8
Nəvɨgɨnien yame kamor sakrefaes kɨn kɨmi nanmɨ nar mɨnə
(Rom 14:1-23; 1 Kor 10:14-33)
Kɨni taktakun ai jakəgkiar ye nəvɨgɨnien yame kamor sakrefaes kɨn kɨmi nanmɨ nar. Kɨtawə kharkun mhamə, “Kɨtawə m-fam kamhavəh nɨrkunien.” “Nɨrkunien” in nar kɨrik yame ramor narmamə kasausit tukun, mərɨg in e norien kape norkeikeiyen yame ravəhsi-haktə nɨmraghien kape narmamə.+ Tukmə yermamə kɨrik rɨkin raməsɨk mə rɨrkun pɨk nar, mərɨg in rɨpəh hanə nɨrkunien nar kɨrik yame in tukrɨpirkun.+ Mərɨg yermamə yame rorkeikei Kughen, Kughen rɨrkun in.
?Kɨni rhawor ye nəvɨgɨnien yame kamor sakrefaes kɨn kɨmi nanmɨ nar mɨnə? Kɨtawə kharkun mə nanmɨ nar in nar apnapɨg əmə kɨrik ye tokrei tanə; kɨni kughen kwəskwəh mɨnə kharkək; mərɨg Kughen kɨrikianə əmə.+ Kamni kɨmə, “kughen kwəskwəh mɨnə” mɨne “yermaru kwəskwəh mɨnə” khapsaah eikɨn e. In e neikuəyen əmə. Mərɨg nəfrakɨsien narmamə tɨksɨn kasəhuak kɨmi əriə. Mərɨg nar apnapɨg kughen kwəskwəh mɨnə aikɨn, apa ye rao ye neai uə in e ye tokrei tanə, mərɨg tuk ətawə, Kughen kɨrikianə əmə, in e Tatə Kughen. Narɨmnar m-fam ramsɨ-pən iran. Kɨni In ravəhsi-pə nɨmraghien kɨmi ətawə mə kɨtawə tuksor nəkwan. Kɨni Yermaru kɨrikianə əmə, in e Yesu Kristo. Kɨni Kughen rɨmnor swatuk kɨmin mə tukror narɨmnar fam ye neai mɨne ye tokrei tanə. Kɨni Kristo rɨmnor swatuk kɨmi ətawə mə kɨtawə tukhamragh.+
Mərɨg pəh nien mə narmamə m-fam kharkun nəgkiarien e. In apa kupan, kɨmiə tɨksɨn nɨmnasəhuak kɨmi nanmɨ nar mɨnə ye nɨpɨg m-fam. Kɨni taktakun ai, nɨpɨg nakasən nusai nar yame kɨmnor sakrefaes kɨn kɨmi nanmɨ nar, rɨkimiə raməsɨk mə nakhasiai əfrakɨs kughen kwəskwəh mɨnə a. Nhatətəyen kapəmiə rɨpəh nɨskaiyen, kɨni nɨpɨg nakasən nusai nar yame kɨmnor sakrefaes kɨn kɨmi nanmɨ nar, nakamhagɨn mhata mə nakasor təvhagə has. Mərɨg nəvɨgɨnien to rɨpəh norien ətawə khauə ipakə tuk Kughen. Tukmə khapəh nɨsənien nusai nar a, uə kɨsən nusan, nətərɨgien kape Kughen tuk ətawə rəmhen əmə.
Rhuvə əmə. Nakharkun nɨsəri-pənien naha swatuk yame naksorkeikei mə taksəri-pən. Mərɨg takhapəh nɨsorien nar kɨrik mə in tukror mə yeməhuak kɨrik yame nhatətəyen kafan rɨpəh nɨskaiyen tukrəm kɨni rətərɨg pɨk tukun kɨni mɨmɨr ye nhatətəyen kafan.+ 10 Yakamni məkneikɨn meinai tukmə kɨmiə yamə mɨne nakwənhavəh ta nɨrkunien e nakhavən ye nəkwai nimə kaməhuak kɨmi nanmɨ nar ikɨn mɨnə a mə taksən nusai nar, kɨni yermamə kɨrik yame nhatətəyen kafan rɨpəh nɨskaiyen raməm, ?rɨkin tukrhaw-əsɨk? Tamə naksən nusai nar, mhavi-pən kafan nətərɨgien, kɨni in mɨn ramvən imə mən nusai nar yame kɨmnor sakrefaes kɨn kɨmi nanmɨ nar; kɨni kafan nərɨgien ror kɨraru tukun. 11 Ror məkneikɨn mə kɨmiə yamə mɨne nakwənharkun ta mə kughen kwəskwəh rɨrkək, naksor piaumiə yame Kristo rɨmamhə tukun, yame rɨkin rɨpəh nɨskaiyen, rəpəh kafan nhatətəyen ye Kristo.+ 12 Nɨpɨg naksor norien has e ye kɨmiə kɨrik, kɨni masoriah rɨkin yame rɨpəh nɨskaiyen, masor mɨn norien has ye Yesu Kristo. 13 Ror məkneikɨn mə tukmə nar kɨrik yame yakamən ramor piak ramɨmɨr ye kafan nhatətəyen, kɨni rhuvə mə jakpəh-nən-mɨnien nəvɨgɨnien a, mə in tukrɨpəh mɨn nɨmɨrien ye kafan nhatətəyen.+
+ 8:1 Wok 15:29 + 8:2 Gal 6:3 + 8:4 Dut 4:39; 6:4; Gal 4:8 + 8:6 Efes 4:5,6 + 8:9 Rom 14:13-15; Kal 5:13 + 8:11 Rom 14:15,20 + 8:13 Rom 14:21