1 Pita
Nəkwəkwə yame Pita rɨmnəkupən mɨrai
Nəgkiarien kwakwə kape nəkwəkwə e 1 Pita
?Pa rɨmɨrai nəkwəkwə e? Pita rɨmɨrai nəkwəkwə e.
?Rɨmɨrai ramvən kɨmi nɨpa? Rɨmɨrai ramvən kɨmi nəməhuak yamə mɨne kɨsarə ye tanə mɨnə e Pontas mɨne Galesia mɨne Kapadosia mɨne Tarki mɨne Bitinia. Taktəkun ai, kamni kwənmhaan piəpiə a kɨmə Tarki.
?Nɨmraghien rɨmnhawor pən iran mɨne ye nɨpɨg rɨmɨrai? Ye nɨpɨg a, yamehuə kape Rom, nhagɨn e Nero, ramoriah pɨk niməhuak mɨnə. Mɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi nəməhuak mɨnə tɨksɨn, mhopni tɨksɨn. Mərɨg rɨpəh nuhyen Pita.
?Rɨmɨrai nəkwəkwə e tuk naha? Pita rorkeikei mə tukrɨvəh-si haktə nərɨgien kape nəməhuak yamə mɨne kasərɨg nəmhəyen. Morkeikei mə tuksərer tɨm tɨm ye kapəriə nhatətəyen kɨni mɨsor norien yame rhuvə, nar apnapɨg tukmə nahasien ramvən tuk əriə.
1
Pita ramokrən huvə irəriə
Yo Pita, yo aposol kɨrik kape Yesu Kristo. Yakamni-pre rhuvə tuk əmiə yamə mɨne nakasarə ikɨn mɨnə fam apa ye provins mɨnə e Pontas mɨne Galesia mɨne Kapadosia mɨne Tarki mɨne Bitinia. Kughen rɨmɨrpen ta əmiə; iməmiə ikɨn pəh nien mə ye tokrei tanə e, mərɨg kɨmiə yepsɨpɨs əmə eikɨn e. Kughen Rɨmtawə rɨmɨrpen əmiə meinai, apa kupən, in rɨmɨni kafan nərɨgien mərəhu, kɨni muɨrkun ta swatuk mɨnə fam kape nɨmraghien kapətawə. Kɨni Nanmɨn Kafan rɨmnərəhu karɨn əmiə mə kafan narmamə mɨnə, mə taksor nəkwai Yesu Kristo, kɨni nɨtawɨn rəspir əmiə ye norien has mɨnə kapəmiə.
Pəh Kughen tukrautə ehuə pre kɨn kafan nɨhuvəyen mɨne nəmərinuyen kɨmi əmiə.
Pəh khani vi vi Kughen meinai tuksarə rerɨn ye rao ye neai
!Pəh khani vi vi Kughen yame In Kughen mɨne Rɨm Yesu Kristo Yermaru kapətawə! Kughen rɨkin rehuə rehuə tuk ətawə, In rɨmnor ətawə kwəsarha mɨn ye nɨmraghien vi, kɨni kɨtawə kasərəhu-pən tɨm tɨm kapətawə nərɨgien iran. Ror məkneikɨn meinai Yesu Kristo rɨmɨmragh mɨn ye nɨmhəyen kafan. Kɨni ye nɨmraghien vi e, kɨtawə kamhawəh narɨmnar huvə mɨnə apa ye rao ye neai yame Kughen rɨmnərəhu karɨn mə kapətawə. Kɨni nar a to rɨpəh nahasien, mɨpəh nɨmətɨtien, kɨni mɨpəh nɨrkəkien.+
Ye nhatətəyen kapətawə, nəsanɨnien kape Kughen rhotkɨmkɨmɨn ətawə meriaji Kughen tukrɨvəh mɨragh ətawə. Kɨni ye Nɨpɨg Kwasɨg, Kughen tukrhajoun narmamə mə In ruəvəh mɨragh ta ətawə.+ Rɨkimiə tukragien pɨk tuk nar e, nar apnapɨg tukmə nɨpɨg əutən pɨsɨn pɨsɨn mɨnə kamhauə pawk ye kapəmiə nɨmraghien. Mərɨg kamhauə tuk nɨpɨg kwakwə əmə.+ Nɨpɨg əutən mɨnə a kwənhauə mə narmamə tuksəm nhatətəyen kapəmiə mə ?nakasərer tɨm tɨm uə? Aean e gol ramser-ser, in nar kɨrik yame nap raməs-ta nəmtəyen iran. Kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, nɨpɨg əutən mɨnə kɨsəmhen kɨn nap yame raməs-ta nəmkɨmɨkien ye kapəmiə nhatətəyen. Nhatətəyen in rapita aean e gol. Kɨni Kughen tukrɨni vi vi əmiə tuk nhatətəyen kapəmiə, mɨvəhsi-haktə nhagmiə, mɨvəh-si-pre nɨsiaiyen ehuə kɨmi əmiə ye nɨpɨg yame Yesu Kristo tukruə iran.+
Nɨmnhapəh nɨsəm-pakw-əyen Yesu Kristo mərɨg naksorkeikei In. Kɨni nakhapəh nɨsəm-pakw-əyen In ai taktəkun, mərɨg nakashatətə iran. Kɨni rɨkimiə rukwar kɨn nagienien yame in rhuvə pɨk mapita. To nakhani nəgkiarien kɨrik, mərɨg to rapəh neriajien nagienien kapəmiə.+ Rɨkimiə ramagien məkneikɨn meinai kɨmiə nakwənhawəh nar e yame nɨmɨsərəhu-pən nərɨgien kapəmiə iran, in e mə Kughen tukrɨvəh mɨragh kapəmiə nɨmraghien.
10 Profet kupən mɨnə kɨmnhani-ərhav mə Kughen tukrɨvəhsi-pre nɨhuvəyen kɨmi əmiə, kɨni mɨsarkut pɨk mə tukharkun-ru swatuk yame Kughen tukrɨvəh mɨragh narmamə iran.+ 11 Nanmɨn kape Kristo raməmɨr irəriə mamhajoun əriə kɨn nəmhəyen yame Kristo tukrərɨg ye nɨpran, kɨni ai, Kughen tukrɨpi-vəhsi-haktə In. Mərɨg profet kupən mɨnə kɨmɨsarkut mə tukharkun swatuk yame narɨmnar mɨnə a tukhauə iran, mɨne nɨpɨg atuatuk yame tukhatərhav-pə iran.+ 12 Mərɨg Kughen rɨmnhajoun profet kupən mɨnə mə narɨmnar mɨnə a kɨmnhani-ərhav ye nɨkarɨn kape Kristo tukhapəh nhatərhav-pəyen ye nɨpɨg kapəriə, mərɨg tukhatərhav-pə ye rao e kasarə iran ai taktəkun mɨne. Kɨni taktəkun ai, narmamə kamhani-ərhav nəgkiarien kape Nəvsaoyen Huvə kɨmi əmiə ye nəsanɨnien kape Nanmɨn kape Kughen yame ramsɨ-pən ye rao ye neai. Kɨni narɨmnar mɨnə a khahuvə pɨk, ror məkneikɨn mə agelo mɨnə mɨn kwəsorkeikei mə tuksəm mharkun narɨmnar yamə mɨne kɨmnhatərhav-pə.
Nɨmraghien yame ratuatuk
13 Ror pən, nətərɨgien kapəmiə tukrɨskai tuk norien wok. Takasarha huvə tuk nɨmraghien kapəmiə. Mɨsərəhu-pən tɨm tɨm nərɨgien kapəmiə ye nɨhuvəyen yame Kughen tukrautə-pre kɨn kɨmi əmiə ye nɨpɨg yame Yesu tukrɨrerɨg-pə mɨn iran. 14 Sor nəkwai Kughen ramhen kɨn yame kwajikovə huvə mɨnə kasor nəkwai rɨmriə mɨnə mɨne nɨsɨnriə mɨnə. Kupan, nɨmnhapəh nharkunien nəfrakɨsien kape Kughen, masor norien has yamə mɨne rɨkimiə atuk əmə rorkeikei. Mərɨg taktəkun ai, takhapəh nɨseighanien kɨn norien mɨnə a mə tukhavi-ta mɨn nətərɨgien kapəmiə.+ 15 Kughen e yame rɨmnokrən kɨn əmiə, In ramərhakə matuatuk. Kɨni ye norien kɨrikianə, norien mɨnə fam yamə mɨne nakasor, tukasəkeikei mɨsatuatuk 16 meinai Nəkwəkwə Kape Kughen ramni mɨmə,
“Takasəkeikei mɨsəmərhakə mɨsatuatuk meinai Yo, yakamərhakə matuatuk.” (Lev 11:44, 45; 19:2; 20:7)
17 Kughen tukmə raməkir narmamə In rapəh norien ror pɨsɨn kɨmi narmamə tɨksɨn. Ror məkneikɨn, tukmə naksokrən pawk kɨn In mə Rɨmɨmiə, mərɨg ye nɨmraghien kapəmiə ye tokrei tanə e, takasəkeikei mhasiai huvə In, mɨsarə ye tokrei tanə e rəmhen kɨn yepsɨpɨs mɨnə əmə tɨksɨn+ 18-19 meinai nakwənharkun mə pəh nien mə Kughen rɨmnarpɨn nɨmraghien kapəmiə kɨn narɨmnar yamə mɨne tukharkək tuk nɨpɨg kɨrik rəmhen kɨn gol uə silva; mərɨg rɨmnarpɨn nɨmraghien kapəmiə kɨn nɨtaw Tɨni Keikei Yesu Kristo, yame In rəmhen kɨn kwaji sipsip huvə kɨrik yame nəmkɨmɨkien rɨrkək əfrakɨs iran. In rɨmɨrɨsɨn əmiə ye nɨmraghien yame rahas yame kapəmiə kaha mɨnə kɨmɨshajoun əmiə kɨn kupən.+ 20 Kughen rɨmɨrpen ta Kristo apa kupən, ye nɨpɨg yame rɨpəh nor-hanəyen tanɨmtanə; mərɨg taktəkun ai, kwənhauə ipakə tuk Nɨpɨg Kwasɨg, kɨni Kughen rɨmnor əpu In, mə tukruə mɨwəhsi-pre nɨhuvəyen kɨmi əmiə.+ 21 Nakwənharkun Yesu Kristo, ror məkneikɨn mə nakshatətə ye Kughen yame rɨmɨvəh mɨragh In ye nɨmhəyen kafan, kɨni mɨvəhsi-haktə In mɨvəhsi-pən nehuəyen kɨmin. Ror məkneikɨn, takshatətə ye Kughen mɨsərəhu-pən tɨm tɨm kapəmiə nətərɨgien iran.+
22 Nakwəsəri-pən nəgkiarien əfrakɨs, kɨni mɨwəsəspir kapəmiə nɨmraghien ruauə mɨvi. Kɨmiə nakwənhauə mwəsorkeikei kɨmiə mɨnə tɨksɨn. Kɨni takasəkeikei mɨsorkeikei əmiə mɨnə yerkimiə mɨnə fam.+ 23 Meinai nəgkiarien a rɨmnor əmiə nakwəsarha vi ta; nɨmraghien vi a, infamien rɨrkək. Meinai nəgkiarien kape Kughen tukraməmɨr kape rerɨn, to rɨpəh nɨrkəkien tuk nɨpɨg kɨrik. 24 Kɨni Nəkwəkwə kape Kughen ramni mɨmə,
“Narmamə m-fam kɨsəmhen əmə kɨn mənvhirɨk,
Kɨni nɨhuvəyen fam kapəriə kɨsəmhen əmə kɨn jihi nai.
Mənvhirɨk tukrɨmsiə, kɨni jihi nai tukrəsaah,
25 mərɨg nəgkiarien kape Yermaru ramarə kape rerɨn.”(Aes 40:6-8)
Kɨni in e nəgkiarien kape Nəvsaoyen Huvə yame narmamə kwənhani-ərhav-pre ta kɨmi əmiə.
+ 1:4 Kol 1:12 + 1:5 Jon 10:28; 17:11 + 1:6 Jem 1:2; 1 Pita 5:10 + 1:7 Prov 17:3; Sek 13:9; Mal 3:3; Jem 1:3 + 1:8 Jon 20:29; 2 Kor 5:7 + 1:10 Mat 13:16-17 + 1:11 Sam 22; Aes 53; Luk 24:26-27 + 1:14 Rom 12:2; Efes 2:3; 4:17-18 + 1:17 Rom 2:11; Rev 2:23 + 1:18-19 Wok 20:28; Hib 9:12-14 + 1:20 2 Tim 1:9-10 + 1:21 Jon 14:6; Rom 5:1-2 + 1:22 Jon 13:34; Rom 12:10