11
Takhasɨgəvɨn yo rəmhen kɨn yame yo yakamsɨgovɨn Yesu Kristo.+
Norien kape nəhuakien
Yakamni vi vi əmiə meinai nakhapəh nɨsəru-kɨnien yo ye narɨmnar fam yame yɨmnor kɨni mamhajoun, kɨni nakharaptərəkɨn nhajounien yamə mɨne yɨmnhajoun əmiə kɨn.
Mərɨg yakorkeikei mə kɨmiə m-fam takharkun mə kapən kapə narmamə m-fam, Kristo, in ramarmaru irəriə; kɨni kapən kapə piraovɨn, kafan yerman, in ramarmaru iran. Kɨni kapən kapə Kristo, in Kughen, ramarmaru iran.+ Tukmə yerman kɨrik raməvəvhao nɨpɨg in raməhuak uə nɨpɨg ramni-əhrav nəgkiarien yame Kughen rɨmɨvəhsi-pən kɨmin, in ramor aurɨs Kristo. Mərɨg piraovɨn ramor aurɨs kafan yerman tukmə rɨpəh nəvəvhaoyen ye nɨpɨg yame raməhuak uə nɨpɨg ravəhsi-ərhav nəgkiarien yame Kughen ravəhsi-pən kɨmin. Norien a ror naurɨsien rəmhen kɨn yame kɨmnəki kapən kapə rɨpiəpiə. Rhuvə mə piraovɨn kɨrik yame rɨpəh norkeikeiyen mə tukrəvəvhao məknakɨn, rhuvə mə tukəki kapən kapə pəh narmamə tukhani mə in yerman, pəh in tukraurɨs tukun. Tukmə norien a ror aurɨs tukun, rhuvə mə tukrəvəvhao. Rhuvə mə narman tukhapəh nɨsəvəvhaoyen ye nɨpɨg kape nəhuakien meinai Kughen rɨmnor yerman ravəh nanmɨn kafan, mə tukəm-pən nɨhuvəyen iran kape Kughen; mərɨg tukəm-pən nɨhuvəyen kape yerman ye piraovɨn.+ Ror məkneikɨn meinai in apa kupan, pəh nien mə Kughen rɨmɨvəh piraovɨn mor yerman kɨn; mərɨg rɨmɨvəh yerman mor piraovɨn kɨn. Kɨni pəh nien mə Kughen rɨmnor yerman mə tukrasitu ye kafan piraovɨn, mərɨg rɨmnor piraovɨn mə tukrasitu ye kafan yerman.+ 10 Ror məknakɨn mə piraovɨn tukraməkeikei məvəvhao ramor nɨmtətien mə in ramsiai kafan yerman pəh agelo mɨnə tuksəm kharkun mə ramsiai əfrakɨs kafan yerman.
11 Mərɨg ye nɨmraghien kapətawə yamə mɨne kasofugɨn-pən ye Yesu Yermaru, piraovɨn to rɨpəh narə-pɨsɨnien; kɨni yerman to rɨpəh narə-pɨsɨnien, 12 meinai in apa kupan Kughen rɨmɨvəh yerman mor piroavɨn kɨn. Mərɨg taktakun ai, narman mɨnə fam, nɨpiraovɨn kaseimək kɨn əriə. Kɨni narɨmnar m-fam ramsɨ-pən tuk Kughen.
13 Taksəm əmhen mə ratuatuk mə ?piraovɨn yame raməhuak kɨmi Kughen tukrvəvhao uə nɨkam? 14 Narmamə m-fam kharkun mə yerman yame nɨmar nɨkwənen rapomh, tukror naurɨsien kɨmin, [tukamni kɨmə in rəmhen kɨn piraovɨn]. 15 Mərɨg tukmə piraovɨn kɨrik nɨmar nɨkwənen rapomh, rɨkin tukragien tukun, kɨni narmamə tuksəgnəgɨn in tukun, meinai Kughen rɨmɨvəhsi-pən nɨmar nɨkwəne piraovɨn rəmhen mə kafan kəvəvhao. 16 Mərɨg tukmə yermamə kɨrik rɨmə tukrəgkiar kɨmi yo tuk nar a, kɨni yakamni məkneikɨn mɨmə norien pɨsɨn mɨn kɨrik ye yama rɨkək; niməhuak pɨsɨn pɨsɨn mɨnə kasəri-pən swatuk kɨrikianə.
Norien kape Nəvɨgɨnien Rhakə
17 Ye nəgkiarien yamə mɨne jakni-pre tuk əmiə ai taktakun, to yakpəh nɨni-vivi-yen əmiə, meinai nəkwətə-kwisien kapəmiə rɨpəh nasituyen, mərɨg ramoriah əmə əmiə. 18 Nar kupan yame jakni in e mə yɨmnərɨg nəvsaoyen kɨrik mə nɨpɨg nakasofugɨn əmiə mɨnə mə taksəhuak, kɨni mɨsarə maseikus-eikus mɨn kapəmiə kwhen. Kɨni rɨkik raməsɨk mə nəvsaoyen a yɨmnərɨg in nəfrakɨsien.+ 19 Nakhamə ta mə takasəkeikei masəwhai kwhen kapəmiə mə tukror əpu mə kɨmiə nɨ-pa mɨne Kughen rɨkin tukragien tuk əriə. 20 Nɨpɨg nakasofugɨn əmiə mɨnə, masən Nəvɨgɨnien Rhakə, nakhamə ta mə naksəri-pən əfrakɨs norien kape nənien Nəvɨgɨnien kape Yesu Yermaru. Mərɨg taksəm-ru norien e kapəmiə. Pəh nien mə naksəri-pən norien atuatuk kape nənien Nəvɨgɨnien kape Yesu Yermaru, 21 meinai nɨpɨg nakasəvɨgɨn, kɨmiə kɨrikianə kɨrikianə nakasəvɨgɨn, mhapəh nhawhinien əmiə mɨnə tɨksɨn. Tɨksɨn kɨsəmkərəv, tɨksɨn kɨsapɨs kɨn waen. 22 Tukmə nakhamə taksəvɨgɨn kɨrikianə kɨrikianə mamhanɨm, taksor əmə apa iməmiə yerkwanu mɨnə, kwasɨg ikɨn nakpihavən ye niməhuak. Mərɨg norien kapəmiə rɨpəh nɨsiaiyen niməhuak kape Kughen; mamor aurɨs yavən has mɨnə. ?Kɨni jakni-pre naha nhagɨn tuk əmiə? ?Jakni vi vi əmiə tuk norien a uə? !Nɨkam, to yakpəh nɨni-vivi-yen əmiə tukun!
23 Meinai yaknhajoun ta əmiə nhajounien yame ramsɨ-pən tuk Yermaru. Yenpɨg a, kwasɨg ikɨn keighan-pən kɨn Yesu Yermaru ye kwermɨ tukmɨr mɨnə, in rɨmɨvəh bred 24 mɨni vi vi Kughen tukun, kɨni mhapu, kɨni mɨmə, “In e nɨprak yame tukrakapɨr tuk əmiə. Taksor məknakɨn, mə rɨkimiə tukraməsɨk Yo.” 25 Ye norien kɨrikianə əmə mɨn, nɨpɨg kwəsəvɨgɨn ta, In rɨmɨvəh pənkɨn waen mɨni mɨmə, “Kap waen e in nɨtawɨk yame ramhajoun promes vi yame Kughen ramor kɨmi narmamə. Nɨpɨg takhanɨm rɨkimiə tukraməsɨk Yo.”+ 26 Tuk nar e, nɨpɨg tukmə nakasən bred a, uə nakhanɨm waen a, nakamhani-ərhav nɨmhəyen kape Yesu Yermaru mɨseriaji tukrɨrerɨg-pə mɨn.+
27 Ror məkneikɨn, yermamə yame ramən bred uə ramnɨm waen ye kap kape Yesu Yermaru ye norien yame rɨpəh natuatukien, in ramor təvhagə has mamoriah nɨprai Yesu Yermaru mɨne nɨtawɨn.+ 28 Mərɨg kwasɨg ikɨn nakasən bred mamhanɨm kap waen, takasəkeikei mɨsəm əmhen ta kapəmiə nɨmraghien. 29 Meinai yermamə yame ramən bred mamnɨm kap waen, mərɨg rɨkin rɨpəh nəsɨk-huvəyen nɨprai Yesu Yermaru, nənien mɨne nɨnɨmien kafan ravi-pə atuk əmə narpɨnien kɨmin. 30 Ror məkneikɨn mə kɨmiə khapsaah nɨpraimiə raməpou kɨni nakhamhə, kɨni kɨmiə tɨksɨn nakwənhamhə ta. 31 Mərɨg tukmə kɨtawə kɨrikianə kɨrikianə kɨsəm əmhen ta nɨmraghien kapətawə, kwasɨg ikɨn mɨsən Nəvɨgɨnien Rhakə, tamə Kughen tukravəhsi-pə narpɨnien kɨmi ətawə. 32 Nɨpɨg Yesu Yermaru tukraməko atuatuk ətawə, ramor məknekɨn mə nɨpɨg In tukrəkir narmamə ye tokrei tanə mor narpɨnien kɨmi əriə, kɨni kɨtawə tukhapəh nhavəhyen narpɨnien kɨtawə miriə.+
33 Ror məkneikɨn piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, nɨpɨg takhauə kɨrikianə mə taksən Nəvɨgɨnien Rhakə, takaseito kɨn əmiə mɨnə tɨksɨn. 34 Tukmə yermamə kɨrik rəmkərəv, rhuvə mə tukrəvɨgɨn ta apa iman yerkwanu ai muə, tamə ruə ye nofugɨnien, mən pɨsɨn nəvɨgɨnien kɨn narmamə tɨksɨn, kɨni Kughen rɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmin.
Kɨni nɨpɨg jakurə tuk əmiə, jakvəhsi-pre swatuk ye narɨmnar pɨsɨn mɨnə tɨksɨn yame nakasaiyoh-pə kɨn.
+ 11:1 1 Kor 4:16 + 11:3 Jen 3:16; Efes 5:23 + 11:7 Jen 1:26-27 + 11:9 Jen 2:18-23 + 11:18 1 Kor 1:10-12 + 11:25 Eks 24:6-8; Hib 8:8-13 + 11:26 Mat 26:26-29; Mak 14:22-25; Luk 22:14-20 + 11:27 Hib 10:29 + 11:32 Hib 12:5-6