6
Kɨmnhavəh-si haktə dikon seven mə tuksasitu ye nəməhuak mɨnə
Kɨni ai, narmamə kape Yesu mɨnə kamhapsaah. Iriə tɨksɨn kwənərəus kape Isrel yamə mɨne kɨmnhasɨ-pən ye tanə pɨsɨn pɨsɨn; mərɨg iriə tɨksɨn, kwənərəus kape Isrel yamə mɨne kasarə rerɨn Isrel. Kɨni yamə mɨne khasɨ-pən ye kantri pɨsɨn pɨsɨn mɨnə kɨmnhani nɨkar yamə mɨne kasarə rerɨn apa Isrel, mhamə, “Nɨpɨg fam, nɨpɨg kaməwhai mane mɨne nəvɨgɨnien, kɨpəh nɨsarha-huvəyen tuk nɨpiəwharu kapəmawə yamə mɨne khamhə-tan kɨn əriə.”+ Ror pən, aposol mɨnə twelef kɨmɨsokrən kɨn narmamə kape Yesu mɨnə khauə kɨrikianə, mhani-pən tuk əriə mhamə, “Kɨtawə mɨnə tɨksɨn. Rɨpəh nəmhenien mə jaksəpəh nɨni-ərhavyen nəgkiarien kape Kughen mhauə mɨsowhai əmə narɨmnar*. Rhuvə mə takshajoun narmamə seven irəmiə yamə mɨne Nanmɨn Rhakə rukwar irəriə, kɨni nɨrkunien kapəriə rehuə. Pəh kɨmawə jakhavəh-si haktə əriə tukasarha huvə tuk nar a; kɨni pəh kɨmawə jakharkun nəhuakien mɨne nɨni-ərhavyen nəgkiarien kape Kughen.”
Kɨsərɨg nəgkiarien a aposol mɨnə khani, rɨkiriə ragien. Kɨmɨshajoun Steven, kwən kɨrik yame kafan nhatətəyen rehuə, kɨni Nanmɨn Rhakə rukwar iran. Mɨshajoun mɨn Filip, mɨne Prokoras, mɨne Nikano, mɨne Timon, mɨne Pamenas, mɨne Nikolas, yemə Antiok kɨrik, yame rɨmnəpəh narəyen kape nəmə iman ikɨn, muə mɨkwasɨg kɨn nəhuakien kape nəmə Isrel. Kɨni iriə khakɨr nəmə mɨnə a iriə seven, mhauə mɨsərer ye nɨmrɨ aposol mɨnə. Kɨni aposol mɨnə kasərəhu-pən kwermɨriə ye kapərhia kapə, mɨsəhuak-pən irəriə.
Kɨni narmamə kape Yesu kɨmnhani-ərhav nəgkiarien kape Kughen kɨmi narmamə, kɨni narmamə kape Yesu e Jerusalem kɨmnhapsaah. Ye nəmə mɨnə a, pris mɨnə khapsaah kɨmɨshatətə ye Yesu.+
Nəmə Isrel tɨksɨn kɨmnharəh dikon a Steven mhavən ye kaonsel
Kɨni Steven, in kwən kɨrik yame Kughen rɨvəhsi-pən nəsanɨnien mɨne nɨhuvəyen kɨmin, kɨni in ramor pɨk nɨmtətien ye nɨmrɨ narmamə. Mərɨg nəmə Isrel tɨksɨn kape nukwao kɨrik kamni kɨmə “Friman,” kasəməkɨn Steven. Iriə a nəmə Saerin mɨne nəmə Aleksandra, mɨne nəmə Silisia mɨne nəmə Tarki, kɨmnhauə mɨsotgoh kɨmi Steven. 10 Mərɨg Nanmɨn Rhakə rɨvəhsi-pən nɨrkunien kɨmi Steven. Nɨpɨg in rəgkiar, iriə to khapəh nɨsapitayen in.+
11 Kasəməkɨn in, mhavən mɨsərok narmamə tɨksɨn mhamə tukseikuə iran, mhamə iriə kɨmɨsərɨg kwən a raməgkiar has pən kɨmi Moses mɨne Kughen. 12 Kɨni nəgkiarien kapəriə rɨmnor narmamə mɨnə aikɨn, mɨne nəhuaru mɨnə, mɨne nəmhajoun kape loa kape Moses, kɨsəməkɨn mɨn Steven. Kɨmnhavən mharaptərəkɨn in. Mharəh mhauə mɨsərer ye nɨmrɨ kaonsel. 13 Mhakɨr mɨn narmamə tɨksɨn mhauə mə tukhani nəgkiarien eikuə ye Steven. Iriə kɨmnhani mhamə, “Nɨpɨg mɨnə m-fam kwən e ramni hah Nimə Ehuə kape Kughen mɨne Loa kape Moses. 14 Yɨmɨsərɨg mɨn ramni mɨmə, ‘Yesu e, yemə Nasaret, tukratmətəg-ətəg Nimə Ehuə kape Kughen, kɨni mukreikɨn narəyen yame Moses rɨmnərəhu kɨmi ətawə apa kupən.’ ”
15 Kamhani hah Steven, iriə fam yamə mɨne kasəkwətə ye kaonsel kɨmɨsarha-pən mɨsəm Steven meinai nɨmrɨn rukreikɨn məmhen kɨn nɨmrɨ agelo.
+ 6:1 Wok 4:35 * 6:2 Nəwhaiyen narɨmnar in wok kape dikon. Ye japta e, niməhuak rɨmɨvəh-si haktə dikon kupan mɨnə iriə m-fam seven. + 6:7 Wok 2:41; 16:5 + 6:10 Luk 21:15