3
Yermamə yame nɨhun raha, rhekɨmter meriwək
Nɨpɨg kɨrik, ye nɨpɨg kape nəhuakien, ye tri klok yenaiyu, Pita mɨnə Jon iriu kɨmɨweriwək mɨravən ye nəkwai Nimə Ehuə kape Kughen. Yermamə kɨrik raməmɨr aikɨn, nɨhun rahas rɨmnor hanə. Nɨpɨg mɨnə fam in mɨnə tɨksɨn kharəh in mamhavən ye kwəruə kape Nimə Ehuə kape Kughen. Kwəruə a kamni kɨmə “Rhuvə pɨk.” In ramawə-pən kɨn mane kɨmi narmamə yamə mɨne kɨsauru-pən ye nəkwai nimə. Nɨpɨg in rəm Pita mɨne Jon kaweriwək mɨravən mə tukwauru-pən ye nəkwai nimə, in rɨmnaiyoh əriu kɨn mane. Aikɨn, Pita mɨne Jon kwarha-pən mwəm kwən a. Kɨni Pita rɨni-pən tuk kwən a mɨmə, “Arha-pə atuatuk məm əmru.”+ In rarha-pən məm əriu, rɨkin rəsɨk mə tɨkrɨvəh mane kɨrik.
Mərɨg Pita rɨni-pən tukun mɨmə, “Yo, kafak mane* rɨrkək. Mərɨg nar kɨrik yame yo yakavəh, jakvəhsi-pre kɨmik. Ye nhag Yesu Kristo, yemə Nasaret, yakamni-pre tuk ik mə takhekɨmter məriwək.”+ Kɨni Pita rɨvəh kwermɨn matuk, masitu iran mə tukrərer, taktəkun əmə nɨhun mir kɨrahuvə. Rɨviə haktə, məriwək mamavən. Mamkwasɨg kɨn əriu, irisɨr mɨrhauru-pən ye nəkwai Nimə Ehuə kape Kughen. In rɨmnəriwək, mavihaktə-vihaktə, maməgnəgɨn Kughen. Kɨni narmamə fam kɨsəm kwən a rameriwək, maməgnəgɨn Kughen, 10 kharkun mə kwən ai nɨpɨg m-fam ramawə kɨn mane ye kwəruə ye Nimə Ehuə kape Kughen. Kɨsakur pɨk tuk kwən a.
11 Kwən a ramrəh tɨm tɨm hanə kwermɨ Pita mɨne Jon, narmamə kɨmɨsəm, kɨsakur pɨk kɨn, mɨsaiyu mhauə a karharer ikɨn, ye kwənmhaan kɨrik kamni kɨmə Vranda kape King Solomon. 12 Kɨni Pita rəm narmamə mɨnə a, mɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Nəmə Isrel. ?Rhawor naksakur pɨk kɨn nar e? ?Rhawor naksətamə pɨk irəmru? ?Kɨmiə nakhamə ta kɨmru yerpɨrɨg kɨni mɨrarkun nor-huvəyen yermamə e raməriwək ye nəsanɨnien əmə kapəmru uə? !Nɨkam! 13 Kughen kape kaha mɨnə tu, Ebraham mɨne Aesak mɨne Jekob, In a rɨmnor nar e. In pɨsɨn əmə rɨmɨvəh-si haktə yor atuə kɨn kafan e Yesu. In e Yesu əmə e nɨmnhavəhsi-pən In rərer ye nɨmrɨ namasur mɨnə kape gavman. Ye nɨpɨg ai, Paelat rɨmnamni pawk mə tukrɨrɨsɨn In, mərɨg nɨmɨsəkeikei kɨmi Paelat mə tukhopni In.+
14 Nakwənhaukrekɨn-pən nɨmetaimiə kɨmi Yesu e yame ratuatuk mamərhakə, kɨni mɨsaiyoh Paelat mə tukrɨrɨsɨn əmə yermamə kɨrik yame ramhopni yermamə. 15 Ye nərɨgien a, kɨmiə nɨmɨshopni yermamə a in nuknei nɨmraghien. Mərɨg kwasɨg ikɨn, Kughen rɨmnor In rɨmragh mɨn. Kɨni kɨmawə yɨmɨsəm mamhani-ərhav mhamə nar a in nəfrakɨsien. 16 Kwən e kɨmiə nakasəm mharkun in, in rɨnəsanɨn meinai kɨmawə yakshatətə ye Yesu. In nəsanɨnien kape Yesu, mɨne nhatətəyen yame Kughen rɨmɨvəhsi-pə kɨmi əmawə yame rɨmnor huvə yermamə e, kɨmiə nakasəm.
17 “Yo mɨnə tɨksɨn, yakɨrkun mə nɨmɨsor narɨmnar mɨnə e kɨmiə namehuə kapəmiə mɨnə ye nətəwaoyen kapəmiə.+ 18 Ror pən, nəgkiarien yame Kughen rɨmɨni kupən, ruauə mɨnor nəfrakɨsien kɨn. Nəgkiarien kape profet kafan mɨnə kupən rɨmɨni ta mɨmə kafan Kristo tukraməkeikei mamərɨg nəmhəyen. 19 !Eh! Kɨmiə takasəkeikei mɨsarar ye nərɨgien kapəmiə tuk təvhagə hah kapəmiə. Kɨni mhakwasɨg kɨn Kughen, pəh In tukrɨvəhsi ta narpɨnien kape təvhagə hah kapəmiə kɨni mətu-pən əmiə imei napɨsien.+ 20 Kɨni In tukrher-pə mɨn kɨn Kristo tukrɨrerɨg-pə mɨn, yame Kughen rɨmɨrpen ta kupən. Yakamni Kristo e, Yesu. 21 Mərɨg Yesu tukraməmɨr ye neai meriaji nɨpɨg yame Kughen tukror huvə narɨmnar fam rəmhen kɨn yame Kughen rɨmɨni ta tuk profet rhakə kafan mɨnə kupən, 22 meinai Moses rɨmɨni mɨmə,
“ ‘Kughen Yermaru tukrɨvəh-si haktə profet kɨrik kapəmiə rəmhen kɨn yo. Profet a in kɨmiə kɨrik; takasəkeikei masətərɨg huvə kɨn nəgkiarien kafan mɨsor nəkwan. 23 Narmamə yamə mɨne khapəh nɨsətərɨgien kɨn nəgkiarien kafan, Kughen tukror narpɨnien ehuə kɨmi əriə.’ ”(Dut 18:15-16)
24 Kɨni Pita rɨrpɨn nəgkiarien mɨmə, “Kɨni profet mɨnə mɨn tɨksɨn kɨmnhani mɨn nəgkiarien a. Rɨrikakun ye Profet Samuel, muə meriaji-pə ai taktəkun. Mərɨg iriə kasəgkiar kɨn narɨmnar mɨnə ai taktəkun. 25 Nɨrpenien yame Kughen rɨmɨni kupən tuk profet kafan mɨnə, promes a kapəmiə. Kɨmiə naksəmɨr ye promes yame Kughen rɨmɨni ta tuk kaha mɨnə kapəmiə kupən. Nəgkiarien yame Kughen rɨmɨvəhsi-pən kɨmi Ebraham mɨmə,
“ ‘Kwənərəus kafam tukrɨvəhsi-pən nɨhuvəyen kɨmi narmamə fam ye tanɨmtanə.’(Jen 22:18)
26 “Rəri-pən nəgkiarien a, Kughen rɨmnher-pə kɨn Yesu, yor atuə kɨn kafan, kɨmi əmiə tuk nɨvəhsi-preyen nɨhuvəyen kɨmi əmiə məkupən, mɨmə taksarar ye nərɨgien kapəmiə tuk təvhagə hah.”+
+ 3:4 Wok 14:9 * 3:6 Pita rɨmə, “Silva mɨne gol rɨrkək tuk yo,” mərɨg nɨpran rɨmə, “Kafak mane rɨrkək.” + 3:6 Wok 4:10; 16:18 3:13 Swatuk pɨsɨn kɨrik tuk nukreikɨnien nəgkiarien ye v. 13: “nɨmnhani-pən hah in tuk Paelat.” + 3:13 Eks 3:6,15; Luk 23:13-25; Wok 2:23 + 3:17 Luk 23:34; 1 Tim 1:13 + 3:19 Wok 2:38 + 3:26 Wok 13:46