4
Nəməhuak mɨnə Korin kamhavəh-si haktə atuk əriə mɨnə tuk norien kape Kughen yame kasor
Ror məknakɨn mə narmamə tukasəkeikei mhavəh əmawə rəmhen kɨn yorwok mɨnə kape Kristo yame Kughen rɨmnərəhu-pə ye kwermɨmawə mə kɨmawə jaksor əpu nərɨgien kape Kughen yame rɨmnerkwaig kupan. Kɨni narmamə yame kasarha tuk narɨmnar kape yemehuə kɨrik tukasəkeikei masor huvə wok kapəriə mə nɨpɨg yamehuə kapəriə tukruə iran məm kapəriə wok, mɨrkun nɨniyen nəfrakɨsien irəriə.+ Mərɨg tukmə kɨmiə uə narmamə pɨsɨn mɨnə khamə tuksəm əmhen wok kafak, in nar apnapɨg əmə. Kɨni yo atuk to yakpəh nəm-əmhenien kafak wok. Kafak wok, yakaməm mə ratuatuk əmə. Mərɨg nar a rɨpəh nhajoun-pənien mə yo yakatuatuk. Yermaru əmə in rɨrkun nəm-əmhenien kafak wok. Ror məknakɨn, takhapəh nɨs-haimɨrenien nəkirien narmamə, mamhawhin əmə nɨpɨg Yesu Yermaru tukruə iran. In tukrəhi-pə narɨmnar yamə mɨne kaserkwaig ye nəpɨgnəpien tukruə ye nɨkakien; kɨni mɨni-ərhav naha nhagɨn yame ramswiin yerki narmamə. Ye nɨpɨg a Kughen tukrəgnəgɨn narmamə kɨrikianə kɨrikianə tuk narɨmnar yame kɨmɨsor.+
Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Yakaməgkiar ye nɨkarɨn kapəmru Apolos mə takhavəh nɨrkunien ikɨn mhawhai əmiə iran. Kɨni tukmə nakhavəh nɨprai nəgkiarien mɨnə e, takasəkeikei mɨsor əmə nəgkiarien yamə mɨne kwərai ta, mhapəh nhavəhsi-haktəyen narmamə tɨksɨn mə iriə kɨshaktə pɨk, mhapəh nhavəhsi-əhuyen tɨksɨn.+ ?Rhawor e nakhamə ta mə kɨmiə nakshaktə rapita fam narmamə? Nɨrkunien mɨnə fam yame nakhavəh mɨsasitu kɨn ye narmamə, Kughen pɨsɨn əmə rɨmɨvəhsi-pre kɨmi əmiə. ?Mərɨg rhawor e nakasəgkiar ausit mhamə kɨmiə atuk naksor narɨmnar mɨnə e?
Kɨmiə nakhamə ta mə nakwənhavəh fam ta nɨrkunien tuk Kughen. Nakhamə ta mə nakhapəh nɨsakwəkwəyen kɨn nar kɨrik yame ramsɨ-pən tuk Kughen. Nakhamə ta mə nakwənhavəh ta nehuəyen ye narmaruyen kape Kughen, mhamə kɨmiə naksehuə mɨsapita əmawə. Rɨpi mə nakpihavəh ta nɨrkunien məknenkɨn, kɨni kɨtawə-m kɨmiə kɨpihavəh ta nehuəyen e, rɨpihuvə. Mərɨg rɨpəh norien məknen. Kɨmawə aposol mɨnə kɨmawə ye tanə əmə, rəmhen kɨn yermamə kɨrik yame ravəh narpɨnien məkneikɨn mə tukhopni in apa rusərhav ikɨn. Narmamə mɨnə fam ye tokrei tanə mɨne agelo mɨnə ye neai kasəm əmawə mə nɨmraghien kapəmawə tukrhawor pən iran mɨne. 10 Narmamə kɨsərɨg mə kɨmawə yamə mɨne yakasofugɨn-pən tuk Yesu Kristo, yaksətəwao. Mərɨg kɨmiə nakhamə ta mə nakharkun nar. Kapəmawə nəsanɨnien rɨkək, mərɨg kɨmiə nakhamə ta mə nəsanɨnien kapəmiə rarə. Narmamə khapəh nhasiaiyen əmawə, mərɨg kamhasiai əmiə. 11 In e nəfrakɨsien muə meriaji-pə taktakun mɨne, nɨkumhə raməs əmawə; kɨni yaksəkwakwə, kɨni yakamhavən ye neipən mətɨt, narmamə kamhauh əmawə, kɨni kapəmawə nimə rɨkək.+ 12 Kɨmawə atuk əmə yakasor pɨk wok ye kwermɨmawə. Nɨpɨg kɨni-hah əmawə, mərɨg kɨmawə yakasəhuak kɨmi Kughen mə tukrɨvəhsi-pən nɨhuvəyen kɨmi əriə. Nɨpɨg narmamə kasor ahas-pə kɨmi əmawə, mərɨg kɨmawə yaksapnapɨg əmə.+ 13 Nɨpɨg narmamə kamhani hah əmawə, mərɨg kɨmawə yaksəgkiar huvə əmə kɨmi əriə. Meriaji-pə taktakun mɨne, narmamə kasəm əmawə khamə kɨmawə yaksaha mɨsəmhen əmə kɨn nəmkɨmɨkien kape tokrei tanə.
Tukasəkeikei mɨsəri-pən norien kape Pol
14 Pəh nien mə yakamrai nəgkiarien mɨnə e mə jakor əmiə naksaurɨs; mərɨg yakamrai nəgkiarien mɨnə e mə jaksɨg əmiə, meinai kɨmiə kafak kwajikovə yame mɨnə yakorkeikei pɨk əmiə. 15 Kapəmiə nəmhajoun rɨpsaah yamə mɨne kashajoun əmiə kɨn Kristo. Kɨni rɨpimə kapəmiə tatə karɨn mɨnə ten taosen kɨsasitu irəmiə ye nhatətəyen kapəmiə ye Kristo, mərɨg kapəmiə tatə atuatuk kɨrikianə əmə, in e yo, meinai yɨmnhajoun swatuk kape nɨmraghien rerɨn kɨmi əmiə nɨpɨg yɨmauə rəmhen kɨn aposol kɨrik kape Yesu Kristo mɨni-ərhav-pre nəvsaoyen huvə tuk əmiə.+ 16 Ror pən, yakamaiyoh skai əmiə mə taksəri-pən kafak norien mɨnə.+ 17 Ye norien e, yakamher-pre kɨn Timoti e yame yakorkeikei pɨk in rəmhen kɨn kafak kwajikovə atuatuk. In ramhatətə tɨm tɨm ye Yesu Yermaru. In tukrhajoun mɨn əmiə kɨn norien yame yo yɨmnəri-pən ye nɨmraghien vi yame rɨmasɨ-pən tuk Yesu Kristo. Norien a yame yakamhajoun narmamə kɨn ye niməhuak mɨnə fam, apa ikɨn mɨnə fam.+
18 Kɨmiə mɨnə tɨksɨn nakasausit, mhamə ta mə to yakpəh nɨrerɨg-preyen tuk əmiə mətapɨg kɨn norien has kapəmiə. 19 Mərɨg pəh nien mə tuktu, yakaməkeikei murə mɨn məm əmiə, tukmə Yermaru rorkeikei. Mə jakərɨg-ru nəgkiar-ausit-ien yame kamhani, mə jakəm-ru mə kamhavəh əfrakɨs nəsanɨnien uə nɨkam. 20 Meinai narmamə yame Kughen ramarmaru irəriə, pəh nien mə iriə narmamə kape nəgkiarien əmə; mərɨg iriə kamhavəh nəsanɨnien kape Kughen ye nɨmraghien kapəriə.+ 21 ?Kɨni naksorkeikei naha? ?Mə jakurə məm əmiə yakuh əmiə? ?Uə jakurə məm əmiə masitu irəmiə ye norien huvə, meinai yakorkeikei əmiə?
+ 4:2 Luk 12:42 + 4:5 1 Kor 3:8 + 4:6 Rom 12:3 + 4:11 2 Kor 11:23-27 + 4:12 Mat 5:44; 2 Tes 3:8 + 4:15 Gal 4:19 + 4:16 Fil 3:17 + 4:17 Wok 19:22 + 4:20 1 Kor 2:4