6
Nəməhuak mɨnə to khapəh nɨsərɨp-ərhavyen əriə mɨnə ye kot tuk notgohyen kapəriə
Tukmə nɨpɨg yermamə kɨraru ye kwhen kapəmiə kawhek əriu mɨnə, ror naurɨsien mə tukravəh nərɨgien kapəriu mɨravən ye kot, ikɨn narmamə yame khapəh nɨsəhuakien tuksəm əmhen tɨməht kape narmamə ikɨn. Mərɨg pəh niməhuak in tukraməkeikei məm əmhen nərɨgien kapəriu. !Nakharkun mə tuk Nɨpɨg Kwasɨg, kɨmiə nəməhuak mɨnə taksəm əmhen nɨmraghien kape narmamə yame khapəh nɨsəhuakien! Kɨni tukmə taksəm əmhen narmamə kape tokrei tanə, ?rhawor e rɨkimiə raməsɨk mə nakhapəh nɨsəmhenien tuk nɨsəm-əmhenien kapəmiə mus mus mɨnə?+ !Nakharkun mə ye Nɨpɨg Kwasɨg taksəm əmhen norien kape agelo mɨnə! Kɨni narɨmnar ye nɨmraghien kape tokrei tanə e, iriə rɨmar əmə tuk nəm-əmhenien. Kɨni ror məkneikɨn mə tukmə nakasotgoh tuk nətərɨgien mɨnə tɨksɨn, ?rhawor e nakamhavən ye kot mə narmamə yamə mɨne khapəh nɨsəhuakien tuksəm tɨməht kapəmiə? Nəməhuak mɨnə khapəh nhasiai-pɨkien namehuə kape kot meinai khapəh nɨsəmhenien tuk nəm-əmhenien nərɨgien kape nəməhuak mɨnə. Yakamni məkneikɨn mə taksərɨg mɨsaurɨs tukun. ?Mə rhawor? ?Yermamə kɨrik yerkimiə rɨrkək tuk nərəhu-huvəyen tɨməht kape nəməhuak mɨnə, uə nɨkam? Mərɨg nakhapəh nɨsorien məkneikɨn. Kɨmiə nəməhuak mɨnə nakamhavən ye kot mə narmamə yamə mɨne khapəh nɨsəhuakien tuksəm əmhen notgohyen kapəmiə mɨnə.
Kɨmiə nakhavən ye kot mə tukəm əmhen kapəmiə tɨgoh. Nar e in e ramhajoun-pən mə nɨmɨsəviəkiə ye swatuk kape Kughen ye nɨmraghien kapəmiə. ?Rhawor? Tukmə kwən kɨrik ramor-ahas-pre kɨmik, rhuvə mə takəru-kɨn əmə. Tukmə rameikuə iram mə tukrəkrəh, rhuvə mə takərukɨn məpəh. Mərɨg nakhapəh nɨsorien məkneikɨn. Kɨmiə nəməhuak pawk mɨnə, nakaseikuə irəmiə mɨnə tuk nəkrəhyen, masor-ahas-pən tuk əmiə mɨnə.
?Nakharkun uə nɨkam mə yor təvhagə has mɨnə to khapəh nhavənien apa ikɨn Kughen ramarmaru ikɨn, yame rɨmɨrpen mə tukrɨvəhsi-pən kɨmi kafan kwajikovə mɨnə? Takhapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye neikuəyen. In e nəfrakɨsien mə narmamə yamə mɨne kasapɨr apnapɨg, mɨne yamə mɨne kasəhuak kɨmi nanmɨ nar mɨnə, mɨne yamə mɨne kasəkrəh kɨn piraovɨn, mɨne narman yamə mɨne kamhakɨr atuk əriə mɨnə, 10 mɨne yəkrəh mɨnə, mɨne narmamə yamə mɨne kasəptɨg kɨn nar, mɨne yame mɨne kɨsapɨs kɨn nɨnɨmien, mɨne yamə mɨne kamhani hah nhag yermamə, mɨne yamə mɨne kaseikuə tuk nəkrəhyen kɨmi narmamə to khapəh nhavənien apa ye rao ye neai, yame rɨmɨrpen mə tukrɨvəhsi-pən kɨmi kafan kwajikovə mɨnə.+ 11 Kɨni kɨmiə mɨnə tɨksɨn nɨmɨsor məknakɨn apa kupan. Mərɨg Nanmɨn kape Kughen kapətawə rɨmnəspir əmiə, mətu-karɨn əmiə mə kafan mɨnə, mə kɨmiə taksatuatuk ye nɨmrɨn meinai nakamhani nəfrakɨsien ye Yesu Kristo Yermaru kapətawə.+
Norien kape nəkrəhyen kɨn piraovɨn in təvhagə has
12 Narmamə tɨksɨn kamhani məkneikɨn mhamə, “Narɨmnar fam, rhuvə mə tukor.”* Mərɨg yo yakamni mə pəh nien mə narɨmnar fam kɨsasitu irətawə. Mərɨg narmamə tɨksɨn kamhani mhamə, “Narɨmnar fam rhuvə mə tukor.” Mərɨg to yakpəh neighanien kɨn mə narɨmnar mɨnə en tuksarmaru ye nɨmraghien kafak.+ 13 Narmamə tɨksɨn kamhani nuhpɨkɨnien ye norien kape nɨkɨrien nɨpiraovɨn mhamə, “Nəvɨgɨnien in rhuvə tuk tɨp jir, kɨni tɨp jir rorkeikei nəvɨgɨnien.” Mərɨg sərɨg-ru, tuk Nɨpɨg Kwasɨg, Kughen tukror infamien irəriu. Kɨni pəh nien mə Kughen ravəhsi-pə nɨpraitawə mə tukamhakɨr apɨs-apɨs ətawə mɨnə. Mərɨg Kughen Yermaru rɨmɨvəhsi-pə nɨpraitawə mə tukhasiai In kɨn, kɨni pəh Kughen Yermaru In tukrarmaru irətawə tukun.+ 14 Ye kafan nəsanɨnien, Kughen rɨmɨvəh mɨragh Yesu Yermaru ye nɨmhəyen kafan; kɨni In tukrɨvəh mɨragh mɨn ətawə.+
15 ?Kɨni nakharkun uə nɨkam mə nɨpraitawə kape Kristo pɨsɨn əmə? ?Kɨni nakhamə ta mə rhuvə mə jakrəh nɨprak yame in kɨrikianə iriu Yesu Kristo, kɨni mɨvən mor kɨrikianə kɨn kɨmi piraovɨn kape swatuk? !Nɨkam! To yakpəh norien məkneikɨn tuk nɨpɨg kɨrik.+ 16 ?Kɨni nakharkun uə nɨkam mə yermamə yame ramvən iriu piraovɨn kape swatuk, iriu kɨrauə kɨrikianə əmə ye nɨpran? Meinai Nəkwəkwə kape Kughen ramni mə, “Iriu tukrauə nɨprairiu kɨrikianə əmə.”(Jen 2:24) 17 Mərɨg yermamə yame ramofugɨn-pən ye Yesu Yermaru, rɨmauə kɨrikianə iriu min ye nanmɨn.+
18 Taksap ta mhavən isok tuk norien kape nɨvən-apnapɨgien tuk yermamə. Norien has pɨsɨn mɨnə tɨksɨn yame yermamə ramor, khapəh nɨsoriahyen nɨpran. Mərɨg tukmə yermamə ramor təvhagə has ye piraovɨn ramoriah nɨpran. 19 ?Nakharkun uə nɨkam mə nɨpraimiə in nimə kɨrik kape Kughen yame Nanmɨn kape Kughen ramarə ikɨn; kɨni Kughen rɨmɨvəhsi-pre Nanmɨn kɨmi əmiə, mamarə irəmiə? Kɨni pəh nien mə kɨmiə kapəmiə atuk e kɨmiə 20 meinai Kughen rɨvəh ta nɨmrɨmiə ye nərokien yame nɨmrɨn rhaktə. Ror məkneikɨn, hasiai Kughen ye norien mɨnə kape nɨpraimiə.+
+ 6:2 Rev 20:4 + 6:10 Gal 5:19-21; Efes 5:5; Rev 22:15 + 6:11 Taet 3:3-7 * 6:12 Nəmhajoun eikuə mɨnə tɨksɨn a Korin kɨmnhani mhamə nɨprai jir kape tokrei tanə əmə, Kughen rɨpəh nəm-pənien nahasien ye nɨprai jir, kɨni rhuvə əmə mə tukasor naha nhagɨn yame nɨprairiə rorkeikei mə tukror, rəmhen kɨn piraovɨn uə nɨnɨmien. Mərɨg Pol ramni mə Kughen ramehuə yerkitawə mɨne ye nɨpraitawə. + 6:12 1 Kor 10:23 + 6:13 1 Tes 4:3-5 + 6:14 Rom 8:11; 1 Kor 15:20; 2 Kor 4:14 + 6:15 Efes 5:30 + 6:17 Jon 17:21-23; Rom 8:9-11 + 6:20 1 Kor 7:23; 1 Pita 1:18-19