3
Yakrhɨpəh nɨrhəmien əmiə ror tu, rɨkimasɨr rəpou; ipakə rɨkimasɨr rɨmnərkwopɨr. Kɨmasɨr yakrheinein mə kɨmiə naksarə huvə uə nɨkam. Kɨni kɨmasɨr yɨmɨrhɨni mə kɨmru [Saelas] jakawarə əmə e Atens,+ mwher-pre Timoti mə tukrurə məm əmiə. In piautawə kɨrik yame ramor wok kape Kughen kɨmasɨr min tuk nɨni-ərhavyen nəvsaoyen huvə kape Kristo. In rɨmaurə tuk əmiə mə tukrasitu irəmiə mɨwəhsi-haktə kapəmiə nərɨgien, kɨni mor əmiə naksərer tɨm tɨm ye nhatətəyen kapəmiə,+ mə nahasien yame ramuə taktəkun tukrɨpəh norien rɨkimiə rətərɨg pɨk. Nakwənharkun ta mə nətərɨgien kape Kughen e mə narmamə tuksor ahas pə kɨmi ətawə.+ Nəfrakɨsien, nɨpɨg yɨmɨhrəmɨr kɨtawə-m kɨmiə, yɨmɨrhɨni mɨrhɨmə tukor ahas pə kɨmi ətawə. Kɨni kɨmiə nakharkun huvə mə ruauə mɨnor nəfrakɨsien kɨn rəmhen əmə kɨn yame kɨmasɨr yɨmɨrhɨni ta. Tuk nar a, nɨpɨg rɨkikrɨmnəpou pɨk meinai yɨmneinein mə kɨmiə nɨmɨs-haw-arə, kɨni yɨmnher-pre Timoti mə tukrurə məm-ru nhatətəyen kapəmiə, mə ramskai uə nɨkam. Yɨmɨgɨn mə, Setan yame in yermamə kape nɨvəh-sipən-vəh-sipənien, in tukrəm swatuk kɨrik tuk nɨvəhsi-pən-vəhsi-pənien kɨmi əmiə, mor wok kapəmasɨr tukror əmə nar apnapɨg kɨn.
Timoti raməvsao kɨn nəmə Tesalonaeka
Mərɨg taktəkun ai, Timoti ruɨrerɨg-pə tuk əmru, kɨni mɨvəh nəvsaoyen huvə ye kapəmiə nhatətəyen mɨne norkeikeiyen. Mamni-pə tuk əmru mɨmə rɨkimiə raməsɨk əmasɨr ye nagienien, kɨni mɨsorkeikei mə taksəm əmasɨr, rəmhen kɨn yame kɨmasɨr yakrhorkeikei mə jakarhəm əmiə.+ Ror məkneikɨn, piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, nar apnapɨg mə yɨmɨrharə ye nahasien kɨni mɨrhərɨg nəmhəyen, mərɨg nəvsaoyen kape nhatətəyen kapəmiə rɨmɨvəhsi-haktə nətərɨgien kapəmasɨr tuk əmiə.+ Yɨmɨrhɨvəh nəvsaoyen mə naksarer tɨm tɨm tuk Yesu Yermaru, yakarhərɨg mə yakrhəvəh mɨn nɨmraghien. Nɨpɨg yakarhərer ye nɨmrɨ Kughen, nagienien kapəmasɨr tuk əmiə in rehuə, kɨni yakarhɨni vi vi Kughen tuk əmiə. 10 Yenpɨg mɨne yeraan, ye nɨpɨg m-fam, yakarhəhuak əusɨk-əusɨk mə jakarhəm mɨn əmiə, kɨni mɨrhajoun əmiə kɨn nar yame nakseinein hanə, mə kapəmiə nhatətəyen tukrurə mɨskai.
11 Kɨni pəh Kughen kapətawə e Rɨmtawə mɨne Yesu Kristo Yermaru kapətawə iriu atuatuk kawor swatuk kɨmi əmasɨr kɨni yakarhurə mɨrhəm əmiə.+ 12 Pəh Yermaru kapətawə tukror norkeikeiyen kapəmiə tuk əmiə mɨne narmamə m-fam tukrhaktə mokrig marh-yerhav, rəmhen kɨn yame norkeikeiyen kapəmasɨr rehuə tuk əmiə. 13 Pəh In tukror rɨkimiə rəsanɨn mə nɨpɨg Yesu Yermaru tukrɨrerɨg-pə mɨn iriə kafan narmamə mɨnə, kɨni taksərer ye nɨmrɨ Kughen kapətawə e Rɨmtawə, kɨni mɨsatuatuk, kɨni nar kɨrik rɨrkək irəmiə mə to kɨni-hah əmiə iran.
+ 3:1 Wok 17:15 + 3:2 Wok 16:1-3 + 3:3 2 Tim 3:12 + 3:6 Wok 18:5 + 3:7 2 Tes 1:4 + 3:11 2 Tes 2:16-17