5
Tukmə yeməhuak kɨrik ramapɨr apnapəg pɨn tuk nɨpiraovɨn, tukaməkeikei kher yerhav kɨn
Kɨmnəvsao kɨn kɨmi yo kɨmə yermamə kɨrik yerkimiə rɨmnəkrəh kɨn piraovɨn kɨrik, mamor ye norien hah kɨrik yame rapita norien kape narmamə yame khapəh nɨsəhuakien. In e rɨmnəkrəh kɨn pian vi kape kafan tatə.+ !Mərɨg kɨmiə naksausit mhamə niməhuak kapəmiə in rhuvə rapita! Rhuvə pɨk mə taksərɨg raha tuk təvhagə has yame yermamə a ramor, mɨsher ye rhav kɨn ye niməhuak kapəmiə. Nar apnapɨg yakpəh nəmɨrien kɨtawə-m kɨmiə, mərɨg nətərɨgien kapətawə kɨrikianə əmə, rəmhen kɨn yame yakamarə kɨtawə-m kɨmiə. Kɨni yaknəkir ta yermamə a tuk norien has yame in rɨmnor.+ Nɨpɨg takhauə kɨrikianə ye nhag Yesu Kristo Yermaru kapətawə, nərɨgien kafak mɨne kapəmiə kɨrikianə əmə. Nɨpɨg a in a, nəsanɨnien kape Yesu Yermaru tukraməmɨr irəmiə, kɨni nɨpɨg a in a takseighan-pən kɨn kwən a ye kwermɨ Setan mə tukroriah nɨpran, kɨni rarar ye nərɨgien kafan, pəh Yesu Yermaru tukrɨvəh mɨragh in nɨpɨg In tukruə mɨn ye Nɨpɨg Kwasɨg.+
6-7 Naksausit mhamə ta mə nakwəsəusɨk-əusɨk ye nhatətəyen kapəmiə, mərɨg nakseighan kɨn kwən a ruvrə naksəhuak kwis. Nar e rɨpəh nəmhenien. Yis rəkəskəh əmə ramher flaoa piəpiə raməsiis. Ye norien kɨrikianə əmə mɨn, yermamə yame ramor təvhagə has tukroriah niməhuak piəpiə. Ye nɨpɨg kape Pasova kɨmawə nəmə Isrel yaksarakikɨn bred yame yis raməmɨr iran, masor lafet kɨn bred yame yis rɨkək iran. Ye norien kɨrikianə əmə mɨn, taksher yerhav kɨn yor təvhagə has mɨnə ye kuwhen kapəmiə, mə təvhagə has tukrɨrkək ye kuwhen kapəmiə. Taksor məknenkɨn pəh mɨsatuatuk ye nɨmrɨ Kughen, mərɨg yakɨrkun mə naksatuatuk meinai Kristo rɨmamhə rəmhen kɨn sakrefaes kape nɨvəh-mɨraghien ətawə, rəmhen kɨn sipsip yame nəmə Isrel kɨmnhauh ye nɨpɨg kape Pasova.++ Pəh kasor lafet mɨsagien iran ye nɨpɨg m-fam meinai Kughen rɨmɨrɨsɨn ətawə, rəmhen kɨn yame nəmə Isrel kasor lafet mɨsagien meinai Kughen rɨmɨkɨr ərhav əriə apa Ijip apa kupan. Mərɨg ye nɨpɨg a in a kɨmnasor lafet kɨn bred yame yis rɨkək iran. Ye norien kɨrikianə əmə mɨn, pəh narmamə yamə mɨne kasor təvhagə has uə kasor ramahas-pən tuk narmamə, pəh tukhatərhav ye kwhen kapətawə. Kɨni pəh narmamə ye kwhen kapətawə, pəh iriə in əmə in əmə tukasor norien huvə mɨsəfrakɨs.+
Yakwərai ta nəkwəkwə kɨrik kɨmi əmiə mɨmə takhapəh nɨsor-kwisien nar kɨmiə narmamə yamə mɨne kasapɨr apnapɨg tuk nɨpiraovɨn. 10 Pa rɨmə yakamni-əhu əmiə mə takhapəh nɨsor-kwisien nar kɨmiə narmamə yamə mɨne khapəh nɨsəhuakien, nar apnapɨg mə norien kapəriə rahas rəmhen kɨn yame kasapɨr apnapɨg, masəptɨg kɨn nar, mɨsəkrəh, maseikuə, masəhuak kɨmi nanmɨ nar. Narmamə khapsaah kɨsor məkneikɨn, tukmə nɨpɨg kɨtawə kɨsarə hanə ye tokrei tanə, to khapəh nɨsaptayen ye yor təvhagə has mɨnə a. 11 Mərɨg nɨprai nəkwəkwə yame yɨmɨrai kɨmi əmiə mɨmə takhapəh nɨsəriwək-kwis-ien kɨmiə yermamə yame ramni mə in yeməhuak kɨrik, mərɨg raməkrəh kɨn piraovɨn, uə raməptɨg kɨn nar, uə raməhuak kɨmi nanmɨ nar, uə ramni hah narmamə, uə ramapɨs kɨn nɨnɨmien ye nɨpɨg m-fam, uə rameikuə tuk nəkrəhyen. Takhapəh nɨsor-kwisien nar kɨmiə miriə, kɨni mhapəh nɨsəvɨgɨn-kwisien kɨmiə miriə.+ 12 Pəh nien mə in kafak wok mə jakvəhsi-pən narpɨnien kɨmi narmamə yamə mɨne khapəh nɨsəhuakien. Mərɨg in wok kapəmiə mə takhavəhsi-pən narpɨnien kɨmi nəməhuak yamə mɨne kasor təvhagə has mɨnə e. 13 Kughen tukrəm əmhen narmamə yamə mɨne khapəh nɨsəhuakien, mərɨg Nəkwəkwə kape Kughen ramni mə,
“Sher yerhav kɨn yor təvhagə has mɨnə ye kwhen kapəmiə.”(Dut 17:7; 19:19; 21:21; 22:21, 24; 24:7)
+ 5:1 Lev 18:7-8; Dut 22:30 + 5:3 Kol 2:5 + 5:5 1 Tim 1:20 + 5:6-7 Kal 5:9 + 5:6-7 Aes 53:7; 1 Pita 1:19 + 5:8 Dut 16:3 + 5:11 2 Tes 3:6; Taet 3:10