2
Ror məkneikɨn mə yaknərɨg ta mə jakpəh nurə-mɨnien məgkiar skai pre kɨmi əmiə, mor rɨkimiə rəmhə.+ Kɨni, tukmə yakor rɨkimiə rəmhə, ?pa irəmiə tukror rɨkik ragien? Kɨrkək, meinai yɨmnor rɨkimiə m-fam rəmhə. Ror pən, yɨmɨrai nəkwəkwə kɨrik mher-pre kɨn, mə jakwəhsi-haktə nərɨgien kɨn kapəmiə. Yakpəh norkeikeiyen mə tukmə yakurə məm əmiə, rɨkik rarkwao tuk norien kapəmiə yamə mɨne khapəh nɨsəmhenien. Mərɨg norien kapəmiə tukraməkeikei mor rɨkik ragien. Kɨni tukmə rɨkik ragien, kɨtawə fam rɨkitawə tukragien. Nɨpɨg yɨmɨrai nəkwəkwə a mher-pre kɨn kɨmi əmiə, rɨkik rəpou pɨk tuk əmiə, kɨni rɨkik rarkwopɨr, nehe nɨmrɨk rɨmnaiyu tuk əmiə. Mərɨg yɨmɨpəh nɨraiyen nəkwəkwə a mə jakor rɨkimiə rəpou; mərɨg yɨmɨrai mə takharkun mə norkeikeiyen kafak rehuə tuk əmiə.+
Takhapəh nɨsarpɨnien tai təvhagə has
Yakpəh norkeikeiyen mə jakaməkeikei məgkiar skai pre kɨmi əmiə. Mərɨg yakorkeikei mə jakni mə yermamə yame rɨmnor nahasien,* pəh nien mə rɨmnor yo pɨsɨn əmə yakamərɨg rahas tukun, mərɨg rɨmnor ətawə fam kɨsərɨg rahas tukun. Narpɨnien yame kɨmiə khapsaah nɨmnhavəhsi-pən ta kɨmin nəmhen. Mərɨg taktəkun ai, takasəkeikei mɨsərukɨn kafan norien has kɨni mɨsəgkiar vi vi kɨmin tamə rɨkin rəpou pɨk kɨni rapəh nhatətəyen kafan. Yakamni-pre skai tuk əmiə mə takhavən mɨsor rhuvə pən kɨmin mə in tukrɨrkun mə kɨmiə naksorkeikei in. Yɨmɨrai nəkwəkwə a mher-pre kɨn kɨmi əmiə mə jakəm-ru mə ?taksor nəkwak ye narɨmnar fam, uə nɨkam? 10 Tukmə kɨmiə nakwəsərukɨn norien has kape yermamə kɨrik, yo mɨn jakərukɨn kafan norien has. Kɨni tukmə kwən a rɨmnor rahas pə kɨmi yo rəmhen mə jakor mɨrhuvə tuk əmru mɨnə, mərɨg Kristo rɨrkun mə yakwor rhuvə ta tuk əmru mɨnə mə jakwasitu irəmiə 11 mə Setan tukrɨpəh nəwhaiyen kwhen kapətawə, meinai kɨtawə kwənharkun ta kafan nərɨgien tuk norien nahasien.+
Narmamə yamə mɨne kamhani ərhav nəvsaoyen huvə
12 Nɨpɨg yɨmavən apa Troas tuk nɨni-ərhavyen nəvsaoyen kape Kristo, yɨmnəm mə Yesu Yermaru rɨmnəhitə ye kwəruə kɨrik kɨmi yo.+ 13 Mərɨg nəmərinuyen rɨrkək irak meinai yɨmɨpəh nəmien piak Taetas aikɨn. Kɨni yɨmnaowiə kɨn nəmə Troas mɨtərhav mɨvən Masedonia mamarhakɨn in.+
14 Pəh khani vi vi Kughen yame ramofugxn ətawə kasərer ye nɨmrɨ narmamə ikɨn mɨn fam, rəmhen kɨn yame king ramapita tɨkmɨr mɨnə kafan, mamərɨp əriə ye nɨmrɨ namramə mɨfam. Mərɨg Kughen ramərɨp ətawə ye nɨmrɨ narmamə mə tukhani-ərhav nəgkiarien kafan, rəmhen kɨn yame senta ramənaah ikɨn mɨnə fam. 15-16 Ye nɨmrɨ Kughen, kɨmawə yaksəmhen kɨn senta yame raməpnah narmamə, meinai kɨmawə yakamhavəh Yesu Kristo mamhavən kɨmi narmamə m-fam. Narmamə yamə mɨne kɨshatətə iran, kharkun mə senta e rapien huvə, kɨni Kughen ravəh mɨragh əriə. Mərɨg narmamə tɨksɨn, kasərɨg nəmiəv senta a rapien kɨn nɨmhəyen, ramhajoun mə Kughen tukror narpɨnien kɨmi əriə.
Wok e rehuə pɨk, yermamə kɨrik rɨpəh nəmhenien mə to ror infamien iran.+ 17 Kɨmawə yakhapəh nɨsəmhenien kɨn narmamə tɨksɨn yame iriə khapsaah kamhani ərhav nəgkiarien kape Kughen tuk nɨvəh-əməyen mane. Nɨkam. Kughen rɨmnher-pə kɨn əmawə, kɨni kɨmawə yakasofugɨn-pən ye Kristo, mhani-ərhav nəvsaoyen huvə. Kɨni ye nɨmrɨ Kughen, nəgkiarien kapəmawə ramsɨ-pən yerkimawə m-fam.
+ 2:1 1 Kor 4:21 + 2:4 Wok 20:31 * 2:5 Yeməhuak kɨrik irəriə rɨmnor apnapɨg nar, mɨkɨr-ta piraovɨn vi kape rɨmni. Kɨni Pol rɨmɨni-pən tuk əriə mə tukhawəsi-pən narpɨnien kɨmin in ye 1 Kor 5:1-5. 2:9 Pol rɨmə tukrɨrkun ru mə kwəsəri-pən nəgkiarien kafan mɨsher-ye rhav əfrakɨs kɨn kwən a yame rɨkɨr-ta piahuaru kape rɨmni, uə nɨkam. + 2:11 Luk 22:31 + 2:12 Wok 14:27; 1 Kor 16:9 + 2:13 Wok 20:1 + 2:15-16 Luk 2:34; 2 Kor 3:5-6