4
Pita mɨne Jon kawəgkiar hanə kɨmi narmamə, kɨni pris mɨnə, mɨne yamehuə kape mobael yamə mɨne kasarha tuk Nimə ehuə kape Kughen, mɨne Sadusi mɨnə, khauə mhatərhav-pə. Iriə, niemha rhai pɨk əriə meinai iriu kɨmɨraniərhav-pən tuk narmamə mə Yesu rɨmamhə mɨmragh mɨn mor swatuk mə narmamə yamə mɨne kwənhamhə ta tukhamragh mɨn ye nɨmhəyen kapəriə. Məkneikɨn, kharaptərəkɨn əriu, mərɨg rɨnenaiyu ta, kɨni kharəhsi-pən əriu ye kalabus mhamə tɨkəni rɨkwamer kɨn tuksəm əpu əriu. Kɨni mərɨg, narmamə khapsaah kɨsərɨg nəgkiarien kapəriu, mamhani nəfrakɨsien iran. Nəməhuak mɨnə kɨmnhapsaah, iriə fam rapita faef taosen.+
Pita mɨne Jon kawərer ye nɨmrɨ kaonsel
Kəni rɨkwamer kɨn, namehuə mɨnə kape nəmə Isrel, mɨne nəwharu mɨnə kapəriə mɨnə, mɨne namhajoun kape loa kape Moses, kɨmɨsofugɨn apa Jerusalem. Mɨsofugɨn iriə hae pris kapəriə, nhagɨn a Anas, mɨne Kaeafas, mɨne Jon, mɨne Aleksandra, mɨne narmamə tɨksɨn yame iriə kwənərəus kape hae pris. Mɨsor Pita mɨne Jon kawərer ye nɨmrɨriə, mɨsaiyoh əriu mhamə, “?Nakaravəh nhag pa e mawor huvə yermamə e kɨn?”
Aikɨn, Nanmɨn Rhakə reiwaiyu-pən ye Pita. Kɨni Pita rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Namehuə kape nəmə Isrel, mɨne nəhuaru mɨnə, tukmə ror kɨmiə naksarkut mə taksarhakɨn-pə ru irəmru mə kwən yame nɨhun rɨmnahas rɨmɨvəh hiə nɨhuvəyen- mə yɨmɨwhawor-pən iran mɨne mawor huvə nɨhun. 10 Kɨni kɨmiə nəmə Isrel mɨnə fam takasəkeikei mharkun mə kwən e yame nɨhun ruahuvə ta, ramərer əkupən irəmiə ye nəsanɨnien əmə ye nhag Yesu Kristo, yemə Nasaret. In e Yesu yame kɨmiə nɨmɨsəsɨk-pən In ye nai kamarkwao kɨn. In rɨmhə, mərɨg Kughen rɨmɨvəh mɨragh mɨn In.+ 11 Yesu a In a Nəkwəkwə kape Kughen rɨmɨni ta mɨmə,
“ ‘Səpaag e, yame narmamə kape nəvhirəkɨnien nimə kɨmɨsarakikɨn,
mərɨg Kughen rɨmnor in ruauə Səpaag huvə yame tukrəkɨr məkupən.’(Sam 118:22)
12 “Kɨni yermamə kɨrik rɨrkək ye tokrei tanə e yame rɨrkun nɨvəh-mɨraghien ətawə, meinai Kughen tukraməkeikei mɨvəh mɨragh ətawə ye nhag Yesu Kristo pɨsɨn əmə.”+
13 Narmamə kape kaonsel mɨnə kɨmɨsəm mə Pita mɨne Jon yermamə apnapɨg mir əmə, kɨmɨrapəh nɨwor-pawk-ien skul, mərɨg kɨmɨwətgha kɨn nəgkiarien. Kɨni iriə kɨsakur kɨn nɨrkunien kapəriu, kɨni mharkun mə iriu kɨmɨwəriwak irisɨr Yesu. 14 Kɨni iriə to khapəh nhaniyen nar kɨrik mərɨg in ai kɨmɨsəm yermamə a yame nɨhun ruahuvə ta, ramərer ye nɨmrɨriə.
15 Kɨni iriə khani-pən tuk ərisɨr mhamə irisɨr tukrhap a ye kwənmhaan kape kaonsel pəh iriə əmə tuksəgkiar. 16 Kɨni iriə kɨmnhani tuk əriə mɨnə mhamə, “?Tukshawor nar mir a? Nəmə Jerusalem kwənharkun ta norien a nar mir a kɨmɨwor ye kwən a. In rehuə pɨk; kɨtawə to khapəh nhaniyen mə neikuəyen. 17 Pəh khani-əhu nəvsaoyen kɨn, kɨni mɨsor kwirɨg kɨmi nar mir a mə tukrɨpəh nɨrɨni-mɨnien nhag Yesu.”
18 Kɨni ai, narmamə kape kaonsel mɨnə kɨsokrən kɨn Pita mɨne Jon mə tukravən mɨn imə. Kɨni mhani-əhu əriu mə tukrɨpəh mɨn nɨraniyen nhag Yesu, mɨne nɨwhajounien narmamə kɨn.+
19 Kɨni iriu krəni-pən tuk əriə mɨrəmə, “Nɨkam. Kɨmiə taksəkir mə ratuatuk ye nɨmrɨ Kughen mə jakwor nəkwai Kughen, uə mə jakwor nəkwaimiə.+ 20 Mərɨg kɨmru jakrapəh nɨwapnapɨgien. Kɨmru jakawəkeikei mɨrəni-ərhav narɨmnar a yame kɨmru yɨmɨwəm ye nɨmrɨmru, mɨne yame yɨmwərɨg kɨn nɨmətɨrgɨmru.”
21 Kɨni kaonsel rɨmɨni-pən mɨn tuk Pita mɨne Jon mə iriə tukhavəhsi-pən narpɨnien kɨrik kɨmi əriu tukmə iriu kawəkeikei mə tukarani-ərhav Yesu kɨmi narmamə; kɨni tuksher yerhav kɨn əriu. Kɨmɨsher yerhav kɨn əriu meinai kwəseinein mə tukshawor əriu. Kɨmnharkun mə narmamə apnapɨg mɨnə rɨkiriə tukrɨmhə tukmə iriə khavəhsi-pən narpɨnien kɨmi əriu, meinai narmamə fam khavəh-si haktə Kughen tuk nɨmtətien yame rɨmnor 22 ye kwən a yame nɨhun rahas rɨmnor hanə meriaji-pə aitaktəkun, kɨni kafan newk rɨnapita ta foti.
Nəhuakien kape narmamə yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien ye Yesu
23 Kaonsel a rher-yerhav kɨn Pita mɨne Jon kɨravən, taktəkun əmə iriu kɨrarerɨg-pən mɨn tuk kapəriu narmamə mɨnə. Kɨni mawəvsao kɨn nəgkiarien kape jif pris mɨnə mɨne nəhuaru mɨnə kɨmi əriə. 24 Kɨni iriə kɨsərɨg nəgkiarien a, iriə m-fam khauə kɨrikianə mɨsəhuak kɨmi Kughen mhani mhamə, “Kughen. Ik nɨmnor neai mɨne nɨmoptanə mɨne tahik, mɨne narɨmnar mɨnə fam yame kasəmɨr ye tokrei tanə.+ 25 Kɨni kaha kapəmawə a Deved, yor atuə kɨn kafam, rɨmɨni-ərhav nəgkiarien e ye Nanmɨn Kafam mɨmə,
“ ‘?Rhawor nəmə tanɨmtanə mɨnə niehmaa ramhai əriə?
?Rhawor narmamə mɨnə a kamharai mhun mə tuksor nahasien mɨnə e? Kamharai mhun təkun əmə nəgkiarien.
26 Namehuə kape tokrei tanə kasor apnəpenə tuk nuhyen,
mɨne namehuə mɨnə khauə mɨsofugɨn mamhani hah Kughen
kɨni mamhani hah mɨn Kristo yame In rɨmɨrpen In.’ ”(Sam 2:1-2)
27 Kɨni iriə mhamə, “Kughen, nəgkiarien e nəfrakɨs. Herod mɨne Ponjes Paelat mɨne nəmə Isrel, kɨmɨsofugɨn iriə nəmə tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, mharai mhun nəgkiarien mə tukshopni Yesu, yame In kafam yor atuatuk yame nɨmɨrpen.+ 28 Kɨmnharai mhun nəgkiarien rəri-pən atuatuk əmə kafam nəgkiarien yame Ik nɨmɨni ta ye nəsanɨnien mɨne nɨrkunien kafam kupən.+ 29 Mərɨg Kughen, taktəkun ai, takaməkeikei mamərɨg nəgkiarien skai yame kamhani-pə tuk əmawə. Kɨmawə yor atuə kɨn kafam mɨnə. Takaməkeikei masitu irəmawə mə kɨmawə jakhani-ərhav nəgkiarien kafam. Mə kɨmawə jaksətgah kɨn nɨni-ərhavyen nəgkiarien kafam.+ 30 Takaməkeikei mərav-pə mhajoun nəsanɨnien kafam, mor huvə narmamə yamə mɨne kamhamhə, kɨni mor nɨmtətien pɨsɨn pɨsɨn ye nhag Yesu yame In kafam yor atuatuk.”
31 Kɨmɨsəhuak ta, nimə yame kɨmnasəmɨr ikɨn rɨkiu-kiu. Kɨni Nanmɨn Rhakə reiwaiyu-pən irəriə m-fam. Kasətgha tuk nɨni-ərhav-yen nəgkiarien kape Kughen.
Norien kape narmamə yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien ye Yesu
32 Narmamə yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien ye Yesu, rɨkiriə kɨrikianə əmə. Yermamə kɨrik to rɨpəh nɨniyen mə, “Nar e kafak.” Tukmə nautə kɨrik, kapəriə m-fam.+ 33 Nəgkiarien kape aposol mɨnə, nanmɨn aikɨn. Kɨni iriə kɨmnhani-ərhav mhamə, “Yesu in Yermaru kapətawə. In rɨmɨmragh mɨn ye nɨmhəyen kafan.” Kɨni Kughen rɨvəhsi-pən nɨhuvəyen kɨmi əriə. 34 Yermamə rɨrkək ye kwhen kapəriə yame kafan nautə rɨrkək, meinai narmamə yamə mɨne kapəriə aikɨn nɨmoptanə, uə kapəriə aikɨn nimə, kasəvrai mamhavəh mane iran,+ 35 mhauə, mhavəhsi-pən kɨmi aposol mɨnə. Kwasɨg ikɨn, aposol mɨnə kɨsəwhai-pən mane a kɨmi narmamə m-fam yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien ye Yesu, yamə mɨne kapəriə nar kɨrik rɨrkək.
36 Kɨni kwən kɨrik, nhagɨn e Josef, in kwənərəus kape Livae, in rɨmnarha apa tanə kɨrik kamni kɨmə Saepras. Aposol mɨnə kɨmɨshen-pən mɨn nhagɨn kɨrik mhamə, “Banabas.” (Nɨpran rɨmə, “Yermamə kape nəgkiar-vi-vi-yen.”) 37 Kwən a rɨmnəvrai kafan nɨmoptanə, mɨvəh mane iran, muə mɨvəhsi-pən kɨmi aposol mɨnə.
+ 4:4 Wok 2:41 + 4:10 Wok 3:6,13-16 + 4:12 Mat 1:21 + 4:18 Wok 5:28 + 4:19 Wok 5:29 + 4:24 Eks 20:11; Neham 9:6; Sam 146:6 + 4:27 Mat 27:1-2; Luk 23:7-11; Wok 3:13 + 4:28 Wok 2:23 + 4:29 Efes 6:19 + 4:32 Wok 2:44 + 4:34 Wok 2:45