2
Yermamə yame ramor təvhagə hah nɨpɨg m-fam
Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Pəh yakəgkiar ye nɨpɨg yame Yesu Kristo Yermaru* kapətawə tukrɨrerɨg-pə mɨn iran, kɨni Kughen tukrofugɨn ətawə min Yesu Kristo. Narmamə kamhani mhamə kɨmasɨr yɨmɨrhɨni profesi kɨrik uə yɨmɨrhɨrai nəkwəkwə kɨrik, mɨrhɨmə Nɨpɨg kape Yermaru ruauə ta. Mərɨg, takhapəh nɨsətərɨg-pɨkien kɨn nəgkiarien a, mhapəh nɨsakur-akurien tukun. Neikuəyen en. 3-4 Takhapəh nɨseighanien kɨn yermamə kɨrik mə tukreikuə irəmiə kɨn nəgkiarien kɨrik, meinai nɨpɨg a tukrɨpəh nɨtərhav-pəyen meriaji nɨpɨg yame narmamə tukhauə mɨsor tɨkmɨr mɨnə kape Kughen mɨsarowagɨn kɨmi əriə mɨnə, kɨni Kughen tukror əpu yermamə e kamni kɨmə ‘Yermamə yame Ramor Təvhagə Hah Nɨpɨg Mɨfam.’ Ye nɨpɨg a narmamə tuksəhuak kɨmi kughen pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, mərɨg in tukror tɨkmɨr kɨmi əriə, mɨvəhsi-haktə atuk in rapita kughen mɨnə a. Mɨvən məkwətə ye Nimə Ehuə kape Kughen, mamni mɨmə in kughen. Mərɨg Kughen tukroriah əfrakɨs in rəri-pən əmə kafan nəgkiarien kupən. ?Rhawor? ?Nɨmɨsərukɨn mə nɨpɨg yɨmnamarə kɨtawə-m kɨmiə yɨmnhajoun əmiə kɨn narɨmnar mɨnə e uə? Kɨni nakwənharkun ta naha nhagɨn yame rətapɨg kɨn kwən a mə Kughen tukror əpu in ye nɨpɨg atuatuk kafan. Nəsanɨnien məniwən kape Təvhagə Hah Yame Rɨmawor rɨnameriwək-ərhav; mərɨg yermamə yame rətapɨg kɨn nəsanɨnien a, in tukror məknakɨn meriaji Kughen tukrɨwəhsi-ta in. Məkneikɨn Yesu Yermaru tukrɨrerɨg-pə ye nɨkhakien kafan, mor əpu kwən e kamni kɨmə ‘Yermamə yame Ramor Təvhagə Hah Nɨpɨg Mɨfam,’ məkneikɨn məgkiar əmə, mhopni, moriah əkgəp in. Mərɨg ‘Yermamə yame Ramor Təvhagə Hah Nɨpɨg Mɨfam’ tukruə mor wok ye nəsanɨnien kape Setan, kɨni in tukror nar apsɨpɨs eikuə mɨnə tɨksɨn, mɨne nɨmtətien eikuə mɨnə tɨksɨn, mɨne nar eikuə yamə mɨne ramor narmamə nanmɨriə ramivə, 10 mɨne nahasien pɨsɨn pɨsɨn mɨnə fam yame kaseikuə ye narmamə yamə mɨne kasəriwək ye swatuk yame ramvən tuk narpɨnien. Iriə tukserwei əgkəp meinai khapəh nɨsorkeikeiyen nəfrakɨsien; mərɨg nəfrakɨsien e in e swatuk yame Kughen ravəh mɨragh əriə iran. 11 Khapəh nɨsorkeikeiyen nəfrakɨsien, Kughen tukror nərɨgien kapəriə rameno-eno pɨk, tukamhani nəfrakɨsien ye neikuəyen. 12 Mərɨg Kughen tukrɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi əriə yamə mɨne khapəh nɨsorkeikeiyen nəfrakɨsien, mɨsagien əmə tuk təvhagə has.
Nəməhuak mɨnə tukasəkeikei masərer tɨmtɨm
13 Piak mɨnə mɨne nowinɨk yamə mɨne Yesu Yermaru rorkeikei əmiə, nɨpɨg mɨfam yakarhəkeikei mɨrhɨni vi vi Kughen tuk əmiə, meinai ye nɨrikakunien, Kughen rɨmɨrpen əmiə mə tukrɨvəh mɨragh əmiə. In tukror məknakɨn ye wok kape Nanmɨn Kafan yame ramərəhu karɨn əmiə mə kafan mɨnə, kɨni tukrɨvəh mɨragh əmiə ye nhatətəyen kapəmiə ye nəfrakɨsien. 14 Kughen rɨmɨvəh nəvsaoyen huvə yame yɨmɨrhɨni-ərhav-pre ta tuk əmiə mə tukrokrən kɨn əmiə, mɨvəh mɨragh əmiə, mə kɨtawə tukhauə kɨrikianə kɨtawə Yesu Kristo Yermaru kapətawə ye nɨkhakien kafan.
15 Ror məkneikɨn, piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, taksərer tɨm tɨm kɨni mharaptərəkɨn tɨm tɨm nəgkiarien yame yɨmɨrhɨvəhsi-pre kɨmi əmiə ye nəgkiarien yame rɨmnamtərhav ye nhermasɨr, uə nəgkiarien yame nɨmnasəvheikɨn ye nəkwəkwə yame yɨmɨrher-pre kɨn.
16 Kughen Rɨmtawə rorkeikei ətawə, kɨni nɨhuvəyen kafan ravəhsi-haktə rɨkitawə kape rerɨn, kɨni mor mə kɨtawə tuksərəhu-pən tɨm tɨm nətərɨgien kapətawə iran. Kɨni pəh Yesu Kristo Yermaru kapətawə mɨne Rɨmtawə Kughen, iriu atuk 17 tukrəvəhsi-haktə rɨkimiə kɨni mɨwor əmiə naksəsanɨn tuk norien norien huvə mɨnə fam mɨne nɨniyen nəgkiarien huvə mɨnə fam.
* 2:1 Ǝmru footnote ye 1 Tes 5:2. 2:3-4 Pəh nien mə kwən e in Setan, mərɨg kwermɨn kɨrik. Kamokrən kɨn in kɨmə ‘tɨkmɨr kape Kristo’ ye 1 Jon 2:18.