4
Yermamə yame rorkeikei pɨk norien kape tokrei tanə
?Naha e nhagɨn nuknei tɨgoh mɨne nəmhokien ye nɨmraghien kapəmiə? Narɨmnar mɨnə e kamhauə meinai kɨmiə naksorkeikei mə taksərɨg huvə ye nɨpraimiə. Kɨni nətərɨgien mɨnə a kape nərɨgien huvə ye nɨpraimiə, iriə kasoriah rɨkimiə kɨrikianə kɨrikianə.+ Rɨkimiə ramvən tuk narɨmnar kape nəmə pɨsɨn mɨnə, mərɨg nakhapəh nhavəhyen, kɨni masotgoh mamhauh əmiə mɨnə tuk nhavəhyen narɨmnar. Naksorkeikei narɨmnar tɨksɨn, mərɨg nakhapəh nhavəhyen, mashopni narmamə tukun. Mərɨg nakhapəh nhavəhyen narɨmnar meinai nakhapəh nɨsaiyohyen Kughen tukun. Kɨni nɨpɨg tukmə naksaiyoh kɨn, mhapəh nhavəhyen, meinai nɨmɨsaiyoh kɨn ye nərɨgien yame rahas, mhamə takhavəh əmə narɨmnar kape nərɨg-huvəyen ye nɨpraimiə.
!Aweh! Nɨmɨsəpəh Kughen mhavən masəri-pən norien kape tokrei tanə rəmhen kɨn yame piraovɨn rɨpəh nɨsiaiyen kafan yerman, məpəh, maməri-pən yerman pɨsɨn. ?Nakharkun uə nɨkam, mə, yermamə yame rorkeikei narɨmnar kape tokrei tanə in raməməkɨn Kughen? Yermamə a tukramorkeikei narɨmnar kape tokrei tanə, in tɨkmɨr kape Kughen.+ Naksor məknakɨn, masor təkun nəgkiarien kape Kughen* yame ramni mə Nanmɨn kape Kughen yame ramarə yerkitawə rorkeikei mə kɨtawə kafan mɨnə əmə. Mərɨg Kughen ramautə-pə kɨn kafan nɨhuvəyen rehuə pɨk. Ror pən Nəkwəkwə kape Kughen ramni mə,
“Kughen tukrətapɨg kɨn narmamə yamə mɨne kɨsausit,
mərɨg tukrautə-pən kɨn kafan nɨhuvəyen kɨmi narmamə yamə mɨne kamhawəh-si-əhu kapəriə nərɨgien.”(Prov 3:34) +
Ror məkneikɨn, mə takasəkeikei mhavəh-si-əhu əmiə mɨsor nəkwai Kughen. Nɨpɨg Setan tukramuə mɨvəhsi-pre vəhsi-pre kɨmi əmiə, taksərer tɨm tɨm, pəh in tukrap mɨvən isok tuk əmiə.+ Havən ipakə tuk Kughen kɨni In tukruə ipakə tuk əmiə. Kɨmiə yor təvhagə has mɨnə, səraov. Kɨni kɨmiə yamə mɨne nətərɨgien kapəmiə ramor kɨraru, sor nərɨgien kapəmiə ratuatuk.+ Rhuvə mə rɨkimiə tukrəmhə kɨni məpou, mɨsasək apomh tuk kapəmiə təvhagə has. Hapəh nɨsarhien, mɨsasək əmə. Pəh kapəmiə nagienien tukrɨrkək, rɨkimiə tukrəpəu. 10 Havəhsi-əhu əmiə mhauə tuk Kughen Yermaru, kɨni In tukrɨvəh-si haktə əmiə.+
11 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Takhapəh nhani-oror-ien nhagmiə mɨnə. Tukmə yermamə kɨrik ramni-has nhag piauni, uə mamruk-pən nəgkiarien has kɨrik iran, kwən a in ramni hah loa kape Kughen, mamni mə loa e in nar apnapɨg, rɨpəh nəmhenien. Mərɨg yermamə yame ramni mə loa e rɨpəh nəmhenien, to rɨpəh norien nəkwan, mamor əmə mə in ramehuə ye loa. 12 Mərɨg Kughen pɨsɨn əmə In rɨmnərəhu loa e. In pɨsɨn əmə tukrəkir narmamə. In pɨsɨn əmə rɨrkun nɨvəh-mɨraghien narmamə, mɨne noriahyen. ?Mərɨg ik pa? ?Rhawor e nakmə takəkir norien kape piam mɨnə?+
Taksətɨgtə ye Kughen
13 Sətərɨg-ru. Kɨmiə nakamhani mhamə, “Towei uə tianəkwamer, khavən apa ye taon kɨrik, mɨsarə aikɨn kape newk kɨrikianə, mɨsor bisnes aikɨn, mhavəh mane aikɨn.” 14 Naksəgkiar məknakɨn, mərɨg nakseinein naha nhagɨn yame tukrɨtərhav tianəkwamer. ?Kɨni nɨmraghien kapəmiə in rəmhen kɨn naha nhagɨn? In rəmhen əmə kɨn nehenap yame ramənah, mɨrkək mɨn.+ 15 Mərɨg rhuvə mə tukmə naksəgkiar, takhani məkneikɨn mhamə, “Tukmə ye nərɨgien əfrakɨs kape Kughen, kɨtawə tuksor narɨmnar mɨnə a.” 16 Mərɨg taktəkun ai, naksəgkiar ausit mhavəhsi-haktə atuk əmiə. Nəgkiar-ausitien mɨnə məknakɨn kɨsahas pɨk. 17 Ror məkneikɨn mə yermamə yame rɨrkun norien nar yame ratuatuk, mɨpəh norien, ramor təvhagə has en.+
+ 4:1 Rom 7:23 + 4:4 Rom 8:7; 1 Jon 2:15 * 4:5 Jemes raməgkiar ye Ol Testamen, mərɨg keinein mə raməgkiar atuatuk ye naha japta uə ves. + 4:6 1 Pita 5:5 + 4:7 Efes 6:12 + 4:8 Aes 1:16; Sek 1:3; Mal 3:7 + 4:10 Job 5:11; 1 Pita 5:6 4:11 Ǝmru loa e ye Jem 1:15. + 4:12 Rom 2:1; 14:4 + 4:14 Sam 39:5,11; Prov 27:1 + 4:17 Luk 12:47