4
Nɨmraghien kapəmiə tukraməkeikei mor Kughen rɨkin ragien
Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, taktəkun ai jakaməkeikei maməgkiar ye narɨmnar tɨksɨn. Yakwərhajoun ta əmiə ye naha norien yame taksor mə Kughen rɨkin tukragien tukun. Kɨni nəfrakɨsien naknasor. Kɨni taktəkun ai yakarhaiyoh əmiə marhuh rɨkimiə ye nhag Yesu Yermaru mə taksor əmə məknakɨn mamharpɨn pəh norien a tukreihuə. Sor məknakɨn meinai nakwənharkun ta nəgkiarien yame Yesu Yermaru rɨmɨvəhsi-pə nehuəyen kɨmi əmasɨr mə jakrhɨni-ərhav.
In e nərɨgien kape Kughen mə tukrərəhu karɨn əmiə mə kafan mɨnə mə taksor nar yame rhuvə matuatuk: Takhapəh nɨsəri-pənien swatuk kape nɨpiraovɨn mɨne narman yamə mɨne kamhakɨr apɨs apɨs əriə mɨnə.+ Kɨmiə kɨrikianə kɨrikianə takasəkeikei mɨseihuə ye nɨpraimiə ye norien yame rhuvə matuatuk, pəh narmamə tukhasiai əmiə tukun. Rɨkimiə tukrɨpəh nɨvən-pɨkien tuk nɨkɨr-məniwənien yerman uə piraovɨn, rəmhen kɨn yame narmamə yamə mɨne khapəh nɨsəhuakien mɨseinein Kughen kasor.+ Takhapəh nɨsəkrəhyen kɨn piraovɨn kape yerman pɨsɨn, tamə naksor ahas pən tuk piaumiə mɨnə. Yermaru kapətawə tukrɨpior narpɨnien kɨmi narmamə yamə mɨne kasor təvhagə has mɨnə a. Yakwərhɨni-pre ta nəgkiarien a marhor kwirɨg kɨn kɨmi əmiə. Ror məkneikɨn meinai pəh nien mə Kughen rɨmnokrən kɨn ətawə mə tuksəmkɨmɨk ye nɨmrɨn, mərɨg mə tukasarə ye nɨmraghien yame in rɨmnərəhu karɨn mə kafan.+ Ror məkneikɨn, yermamə yame rukreikɨn-pən nɨmeitaan kɨmi nəgkiarien e, pəh nien mə raukreikɨn-pən nɨmeitaan kɨmi narmamə, mərɨg raukreikɨn-pən nɨmeitaan kɨmi Kughen yame rɨmɨvəhsi-pə Nanmɨn Kafan kɨmi əmiə.+
Nakwənharkun ta norien kape norkeikeiyen əmiə mɨnə nəməhuak mɨnə, kɨni in e pəh nien mə nar kɨrik yame jakaməkeikei mɨrai ye nəkwəkwə, meinai Kughen rɨmnhajoun ta əmiə kɨn mə taksorkeikei əmiə mɨnə.+ 10 Kɨni nəfrakɨsien, naksorkeikei piautawə mɨnə fam ye provins e Masedonia ikɨn nakasarə ikɨn. Mərɨg, piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, yakarhuh rɨkimiə mə taksor məkneikɨn mamharpɨn pəh norkeikeiyen kapəmiə tukreihuə.
11 Taksəkeikei mɨsarkut tuk nəri-pənien swatuk kape nɨmraghien yame ramərinu, mɨsor atuk kapəmiə wok mə takhavəh mane kape nəvɨgɨnien*, rəmhen əmə kɨn yame yɨmɨrhɨni-pre ta tuk əmiə+ 12 pəh takhapəh nɨsətəgtəyen ye yermamə kɨrik, kɨni kapəmiə nɨmraghien tukrɨvi-pə narmamə iruə mɨnə mə tukhasiai əmiə.
Nɨrerɨg-pə-mɨnien kape Yesu Yermaru
13 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, yakrhɨpəh nɨrhorkeikeiyen mə kɨmiə takseinein mə tukrhawor pən iran mɨne ye narmamə yamə mɨne kwənhamhə ta. Nɨpɨg kɨmiə kɨrik rɨmamhə, takhapəh nɨsasək-pɨkien rəmhen kɨn yame narmamə yamə mɨne khapəh nɨsərəhu-pənien nərɨgien kapəriə kɨmi Kughen kɨsasək pɨk rɨkiriə rərhakɨs. 14 Kɨtawə kamhani nəfrakɨsien mə Yesu rɨmamhə mɨmragh mɨn, ror pən rɨkitawə rɨrkun mə nɨpɨg Yesu tukramuə mɨn, kɨni Kughen tukror mə narmamə yamə mɨnə kɨmɨshatətə ta ye Yesu kɨmnhamə, tukharerɨg-pə mɨn iriə Yesu.+ 15 Kɨni yakarhɨni-pre nəgkiarien atuatuk kape Yesu Yermaru kɨmi əmiə, mə kɨtawə e yamə mɨne kamhamragh mɨsarə mɨseriaji nɨrerɨrɨg-pə-mɨnien kape Yesu, nəfrakɨsien, kɨtawə tukhapəh nɨsokupənien ye narmamə yamə mɨne kɨmɨsəkupən mhamhə. 16 Mərɨg Yesu Yermaru atuatuk əmə In tukrɨsɨ-pən ye rao ye neai meiwaiyu-pə, kɨni mokrən apomh, kɨni yemasur mɨn kape agelo mɨnə in tukrokrən apomh, kɨni naiyuk tukrasək, məkneikɨn narmamə yamə mɨne kwəshatətə ta ye Yesu, kɨmnhamhə, tukhamragh mɨsəkupən mɨsərer.+ 17 Kwasɨg ikɨn, kɨtawə e yamə mɨne kamhamragh mɨsarə, tukshaktə kɨtawə miriə ye napuə mə tuksəm Yesu Yermaru ye nɨmago-ago. Tuksarə kɨtawə min kape rerɨn. 18 Takhavəh nəgkiarien e mhavəh-si haktə nərɨgien kɨn kapəmiə.
+ 4:3 1 Tes 5:23; 1 Pita 1:16 + 4:5 1 Kor 6:13 + 4:7 Hib 12:14 + 4:8 Luk 10:16; 2 Kor 1:22 + 4:9 Jon 13:34 * 4:11 Nəgkiarien kape Gris ramni mə “Taksor wok kɨn kwermɨmiə.” + 4:11 Efes 4:28 + 4:14 Rom 14:9; 1 Kor 15:3-4,12 + 4:16 1 Kor 15:51-52