5
Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, to yakrhɨpəh nɨrhɨni-atuatukien nɨpɨg narɨmnar mɨne tukruə iran, meinai kɨmiə nakwənharkun ta mə Nɨpɨg Yame Yermaru* tukruə iran, in rəmhen kɨn yame yəkrəh ramuə yenpɨg.+ Narmamə tukamhani mhamə, “Narɨmnar fam rəmərinu, kɨni nahasien rɨrkək,” məkneikɨn nahasien tukruə aihuaa əmə tuk əriə, rəmhen kɨn nəmhəyen yame ramuə aihuaa əmə tuk piraovɨn yame ror tɨpɨn. Nahasien tukruə tuk narmamə, tukseinein napien tukun.+
Mərɨg piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, kɨmiə nakhapəh nɨsərerien ye nəpɨgnapien mə to Nɨpɨg Kwasɨg ramuə, to nakhapəh nɨsakurien rəmhen kɨn yame yəkrəh kɨrik ramuə tuk yermamə, in rakur. Kɨmiə mɨfam ji nɨkhakien mɨne nɨraanien. Kɨtawə pəh nien mə narmamə kape nɨpɨgien uə nəpɨgnapien.+ Ror məkneikɨn, pəh tukhapəh nɨsorien rəmhen kɨn narmamə yamə mɨne kɨsapɨr. Mərɨg pəh kɨsarha, masəm huvə kapətawə nərɨgien mɨne norien mɨnə, meinai narmamə yamə mɨne kasapɨr, iriə kasapɨr yenpɨg, kɨni narmamə yamə mɨne kasapɨs, iriə kɨsapɨs yenpɨg. Mərɨg pəh kɨtawə tukseihuə ye norien mɨnə kapətawə, meinai kɨtawə narmamə kape nɨraanien. Pəh kharaptərəkɨn norien kape nhatətəyen mɨne norkeikeiyen, rəmhen kɨn yame mobael kɨrik yame ravəhsi-pən aean kɨrik yame ramətapɨg kɨn nɨmagen, kɨni pəh kɨsərəhu-pən tɨm-tɨm kapətawə nərɨgien kɨmi Kughen, rəmhen kɨn mobael kɨrik yame raukrai pən kəvəvhao skai yame ramətapɨg kɨn kapən kapə.+
Pəh kɨsor məknaikɨn meinai pəh nien mə Kughen rɨmɨrpen ətawə mə tukror niemhaa mɨne narpɨnien kɨmi ətawə, mərɨg rɨmɨrpen ətawə mə tukrɨvəh mɨragh ətawə ye Yesu Kristo Yermaru kapətawə. 10 Rɨmamhə tuk ətawə, yamə mɨne kamhamragh mɨne yamə mɨne kwənhamhə ta, mə kɨtawə m-fam tukharkun narəyen kɨrikianə kɨtawə min.+ 11 Ror məkneikɨn, takhavəh-sihaktə nərɨgien kapəmiə mɨnə, kɨni mɨsasitu irəmiə mɨnə mə taksor nhatətəyen kapəmiə rəusɨk-əusɨk. Nəfrakɨsien, in ai nakasor ai taktəkun mɨne.
Nəgkiarien infamien
12 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Taktəkun ai yakarhaiyoh əmiə mə takhasiai narmamə irəmiə yamə mɨne kasor wok rɨpsaah. In e yamə mɨne Yermaru kapətawə rɨmɨrpen əriə mə tukhakɨr əmiə masəvhag kɨmi əmiə. 13 Takhasiai huvə əriə, mɨsorkeikei əriə tuk wok yame kasor, kɨni mɨsarə ye nəmərinuyen kɨmiə miriə. 14 Kɨni piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, yakarhuh rɨkimiə mə taksor kwirɨg kɨmi narmamə yamə mɨne kasarpah. Havəh-si haktə nətərɨgien kape narmamə yamə mɨne rɨkiriə rəpou. Mɨsasitu ye narmamə yamə mɨne kapəriə nəsanɨnien rɨrkək. Mɨsor nərɨgien kapəmiə rəpomh tuk narmamə mɨfam.+ 15 Tukmə yermamə kɨrik ror nar kɨrik rɨpəh nəmhenien ye nɨmrɨmiə, kɨni kɨmiə takhapəh nɨsorien tai norien yame rɨmnor, mərɨg nɨpɨg mɨfam, takasəkeikei mɨsarkut mə taksor wok huvə kɨmi əmiə mɨnə mɨne narmamə mɨnə fam.+
16 Nɨpɨg mɨfam rɨkimiə tukramagien;+ 17 nɨpɨg m-fam taksəhuak kɨmi Kughen; 18 nɨpɨg m-fam takhani vi vi Kughen, nar apnapɨg mə naksarə ye nɨhuvəyen uə nahasien. Taksor nəgkiarien misɨr a meinai in a nəkwai Kughen tuk əmiə yamə mɨne nakasofugɨn-pən ye Yesu Kristo.+
19 Takhapəh nɨsarer-əswasɨgien kɨn nherien nap kape Nanmɨn kape Kughen.+ 20 In ravəhsi-pən nəgkiarien kɨmi profet mɨnə, kɨni takhapəh nhaniyen nar apnapɨg iran; 21 mərɨg taksəm huvə mɨsəkir huvə narɨmnar fam, mharaptərəkɨn tɨm tɨm nar huvə mɨnə, 22 mɨsəpəh narɨmnar fam yame raha.+
23 Pəh Kughen atuatuk, In Kughen kape nəmərinuyen, In tukrərəhu karɨn əmiə mə kafan mɨnə. Pəh tukror mə rɨkimiə m-fam, mɨne nɨmraghien fam kapəmiə, mɨne nɨpraimiə mɨfam tukratuatuk mə nɨpɨg Yesu Kristo Yermaru tukrɨrerɨg-pə mɨn iran, nar kɨrik rɨrkək irəmiə mə to kɨni hah əmiə iran.+ 24 Yermamə yame ramokrən kɨn əmiə, nɨpɨg m-fam tukror kafan nəgkiarien, kɨni In tukror narɨmnar mɨnə a.
25 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, səhuak tuk əmiə mɨnə.+ 26 Sokrən huvə irəmiə mɨnə, rəmhen kɨn yame kɨmiə kɨrikianə ye Yesu Kristo. 27 Ye nhag Yesu Yermaru, yakamarkut mamni-pre tɨm tɨm kɨmi əmiə mə taksəvheikɨn nəkwəkwə e kɨmi piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə fam.
28 Pəh Yesu Kristo Yermaru kapətawə tukrautə-pre kɨn kafan nɨhuvəyen kɨmi əmiə.
* 5:2 Ol Testamen raməvsao kɨn “Nɨpɨg kape Yermaru” ye Joel 2:31, Amos 5:18 mɨne Malakae 4:5. + 5:2 Mat 24:42-43; 2 Pita 3:10; Rev 3:3 + 5:3 Mat 24:39; Luk 21:34-35 + 5:5 Rom 13:12 + 5:8 Aes 59:17; Efes 6:14,17 + 5:10 Rom 14:8-9; 1 Tes 4:14 + 5:14 2 Tes 3:6,11 + 5:15 Rom 12:17; 1 Pita 3:9 + 5:16 Fil 4:4 + 5:18 Efes 5:20 + 5:19 Efes 4:30 + 5:22 1 Jon 4:1 + 5:23 2 Tes 3:3 + 5:25 Kol 4:3; 2 Tes 3:1 5:26 “Nɨpɨg naksofugɨn əmiə mɨnə, taksor ‘holy kiss’ irəmiə mɨnə.” ‘Holy Kiss’ ror nɨmtətien mə kasofugɨn pən ye Yesu masorkeikei əriə mɨnə.