2 Tesalonaeka
Nəkwəkwə yame ror kɨraru kɨn yame Pol rɨmɨrai ramvən kɨmi niməhuak apa Tesalonaeka
Nəgkiarien kwakwə kape nəkwəkwə e 2 Tesalonaeka
?Pa rɨmɨrai nəkwəkwə e? Aposol Pol rɨmɨrai nəkwəkwə e.
?Rɨmɨrai ramvən kɨmi nɨpa? Rɨmɨrai ramvən kɨmi niməhuak apa Tesalonaeka.
?Nɨmraghien rɨmnhawor pən iran mɨnə ye nɨpɨg rɨmɨrai nəkwəkwə? Ye nɨpɨg a, nɨrerɨg-pə-mɨnien kape Yesu Kristo rɨmnor neineinien tuk nəməhuak khapsaah. Kɨmnɨsarə ye nɨpɨg əutən. Kasarə ye nɨpɨg əutən, kɨni iriə tɨksɨn, rɨkiriə raməsɨk mə in e nɨmtətien yame ramhajoun mə pəh nien mə tuktu, Yesu tukrɨrerɨg-pə mɨn; tɨksɨn kɨmnhani mə Yesu ruɨrerɨg-pə ta. Kɨmnhapəh nharkun-huvəyen nɨprai nəgkiarien kupən yame Pol rɨmɨrai ramvən kɨmi niməhuak apa Tesalonaeka (1 Tes). Kɨni tɨksɨn kɨmnhani mhamə, “Yesu tukrɨrerɨg-pə aihuaa əmə, pəh kɨsəpəh wok, mɨsarə əmə mɨseito kɨn in.” Mərɨg pa rɨmə kɨmɨseitokun əfrakɨs Yesu mə tukruə, kɨmɨsarpah əmə. Kɨni Pol rɨmnəvhag kɨmi əriə mə tuksor wok mamhavən, mamhawhin Yesu mə tukruə.
?Rɨmɨrai nəkwəkwə e tuk naha? Pol rɨmɨrai nəkwəkwə e mə tukrərəhu atuatuk nərɨgien kapəriə ye nɨrerɨg-pə-mɨnien kape Yesu. Kɨni maməvhag kɨmi əriə ye nɨmraghien atuatuk.
1
Pol ramokrən huvə kɨmi əriə
Yo Pol, mɨne Saelas, mɨne Timoti, yakarhɨni-pre rhuvə tuk əmiə ye niməhuak en Tesalonaeka. Kɨmiə nɨmnhauə kɨrikianə tuk Rɨmtawə Kughen mɨne Yesu Kristo Yermaru kapətawə.
Pəh Rɨmtawə Kughen mɨne Yesu Kristo Yermaru kapətawə tukwautə-pre kɨn kapəriu nɨhuvəyen mɨne nəmərinuyen kɨmi əmiə.
Pol raməhuak kɨmi Kughen mamni vi vi In
Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, nɨpɨg m-fam kɨmasɨr yakarhərɨg mə jakarhəkeikei mɨrhɨni vi vi Kughen tuk əmiə. Kɨni ratuatuk əmə mə yakrhor məkneikɨn, meinai nɨpɨg mɨfam nhatətəyen kapəmiə raurə maməusɨk-əusɨk, kɨni nɨpɨg mɨfam kɨmiə m-fam naksorkeikei əmiə mɨnə, kɨni norkeikeiyen mɨne nhatətəyen e raurə mamhaktə mameihuə. Ror məkneikɨn, kɨmasɨr yakarhɨni-ərhav kɨmi nəməhuak mɨnə fam ikɨn mɨnə fam mə rɨkimasɨr ramagien pɨk tuk əmiə, meinai nɨpɨg mɨfam nakasərer tɨm tɨm ye nɨmraghien kapəmiə ye Yesu Kristo, kɨni nakharaptərəkɨn tɨm tɨm nhatətəyen kapəmiə, nar apnapɨg narmamə kasor ahas-pre kɨmi əmiə, kɨni masor əmiə naksərɨg nəmhəyen ehuə.
Narɨmnar mɨnə e ramhajoun mə norien kape Kughen tuk nəkirien narmamə, in ratuatuk əmə. Narmamə kasor ahas-pre tuk əmiə, meinai Kughen In Yermaru kapəmiə. Kɨni nɨpɨg naksarer tɨm tɨm ye nɨpɨg əutən kapəmiə, tukəm-pən əmiə mə naksəmhen tuk nɨvənien ye narmaruyen kafan. Ror məknakɨn meinai norien kape Kughen In ratuatuk, kɨni In tukror narpɨnien kɨmi narmamə yamə mɨne kasor ahas-pre kɨmi əmiə, kɨni tuk nɨpɨg kɨrik In tukrɨvəh-si-pre napɨsien kɨmi əmiə yamə mɨne nakamhavəh nəmhəyen, kɨtawə-m kɨmiə. Nəgkiarien e tukruə mor nəfrakɨsien kɨn ye nɨpɨg yame Kughen tukror əpu Yesu Yermaru yame tukrɨsɨ-pən ye rao ye neai. Tukruə iriə kafan agelo əsanɨn mɨnə, nap tukrarkurao iran; kɨni In tukror narpɨnien kɨmi narmamə yamə mɨne kaseinein In, kɨni mhapəh nɨsəri-pənien nəgkiarien kape nəvsaoyen huvə kape Yesu Yermaru kapətawə. Kughen tukror narpɨnien kɨmi əriə ye nahasien kape rerɨn. Kɨni In tukrərer əswasɨg kɨn əriə kape rerɨn ye nɨmrɨ Yesu Yermaru mɨne nɨkhakien ehuə kape nəsanɨnien ehuə kafan. 10 Nəgkiarien e tukror nəfrakɨsien kɨn ye nɨpɨg yame Yesu tukrɨrerɨg-pə mɨn iran. In tukrɨvəh nɨni-vivi-yen tuk narɨmnar yame rɨmnor kɨmi nəməhuak mɨnə kafan, rɨkiriə tukragien pɨk, kɨmiə miriə, meinai nakshatətə ye kapəmawə nəgkiarien yame yakamhani-pre tuk əmiə.
11 Tuk narɨmnar mɨnə e, ye nɨpɨg mɨfam yakarhəhuak tuk əmiə mə Kughen tukrəvheikɨn-pən əmiə mɨmə nɨmraghien kapəmiə in ratuatuk rəmhen kɨn yame In rɨmɨrpen əmiə tukun. Kɨni yakarhəhuak mə Kughen tukror wok ye nəsanɨnien kafan mə nətərɨgien huvə yame naksorkeikei mə taksəri-pən, mɨne wok huvə yamə mɨne ramsɨ-pən ye nhatətəyen kapəmiə, tukror kwənkwan. 12 Kɨmasɨr yakarhəhuak məkneikɨn mə jakrhəwəhsi-haktə nhag Yesu Yermaru tuk narɨmnar yame ramor ye nɨmraghien kapəmiə, kɨni In tukrɨvəhsi-haktə əmiə. Narɨmnar mɨnə e tukruə ye nɨhuvəyen kape Kughen kapətawə mɨne Yesu Kristo Yermaru kapətawə.