2
Ror pən mə takasəkeikei mɨsəpəh norien mɨnə e ye nɨmraghien kapəmiə, rəmhen kɨn: norien m-fam kape nor-ahas-pənien kɨmi narmamə, mɨne norien mɨnə fam kape neikuəyen, mɨne nɨni-pɨkien əmə nar, mɨne jalus, mɨne norien m-fam kape nɨni-hahyen narmamə.+ Takasəkeikei mɨsorkeikei pɨk nəgkiarien kape Kughen yame rəmtɨr huvə, rəmhen kɨn yame kwajikovə əmtəmtə ramasək tuk nəmahyen. Meinai Kughen rɨmɨvəh mɨragh əmiə, takasəkeikei mɨsən nəgkiarien kafan mɨseihuə kɨn. Kɨmiə nakwəsəm əpu norien kape Kughen Yermaru mharkun mə In rhuvə pɨk; rəmhen kɨn yame nakwəsən əsɨgəvɨn nəvɨgɨnien kɨrik, mharkun mə in rhekɨn pɨk.+
Səpaag yame ramraptərəkɨn nimə kape Kughen, ramragh
Kughen rorkeikei mə tukrɨvhirəkɨn kafan kɨrik nimə kɨn ətawə narmamə mɨnə, kɨni mɨrpen Səpaag ye nimə kɨrik yame narmamə kɨmɨsarakikɨn ta, mərɨg in Səpaag huvə kɨrik yame Kughen tukrəkɨr məkupən. Kɨni tukmə nakhauə ye nhatətəyen kapəmiə tuk Səpaag e Kristo, kɨmiə mɨn naksəmhen kɨn səpaag yame ramragh, yame Nanmɨn kape Kughen rɨmnəkɨr mavhirəkɨn kafan kɨn nimə. Kɨni Nanmɨn kape Kughen raməmɨr irəmiə, nakasofugɨn ye Yesu Kristo masor narɨmnar yame Kughen rɨkin ragien tukun, rəmhen kɨn yame pris yame rəmrhakə rawəhsi-pən sakrefaes kɨmi Kughen, rɨkin ramagien tukun.+ Rəmhen kɨn yame Nəkwəkwə kape Kughen rɨmɨni kupən mɨmə,
“Səmru. Yɨmnəkɨr Səpaag ye nimə kɨrik apa Saeon*,
In səpaag huvə kɨrik yame yɨmɨrpen.
Səpaag e kape nɨraptərəkɨnien nimə,
kɨni narmamə yamə mɨne kɨshatətə iran, to nɨpɨg kɨrik khapəh nɨsaurɨsien tukun.” (Aes 28:16)
Səpaag e rhuvə tuk əmiə yamə mɨne nakashatətə iran. Mərɨg narmamə yamə mɨne khapəh nɨshatətəyen iran, Səpaag e tukror-pən əriə rəmhen kɨn yame Nəkwəkwə Kape Kughen rɨmɨni kupən mɨmə,
“ Səpaag e, yame narmamə kape nəvhirəkɨnien nimə kɨmɨsarakikɨn,
mərɨg Kughen rɨmnor in ruauə Səpaag huvə yame tukrəkɨr məkupən. (Sam 118:22)
Kɨni Nəkwəkwə kape Kughen rɨmɨni kupən mɨmə,
“Səpaag e tukror narmamə kamharəh-pɨkɨn, kɨni In Səpaag yame tukror narmamə kamhamɨr.” (Aes 8:14)
Iriə kamharəh-pɨkɨn səpaag e meinai kɨmɨsəpəh nəgkiarien kape Kughen. Kɨni in e nərɨgien kɨrik kape Kughen yame rɨmɨni mə iriə tukhamɨr məknakɨn.
Mərɨg Kughen rɨmɨrpen ta əmiə mə kafan mɨnə, kɨni kɨmiə pris mɨnə kape King, kɨni kɨmiə nəmə rhakə yamə mɨne Kughen ramarmaru irəmiə. Kɨni kɨmiə kwənərəus mɨnə tɨksɨn kape Kughen. In rɨmnor əmiə məkna mə takharkun nɨni-ərhavyen nəgkiarien yame ravəhsi-haktə In tuk kafan nɨhuvəyen mɨne narɨmnar yame In rɨmnor. In rɨmɨsəkirən əmiə mə taksəta ye nəpɨgnapien, mhauə ye nɨkakien huvə kafan.+ 10 Apa kupən, kɨmiə narmamə apnapɨg əmə; mərɨg taktəkun ai, kɨmiə kwənərəus mɨnə kape Kughen. Apa kupən, nɨmnhapəh nharkunien nɨhuvəyen kape Kughen; mərɨg taktəkun ai, nakwənharkun nɨhuvəyen kape Kughen.
11 Yo mɨnə tɨksɨn yame yakorkeikei pɨk əmiə, pəh rɨkimiə tukraməsɨk mə tokrei tanə e pəh nien mə rukwanu atuatuk kapəmiə. Kɨtawə kɨsəmhen əmə kɨn yepsɨpɨs mɨnə, mɨne nəmə iruə mɨnə ikɨn e. Ror məkneikɨn, yakamni-pre skai tuk əmiə mə taksərer isok tuk norien has yamə mɨne nətərɨgien atuk əmə kapəmiə rorkeikei. Nətərɨgien mɨnə e kasoriah rɨkimiə rəmhen kɨn yame tɨkmɨr mɨnə kasarowagɨn kɨmi əmiə.+ 12 Nɨpɨg m-fam kɨtawə kɨsarə yerki narmamə yamə mɨne khapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye Kughen. Kɨni nɨmraghien kapəmiə tukraməkeikei matuatuk huvə mə tukmə kamharuk-pən pawk nəgkiarien has irəmiə, mərɨg tuksəm norien huvə mɨnə kapəmiə, kɨni mhasiai Kughen ye nɨpɨg yame In tukruə məkir narmamə iran.+
Nɨsiaiyen nəmehuə mɨnə
13 Kɨtawə narmamə kape Yermaru, kɨni kɨsorkeikei mə tukhasiai nhagɨn. Ror məkneikɨn, takasor nəkwai nəmehuə mɨnə fam yamə mɨne narmamə kamhavəh-sihaktə əriə mə tuksarmaru. Takasor nəkwai yamehuə kape gavman yame in yamehuə əgkəp,+ 14 mɨne kafan nəmehuə yamə mɨne ramher yərhav kɨn əriə mə tukasor wok kafan. Iriə tukhavən mɨsor narpɨnien kɨmi narmamə yamə mɨne kasəkapɨr natuakəmien kapəriə, kɨni mhani vi vi narmamə yamə mɨne kasor norien huvə. 15 Takasor məkneikɨn meinai Kughen rorkeikei mə kapəmiə norien huvə mɨnə tukhani-əhu nəgkiarien ətəwao mɨnə kape narmamə yamə mɨne kapəriə nɨrkunien rɨrkək.+ 16 Kɨmiə, pəh nien mə təvhagə hah ramarmaru irəmiə rəmhen kɨn yame yemehuə kɨrik ramarmaru ye slef kafan, meinai Kughen ruɨrɨsɨn ta əmiə tukun. Mərɨg rɨkimiə tukrɨpəh nəsɨkien mɨmə, “Kughen ruɨrɨsɨn ta yo, kɨni ror məkneikɨn mə yakɨrkun norien naha nhagɨn yame yakorkeikei, nar apnapɨg mə in təvhagə hah.” Nɨkam. Kɨmiə slef mɨnə kape Kughen, kɨni ror məkneikɨn, taksəri-pən norien yamə mɨne kɨsatuatuk.
17 Takhavəhsi-pən nɨsiaiyen yame ratuatuk kɨmi narmamə m-fam. Taksorkeikei nəməhuak mɨnə, in e narmamə kape Kughen mɨnə, kɨni takhagɨn mhasiai Kughen, kɨni mhasiai mɨn nəmehuə§ mɨnə.+
18 Kɨmiə slef mɨnə, takasəkeikei mɨsor nəkwai kapəmiə nəmehuə mɨnə, kɨni mhavəhsi-pən nɨsiaiyen kɨmi əriə. Taksor-pən məknakɨn kɨmi əriə m-fam, yamə mɨne kasor rɨmar-pre tuk əmiə, mɨne yamə mɨne kasərɨk mɨtə pɨk əmiə.+ 19 Tukmə ror kɨmiə naksor əmə nar atuatuk, mərɨg kapəmiə nəmehuə mɨnə kasor ahas-pre kɨmi əmiə, kɨni nakasərɨg rahas kɨn. Mərɨg rɨki Kughen tukragien tuk əmiə tukmə nakharəhpɨkɨn nɨpɨg əutən mɨnə a masərer tɨm tɨm əmə meinai nakasarha-pən əmə tuk Kughen. 20 ?Nakmə ta mə to nakor nar has kɨrik, kɨni nəmehuə mɨnə khauh ik tukun, kɨni narmamə to khani-vi-vi ik tukun uə? Nɨkam, tukhani mə nɨmɨvəh narpɨnien yame ratuatuk. Mərɨg tukmə nakamor əmə norien huvə mɨnə, nar apnapɨg narmamə kamhauh ik tukun, Kughen, rɨkin tukragien əmə tuk ik.+ 21 Kughen rɨmnokrən kɨn əmiə mə taksərɨg nəmhəyen meinai Kristo rɨmnərɨg nəmhəyen tuk əmiə. In rɨmnəkupən mhajoun norien atuatuk a mə kɨmiə taksəri-pən əmə tamhek nɨhun.+ 22 Nəkwəkwə kape Kughen rɨmɨni kupən mɨmə,
“In rɨmɨpəh norien təvhagə has kɨrik,
kɨni In rɨmɨpəh nɨniyen nəgkiarien eikuə kɨrik.”+(Aes 53:9)
23 Narmamə kɨmnhani hah pawk In, mərɨg In rɨmɨpəh nhorpɨnien tai nəgkiarien has kapəriə. Rɨmnərɨg pawk nəmhəyen ye nɨpran, mərɨg rɨmɨpəh nɨniyen mə tukrarpɨn tai norien has kapəriə. Mərɨg In rɨmnərəhu-pən narɨmnar fam ye kwermɨ Kughen yame nɨpɨg m-fam kafan norien kape nəkirien narmamə in ratuatuk əmə.+ 24 Ye nɨpɨg a, Yesu rɨmnəker ye nai kamarkwao kɨn, mɨvəh narpɨnien kape təvhagə has mɨnə fam kapətawə ye nɨpran. In rɨmamhə mə təvhagə has mɨnə kapətawə tukror infamien kɨni mə kɨtawə tukhamragh, mɨsəri-pən swatuk kape natuatukien.
“Kɨmoh In, rɨmnərɨg nəmhəyen ye nɨpran tuk nɨvəh-mɨraghien ətawə.”+ (Aes 53:5-6)
25 “Apa kupən, kɨmiə nɨmɨsəmhen kɨn sipsip yamə mɨne kaserwei.
Mərɨg taktəkun ai, nakwəsarar mɨnhauə tuk Yermamə Yame Ramarha Huvə tuk Sipsip mɨnə, in e, Yermamə Yame Ramarha Huvə tuk nɨmraghien kapəmiə.”+(Esik 34:5-6)
+ 2:1 Efes 4:22; Jem 1:21 + 2:3 Sam 34:8 + 2:5 Rom 12:1; Efes 2:21-22; Rev 1:6 * 2:6 Saeon, nhag pɨsɨn e Jerusalem. + 2:9 Dut 7:6; 14:2; Aes 9:2; Wok 26:18; Efes 5:8 2:10 Ǝmru stori ye Hos 1:6, 9-10; 2-23. + 2:11 Gal 5:17,24 + 2:12 Mat 5:16 2:13 Gris ramni “Sor nəkwai king.” + 2:13 Taet 3:1 + 2:15 1 Pita 3:16 § 2:17 Gris ramni “Hasiai king.” + 2:17 Rom 12:10 + 2:18 Efes 6:5 + 2:20 1 Pita 3:14,17 + 2:21 Mat 16:24; Jon 13:15 + 2:22 Jon 8:46; 2 Kor 5:21; 1 Jon 3:5 + 2:23 Aes 53:7; 1 Pita 3:9 + 2:24 Rom 6:11 + 2:25 Mat 9:36; Jon 10:14; Hib 13:20-21