3
Kughen rɨmɨrpen-pən nar vi kɨrik kɨmi narmamə
Tukmə ror kɨmiə nakhamə kɨmawə yakamhavəhsi-haktə atuk əmawə ye nɨmrɨmiə, mərɨg nɨkam. Tukmə yepsɨpɨs mɨnə kamhauə iməmiə ikɨn, tukasəkeikei mhavəh leta yame kɨmɨrai tuk nɨni-ərhavyen norien kapəriə kɨmi əmiə. Uə nɨpɨg tukmə khatərhav, tukasəkeikei mhavəh leta yame kɨmiə takharai yame tukshen-hen narmamə kɨn, pəh tukɨrkun əriə. Mərɨg kɨmawə yakhapəh nhavəhyen leta kɨrik məknakɨn, meinai+ kɨmiə naksəmhen kɨn leta yame ramor əpu wok kapəmawə. Leta e kɨmɨrai-pən yerkimawə, yame narmamə m-fam kasəvhuekɨn mharkun nɨpran.+ Nɨmraghien kapəmiə ramhajoun mə kɨmiə naksəmhen kɨn leta kɨrik yame Kristo rɨmɨrai kɨni narmamə kasəvheikɨn. Kɨmiə kwənkwai wok kapəmawə. Kɨmiə naksəmhen kɨn leta yame Nanmɨn kape Kughen rɨmɨrai. Mərɨg pəh nien mə rɨmɨrəh pen mɨrai-pən ye nəkwəkwə; mərɨg rɨmɨrai yerki yermamə.+
Yaksətghaa kɨn nəgkiarien mɨnə məknen meinai Kristo ramarə yerkimawə kɨni yakshatətə tɨmtɨm ye Kughen.+
Yakhapəh nɨsərɨgien mə kɨmawə əmə yaksəmhen tuk nɨsorien wok kɨrik. Mərɨg tukmə yaksəmhen tuk nɨsorien wok kɨrik, in e Kughen ravəhsi-pə nɨrkunien tukun. In rɨmnor əmawə yaksəmhen mə jakhauə kafan yorwok mɨnə mhani-ərhav nəgkiarien vi yame In rɨmɨrpen ta. Nəgkiarien vi e yame Kughen rɨmɨrpen, pəh nien mə ramsɨ-pən tuk loa yame kamrai-pən ye nəkwəkwə, mərɨg ramsɨ-pən tuk Nanmɨn kape Kughen. Meinai loa yame kɨmɨrai-pən ye nəkwəkwə ravəhsi-pən nɨmhəyen kɨmi narmamə; mərɨg Nanmɨn kape Kughen ravəhsi-pə nɨmraghien.+
Nɨpɨg Kughen rɨmɨrai-pən loa ye kapier kɨni mɨvəhsi-pən kɨmi Moses,* nɨkhakien aikɨn kape Kughen; kɨni nɨmrɨ Moses rhakak mɨn. Kɨni nəmə Isrel to khapəh nɨsarha-pənien mɨsəm nɨmrɨn, nar apnapɨg mə nɨkhakien natukreiwaiyu mɨrkək. Kɨni loa e ravəhsi-pə pawk nɨmhəyen, mərɨg rakhak,+ kɨni wok kape Nanmɨn kape Kughen rakhak pɨk rapita. Loa a yame rakhak, kafan e wok, Kughen raməkir narmamə mɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi əriə. Mərɨg wok yame Nanmɨn kape Kughen ramor, in e narmamə khauə mɨsatuatuk ye nɨmrɨ Kughen. !Wok e rakhak pɨk rapita!+ 10 Nəfrakɨsien, nar yame rɨmnakhak məkupən, taktəkun ai, rɨpəh nɨkhakien. Meinai nar yame rakhak pɨk rɨnapita yame rɨmnakhak məkupən. 11 Loa yame tɨkrɨpirkək tuk nɨpɨg kɨrik rɨmauə ye nɨkhakien, mərɨg wok kape Nanmɨn kape Kughen yame tukramarə rerɨn, in rhakak pɨk əgkəp.+
12 Ror məkneikɨn mə yakasərəhu-pən tɨm tɨm kapəmawə nərɨgien ye wok a kape Nanmɨn kape Kughen, masətghaa kɨn nɨni-ərhavyen kafan nəgkiarien.+ 13 Kɨmawə yakhapəh nɨsəmhenien kɨn Moses yame, nɨpɨg nɨmrɨn rhakak kape nɨpɨg kwakwə əmə, in rɨmnatuopɨs in kɨn neipən mə nəmə Isrel tukhapəh nɨsəmien nɨkhakien ye nɨmrɨn.+ 14 Mərɨg Kughen rɨmnor kapəria kapə rɨskai. Kɨni ye nɨpɨg a, muə meriaji-pə taktəkun, nɨpɨg iriə kasəvheikɨn Ol Testamen, khapəh nharkunien nɨpran, rəmhen kɨn yame neipən kɨrik raməker əswasɨg kɨn nɨrkunien kapəriə. Kughen rɨpəh nɨvəhsi-tayen neipən a tuk əriə; ramrəhsi-ta əmə tuk narmamə yamə mɨne kasofugɨn kwhen kapəriə iriə Kristo. 15 Nəfrakɨsien, meriaji-pə taktəkun mɨne, nɨpɨg kasəvheikɨn nəkwəkwə yamə mɨne Moses rɨmɨrai, rəmhen kɨn neipən kɨrik yame raməker əswasɨg kɨn nɨrkunien kapəriə. 16 Mərɨg narmamə m-fam yamə mɨne kasarar ye nərɨgien kapəriə mhauə tuk Kughen, Kughen tukrɨrəhsi-ta neipən a.+
17 Yesu Yermaru In ror Nanmɨn. Kɨni ikɨn Nanmɨn kape Yermaru raməmɨr ikɨn, In ramrɨsɨn narmamə.+ 18 Kɨni kɨtawə fam kasor əpu nɨkhakien kape Kughen, narmamə kasəm; pəh nien mə kɨtawə kɨsatuopɨs ətawə. Nɨpɨg m-fam In ramarar irətawə mə tukhauə mɨsəmhen kɨn In. Nɨkhakien kafan rarkurao irətawə mameihuə. Nɨkhakien e ramsɨ-pən tuk Yermaru kapətawə yame In Nanmɨn Rhakə.
+ 3:1 Wok 18:27; 2 Kor 5:12 + 3:2 1 Kor 9:2 + 3:3 Eks 24:12; Jer 31:33; Esik 36:26-27 + 3:4 Wok 20:31 + 3:6 Jer 31:31; Jon 6:63; 1 Kor 11:25 * 3:7 Ǝm-ru Dut 5:22. + 3:7 Eks 34:29 + 3:9 Dut 27:26; Rom 1:17 + 3:11 Luk 22:31 + 3:12 Wok 14:27; 1 Kor 16:9 + 3:13 Eks 34:33 + 3:16 Eks 34:34 + 3:17 Jon 8:36; Rom 8:2