5
Ananaes mɨne Safaera
Kwən kɨrik, Ananaes iriu kafan piahwaru, Safaera, iriu mɨn kɨmɨwor salem kɨn kapəriu nɨmoptanə. Kwən a rɨmɨvəh nɨpar mane muə mɨvəhsi-pən kɨmi aposol mɨnə. Merkwaig kɨn nɨpərɨn mɨmə kafan. Kɨni kafan piahwaru rɨmɨrkun.+
Kɨni Pita rɨni-pən tukun mɨmə, “Ananaes. ?Nakhawor mameighan kɨn yarmhə e Setan raurə yerkim, kɨni ik mameikuə ye Nanmɨn Rhakə, mamraptərəkɨn nɨpar mane yame nɨmɨvəh ye nɨmoptanə a?+ Kwasɨg ikɨn nɨpior salem kɨn nɨmoptanə a, kafam pɨsɨn əmə. Kɨni nɨpɨg nɨmnor salem kɨn, mane iran raməmɨr əmə ye kwermɨm. ?Mərɨg rhawor nakameikuə məkneikɨn? Pa rɨmə nakameikuə ye yermamə, mərɨg nakameikuə ye Kughen.”
Kɨni Ananaes rərɨg nəgkiarien a, taktəkun əmə rɨsɨ-faktə meiwaiyu mowhan mɨmhə əgkəp. Kɨni narmamə kɨsərɨg, kɨsakur pɨk kɨn. Kɨni nɨtamaruə mɨnə tɨksɨn khauə, mhauvrɨg əpɨs nɨpran, mharəh, mhatərhav, mhanɨm.
Kɨni aoa kɨsisər ruə mɨvən, Safaera, piahwaru kape kwən ai, ruə imə. Mɨpəh nɨrkunien mə kafan yerman ruamhə ta. Kɨni Pita raiyoh-pən in mɨmə, “Takni-pə tuk yo mə, ?mane hanə əme e in e yame nɨmɨravəh ye nɨmoptanə uə?” Kɨni pian a rɨni-pən tukun mɨmə, “Ǝhə. Mane hanəmei en.”
Kɨni Pita rɨni-pən tukun mɨmə, “?Rhawor nakawor məknenkɨn? !Kɨmiru nɨmɨrəmə takwəvi niehmaa kape Kughen! ?Nakamərɨg narmamə kasəriwək mamhauə ye kwəruə? Iriə kwənhanɨm ta kafam yerman. !Kɨni iriə tukharəh mɨn ik mhavən mhanɨm ik!”
10 Taktəkun əmə mɨn, rɨsɨ-faktə meiwaiyu mowhan a ye nɨhu Pita mɨmhə. Nɨtamaruə mɨnə a khauə imə, mɨsəm mə ruamhə mɨn, kharəh mhatərhav mhavən, mhanɨm-pən mɨn ye nɨkar yerman kafan. 11 Nəməhuak mɨnə mɨne narmamə mɨn tɨksɨn kɨsərɨg nəvsaoyen a, khagɨn pɨk.
Aposol mɨnə kasor nɨmtətien mɨnə
12 Kɨni, aposol mɨnə kɨmɨsor nɨmtətien rɨpsaah ye nɨmrɨ narmamə. Nɨpɨg mɨnə fam narmamə yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien ye Yesu kɨmɨsofugɨn apa kwənmhaan kɨrik apa ye Nimə Ehuə kape Kughen, kamni kɨmə, “Vranda kape King Solomon.”+ 13 Narmamə yamə mɨne khapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye Yesu, kamhasiai pawk əriə mərɨg kamhagɨn kɨn nɨsofugɨn-pənien tuk əriə. 14 Kamhagɨn, mərɨg nɨpɨg m-fam, narman mɨne nɨpiraovɨn khapsaah khauə mamhani nəfrakɨsien ye Yesu. 15 Aposol mɨnə kɨmɨsor nɨmtətien rɨpsaah. Narmamə khapɨk kapəriə narmamə yamə mɨne kamhamhə, mamhauə. Kɨni mɨsərəhu-pən əriə ye təvheitə kapəriə ye nɨkar swatuk mhapəh mhamə tukmə Pita rukrao ye swatuk, nanmɨn tukrɨrəh-pɨkɨn əriə tɨksɨn, kɨsəsanɨn. 16 Kɨni narmamə khapsaah mɨn yerkwanu mɨnə ipakə tuk Jerusalem, kɨmnhapɨk narmamə yamə mɨne kamhamhə, mɨne yamə mɨne nanmɨn has raməmɨr irəriə, mhapɨk əriə mhauə, kɨni aposol mɨnə kɨsor huvə əriə.
Namehuə mɨnə khavəhsi-pən aposol mɨnə ye kalabus
17 Kɨni hae pris mɨne in mɨnə tɨksɨn ye kwhen kape “Sadusi” kɨmɨsor tɨmət kɨmi aposol mɨnə. 18 Mɨsarar mharaptərəkɨn aposol mɨnə, mharəhsi-pən əriə ye kalabus. 19 Kɨni yenaiyu, agelo kɨrik kape Kughen ruə məhitə ye kwəruə ye kalabus, mɨkɨr əriə mhatərhav.+ 20 Mɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Kɨmiə takhavən apa Nimə Ehuə kape Kughen, mɨsəvsao kɨn nɨmraghien rerɨn kɨmi narmamə.”
21 Aikɨn, aposol mɨnə kɨsor nəkwan. Yenpɨg-enpɨg əgkəp, khavən apa ye Nimə Ehuə kape Kughen, mɨsəwhag kɨmi narmamə.
Kɨmɨsərɨp aposol mɨnə ye kot
Kɨni hae pris mɨne in mɨnə tɨksɨn kɨsokrən kɨn nəwharu mɨnə kape nəmə Isrel, khauə mɨsofugɨn mɨsəkwətə ye kaonsel kape nəmə Isrel. Kɨni mɨsher nəgkiarien rɨvən apa kalabus mə tukher-pə kɨn aposol mɨnə mə tukhauə mɨsərer ye nɨmrɨriə. 22 Mərɨg nɨpɨg mobael mɨnə kɨmnhavən apa ye kalabus, mɨsəm mə aposol mɨnə kwənharkək. Kharerɨg mhauə ye kaonsel, mamhani-əsah pən iran tuk əriə, mhamə, 23 “Yɨmnhavən apa ye kalabus, mɨsəm yakhamə tapɨg rətapɨg tɨm tɨm. Kɨni mobael mɨnə kape kalabus kasarha huvə tukun. Mərɨg nɨpɨg yɨmɨsəhitə, mɨsəm yermamə rɨrkək a imə.” 24 Yamehuə kape mobael mɨnə kape Nimə Ehuə kape Kughen, mɨne jif pris, kɨsərɨg nəgkiarien a, rukreikɨn kapəriə kapə, khani-pən tuk əriə mhamə, “?Naha nhagɨn tukruə mɨn?”
25 Kɨni yermamə kɨrik rɨtərhav-pə, mɨni-pən tuk əriə mɨmə, “!Eh! !Narmamə mɨnə e nɨmnhapɨk-pən əriə ye kalabus, kwənhavən ta apa ye Nimə Ehuə kape Kughen; masəvhag kɨmi narmamə apaikɨn!” 26 Məkneikɨn, yamehuə kape mobael mɨnə rɨmɨkɨr kafan narmamə mɨnə, mhavən mhapɨk aposol mɨnə mhauə. Mərɨg kɨmnhapəh nɨsəukəkinien əriə, meinai khamə ta tukmə kɨsəukəkin əriə, narmamə apnapɨg kɨsəsɨk əriə kɨn kapier apɨg.
27 Kɨmnhapɨk aposol mɨnə, mhavən imə, mhani-pən mə tuksərer ye nɨmrɨ kaonsel. Kɨni hae pris rɨmnaiyoh əriə mɨmə, 28 “?Rhawor? Yakwənhani-pre ta mhamə takhapəh nhaniyen nhag kwən a Yesu. ?Mərɨg rhawor e kɨmiə naksor nəgkiarien kapəmiə rehuə e Jerusalem? Kɨni kɨmiə naksor narmamə kamhani mhamə kɨmawə yɨmɨshopni Yesu.”+
29 Aikɨn, Pita mɨne aposol mɨnə khamə, “Kɨmawə jakasəkeikei mɨsor nəkwai Kughen. Kɨmawə yakhapəh nɨsorien nəkwai yermamə.+ 30 Kɨmiə nakwəsəsɨk-pən ta Yesu ye nai kamarkwao kɨn mɨshopni. Mərɨg Kughen kape kaha mɨnə tu rɨmnor In rɨmragh mɨn. 31 Kɨni Kughen rɨmɨvəhsi-haktə In ramkwətə ye nɨkarɨn matuk. Mə In Yemehuə, In Kristo kapətawə. Kughen rɨmnor məknakɨn mə tukror swatuk mə kɨtawə nəmə Isrel tukharkun nɨsararien ye nərɨgien kapətawə tuk təvhagə hah, kɨni In tukrɨrəh-si ta narpɨnien kape təvhagə hah kapətawə.+ 32 Yakamhani-ərhav nar a yame yɨməsəm, mɨne Nanmɨn Rhakə yame Kughen rɨvəhsi-pə ta kɨmi narmamə yamə mɨne kasor nəkwai Kughen.”
33 Narmamə kape kaonsel mɨnə kɨsərɨg nəgkiarien a, nəgkiarien a raməvi pɨk niemhaa kapəriə, kɨni khamə aposol mɨnə tukasəkeikei mhamhə. 34 Kɨni iriə kɨrik, nhagɨn e Gamaliel, in Farisi kɨrik, in yemhajoun kɨrik kape Loa kape Moses, yame narmamə kamhasiai in, ramərer ye nɨmrɨ kaonsel, mɨni-pən tuk mobael mɨnə mɨmə, “Takhapɨk ta aposol mɨnə mhatərhav.” 35 Kɨni mɨni-pən tuk kaonsel mɨmə, “Kafak narmamə mɨnə. Pəh kɨsərɨg huvə mə tukshawor-pən iran mɨne narɨmnə a. 36 Pəh nien mə tu əgkap e, kwən e Tudas rɨmnarar, mamni-ərhav mɨmə in yamehuə kɨrik. Narmamə tɨksɨn rəmhen kɨn fo handred kɨmnhakwasɨg kɨn in. Mərɨg kɨmnhopni in, kəko rik rik kafan narmamə mɨnə. Kwhen kafan ruɨrkək ta.+ 37 Kwasɨg, Judas, yemə Galili, rɨtərhav-pə ye nɨpɨg gavman rɨmnaməvheikɨn narmamə mɨnə. In mɨn ravi narmamə kamhakwasɨg kɨn. Mərɨg kɨmnhopni mɨn in, kəko rik rik kafan narmamə mɨnə. 38 In e ye nɨrkunien kafak: Pəh khapəh narmamə mɨnə e. Mharɨsɨn əriə khatərhav. Nar a kasor, to kape yermamə əmə, tukrɨrkək. 39 Mərɨg tukmə rɨmasɨ-pən ye Kughen, keinein nɨni-əhuyen. Tukmə khani-əhu, tuksəm əmə mə kɨtawə Kughen kasotgoh.” Narmamə kape kaonsel mɨnə kɨsərɨg, kɨseighan kɨn kafan nəgkiarien.
40 Kɨni kɨsokrən kɨn aposol mɨnə khauə mɨn imə. Khani-pən tuk mobael mɨnə mə tuksərkɨs-ərkɨs əriə. Mɨsəgkiar-pən skai kɨmi əriə mhamə tukhapəh nhani-mɨn-ien nhag Yesu. Mɨsher yerhav kɨn əriə.+
41 Khatərhav ye kaonsel, aposol mɨnə rɨkiriə ragien maməsɨk mə nar huvə kɨrik mə Kughen rɨmnəm-pən əriə mə iriə kɨsəmhen mə tuksərɨg nəmhəyen tuk nhaniyen nhag Yesu.+ 42 Nɨpɨg mɨnə fam, khavən ye Nimə Ehuə kape Kughen, mɨne nimə apnapɨg mɨnə, masəvhag kɨmi narmamə, mhani-ərhav Nəgkiarien Huvə, mhamə Yesu In Kristo yame Kughen rɨmɨrpen.
+ 5:2 Wok 2:45 + 5:3 Jon 13:2 + 5:12 Wok 2:43; 14:3 + 5:19 Wok 12:7-10 + 5:28 Mat 27:25 + 5:29 Wok 4:19 + 5:31 Wok 2:33-34; Efes 1:20; Hib 2:10; 12:2 + 5:36 Wok 21:38 + 5:40 Wok 4:18 + 5:41 Mat 5:10-12; 1 Pita 4:13