14
Nɨrkunien kape nɨni-ərhavyen nar kɨrik kwasɨg ikɨn nar ai rɨpitərhav-pə; mɨne nɨrkunien kape nɨniyen nəgkiarien kape tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə
Taksarkut pɨk mɨmə norkeikeiyen tukrarmaru ye nɨmraghien kapəmiə, kɨni mɨsarkut pɨk mə takhavəh nɨrkunien yamə mɨne Nanmɨn kape Kughen ravəhsi-pre, kɨni mɨsarkut pɨk rapita mə takharkun nhani-ərhavyen nar kɨrik kwasɨg ikɨn nar ai rɨpitərhav-pə.+ Yakamni məkneikɨn meinai tukmə kɨmiə kɨrik yame raməgkiar ye nəgkiarien kape tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, pəh nien mə raməgkiar kɨmi narmamə, mərɨg raməgkiar kɨmi Kughen. Nəfrakɨsien, yermamə kɨrik rɨkək yame rɨrkun nəgkiarien yame ramni, mərɨg in ramni-ərhav nəgkiarien erkwaig yame Nanmɨn kape Kughen ravəhsi-pən kɨmin. Mərɨg narmamə m-fam yamə mɨne kamhani-ərhav nar kwasɨg ikɨn nar ai rɨpiamtərhav-pə, kamhani-pən tuk nɨvəhsi-haktəyen nɨmraghien kape narmamə, mɨne tuk nɨvəhsi-haktəyen nətərɨgien kapəriə, mɨne tuk nasituyen irəriə. Yermamə yame raməgkiar ye nəgkiarien kape tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, ravəhsi-haktə əmə nɨmraghien kafan; mərɨg yermamə yame ramni-ərhav nar kwasɨg ikɨn nar ai rɨpiamuə, in ravəhsi-haktə nɨmraghien kape niməhuak. Yakorkeikei mə kɨmiə m-fam taksəgkiar ye nəgkiarien kape tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, mərɨg rhuvə pɨk mə takhavəh nɨrkunien tuk nɨni-ərhavyen nar kwasɨg ikɨn nar ai rɨpiuə. Yermamə yame ravəh nɨrkunien tuk nɨni-ərhavyen nar kwasɨg ikɨn nar ai rɨpiuə, in ramasitu pɨk ye niməhuak rapita yermamə yame raməgkiar ye nəgkiarien kape tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, meriaji in rhoprai nɨprai nəgkiarien mə tukrɨvəhsi-haktə nɨmraghien kape niməhuak.
Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. ?Tukmə yakaurə tuk əmiə maməgkiar kɨmi əmiə ye nəgkiarien kape tanə pɨsɨn pɨsɨn, mɨpəh nhopraiyen nɨprai nəgkiarien, kɨni tukrhawor masitu irəmiə? Mərɨg jakaməkeikei mɨni-ərhav nar kɨrik yame Kughen rɨmnor əpu kɨmi yo pəh nakharkun. Kɨni jakaməkeikei maməvhag kɨmi əmiə, mɨvəhsi-pre nɨrkunien kɨmi əmiə, mamni-ərhav nar kɨrik yame tukrɨpiuə. In rəmhen əmə kɨn tərhenao yame kamher, uə gita yame kamuh. Narɨmnar mɨnə a khapəh nhamraghien, yermamə əmə ramor əriə kamərɨg rɨkiriə. Kɨni tukmə kher oror tərhenao, tukeinein nanmɨ nɨpei yame tərhenao raməni. Kɨni tukmə kamher oror naiyuk ye nɨpɨg kape narowagɨnien, narmamə tukhapəh nɨsor-apnəpənəyen tukun. Mərɨg rəmhen əmə kɨn əmiə. ?Tukmə naksəgkiar ye nəgkiarien yame narmamə kaseinein, tukshawor mharkun nɨprai nəgkiarien yame nakamhani? Kɨmiə naksəgkiar əmə kɨmi nɨmago-ago; narmamə khapəh nhavəhyen nɨpran. 10 Nəfrakɨsien mə nəgkiarien mɨnə rɨpsaah ye tokrei tanə, kɨni iriə kɨrikianə kɨrikianə nɨprai nəgkiarien aikɨn kapəriə. 11 Kɨni tukmə yakpəh nɨrkunien nɨprai nəgkiarien yame yermamə kɨrik ramni-pə tuk yo, yo yakapsɨpɨs tukun, kɨni in yepsɨpɨs tuk yo. 12 Rəmhen əmə kɨn əmiə. Kɨmiə naksorkeikei mə Nanmɨn kape Kughen tukrɨvəhsi-pre nɨrkunien pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, taksarkut pɨk mə takhavəh nɨrkunien yamə mɨne khavəhsi-haktə nɨmraghien kape niməhuak.
13 Tuk nar ai, tukmə kɨmiə kɨrik raməgkiar ye nəgkiarien kape tanə pɨsɨn kɨrik, tukraməkeikei məhuak mɨn mə Kughen tukrɨvəhsi-pən nɨprai nəgkiarien e pəh rhoprai-pən kɨmi niməhuak. 14 Tukmə yakaməhuak ye nəgkiarien kape tanə pɨsɨn kɨrik, rɨkik raməhuak mərɨg nətərɨgien kafak ramərer apnapɨg əmə. 15 ?Kɨni jakhawor? Jakəhuak yerkik, mərɨg jakəhuak mɨn ye nətərɨgien kafak. Kɨni jakəni nɨpei yerkik, mərɨg jakəni mɨn nɨpei ye nətərɨgien kafak. 16 ?Tukmə nakhani vi vi Kughen yerkim ye nəgkiarien kape tanə pɨsɨn, yermamə yame reinein nəgkiarien a tukrhawor pən iran mɨne mameighan kɨn nəhuakien kafam? To rɨpəh neighanien kɨn, meinai in reinein nəgkiarien yame nakamni. 17 Tukmə ror nakamni vi vi Kughen, mərɨg nəgkiarien kafam rɨpəh nɨvəhsi-haktəyen nɨmraghien kape yermamə yame reinein nəgkiarien e nakamni.
18 Yakamni vi vi Kughen mə yakaməgkiar ye nəgkiarien kape tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə rapita əmiə m-fam. 19 Mərɨg ye nəkwai niməhuak, tukmə yakamhajoun narmamə ye nəgkiarien kwatɨksɨn əmə yame narmamə kharkun nɨpran, in rhuvə pɨk rapita yame to yakni nəgkiarien rɨpsaah pɨk ye nəgkiarien yame iriə kaseinein.
20 Piak mɨne nowinɨk mɨnə. Takhapəh nɨsorien nərɨgien kapəmiə mɨnə rəmhen kɨn kwajikovə. Ye norien kɨrikianə əmə e taksəmhen kɨn kwajikovə əmtəmtə yamə mɨne kɨseinein norien təvhagə has. Mərɨg ye nərɨgien kapəmiə rhuvə mə rɨkimiə tukrɨmruə.+ 21 Meinai kɨmɨni ye loa kape Moses kɨmə,
“Kughen Yermaru ramni məkneikɨn mə,
‘Jakor mə narmamə yamə mɨne kasəgkiar ye nəgkiarien kape tanə pɨsɨn mɨnə tukhani-ərhav nəgkiarien kafak tuk narmamə.
Kɨni iriə tuksərɨg nəgkiarien kape yepsɨpɨs mɨnə,
mərɨg nar apnapɨg mə iriə tuksərɨg pawk nar vi kɨrik, mərɨg iriə to khapəh nɨsətərɨgien kɨn Yo.’ ”(Aes 28:11)
22 Ror məkneikɨn mə nəgkiarien kape tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, in nɨmtətien kɨrik yame tukrasitu ye narmamə yamə mɨne khapəh nɨsəhuakien, pəh nien mə nɨmtətien kɨrik yame tukrasitu ye nəməhuak mɨnə. Mərɨg nɨpɨg yermamə ramni nar kwasɨg ikɨn nar ai rɨpiamuə, nəgkiarien e kape nəməhuak, pəh nien mə kape narmamə yamə mɨne khapəh nɨsəhuakien. 23 ?Ror məknakɨn tukmə niməhuak piəpiə ramhum, kɨni narmamə m-fam kasəgkiar ye nəgkiarien kape tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, kɨni iriə yamə mɨne khapəh nharkunien, uə narmamə yamə mɨne khapəh nɨsəhuakien khauə imə, iriə tuksəm kɨni khamə ta mə kɨmiə nakaseno-eno.+ 24 Mərɨg tukmə yermamə kɨrik yame rɨpəh nəhuakien, uə yermamə yame rameinein nəhuakien ramuə imə nɨpɨg narmamə kamhani-ərhav nar kwasɨg ikɨn rɨpiamuə, kɨni nəgkiarien kapəmiə tukrɨrap rɨkin, kɨni in tukrɨrkun mə in yor təvhagə has, kɨni nəgkiarien mɨnə a tukrəkir kafan norien,+ 25 kɨni kafan təvhagə hah yame ramerkwaig tukruə ye nɨkakien. Tuk nar e, in tukrɨmɨr mənɨm-pən nɨmrɨn ye nɨmoptanə maməhuak kɨmi Kughen, mamni-ərhav mɨmə, “Nanmɨn kape Kughen raməmɨr əfrakɨs irəmiə.”
Pol raməvhag kɨmi əriə tuk nɨpɨg kape nəhuakien
26 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Pəh yakni nɨprai kafak nəgkiarien. Nɨpɨg kɨmiə m-fam naksəkwətə kɨrikianə ye nofugɨnien tuk nəhuakien, kɨmiə m-fam kɨrikianə kɨrikianə kapəmiə aikɨn wok yame takasor. Tɨksɨn kasəni nɨpei, kɨni tɨksɨn kashajoun, kɨni tɨksɨn kasor əpu nəgkiarien tɨksɨn yame ramerkwaig, tɨksɨn kasəgkiar ye nəgkiarien kape tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, kɨni tɨksɨn kashoprai nɨprai nəgkiarien mɨne. Takasəkeikei mɨsor narɨmnar mɨnə e tuk nərɨp-tɨmtɨmien niməhuak.+ 27 Tukmə narmamə tɨksɨn kasəgkiar ye nəgkiarien kape tanə pɨsɨn, kɨraru uə kɨsisər əmə tukrhəgkiar, kɨrik tukrɨni kafan, kɨni kwasɨg ikɨn, kɨrik rɨni mɨn kafan, kɨni yermamə kɨrik tukraməkeikei mhoprai nɨprai nəgkiarien mɨnə a. 28 Mərɨg tukmə yermamə rɨkək tuk nhopraiyen nɨprai nəgkiarien yame kɨrhɨni, pəh kɨrhəgkiar pɨsɨn əmə kɨmi Kughen, mɨrhɨpəh nɨni-ərhavyen ye niməhuak.
29 Rhuvə mə profet kɨraru uə kɨsisər əmə tukrhəgkiar, kɨni narmamə tɨksɨn tuksəkir huvə kapərisɨr nəgkiarien.+ 30 Kɨni tukmə yermamə kɨrik rərer maməgkiar, məkneikɨn Kughen ror əpu nəgkiarien kɨrik yame rɨmnamerkwaig kupan ruə tuk yermamə kɨrik yame ramkwətə, rhuvə mə yermamə yame ramərer maməgkiar tukrəkwətə mapnapɨg, pəh yame Kughen rɨvəhsi-pən nəgkiarien kɨmin pəh in rərer məgkiar. 31 Ror məknakɨn mə kɨmiə yamə mɨne nakamhani-ərhav nəgkiarien yame Kughen ravəhsi-pre, kɨrik tukrəkupən məgkiar; ai, kɨrik mɨn, ai kwasɨg ikɨn, kɨrik mɨn, mə takharkun nɨshajounien narmamə m-fam, mhavəhsi-haktə nətərɨgien kapəriə. 32 Narmamə yamə mɨne kamhavəh nɨrkunien tuk nɨni-ərhavyen nar, kwasɨg ikɨn nar ai rɨpiuə, kharkun nɨpɨg atuatuk kape nəgkiarien mɨne nɨpɨg atuatuk kape nɨpimien, 33 meinai pəh nien mə Kughen rorkeikei nuvrɨg-uvrɨgien, mərɨg in rorkeikei nəmərinuyen. Ror pən, ye niməhuak mɨnə fam kape narmamə kape Kughen, 34 ye nɨpɨg kape nəhuakien, nɨpiraovɨn tukhapəh nɨsəgkiarien, meinai rɨpəh natuatukien mə tuksəgkiar. Mərɨg tukasəkeikei masətərɨg kɨn nəmasur kape niməhuak, rəmhen kɨn yame loa ramni.+ 35 Tukmə kɨsorkeikei mə tukharkun nar kɨrik, tukharerɨg-pən apa yerkwanu, kɨni mɨsaiyoh kapəriə narman mɨnə kɨn. Meinai ror naurɨsien mə piraovɨn tukrəgkiar ye nəkwai niməhuak.
36 ?Rhawor? Kɨmiə tɨksɨn nakhamə ta mə Kughen rɨmɨvəhsi-pre nəgkiarien mə kapəmiə pɨsɨn əmə. Nakhamə ta mə kɨmiə pɨsɨn əmə nakharkun nəkirien norien mɨnə. 37 Mərɨg tukmə kɨmiə kɨrik rɨkin raməsɨk mə Kughen ravəhsi-pən nəgkiarien kɨrik kɨmin, uə Nanmɨn Kape Kughen rɨmɨvəhsi-pən nəsanɨnien kɨmin, kɨni in tukraməkeikei mɨni nəfrakɨsien ye nəgkiarien yame yakamrai kɨmi əmiə mɨmə nəkwai Yermaru nəfrakɨs a. 38 Tukmə yermamə kɨrik raməpəh nəgkiarien mɨnə e yakamni, pəh narmamə tuksəpəh nəgkiarien yame in ramni.
39 Ror məkneikɨn, piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, rhuvə mə taksarkut tuk nɨni-ərhavyen nəgkiarien yame Kughen ravəhsi-pre, kɨni takhapəh nɨsətapɨgien kɨn narmamə yamə mɨne kasəgkiar ye nəgkiarien kape tanə pɨsɨn pɨsɨn. 40 Mərɨg ye narɨmnar fam yame naksor ye nɨpɨg kape nəhuakien, takasor tukramatuatuk ye nɨpɨg kape nəhuakien.
+ 14:1 1 Kor 12:31; 14:39 + 14:20 Efes 4:14 + 14:23 Wok 2:13 + 14:24 Jon 16:8 + 14:26 1 Kor 12:8-10 + 14:29 1 Tes 5:21 + 14:34 1 Kor 11:3; 1 Tim 2:12