15
Pol ramni-ərhav mə Kristo rɨmɨmragh mɨn ye nɨmhəyen kafan
Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Yakorkeikei mə jakni-ərhav mɨn nəvsaoyen huvə kɨmi əmiə yame yakwəni-pre ta tuk əmiə, kɨni nɨmnhavəh yerkimiə, kɨni mɨsərer tɨmtɨm iran. Tukmə nakharaptərəkɨn tɨmtɨm nəvsaoyen huvə yame yɨmɨni-pre tuk əmiə, Kughen tukrɨvəh mɨragh əmiə iran. Mərɨg tukmə naksəpəh, mɨshatətə ye nəgkiarien pɨsɨn, kɨni nhatətəyen kapəmiə in tukror nar apnapɨg əmə kɨn.
Narɨmnar yame yo yɨmnərɨg, in rhuvə pɨk, kɨni yakwəni-pre ta tuk əmiə mə Kristo rɨmamhə tuk nɨvəhsi-tayen narpɨnien kape təvhagə has kapətawə rəri-pən nəgkiarien yame Nəkwəkwə kape Kughen rɨmɨni kupan kwasɨg ikɨn rɨpiuə.+ Kɨmnerwaig kɨn In, kɨni rɨvəh nɨpɨg kɨsisər, ruɨmragh mɨn ye nɨmhəyen kafan, rəri-pən nəgkiarien yame Nəkwəkwə kape Kughen rɨmɨni kupan kwasɨg ikɨn rɨpiuə.+ Kɨni rɨmnəkupan mɨtərhav-pən tuk Pita, kwasɨg ikɨn, mɨpitərhav-pən tuk kafan narmamə twelef.+ Kwasɨg ikɨn, mɨpitərhav-pən mɨn tuk nəməhuak mɨnə rapita faef hundred ye nɨpɨg kɨrikianə əmə. Kɨni tɨksɨn kamhamragh hanə mɨseriaji-pə ai taktakun, kɨni tɨksɨn kwənhamhə ta. Kɨni kwasɨg ikɨn mɨpitərhav-pən tuk Jemes, kɨni ai mɨpitərhav-pən tuk aposol mɨnə fam.+
Rɨmnəkupan mɨtərhav-pən tuk narmamə mɨnə a, kwasɨg ikɨn yo. Rɨtərhav-pə tuk yo nar apnapɨg yo yakəmhen kɨn kwajikovə kɨrik yame rɨpəh narhayen ye nɨpɨg atuatuk kafan.+ Yakamni məkenikɨn meinai yo ye tanə əgkəp; aposol mɨnə tɨksɨn kɨsapita yo. Kɨni yakpəh nəmhenien mə narmamə tuksokrən kɨn yo mə yo aposol kɨrik, meinai in apa kupan, yɨmnor nahasien kɨmi niməhuak mɨnə kape Kughen.+ 10 Mərɨg ye nɨhuvəyen yame Kughen rɨmnautə-pə kɨn kɨmi yo, yakwauə mɨnor məkneikɨn ai towei. Kɨni nɨhuvəyen a rɨpəh nuə-apnapɨgien, mərɨg ramuə mamor kwənkwan. Nəfrakɨsien yɨmnor wok rapita fam aposol mɨnə, mərɨg pəh nien mə ye nəsanɨnien kafak, mərɨg ye nɨhuvəyen yame Kughen rɨmnautə-pə kɨn kɨmi Yo.+ 11 Nar apnapɨg mə yo uə iriə kamhani-ərhav-pre Nəvsaoyen Huvə tuk əmiə, mərɨg nəgkiarien in e yame yakamhani-ərhav pre tuk əmiə, nɨmnhani nəfrakɨsien iran.
Narmamə mɨnə fam yamə mɨne kwənhamhə ta tukhamragh mɨn
12 ?Mərɨg tukmə kamhani-ərhav mə Kristo rɨmɨmragh mɨn ye nɨmhəyen kafan, kɨni rhawor e kɨmiə tɨksɨn nakamhani mhamə narmamə yamə mɨne kwənhamhə to khapəh nhamragh-mɨnien? 13 Mərɨg rɨpi mə narmamə yamə mɨne kwənhamhə ta to khapəh nhamragh-mɨnien, to Kristo rɨpipəh nɨmragh-mɨnien ye nɨmhəyen kafan. 14 Kɨni to Kristo rɨpipəh nɨmragh-mɨnien ye nɨmhəyen kafan, wok kapəmiə tuk nɨni-ərhavyen nəvsaoyen huvə, mɨne nhatətəyen kapəmiə tukror əmə nar apnapɨg kɨn. 15 Nar kɨrik mɨn, to Kristo rɨpipəh nɨmragh-mɨnien ye nɨmhəyen kafan, kɨmawə yakpiseikuə ye Kughen meinai yakamhani-ərhav mə Kughen rɨmɨvəh mɨragh Kristo ye nɨmhəyen. Mərɨg rɨpi mə narmamə yamə mɨne kwənhamhə ta kɨpihapəh nhamragh-mɨnien ye nɨmhəyen kapəriə, to Kughen rɨpipəh nɨvəh-mɨragh-mɨnien Kristo ye nɨmhəyen kafan. 16 Meinai rɨpi mə narmamə yamə mɨne kwənhamhə ta kɨpihapəh nhamragh-mɨnien ye nɨmhəyen, to Kristo rɨpipəh mɨn nɨmraghien ye nɨmhəyen kafan. 17 Kɨni rɨpi mə Kristo rɨpipəh nɨmragh-mɨnien ye nɨmhəyen, to nhatətəyen kapəmiə nɨpran rɨrkək, kɨni kɨmiə to naksarə hanə ye narpɨnien kape təvhagə has. 18 Kɨni to narmamə yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien ye Kristo yamə mɨne kwənhamhə ta, to kɨpiserwei. 19 Rɨpi mə kɨtawə kɨpisərəhu-pən tɨm tɨm nətərɨgien kapətawə ye Kristo tuk nɨmraghien əmə kape tokrei tanə e, sore asul tuk ətawə. Meinai kɨtawə kamharəh pɨkɨn nɨpɨg əutən mɨnə rapita narmamə mɨnə ye tanɨmtanə.
20 Mərɨg nəfrakɨsien mə Kristo rɨmɨmragh mɨn ye nɨmhəyen. In rɨmnəkupan ye narmamə m-fam yamə mɨne kwənhamhə, kɨni mɨmragh mɨn ye nɨmhəyen. 21 Yermamə kɨrikianə əmə rɨmnor swatuk tuk nɨmhəyen ruə ye tokrei tanə e; kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, yermamə mɨn kɨrik rɨmnor swatuk mə narmamə tukhamragh mɨn ye nɨmhəyen kapəriə.+ 22 Ror məknakɨn mə narmamə m-fam tukhamhə meinai narmamə kamhasɨ-pən ye Adam. Kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, narmamə m-fam yamə mɨne kamhauə kɨrikianə iriə Yesu Kristo tukhamragh mɨn. 23 Mərɨg iriə e tukhaamragh mɨn ye nɨpɨg atuatuk kapəriə. Kristo in rɨmnəkupan mɨmragh mɨn, kɨni nɨpɨg tukruə mɨn iran, kafan narmamə yamə mɨne kwənhamhə ta tukhamragh mɨn.+ 24 Kɨni Nɨpɨg Kwasɨg tukruə, In tukroriah narmaruyen mɨnə fam, mɨne nehuəyen mɨnə fam, mɨne nəsanɨnien mɨnə fam. Kwasɨg ikɨn, tukrəta-pən ye narmaruyen kafan ye kwermɨ Tatə Kughen. 25 Ror məknakɨn meinai In tukraməkeikei mamarmaru “meriaji tukrehuə ye tɨkmɨr mɨnə kafan.”(Sam 110:1) 26 Tukroriah tɨkmɨr mɨnə fam kafan mamvən infamien tukroriah mɨn nɨmhəyen. Kɨni nɨmhəyen tukrɨrkək mɨn+ 27 meinai Nəkwəkwə kape Kughen ramni mə,
“Rɨmnei-əhu fam narɨmnar mamehuə irəriə.”(Sam 8:6)
(Mərɨg nəgkiarien yame ramni mə “rɨmnei-əhu fam narɨmnar mamehuə irəriə,” pəh nien mə ravəhsi-əhu mɨn Kughen Yermaru, meinai in e Kughen yame tukrərəhu-pən fam narɨmnar ye kwermɨ Kristo.) 28 Nɨpɨg Kughen tukror narɨmnar mɨnə a, kɨni Tɨni atuatuk tukruə mamarə ətgɨn ye narmaruyen kape Kughen, mə Kughen tukruə mamarmaru ye narɨmnar fam.
29 Narmamə tɨksɨn kamhani mhamə to narmamə khapəh nhamragh-mɨnien ye nɨmhəyen kapəriə. Mərɨg norien kape norien baptaes atuə kɨn kape narmamə yamə mɨne kwənhamhə ta ramhajoun-pən mə narmamə kwənhamhə pawk mərɨg nanmɨriə ramragh əmə. 30 ?Kɨni rɨpi mə narmamə yamə mɨne kwənhamhə ta to kɨpihapəh nhamragh-mɨnien, rhawor irəmawə? !Kɨmawə yakamharəh pɨkɨn nɨpɨg əutən mɨnə ye nɨmraghien kapəmawə nɨpɨg mɨnə fam!+ 31 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, narmamə kasarkut mə tukshopni yo ye nɨpɨg rɨpsaah. Kɨni kɨmiə nakharkun mə in e nəfrakɨsien rəmhen kɨn yame nakharkun mə in nəfrakɨsien mə rɨkik ragien pɨk tuk əmiə meinai kɨmiə nakashatətə tɨm tɨm ye Yesu Kristo Yermaru kapətawə. 32 Yɨmnarkut pɨk apa Efesas rəmhen kɨn in ai mə yakamarowagɨn kɨmawə nar aparu mɨnə yame kasarkwəpah. Kɨni rɨpi mə narmamə yamə mɨne kwənhamhə ta to kɨpihapəh nhamragh-mɨnien, to narkutien kafak kwənkwan rɨpirkək. Rɨpi mə narmamə yamə mɨne kwənhamhə ta to kɨpihapəh nhamragh-mɨnien, rɨpihuvə mə to kɨsəri-pən nəgkiarien e yame ramni mə,
“Pəh kɨsor əwhai nheikɨnien kape tokrei tanə, masor lafet mɨsapɨs kɨn waen mamharpɨn,
kwasɨg ikɨn mɨpihamhə.”(Aes 22:13)
33 Takhapəh nɨsorien mə narmamə tukseikuə irəmiə. Nəgkiarien e raməfrakɨs yame ramni mə, “Nɨpɨg narmamə yamə mɨne kapəriə norien rhuvə kasəriwək iriə narmamə hah mɨnə, nəmə hah mɨnə kasoriah norien huvə mɨnə kapəriə.” 34 Havəh mɨn nətərɨgien kapəmiə rɨrerɨg, muə mə taksor nar huvə kɨrik yame nakharkun mə taksor; mhapəh nɨsor-mɨnien təvhagə has. Yakaməgkiar məkneikɨn meinai kɨmiə tɨksɨn nakseinein hanə Kughen. Kɨni nar e in e ror naurɨsien.
Nɨprai yermamə rɨmamhə marə mɨmragh mɨn
35 Mərɨg tukmə ror narmamə tɨksɨn kɨsaiyoh mhamə, “?Rhawor e yermamə yame rɨmhə marə mamragh mɨn? ?Tukəm nɨpran, tukrhawor pən iran mɨne?” 36 Naiyohyen mɨne rətəwao. Tɨknɨm-pən kweru nai ye nɨmoptanə, ai tukraməkeikei mhaier kɨn nɨpran yame rɨvi.+ 37 Nɨpɨg naksuv kweru nai, pa rɨmə naksuv nɨpran yame tukruə, mərɨg nakamsuv əmə kweru nai, tukmə ror kweru wit kɨrik uə kweru nai pɨsɨn kɨrik. 38 Mərɨg Kughen ror raurə kɨn nuknen yame In rorkeikei; kɨni In əmə ravəhsi-pən nɨpran kɨmi nai mɨnə fam. 39 Nɨprairiə rɨpəh nəm-nəmhenien. Nɨprai yermamə rɨpəh nəmhenien kɨn nar mɨragh yamə mɨne nɨprairiə pɨsɨn pɨsɨn. Man mɨnə nɨprairiə pɨsɨn pɨsɨn. Kɨni kəmam mɨnə nɨprairiə pɨsɨn pɨsɨn. 40 Apa ye neai, narɨmnar aikɨn, kɨni in e tokrei tanə e, narɨmnar aikɨn ror pɨsɨn. Nɨpɨg taksəm narɨmnar apa yerpɨrɨg ye neai mə in rhuvə, kafan nɨhuvəyen in ror pɨsɨn ye nɨhuvəyen kape narɨmnar kape tokrei tanə e. 41 Kɨni nɨkhakien kape mɨrh ror pɨsɨn ye nəsiəyen kape makuə mɨne nəsiəyen kape kəmhau mɨnə. Kɨni nəsiəyen kape kəmhau mɨnə kasor pɨsɨn pɨsɨn.
42 Kɨni rəmhen əmə kɨn nɨprai narmamə kwənhamhə yame kamhamragh mɨn. Nɨprai narmamə yame kɨmənɨm əriə tukrəmətɨt, mərɨg nɨpɨg tukramragh mɨn iran, to rɨpəh mɨn nəmətɨtien. 43 Nɨpɨg kamnɨm, in nar kɨrik yame narmamə khapəh nɨsorkeikeiyen, mərɨg nɨpɨg tukramragh mɨn, in nar kɨrik yame narmamə tuksəm kafan nɨhuvəyen. Nɨpɨg kamhanɨm, nəsanɨnien kafan rɨrkək; mərɨg nɨpɨg tukramragh mɨn, nəsanɨnien kafan tukrehuə.+ 44 Nɨpɨg kamhanɨm nɨpraitawə, in nar kape tokrei tanə; mərɨg nɨpɨg tukramragh mɨn, in nar kape rao ye neai. Tukmə nɨpran aikɨn kape tokrei tanə, kape rao ye neai mɨn aikɨn. 45 Ror pən, Nəkwəkwə kape Kughen ramni mɨmə,
“Yermamə kupan, in e Adam, in rɨmauə mamragh.”(Jen 2:7)
Kɨni kwasɨg ikɨn en, Adam infamien*, in e Yesu Kristo, rɨpiuə mɨvəhsi-pə nɨmraghien kape rao ye neai. 46 Pəh nien mə nar kape nanmɨn rɨmnəkupan muə. Mərɨg nar kape tokrei tanə rɨmnəkupan muə, kwasɨg ikɨn nar kape nanmɨn rɨpiuə. 47 Yame rɨmnəkupan əgkap kɨmnor kɨn nɨmokrur, mərɨg yame ror kɨraru kɨn, in e Yesu Kristo, rɨmasɨ-pən ye rao ye neai. 48 Narmamə m-fam kape tokrei tanə, nɨprairiə rəmhen əmə kɨn nɨprai Adam yame rɨmasɨ-pən ye nɨmoptanə; mərɨg narmamə yamə mɨne kamhavən ye rao ye neai, nɨprairiə rəmhen əmə kɨn nɨprai Kristo, yame rɨmasɨ-pən ye rao ye neai. 49 Taktakun ai, kɨtawə kɨsəmhen kɨn Adam e kape tokrei tanə, kɨni ror məkneikɨn, tuk nɨpɨg kɨrik tuksəmhen kɨn Kristo e kape rao ye neai.
50 Yakamni-ərhav pre tuk əmiə, piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, mə nɨprai yermamə mɨne nɨtawɨn, to rɨpəh nɨvənien ye narmaruyen kape Kughen. Kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, nar yame tukrəmətɨt to rɨpəh nɨvəhyen nar yame ramarə rerɨn. 51 Taksərɨg-ru. Jakni nar erkwaig yame Kughen rɨmnor əpu. Pəh nien mə kɨtawə fam tukhamhə. Mərɨg Kughen In tukror nɨpraitawə fam tukrɨwi mɨn.+ 52 In tukror aihuaa rəmhen kɨn naroapɨgien - nɨpɨg naiyuk kape Kughen tukrasək infamien. Naiyuk tukrasək, kɨni narmamə yamə mɨne kwənhamhə tukhamragh mɨn mhapəh nhamhə-mɨnien, kɨni Kughen tukror nɨpraitawə tukrɨwi.+ 53 Ror məkneikɨn meinai nar yame tukrəmətɨt, tukraməkeikei mɨvən ye nɨpran yame to rɨpəh nəmətɨtien tuk nɨpɨg kɨrik; kɨni nar yame tukrɨmhə tukraməkeikei mɨvən ye nar yame tukramarə kape rerɨn.+ 54 Nɨpɨg narɨmnar yame tukrəmətɨt tukrɨvən ye nar yame to rɨpəh nəmətɨtien mɨne nar yame tukrɨmhə tukrɨvən ye nar yame tukramarə kape rerɨn, kɨni nəgkiarien yame kɨmɨrai ta tukruə mor nəfrakɨsien kɨn yame ramni mə,
“Kughen rɨmnarowagɨn ye nəsanɨnien kape nɨmhəyen mapita,
kɨni norien kape nɨmhəyen ruɨrkək.”(Aes 25:8)
55 “!Ah, nɨmhəyen! ?Takhawor pən iran mɨne mapita əmawə?
!Ah, nɨmhəyen! ?Takhawor pən iran mɨne moriah əmawə?”(Hos 13:14)
56 Təvhagə has in rəmhen əmə kɨn nar kɨrik yame raməkwhopni narmamə. Kɨni loa ramor mə təvhagə has, kafan nəsanɨnien rehuə.+ 57 !Mərɨg pəh khani vi vi Kughen meinai In rɨmnor mə Yesu Kristo rɨmnor swatuk kɨmi ətawə mə tuksapita ye nɨmhəyen!
58 Ror məknakɨn, piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, sərer tɨm tɨm. Takhapəh nɨseighanien kɨn nar kɨrik mə tukrɨkiu-kiu irəmiə. Nɨpɨg mɨfam, taksor wok kape Yermaru yerkimiə mɨnə fam, meinai nakharkun mə wok kape Yesu Yermaru yame nakasor, pəh nien mə nar apnapɨg əmə.
+ 15:3 Aes 53:5-12 + 15:4 Mat 12:40; Wok 2:24-32 + 15:5 Mat 28:16-17; Luk 24:34 + 15:7 Wok 1:3-4 + 15:8 Wok 9:3-6 + 15:9 Efes 3:8; 1 Tim 1:15 + 15:10 2 Kor 11:23 + 15:21 Rom 5:12 + 15:23 1 Tes 4:16; Rev 20:5 + 15:26 Rev 20:14 + 15:30 Rom 8:36 + 15:36 Jon 12:24 + 15:43 Fil 3:20-21 * 15:45 Nəgkiarien Gris ramni, “Adam yame ror kɨraru kɨn,” in e Yesu Kristo. + 15:51 1 Tes 4:15-17 15:52 Nəgkiarien Gris ramni mɨn mɨmə, “tukror aihaa rəmhen kɨn yermamə ramapɨriapɨr marha mɨn.” + 15:52 Mat 24:31 + 15:53 2 Kor 5:4 + 15:56 Rom 7:13