. Regavo erar oifuon iji fu vajai surif fuon iji fu vierafenma ijar fu samuako fu ijia jame kegoino e iji fu Godk nibijaim. Regavo e iji bu ijegreoijo iji bu Godon akaij iji buba mukoi vierafen ijefuon akai fuon buka izeg igiakva bakin. E iji bu vajai surif buon ijieb samuagdiako bu ijia jajiame kegoijo e iji God fuba buon oimarek.
Regavo jaiji ja vajai surif jon ijar ja samuagdiako ja ijia jame kegoijo bakin. Regavo ja Godon Kaven fu oijon ijia finoga iji jaiji jan fu vierafenma ijia reoij ijefuon unam ise iji jan rubdiame una unam ma ijia ruain. Regavo erar fu Jesu Kuraison Kaven fuba abenma e iji fu Jesuon e bakin. 10 Regavo eraneb ja Jesu Kuraison Kaven abe oijon ijia unainva iji kaven jon bu uria karij. Ijefuon maiji God fun ja karauniame ke una unam fuon ma ijia uniain. Regavo ise jon ja rejo ijar vajai surif jon bun Godon nifak ijia buka aoinva igekin. 11 Regavo Godon Kaven fu oijon ijia fikma na vierafe vajai surif jon bu aoikrejo iji Godri kiaga bu una urik. Ijefuon maiji God besum ijar Jesu fu guamga fu kuama fu una urin. Ijefuon fu Kaven fuon ijefuon duadok ijia ja kiaga ja una urik.
12 Ijefuon efnun noba vajai surif nuvuon bu vierafenva ijia jajiame unam ise iji keok. 13 Regavo ja vajai surif jon bu vierafenva ijia jajiame unam ise iji kegokva rad ja vajai fian abene aoik. Regavo ja una Kaven Akai fu vierafenma ijia jame kegokva iji ja unam ise jon iji jan kaniava bun aoin. Ijefuon tavan rad God fu ja kiaga ja funa ma karivak. 14 Regavo erar fu Godon Kaven Akai ijar kuardako fu ijia jame kegoino e iji fu ma Godon farif.
15 Regavo eraneb bu Godon Kaven Akai ijar oibuon ijia samuagdiako bu oijo e iji buba God game juk. Ijefuon maiji Kaven Akai ijar no aferduoma no una Godon afijaf ren. Ijefuon iviakma non una fu kua Ate Asoinuvuono kuav. 16 No vierafe no ma Godon afijaf ijefuon maiji Godon Kaven Akai fu oinuvuon guf ijia fine kaven nuvuon iji kuardiame kia, Jaiji ja Godon afijafno kiam. 17 Noiji no Godon afijaf ijefuon tavan rad God fu ire ma iji fu kege afijaf namdiainma iji kafo fu kege no vajuok. Regavo amur no uri Jesu Kurais fu vajai fian abenma no ijeg vajai fian abekva God fu ire ma iji fu kege Jesu Kurais namdainma iji kafo fu kege no vajuok. Regavo madu no fuon sanainma fateroin abekfuon.
Tavan rad Godon afijaf iji bu fuon sanainma iji abekfuon ijin
18 Na ma vierafega iviakma no ire kafokafo bu nuvuon rega no vajai fian abejo iji fum ma ukakbek. Regavo tavan rad God fu fuon ma iji ga sanainma iji fu kege no vajuokreno ijar fuka ma bomanak. 19 Regavo ire fok God fu amardiainma iji bu tavan iji God fu una afijaf fok kege samafrekfuon bu iji bomana vierafeknum samuav. 20 Ijefuon maiji bu usuibe tavan iji samuain revo God fu fuon vierafenma ijia ire fuon fok kam arafiriain ijefuon maiji bu ise uruvana ren. Regavo ire fok God fu amardiainma iji buba ijeg arafiriakro vierafen. Regavo fun Godri fuon vierafenma ijia fu ire fuon fok kam ijeg ren. 21 Regavo God fun usuibe vierafega tavan rad ire fuon fok fu amardiainma iji fuba kege arafiriagavo fum karauniak. Regavo fu vierafe ire fuon fok bu arafiriaknum muturvo iji bu arek. Bu arega fu fuon sanainma iji fu abe afijaf miainma ijeg fu abe una buk miaga bu dazme ma karivak.
22 Regavo ire fok God fu amarme nainma iji bu vek afikin abeknum vajai fian abej. Bu iviakma bu bara iji fu am nafekro vajai fian abeno bu ijeg vajai fian abe rok. 23 Regavo bu Godon ire iji fu amardiainma ijesugin vajai fian abejo bakin. Regavo e fuon igi no Kaven Akai fuon anf igeg amur aben ga rad no ire ma kafo kekfuon iji no madu noka ijeg vajai fian abeknum samuak. No samuaikin Godri no aferduo una afijaf rene vajai surif nuvuon iviamkor vajuoga no kege ijia ma karivak. 24 No ire ijin ijeg vierafene samuavo ijefuon God fu no karaunuom. Regavo irerag no vierafeknum samuavo iji no ni nuvuon ijia gaivabatie no irerafuon ma vierafene samua karikva bakin. Revo e be fu ire be fun game abenma iji fu irerafuon fine ire iji vierafene samuakma bakin. 25 Regavo ire kafo no ni nuvuon ijia giavo bakin iji no ma vierafene samuakva iji noka oi mafaime samua karik.
26 Regavo madu nuvuon vierafejo iji fuka ma zazaikin revo fu Godon Kaven Akai ijar no ifejduom. No ijeg Godon sirimamekfuon iji noka ba vierafen revo fu Kaven Akai ijar nuvuifuon Godon sirimamen. Vuak iji Kaven fu God kuardakreno iji fuka ir afisen ga fuka vajai fian abeknum nuvuifuon God soisoime kuardam. 27 Regavo God fu e fok ijiebuon oij iji fun gia ga Kaven Akai ijefuon vierafenma iji fun gain. Regavo Kaven Akai iji fuk fu ire fok God fu rekro vierafeno iji fun vierafen. Ijefuon fu Godon e ijiebuon fateroin ijia fur God soisoime kuardamon.
28 Regavo non vierafe eraneb bu God oijmav ga eraneb fu kege uniainma bu fuon vierafenma ijia kegoijo iji fu ire ma iji buon ren. Revo ire ma ga ise iji buon roko iji fu ma ijefuon ijeg ren. 29 Regavo e iji God fu usuibe kege unianma iji fun fur kiainmado rad bu Farifuon ijekin rek. E iji bu Godon afijaf reke ga Farif fuon ijar fu e amuifarif rek. 30 Regavo e iji God fu usuibe kege uniainma iji fun kumenma ijefuon fu bu ken. Regavo madu e iji God fu kumenma iji fun karauniame ke una unam fuon ma ijia uniain. Regavo e iji God fu kege una unam fuon ma ijia uniainma iji bun fuon sanainma iji abe funa karij.
God fu Jesu Kuraison duadok ijia fuon oijmiamo abe muinma ijin
31 Vuak fok na kuardiainva iji na izeg God ire uruvana fu nuvuon reno na iji kuardiain. Ijefuon ire iji ja izeg vierafen? Revo God fu nona ren ijefuon e ise reoijo iji buba no aferduome una unam ise ijia vak. 32 Ijefuon maiji God fu Farifuon iji ba abe muin gavo fu kuamga Farifuon fu ise nuvuon ijefuon guain. God fu Farifuon besum iji fu abe no muin. Ijefuon fu madu ire fuon ma iji fuba kege raren gavo fum kege no vajuok. 33 Noiji fun Godri kege unuinma ijefuon fu erar una no guome kuo ja ise rejno kuokva bakin. Regavo madu fun Godri ise nuvuon no renva iji guome fu no aferduo una unam fuon ma ijia unuin. 34 Regavo fu erar una guome ise nuvuon no renva ijefuon kuokma bakin. Ijefuon maiji fu Jesu Kuraisri nuvuifuon Godon sirimamen. Fun Jesu Kurais e iji fu ise nuvuon ijefuon guamga God kuama fu una uri ij maink fuon ijia fino ijar ise nuvuon no renva ijefuon God soisoime kuardam.
35 Jesu Kurais fu no bomana oijmuinma ijefuon fu erar no aferduo una garef be unuokma bakin. No tavan kafo no afikin ga vajai fian abej. Regavo madu noiji no Jesu Kuraison e ik rejo ijefuon e kafo bu nuvuisina kuaiknum nuvuon iserekfuon. Regavo tavan kafo noka duok bakin rene sinuobatekfuon. Regavo madu tavan kafo e buka kanuoga no aoikfuon. Ire ise ijekin uruvana buka nuvuon ruakfuon revo bu ijieb no kege Jesu Kuraison oijmuomo iji areme una garef be vakva bakin. 36 Regavo ire ise fok bu nuvuon roko iji bun usuibe Godon buk akaij ijia ijeg isoime kuai,
God noiji no oifuon ik rejo ijefuon tavan bog e bu no ziegafuok vo no kanuokuai vierafen. Noiji bu maf-sif bu kania bua ijo ijeg bu no kam ijegreoijno kuain.
37 Regavo bu ire ise fok iji nuvuon roko ijieb no kege Jesu Kuraison oijmuomo iji areme una garef be vakva bakin. Regavo Jesu Kurais fu no oijmuomo ijefuon fu daro muoga no giriesame ire ise fok bu nuvuon roko iji no kege gareg korken. 38-39 Na ma vierafega Godon oijmuomo iji fu tavan bog nona navakfuon ga fu erar abe gareg akozekma bakin. No nivek kari ga non aoinva iji Godon oijmuomo iji fu vek nona navak. Regavo Godon anera ijigam kaven darokin kafo buba God fu no oijmuomo iji abe gareg akozekva bakin. Regavo madu bu ire kafo iji bu iviakma rejo ga rad rekrejo ijieb God fu no oijmuomo iji abe gareg akozekma bakin. Regavo bu ire kafo varur gufia ga moikigia naoivo ijieb Godon oijmuomo iji abe gareg akozekva bakin. Regavo madu bu ire kafo Godri amardiainma ijieb fuon fu no oijmuomo iji abe gareg akozekva bakin. Godon oijmuomo iji fu tavan bog nona ijeg navak. God fu E Bomana nuvuon Jesu Kuraison duadok ijia fuka no bomana oijmuin. Ijefuon fu erar izeg God iji fu no oijmuomo iji abe gareg akozekma bakin.