5
Nəgkiarien ramvən kɨmi narmamə kapəriə nautə rehuə
Kɨmiə narmamə kapəmiə nautə rehuə. Sətərɨg huvə kɨn nəgkiarien e. Rhuvə mə taksərɨg rahas mɨsasək apomh tuk nahasien yame tukruə tuk əmiə. Kapəmiə nautə ruəmətɨt ta, kɨni ɨvn mɨnə kwəsəkwəteih-əkwəteih kapəmiə neipən.+ Nəmtəyen rɨmnəs narɨmnar kapəmiə yame kɨmnor kɨn gol mɨne silva. Nəmtəyen e tukrhajoun-pən mə kɨmiə nɨmɨsor təvhagə has, kɨni tukrəs mɨn nɨpraimiə rəmhen kɨn yame nap raməkwəru nar kɨrik. Nar apnapɨg mə Nɨpɨg Kwasɨg ruauə ipakə, mərɨg kɨmiə naksəptɨg kɨn nautə rɨpsaah kapəmiə. !Səm-ru! Yorwok mɨnə kapəmiə kɨmɨsor pawk wok ye nəsimien kapəmiə mərɨg nɨmnhapəh nɨsərokien əriə rəmhen. Iriə kɨmɨsasək ətgɨn Kughen Yermaru tuk nərokien yame nɨmnhapəh nhavəhsi-pənien kɨmi əriə, kɨni Kughen yame Rəsanɨn Pɨk rɨmnərɨg nasəkien kapəriə.+ Naksəmhen kɨn nar mɨragh yamə mɨne kaməvɨgɨn əriə kɨsəsis-əsis, tuk nhopniyen əriə kamən, meinai kɨmiə nɨmnɨsarə ye tokrei tanə e ye nɨmraghien yame rɨmar. Masor rɨkimiə ragien tuk kapəmiə nautə, mərɨg pəh nien mə tuk tu Kughen rəkir norien kape narmamə mɨvəhsi-pre narpɨnien kɨmi əmiə.+ Nɨmɨsərɨp-ərhav narmamə atuatuk mɨnə ye nɨmrɨ mɨrh, mharuk-pən nəgkiarien əutən irəriə, mɨshopni əriə, nar apnapɨg mə iriə kɨmnhapəh nhani-hahyen əmiə.
Nərɨgien kapətawə tukrapomh ye nɨpɨg kape nəmhəyen
7-8 Ror pən, piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, yakamni-pre tuk əmiə mə taksor nərɨgien kapəmiə rəpomh kɨni mamhawhin nɨpɨg yame Yesu Yermaru tukrɨrerɨg-pə mɨn iran. Pəh nien mə tuktu Yesu Yermaru tukrɨrerɨg-pə mɨn, ror pən takasəkeikei mɨsor nətərɨgien kapəmiə rəpomh, masərer tɨm tɨm, rəmhen kɨn yame yəsim kɨrik rawhin nɨpɨg kape nəvɨgɨnien meriaji tukrɨmruə kɨni rɨvəh nan nəvɨgɨnien.+
Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Takhapəh nhani-hahyen əmiə mɨnə, tamə Yermaru rarpɨn tai norien has mɨnə kapəmiə. !Taktəkun ai Yermaru ramərer matuk mə tukrəkir norien kape narmamə!
10 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Rɨkimiə tukrəsɨk-ru profet kupən yamə mɨne kɨmnhani-ərhav nəgkiarien ye nhag Kughen Yermaru. Kapəriə nɨmraghien ramhajoun ətawə mə nətərɨgien kapətawə tukraməkeikei məpomh ye nɨpɨg nəmhəyen ramuə tuk ətawə. 11 Kɨni nakharkun məkneikɨn mə kamni kɨmə narmamə yamə mɨne kasərer tɨm tɨm məknakɨn ye nɨpɨg nəmhəyen ramuə, iriə kasarə ye nɨhuvəyen əfrakɨs. Nɨməsərɨg nəvsaoyen kape kwən a Job kupən, yame rɨmnərer tɨm tɨm ye nɨpɨg əutən mɨnə, kɨni mharkun mə Kughen Yermaru rɨmnamarha huvə tuk Job. Narɨmnar ahas mɨnə rɨpsaah rɨmavən tukun; kɨni ai, Kughen rɨmnor huvə pɨk pən kɨmin. Kɨni ror məkneikɨn, takhapəh nɨsəru-kɨnien mə rɨki Kughen rehuə rehuə pɨk tuk ətawə, kɨni In rorkeikei ətawə.+
Takamni əmə nəfrakɨsien ye nɨpɨg m-fam
12 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Nar rhuvə pɨk mə rɨkimiə tukraməsɨk, mə takhapəh nhavəhyen kwəsu ye nhag rao ye neai uə ye nhag tokrei tanə uə ye nhag nar kɨrik mɨn. Nɨpɨg mɨfam takhani əmə nəfrakɨsien. Nɨpɨg tukmə nakhani mhamə, “Ǝwəh,” kɨni pəh kapəmiə nəgkiarien tukruə mor nəfrakɨsien kɨn. Kɨni nɨpɨg tukmə nakhani mhamə, “Nɨkam,” kɨni pəh kapəmiə nəgkiarien tukruə mor nəfrakɨsien kɨn. Tamə Kughen rɨvəhsi-pre narpɨnien kɨmi əmiə.+
Nəhuakien yame ramor nɨpran
13 Tukmə kɨmiə kɨrik ramarə ye nɨpɨg əutən, rhuvə mə tukrəhuak kɨmi Kughen. Tukmə kɨmiə kɨrik rɨkin ragien, rhuvə mə tukrəni nɨpei kape nəgnəgɨnien. 14 Tukmə kɨmiə kɨrik ramhə, rhuvə mə tukrokrən kɨn elda mɨnə kape niməhuak pəh khauə mɨsəhuak-pən iran, mɨsətəg-pən oel ye kapən kapə ye nhag Yesu Yermaru.+ 15 Kɨni iriə kashatətə mə Yermaru tukror huvə kwən a, masəhuak-pən iran, tukrəsanɨn. Kɨni Yermaru rɨvəhsi-haktə in. Kɨni tukmə rɨmnor təvhagə has, Yermaru tukrɨvəh-si ta.+ 16 Ror məkneikɨn, mə takhani-ərav-pre norien has mɨnə kapəmiə tuk əmiə mɨnə, masəhuak-pən irəmiə mɨnə mə taksəsanɨn. Nəhuakien kape yemə atuatuk nagheen rehuə, kɨni mor nɨpran, 17 rəmhen kɨn kwən a Elaeja kupən. In nɨprai yermamə rəmhen kɨn ətawə. Mərɨg in rɨmnaməhuak maməhuak mə nəhig tukrɨpəh nɨpien, kɨni nəhig rɨpəh nɨpien meriaji newk kɨsisər mɨne makuə sikis.* 18 Kɨni maməhuak mɨn mə nəhig tukrɨp, kɨni Kughen rher-pə kɨn nəhig, kɨni nəsimien mɨnə fam kɨmɨsor kwənkwairiə.+
Vi-pə mɨn narmamə yamə mɨne kapəriə nərɨgien rɨmamɨr
19-20 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Takasəkeikei mharkun mə tukmə kɨmiə kɨrik ramiko maməpəh swatuk kape nəfrakɨsien, kɨni kɨmiə kɨrik rɨvi-pə mɨn,+ yermamə yame rɨvi-pə yor təvhagə has ramrerɨg-pə mɨn ye swatuk kape nəfrakɨsien, in ravəh-mɨragh kwən a ye nɨmhəyen kafan, kɨni mamor swatuk kɨmin mə Kughen tukrəspir ta təvhagə has ehuə mɨnə kafan.
+ 5:2 Mat 6:19 + 5:4 Dut 24:14-15 + 5:5 Luk 16:25 + 5:7-8 Dut 11:14; Jer 5:24 + 5:11 Eks 34:6; Job 1:21-22; 2:10; Sam 103:8 + 5:12 Mat 5:34-37 + 5:14 Mak 6:13 + 5:15 Mat 17:18-20 * 5:17 Ǝm-ru stori kape Elaeja ye 1 King 17:1; 18:1. + 5:18 1 King 18:42-45 + 5:19-20 Gal 6:1