10
Pol ramni-ərhav norien kape nəmə Isrel kupan
Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, yakorkeikei mə takharkun mə nɨpɨg rɨpmawə mɨnə kamnhaier Ijip, napuə rɨmuvrɨg əpɨs əriə m-fam; kɨni iriə m-fam kɨmɨsəviəfugɨn ye tahik.+ Kɨni Kughen rɨmnor baptaes irəriə m-fam ye tahik mɨne napuə a, mə tukhauə narmamə kape Moses mɨnə. Kɨni iriə m-fam kɨmɨsən nəvɨgɨnien kɨrikianə əmə yame rɨmasɨ-pən ye Nanmɨn kape Kughen.+ Kɨni mhanɨm nu kɨrikianə əmə yame rɨmasɨ-pən ye Nanmɨn kape Kughen, meinai kɨmnhanɨm nu ye kapier kape Nanmɨn kape Kughen yame kɨmnasəriwək iriə min, yame in e Yesu Kristo.+ Nar apnapɨg iriə kɨmɨsor məkneikɨn, mərɨg iriə khapssah, Kughen rɨkin rɨpəh nagienien tuk əriə, kɨni kwənhamhə apa ikɨn pɨsɨn pɨsɨn apa ye tɨpəvsɨk.+
Kɨni Kughen rɨmneighan kɨn narɨmnar mɨnə e mə tukror kwirɨg kɨmi ətawə e towei mɨne mə kɨtawə tukhapəh nhasɨgovɨnien norien has kape kaha mɨnə kupan, mhapəh nɨsərəhu-pənien nərɨgien kapətawə ye norien has mɨnə rəmhen kɨn yame kɨmnasor apa kupan.+ Takhapəh nɨsəhuakien kɨmi nanmɨ nar rəmhen kɨn yame iriə tɨksɨn kɨmnasəhuak kɨmi nanmɨ nar kupan. Meinai Nəkwəkwə kape Kughen ramni mɨmə,
“Narmamə kɨmɨsəkwətə mə tuksəvɨgɨn mamhanɨm, kɨni masərer mə tuksor danis e yame ravi-pən əriə ikɨn rahas ikɨn.”(Eks 32:6)
Rahas mə kɨtawə tukhavən apɨs apɨs tuk ətawə mɨnə rəmhen kɨn yame kɨmnasor kupan kɨni iriə m-fam twenti tri taosen kɨmnhamhə ye nɨpɨg kɨrikianə əmə.+ Rahas mə kɨtawə tuksor narɨmnar yame ravi-pə niemha kape Kughen Yermaru rəmhen kɨn yame iriə tɨksɨn kɨmɨsor kupan, kɨni snek rəs əriə khamhə.+ 10 Rahas mə naksatmunmun ye Kughen rəmhen kɨn yame iriə kɨmnasor kupan, kɨni agelo kape nɨmhəyen rhopni əriə.+
11 Narɨmnar mɨnə a kɨmnhauə ye nɨmraghien kape kaha tu mɨnə apa ye tɨpəvsɨk, mamor kwirɨg kɨmi ətawə tukun. Kɨni kɨmɨrai-pən nəvsaoyen mɨnə a ye nəkwəkwə mə tukramsɨg ətawə e towei mɨne meinai Nɨpɨg Kwasɨg ruauə ipakə. 12 Kɨni tukmə rɨkimiə raməsɨk mɨmə nakasərer tɨm tɨm, takasərɨg əmiə, meinai kɨmiə mɨn nakharkun nɨmɨrien ye norien has mɨnə e. 13 Nɨvəhsi-pən vəhsi-pənien yame ramuə ye nɨmraghien kapəmiə, in rəmhen əmə kɨn yame kɨmnor fam ye narmamə mɨnə. Mərɨg nɨpɨg m-fam, Kughen ramor kafan nəgkiarien. Kɨni In rɨpəh neighanien kɨn nɨvəhsi-pən vəhsi-pənien kɨrik tukruə ye nɨmraghien kapəmiə yame in rɨskai rapita nəsanɨnien kapəmiə. Mərɨg nɨpɨg nɨvəhsi-pən vəhsi-pənien ramuə ye nɨmraghien kapəmiə, Kughen tukror swatuk kɨrik mə takharkun nɨsərer-tɨmtɨmien, mə nar kɨrik tukrɨpəh nɨvi-pənien əmiə ye nahasien.
Nanmɨ nar mɨne nəməhuak mɨnə
(Rom 14:1-23; 1 Kor 8:1-13)
14 Ror məkneikɨn, yo mɨnə tɨksɨn, sap ta ye norien kape nəhuakien kɨmi nanmɨ nar mɨnə. 15 Kɨmiə nakharkun nar, kɨni mɨsəkir atuk nəgkiarien kafak mə in rhuvə uə rahas. 16 Nakharkun mə nɨpɨg kɨtawə kasən Nəvɨgɨnien Rhakə, kamhani vi vi Kughen tuk nɨnɨmien, mamhanɨm, rəmhen mə kɨtawə kwənhauə ye nɨprai Kristo mɨsor kɨrikianə. Kɨni nakharkun mə nɨpɨg kɨtawə kasən bred yame kaməkapɨr-pɨr kaməwhai, kɨtawə kwənhauə kɨrikianə kɨtawə Kristo.+ 17 Kɨtawə khapsaah, mərɨg kɨsəmhen əmə kɨn mə nɨpraitawə kɨrikianə əmə, meinai bred kɨrikianə əmə, kɨni kɨtawə m-fam kasən bred a.+
18 Nakharkun mə nɨpɨg narmamə kasən nusai nar yame pris rɨvəhsi-pən ta kɨmi kughen kɨrik, rəmhen kɨn mə kasəhuak kwis iriə pris kɨmi kughen a.+
19 ?Nakharkun nɨprai nəgkiarien kafak? ?Nakhamə ta mə yakamni mə nusai nar yame kɨmnor sakrefaes kɨn kɨmi nanmɨ nar, nəsanɨnien aikɨn kafan uə? Nɨkam, rɨkək. ?Mərɨg rhawor? ?Nakhamə ta mə yakamni mə nanmɨ nar iriə kughen əfrakɨs mɨnə uə? Nɨkam.+ 20 Mərɨg yakamni mə nɨpɨg narmamə kasor sakrefaes kɨmi nanmɨ nar, yarmhə en. Pa rɨmə sakrefaes a ramvən kɨmi Kughen. Kɨni yakpəh norkeikeiyen mə taksor kɨrikianə kɨmiə yarmhə.+ 21 Takhapəh nhavənien mɨsən bred mɨne waen kape Nəvɨgɨnien Rhakə, mɨsarə mhavən mɨn ye nimə kaməhuak kɨmi nanmɨ nar ikɨn mɨsən nar yame kamor sakrefaes kɨn mɨne waen kape yarmhə mɨnə.+ 22 Naksor məkneikɨn masor Yesu Yermaru ramor jalus tuk əmiə. ?Rɨkimiə raməsɨk mə ta mə nəsanɨnien kapəmiə rehuə rapita Kughen uə?+
23 Narmamə tɨksɨn kamhani mhamə, “Rhuvə mə jakor naha nhagɨn yame nɨprak rorkeikei.” Mərɨg yo yakamni mə pəh nien mə norien mɨnə fam kɨsasitu irətawə. Mərɨg narmamə tɨksɨn kamhani mhamə, “Rhuvə mə jakor naha nhagɨn yame nɨprak rorkeikei.” Mərɨg yo yakamni mə pəh nien mə narɨmnar fam ravəhsi-haktə nɨmraghien kapətawə.+ 24 Rɨpəh nɨhuvəyen mə kɨmiə kɨrik tukrərɨg pɨsɨn əmə in; mərɨg tukraməkeikei mamərɨg in mɨnə tɨksɨn.+ 25 Sən nusai naha nar mɨragh yame kavəh nɨmrɨn ye maket, mərɨg takhapəh nɨsaiyohyen tukun mə kwəsor ta sakrefaes kɨn kɨmi nanmɨ nar uə nɨkam, kɨni rɨkimiə tukrɨpəh nətərɨg-pɨkien tukun. 26 Norien e rhuvə əmə meinai Nəkwəkwə kape Kughen ramni mə,
“Tokrei tanə e, mɨne narɨmnar fam aikɨn, iriə kape Kughen Yermaru.”(Sam 24:1)
27 Kɨni tukmə yermamə yame rɨpəh nəhuakien raiyoh ik mə takvən ye nəkwai nimə kafan mawəvɨgɨn kwis, kɨni rɨkim tukragien mə takvən. Ǝn naha nhagɨn yame ravəhsi-pre, mɨpəh naiyohyen tukun mə kɨmnor sakrefaes kɨn kɨmi nanmɨ nar uə nɨkam. Rɨkim tukrɨpəh nətərɨg-pɨkien tukun. 28 Mərɨg tukmə ramni-pre tuk ik mɨmə, “Kɨmnor sakrefaes ye nusai nar mɨragh e kɨmi nanmɨ nar,” kɨni rhuvə mə takpəh nənien, tamə raməm ik nakamən, rɨkin raməsɨk mə nakamor təvhagə has.+ 29 Pəh nien mə nar has tuk ik, mərɨg in nar has ye nətərɨgien əmə kafan. Narmamə tɨksɨn khamə, “?Mərɨg rhawor e nətərɨgien kape yermamə kɨrik raməkir kafak norien yame yakorkeikei mə jakor, kɨni mamətapɨg kɨn yo mə jakpəh norien nar kɨrik? 30 ?Tukmə yakamni vi vi Kughen tuk nəvɨgɨnien, kɨni mamən, rhawor e narmamə kamhani mhamə yakamor təvhagə has ye nɨmrɨ Kughen? !Yaknəhuak-pən ta ye nəvɨgɨnien a!”+ 31 Mərɨg yakamni mə naha nhagɨn yame taksor, tukmə nakasəvɨgɨn, uə nakamhanɨm, takasəkeikei mɨsor əriə m-fam ye norien yame ravəhsi-haktə nhag Kughen.+ 32 Takhapəh nɨsorien mə yermamə kɨrik tukrɨmɨr ye kafan nhatətəyen, nar apnapɨg mə in yemə Isrel, uə yemə Gris, uə yermamə kɨrik ye niməhuak kape Kughen.+ 33 Sor norien a rəmhen kɨn norien kafak yame yakamarkut mə jakor rɨki narmamə m-fam rɨkiriə tukragien tukun ye norien mɨnə fam. Yakamor məkneikɨn meinai pəh nien mə yakamərɨg pɨsɨn əmə yo, mərɨg yakamərɨg nukwhao mə Kughen tukrɨvəh mɨragh əriə.+
+ 10:1 Eks 13:21-22, 14:22 + 10:3 Jon 6:31; Eks 16:4,35 + 10:4 Eks 17:6; Nam 20:11 + 10:5 Nam 14:29-30 + 10:6 Nam 11:4,34; 1 Kor 10:11 + 10:8 Nam 25:1-9 + 10:9 Eks 17:2 + 10:10 Nam 16:41-50; 17:5,10 + 10:16 Mat 26:26-28 + 10:17 Rom 12:5 + 10:18 Lev 7:6 + 10:19 1 Kor 8:4 + 10:20 Dut 32:17; Rev 9:20 + 10:21 2 Kor 6:15-16 + 10:22 Eks 20:5, 34:14; Dut 4:24, 32:21; Jos 24:14; Sam 78:58 + 10:23 1 Kor 6:12 + 10:24 Rom 15:1-2 + 10:28 1 Kor 8:7 + 10:30 1 Tim 4:4 + 10:31 Kol 3:17 + 10:32 Rom 14:13 + 10:33 1 Kor 9:20-22