7
Norien kape narkurəkien
Taktakun ai, jakhorpɨn nəgkiarien kapəmiə yame nɨmɨsher-pə kɨn kɨmi yo ye nəkwəkwə. Nəfrakɨs, tukmə yerman kɨrik rɨmə tukrəpəh əgkəp əmə nɨkɨrien piraovɨn, rhuvə əmə. Mərɨg narmamə khapsaah mɨne nɨpiraovɨn kamhavən apnapɨg tuk əriə mɨnə; ror məkneikɨn mə rhuvə əmə mə yermamə tukraməkeikei mɨvəh atuk kafan piraovɨn, kɨni piraovɨn tukrɨvəh atuk mɨn kafan yerman. Yerman tukraməkeikei mamapɨr-pən tuk kafan piroavɨn tukmə piraovɨn rorkeikei, kɨni piraovɨn tukraməkeikei mamapɨr-pən tuk kafan yerman tukmə yerman rorkeikei. Pəh nien mə piraovɨn ramarmaru atuk ye nɨpran; mərɨg kafan yerman in tukrarmaru iran. Norien kɨrikianə rəmhen əmə ye yerman. In rapəh narmaru-atukien ye nɨpran, mərɨg kafan piraovɨn ramarmaru iran. Rɨpəh nəmhenien mə yerman uə piraovɨn tukrɨgɨn tuk nɨpran, tukmə kɨrik rorkeikei. Mərɨg tukmə iriu kwis kweighan kɨn mɨrəmə tukrəpəh tuk nəhuakien, rhuvə əmə. Kwasɨg ikɨn, tukawəkeikei mɨrauə kɨrikianə, tamə Setan rɨvəhsi-pən vəhsi-pən kɨmi əriu. Yakamni məkneikɨn meinai kɨmiə fam nakhapəh nhaskaiyen. Nəgkiarien e rɨpəh norien mə takasəkeikei masor mared; mərɨg yakaməhitə əmə ye swatuk tuk norien kape mared. Mərɨg ye nərɨgien kafak yakorkeikei mə narmamə tukhapəh nɨsorien mared rəmhen kɨn yo. Mərɨg Kughen rɨmɨvəhsi-pə swatuk pɨsɨn pɨsɨn kɨmi ətawə kɨrikianə kɨrikianə, mor tɨksɨn mə tukasor mared, tɨksɨn tuksəriwək əmə.
Kɨni yakamni-pre tuk narmamə yamə mɨne kɨpəh nɨsorien mared mɨne nɨpiraovɨn yame kɨmhə tan kɨn əriə, rhuvə mə tuksəriwək əmə rəmhen kɨn yo. Mərɨg tukmə kaseinein nɨsarmaruyen ye nɨprairiə, rhuvə mə tukasəkeikei mɨsarkurək pəh rɨkiriə tukrɨpəh nəsɨk-pɨkien piraovɨn uə yerman.+
10 Kɨmiə yamə mɨne nakwəsarkurək, yakamni-pre nəgkiarien e tuk əmiə. Mərɨg pəh nien mə kafak nəgkiarien, mərɨg kape Yesu Yermaru. Ramni mɨmə, “Piraovɨn tukrɨpəh nəpəhyen kafan yerman.”(Mat 5:32) 11 Mərɨg tukmə rəpəh in, pəh tukrɨpəh nəri-pən-mɨnien yerman pɨsɨn kɨrik; uə, tukmə rhawor, pəh tukrɨrerɨg-pən mɨn tuk kafan yerman. Kɨni pəh yerman tukrɨpəh nəpəhyen kafan piraovɨn.
12 Kɨmiə yamə mɨne kapəmiə narman uə nɨpiraovɨn khapəh nɨsəhuakien, in e kafak nəgkiarien, mərɨg pəh nien mə nəgkiarien kape Yesu Yermaru. Yakorkeikei mɨmə tukmə kɨmiə kɨrik, kafan piraovɨn rɨpəh nəhuakien, mərɨg rorkeikei mə iriu tukwarə, yerman tukrɨpəh nəpəhyen. 13 Kɨni tukmə kɨmiə kɨrik, kafan yerman rɨpəh nəhuakien, mərɨg rorkeikei mə iriu tukwarə, piraovɨn tukrɨpəh nəpəhyen. 14 Tukror məknakɨn meinai nɨpɨg piraovɨn kɨrik raməhuak, kɨni Kughen ramərəhu karɨn mɨn kafan yerman mə kape Kughen. Kɨni nɨpɨg yerman kɨrik raməhuak, kɨni Kughen ramərəhu karɨn mɨn kafan piraovɨn mə kape Kughen. To rɨpipəh norien məkneikɨn, to kapəmiə kwajikovə mɨnə, iriə kape tokrei tanə əmə. Ror məkneikɨn mə Kughen ramərəhu karɨn iriə mə kafan mɨnə, meinai rɨnərəhu-karɨn ta tatə mɨne mamə.
15 Mərɨg tukmə yame rɨpəh nəhuakien rorkeikei mə tukrəpəh kafan piraovɨn uə yerman yame raməhuak, seighaan əmə kɨn mə tukrəpəh. Yermamə yame raməhuak, yerman uə piraovɨn, Kughen rɨpəh nərkɨs-ofugɨnien əriə ye narkurəkien a. Kughen rɨmnokrən kɨn ətawə mə tuksarə mar ye nəmərinuyen.+ 16 !Piraovɨn! Tukmə ror nɨmraghien atuatuk kafam tukror swatuk Kughen tukrɨvəh mɨragh kafam yerman. !Kɨni yerman! Tukmə ror nɨmraghien atuatuk kafam tukror swatuk Kughen tukrɨvəh mɨragh kafam piraovɨn.+
17 Mərɨg in əmə e nɨpɨg Kughen rɨmnokrən kɨn əmiə, nɨmnasarə ye narəyen pɨsɨn pɨsɨn yamə mɨne Kughen Yermaru rɨmnərəhu, kɨni rhuvə mə takasarə əmə məknenkɨn. In e kafak nəgkiarien yakamərəhu kɨmi niməhuak mɨnə fam. 18 Tukmə yermamə kɨrik, kɨmnəsɨg-pən ta in nɨpɨg Kughen rɨmnokrən kɨn in, pəh in tukrɨpəh nerkwaigien tukun. Kɨni tukmə yermamə kɨrik, kɨpəh nəsɨgpənien in nɨpɨg Kughen rɨmnokrən kɨn in, pəh tukrɨpəh nətayen mə kavəh nao kɨmin. 19 In nar apnapɨg əmə tukmə kɨmɨvəh nao kɨmi yermamə kɨrik uə kɨpəh nɨvəhyen nao kɨmin. Nar keikei kapətawə yame tuksəri-pən nəgkiarien kape Kughen.+ 20 Mərɨg nɨpɨg Kughen rɨmnokrən kɨn əmiə, nɨmnasarə ye narəyen pɨsɨn pɨsɨn yamə mɨne Kughen Yermaru rɨmnərəhu, kɨni rhuvə mə takasarə əmə məknenkɨn. 21 ?Nɨpɨg Kughen rɨmnokrən kɨn ik, ik slef əmə kɨrik uə? Rɨkim tukrɨpəh nəsɨk-pɨkien; mərɨg tukmə nakɨrkun nəri-pənien swatuk yame kamrɨsɨn slef mɨnə iran, əri-pən. 22 Ror məkneikɨn meinai yermamə yame in slef əmə nɨpɨg Kughen Yermaru rɨmnokrən kɨn in, in ruauə yermamə yame Kughen rɨmɨrɨsɨn ta in. Kɨni yermamə yame pəh nien mə slef nɨpɨg Kughen Yermaru rɨmnokrən kɨn in, in ruauə slef kape Yesu Kristo.+ 23 Kughen rɨvəh ta nɨmrɨmiə ye nərokien yame nɨmrɨn rhaktə.+ Takhapəh mɨn nɨsətayen mə takhauə slef kape yermamə mɨn kɨrik mɨn. 24 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Nɨpɨg Kughen rɨmnokrən kɨn əmiə, nɨmnɨsarə ye narəyen pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, kɨni rhuvə mə nakasarə əmə məknenkɨn kɨmiə Kughen.
25 In e nəgkiarien kɨrik kapəmiə narmamə wi yamə mɨne khapəh hanə nɨsorien mared. Yakpəh nɨvəh-atuatukien natuakəmien kɨrik tuk Yesu Yermaru, mərɨg yakamni əmə ye nətərɨgien kafak. Mərɨg kɨmiə nakwənharkun mə yakaməkir norien mɨnə ye norien yame ratuatuk, meinai Yesu Yermaru rɨkin rehuə tuk yo mamasitu irak. 26 Ye kafak nərɨgien yakorkeikei mə takasarə əmə məknenkɨn mamhavən, meinai nɨpɨg əutən mɨnə kwənhauə. 27 ?Rhawor? ?Naknarkurək ta? Takpəh narha-kɨnien swatuk tuk nəpəhyen kafam yermamə. ?Rhawor? ?Nakpəh norien mared? Takpəh narkutien tuk nɨkɨrien kafam kɨrik piraovɨn. 28 Mərɨg tukmə nakvən markurək, pa rɨmə nakaməsɨk natuakəmien kɨrik. Kɨni tukmə piraovɨn wi kɨrik ramvən markurək, pa rɨmə raməsɨk natuakəmien kɨrik. Mərɨg narmamə yamə mɨne kwəsarkurək tukasarə ye nɨpɨg əutən rɨpsaah ye kapəriə narəyen. Kɨni yakorkeikei mə jakni-əhu əmiə mə takhapəh nɨsarkurəkien tamə naksarə ye nɨpɨg əutən mɨnə a.
29 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, in e nɨprai nəgkiarien kafak. Nɨmraghien kapətawə ye tokrei tanə e ruəkwakwə. Ror məkneikɨn mə yermamə yame rɨnarkurək ta tukraməkeikei maməmnhawk tuk norien wok kape Yesu Yermaru rəmhen kɨn yame yermamə yame rɨpəh hanə narkurəkien rɨrkun nəmnhawkien tuk norien wok kape Yesu Yermaru. 30 Kɨni tukmə yermamə kɨrik rɨkin rəpou, rhuvə mə tukror əmə wok kape Kughen rəmhen kɨn yame rɨkin rɨpəh nəpouyen. Kɨni tukmə yermamə kɨrik rɨkin ragien, rhuvə mə tukror wok kape Kughen rəmhen kɨn yame rɨkin tukrəukəh tukun. Kɨni tukmə yermamə kɨrik raməvrə, rɨkin tukrɨpəh nɨvənien tuk narɨmnar yame ravəh, mamor əmə wok kape Kughen. 31 Kɨni tukmə yermamə yame ramor bisnes ye tokrei tanə, tukraməkeikei mɨrkun mə kafan bisnes in nar apnapɨg əmə, meinai ye tokrei tanə e mɨne nɨhuvəyen kafan tɨkrɨpirkək.+
32 Yakorkeikei mə rɨkimiə tukrɨpəh nəsɨk-pɨkien nar kɨrik kape tokrei tanə e. Ror pən, tukmə kwən kɨrik rɨpəh narkurəkien, rɨkin raməsɨk pɨk wok kape Yermaru mə tukrhawor-pən iran mɨne mor rɨki Yermaru ragien tuk wok yame in ramor. 33 Mərɨg yermamə yame rɨmnarkurək, rɨkin raməsɨk pɨk əmə narɨmnar kape tokrei tanə mə tukrhawor pən iran mɨne mor piraovɨn kafan rɨkin ragien, 34 kɨni kafan nərɨgien ramvən tuk nar kɨraru: kafan piraovɨn mɨne wok kape Yesu Yermaru. Kɨni piraovɨn yame rɨpəh narkurəkien, uə piraovɨn wi, rɨkin raməsɨk pɨk wok kape Yermaru, mə tukrhawor pən iran mɨne kɨn nɨpran mɨne nərɨgien kafan rɨpəh nəmkəmɨkien ye nɨmrɨ Kughen, mə in yermamə kape Kughen. Mərɨg piraovɨn yame rɨmnarkurək ta, in ramətərɨg pɨk tuk narɨmnar kape tokrei tanə mə tukrhawor mor kafan yerman rɨkin ragien.
35 Yakamni-pre nəgkiarien mɨnə e tuk nɨvəhsi-haktəyen nərɨgien kapəmiə. Mərɨg pa rɨmə yakamni-əhu əmiə. Mərɨg yakorkeikei mə taksəri-pən swatuk kape nɨmraghien yame ratuatuk, kɨni rɨkimiə tukraməsɨk pɨk wok kape Yesu Yermaru.
36 Mərɨg tukmə kɨrpen yerman kɨrik mɨne piraovɨn wi kɨrik tuk narkurəkien, kɨni yerman rɨmə tukrɨwhin pi pom piraovɨn, mərɨg taktakun ai rɨkin raməsɨk mə tukrɨpəh nɨwhin-mɨnien narkurəkien, meinai pian a rɨnaməpiəwharu, kɨni taktakun ai kwən a rɨkin rəsɨk mə rhuvə pəh karkurək-rə kapəriu. Rəmhen, kɨrarkun narkurəkien kapəriu, pa rɨmə kawəsɨk natuakəmien kɨrik. 37 Kɨni tukmə kɨraru mɨn kaworkeikei mə tukwarkurək, mərɨg yerman rɨkin rɨmnəsɨk ta mə tukrəpəh narkurəkien, kɨni kɨpəh hanə nɨrpenien əriu mə tukwarkurək, kɨni kwən a ramarmaru ye nɨpran, kɨni rɨkin raməsɨk mə tukrɨpəh nɨkɨrien pian a, in mɨn a ramor norien atuatuk. 38 Ror məkneikɨn mə yermamə yame ramarkurək iriu pian wi, in ramor nar atuatuk; kɨni mərɨg yerman kɨrik rɨmə tukrəpəh əgkəp-əmə nɨkɨrien piraovɨn, in ramor nar huvə rapita.
39 Piraovɨn tukraməkeikei marə iriu kafan yerman ye nɨpɨg mɨfam; mərɨg tukmə kafan yerman rɨmhə, in rɨrkun narkurək-pənien ye yerman pɨsɨn mɨn kɨrik yame in rorkeikei. Mərɨg nar kɨrikianə əmə, in tukraməkeikei markurək-pən ye kwən kɨrik yame raməhuak kɨmi Yesu Yermaru.+ 40 Mərɨg ye kafak nətərɨgien, tukmə piraovɨn yame kɨmhə tan kɨn rɨpəh narkurək-mɨnien, nar a rhuvə rapita yame kɨmɨni kɨmə in tukrarkurək. Kɨni rɨkik raməsɨk mə Nanmɨn kape Kughen raməmɨr irak mɨvəhsi-pə nəgkiarien e kɨmi yo mə jakni.
+ 7:9 1 Tim 5:14 + 7:15 Rom 14:19 + 7:16 1 Pita 3:1 + 7:19 Rom 2:25; Kal 5:6; 6:15 + 7:22 Flm 16; 1 Pita 2:16 + 7:23 1 Kor 6:20 + 7:31 1 Jon 2:17 + 7:39 Rom 7:2-3