20
Namehuə mɨnə kape Isrel kɨsarkut mə tuksəm-ru nehuəyen kape Yesu mə rɨmasɨp-kaa
(Mat 21:23-27; Mak 11:27-33)
Nɨpɨg kɨrik, Yesu rɨmnaməvhag kɨmi narmamə apa ye Nimə Ehuə Kape Kughen, mamni-ərhav nəvsaoyen huvə kape Kughen kɨmi narmamə. Kɨni jif pris mɨnə mɨne nəmhajoun kape Loa kape Moses mɨne nəmehuə mɨnə kape kwənərəus kape Isrel kɨmnhauə masəm In. Mɨsaiyoh mhamə, “?Nakamhawor narɨmnar mɨnə e? ?Pa nhagɨn rɨmɨvəhsi-pre nehuəyen mə takor narɨmnar məknekɨn?”
Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Rhuvə. Jakaiyoh kɨn naiyohyen kɨrik kɨmi əmiə. Tukmə nakhani atuatuk, jakni-pre tuk əmiə mə Pa nhagɨn rɨmɨwəhsi-pə nehuəyen kɨmi Yo tuk norien narɨmnar. Hanipə-ru tuk Yo mə ?Pa rɨmɨvəhsi-pən nehuəyen kɨmi Jon mə tukror baptaes ye narmamə? ?Kughen uə yermamə?”
Kɨni kɨnasəsiwən-əsiwən kɨmi əriə mɨnə mhamə, “?Tukshaw ni e? Tukmə kɨtawə khani mə Kughen rɨmɨvəhsi-pən nehuəyen kɨmi Jon, mərɨg Yesu tukrɨni mɨmə, ‘?Tukmə Kughen rɨmɨvəhsi-pən nehuəyen kɨmin, rhawor e kɨmiə nakhapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran?’ Mərɨg to khapəh mɨn nhaniyen mə, ‘Yermamə əmə rɨmɨvəhsi-pən nehuəyen kɨmin,’ meinai narmamə mɨnə e kamhani mə Jon in profet əfrakɨs.”
Kɨni kɨshorpɨn mhamə, “Kɨmawə yakseinein mə pa rɨvəhsi-pən neihuəyen kɨmin.”
Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tuk əriə mə, “Kɨni Yo mɨn, to yakpəh nɨniyen mə Pa rɨmɨvəhsi-pə neihuəyen kɨmi Yo mə jakor narɨmnar mɨnə e.”
Nuhpɨkɨnien kɨn plantesen kape grep
(Mat 21:33-46; 22:15-22; Mak 12:1-17)
Kɨni Yesu rɨmɨni nuhpɨkɨnien kɨrik kɨmi narmamə mɨmə, “Yermamə kɨrik rəsim kɨn kafan plantesen kape grep. Kɨni in mərəhu plantesen a ye kwermɨ narmamə tɨksɨn, marə, mɨtərhav ye tanə pɨsɨn marə kape nɨpɨg apomh.+ 10 Kɨni kwənkwai grep rɨmhiak, kɨni yemehuə kape plantesen rher-pən kɨn kafan tɨksɨn manaja mə tukhavən mɨsəm narmamə yamə mɨne kɨsəsim aikɨn mə tukhavəhsi-pən grep nan, rəmhen kɨn nərok kafan.+ Mərɨg iriə kɨsarar, mharaptərəkɨn kwən ai, mɨsərkɨs-ərkɨs, mɨsher-pən kɨn mə tukrɨrerɨg, mhapəh nhavəhsi-pənien mane kɨrik kɨmin. 11 Kɨni yamehuə ai rarə mher-pən mɨn kɨn kafan kɨrik yermamə. Mərɨg iriə kɨmnhauh mɨn mɨsor naurɨsien kɨmin, mɨsher-pən kɨn mə tukrɨrerɨg, mhapəh nhavəhsi-pənien mane kɨrik kɨmin. 12 Ǝmaikɨn, yamehuə kape plantesen rher-pən mɨn kɨn yermamə kɨrik mɨn. Kɨmnhauh in, mɨsəko yerhav in. 13 Kɨni yamehuə kape plantesen a rɨmə ‘?Jakhawor ai taktəkun? Rhuvə mə jakher-pən kɨn narɨk keikei, tukmə ror iriə tukhasiai in.’ Kɨni rher-pən kɨn ruvən. 14 Mərɨg iriə kɨsəm khamə, ‘Kwajikovə atuatuk e kape yamehuə kape plantesen. Pəh kɨshopni pəh plantesen e tukror kapətawə kɨn.’ 15 Məknekɨn kharaptərəkɨn, mɨsarkw-ərhav kɨn ye nəkwai plantesen, mɨshopni.* ?Yamehuə kape plantesen a tukrhawor mɨn? 16 Tukrɨvən mhopni-hopni narmamə mɨnə ai, mərəhu-pən plantesen a ye kwermɨ narmamə pɨsɨn.”
Kɨni nɨpɨg narmamə kɨmɨsərɨg nəgkiarien a khamə, “Pəh nar a tukrɨpəh norien nəfrakɨsien kɨn.”
17 Mərɨg Yesu rɨmnarha tɨm tɨm irəriə mɨmə, “Nəkwəkwə kape Kughen ramni mə,
“ ‘Səpaag e, yame narmamə kape nəvhirəkɨnien nimə kɨmɨsarakikɨn,
mərɨg Kughen rɨmnor in ruauə Səpaag huvə yame tukrəkɨr məkupən.’ (Sam 118:22)
“?Mərɨg nəgkiarien e nɨpran naha? 18 Mə narmamə mɨfam yamə mɨne kamharəh pɨkɨn səpaag a, nɨkɨkririə tukrakapɨr. Kɨni yermamə yame səpaag a tukrɨmamɨr, mhopni, mhosɨs.”+
19 Kɨni nəmhajoun kape Loa kape Moses mɨne jif pris mɨnə kɨmnharkun mə nuhpɨkɨnien mɨnə a ramni irəriə; ror məkneikɨn, kɨmɨsarha-kɨn swatuk mə tukharaptərəkɨn aihuaa əmə In, mhawəhsi-pən ye kalabus, mərɨg kɨmɨsəpəh meinai kɨmnhagɨn kɨn narmamə.
Nəmehuə kape Isrel khamə tukhavəhsi-əhu Yesu tuk nəgkiarien ye nɨkarɨn kape takis
(Mat 22:15-22; Mak 12:13-17)
20 Kɨni nəmhajoun kape Loa kape Moses, mɨne jif pris mɨnə kɨmɨsarha tɨm tɨm ye Yesu mɨsorkeikei mə tukharuk-pən nəgkiarien kɨrik iran tuk nəgkiarien kafan, mhawəhsi-pən in ye kwermɨ gavman kape Rom. Kɨni mɨsarar mɨsher-pən kɨn narmamə tɨksɨn mə tukhavən masor kəut kəsuə kɨmin.+ 21 Kɨni kəut kəsuə mɨnə kɨmnhavən mɨsaiyoh Yesu mhamə, “Yhajoun. Yakharkun mə Ik yermamə atuatuk. Nakpəh nɨgɨnien kɨn yermamə mə to rɨvi kafam nərɨgien, meinai rɨkim rapəh nəsɨkien mə yermamə kɨrik rehuə uə yermamə kɨrik reiwaiyu, mərɨg nakaməfrakɨs əmə, kɨni nəvhagien kafam raməri-pən əmə norien yame Kughen rorkeikei. 22 Ni-ru tuk əmawə mə, ?Ratuatuk mə tukasərok-pən takis kɨmi Sisa, yamehuə kape Rom, uə nɨkam?”
23 Mərɨg Yesu ruɨrkun mə kɨmnhani əmə naiyohyen a mə in tukrɨni nəgkiarien kɨrik yame tukhani hah in tukun. 24 Kɨni mɨni-pən tuk əriə mə, “Havən-ru mhawəh mane kɨrik mhauə pəh yakəm. ?Mə nanmɨ pa raməmɨr-pən aikɨn? ?Mɨne nhag pa?”
25 Khamə, “Nanmɨ Sisa, mɨne nhagɨn.”
Məknekɨn Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Namhen. Nar kɨmɨni kɨmə kape Sisa, havəhsi-pən kɨmi Sisa. Mərɨg nar kape Kughen, hawəhsi-pən kɨmi Kughen.”
26 Kɨni kɨsakur pɨk kɨn nəgkiarien yame Yesu rɨmɨrpen, mɨseinein nhawəhsi-əhuyen Yesu ye nɨmrɨ narmamə kɨn naiyohyen. Mhapəh nhaniyen nar kɨrik.
Sadusi mɨnə khamə tukhavəh-si əhu Yesu tuk nəgkiarien ye nɨkarɨn kape nɨmraghien rerɨn
(Mat 22:23-33; Mak 12:18-27)
27 Kɨni Sadusi mɨnə tɨksɨn kɨmnhauə tuk Yesu. Iriə khamə ta mə narmamə yamə mɨne kwənhamhə, to khapəh nhamragh-mɨnien ye rao ye neai. 28 Kɨni kɨmɨsaiyoh-pən kɨn nəgkiarien kɨrik kɨmi Yesu mhamə, “Yhajoun. Moses rɨmɨrai-pən ye Loa kapətawə mə tukmə kwən kɨrik rɨmhə-tan kɨn kafan piraovɨn, mərɨg kɨrɨpəh hanə nɨweiməkien kɨn kwajikovə kɨrik, kɨni piauni kɨrik tukraməkeikei mɨkɨr pian a tukaweimək, kɨni kwajikovə mɨnə tukharaptərəkɨn mɨn nhag yermamə yame rɨmamhə. 29 Tukmə narman seven, iriə piauriə mɨnə. Nɨmrɨn nupan rarkurək kɨni mɨpəh nɨrəhyen kafan kɨrik kwajikovə, mɨmhə. 30-31 Kɨni tukmə yame rɨkwasɨg kɨn rɨkɨr piraovɨn kape piauni yame rɨmamhə, kɨni mɨpəh neiməkien, kɨni mɨmhə mɨn. Kɨni naorahini yame ror kɨsisər kɨn ror əmə mɨn nar kɨrikianə kɨn meriaji iriə fam a seven kɨsarkurək ye piraovɨn a, kɨni mhamhə fam, mhapəh nɨseiməkien. 32 Kɨni en piraovɨn ai rɨmhə mɨn. 33 Kɨni ye nɨpɨg kape narmamə tukhamragh mɨn iran, iriə ai seven iriə piauriə mɨnə, ?piraovɨn ai tukror piraovɨn kɨn kape pa nhagɨn?”
34 Mərɨg Yesu rɨmɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Ye tokrei tanə e, narman mɨne nɨpiraovɨn kɨsarkurək. 35 Mərɨg ye nɨpɨg kape narəyen vi, narmamə yame Kughen rɨkin ragien tuk əriə mə tukhamragh mɨn ye nɨmhəyen kɨni mɨvəh əriə mɨvən kɨsarə ye narəyen vi, to iriə khapəh nɨsarkurəkien. 36 Kɨni iriə to khapəh nhamhəyen meinai tuksəmhen əmə kɨn agelo mɨnə. Kɨni iriə ji Kughen mɨnə meinai In rɨmnor əriə kamhamragh mɨn ye nɨmhəyen. 37 Kɨni Moses ramhajoun ye nəkwəkwə kafan mə narmamə tukhamragh mɨn ye nɨmhəyen kapəriə, mamni mə nɨpɨg in rɨmnəm nai kɨrik ramuək; aikɨn, Moses rokrən kɨn Kughen mɨmə Ik, ‘Ik Ik Kughen yame Ebraham, Aesak mɨne Jakob karhəgnəgɨn hanə Ik.’+ 38 !Kɨtawə kharkun mə irisɨr kɨrharə iriə Kughen meinai nar apnapɨg kwərhɨmhə ta tu mɨrhokupən Moses, mərɨg Kughen ramni mə karhəgnəgɨn hanə In. !Kɨni pa rɨmə narmamə mhə mɨnə ksəgnəgɨn Kughen, mərɨg narmamə yamə mɨne kamhamragh!”
39 Kɨni Farisi§ tɨksɨn kɨmhani-pən tuk Yesu mhamə, “Yhajoun, nɨmɨrpen huvə nəgkiarien.” 40 Kɨni iriə m-fam kɨmnhagɨn kɨn naiyoh-pən-mɨnien nəgkiarien kɨrik kɨmin.
Yesu rɨmɨvəh-si əhu Farisi mɨnə kɨn naiyohyen əutən kafan
(Mat 22:41-46; Mak 12:35-37)
41 Kɨni Yesu ramaiyoh-pən əriə mɨmə, “?Rhawor e kamni kɨmə, ‘Mesaea in kwənərəus əmə kape Deved?’ 42 Mərɨg, səmru, Deved rɨmɨrai-pən ye Ol Sam mɨmə,
“ ‘Kughen Yermaru rɨmɨni-pən tuk Yermaru kafak mɨmə,
“Ǝkwətə ye kwermɨk matuk
43 Meriaji nɨpɨg jakor ik takehuə ye tɨkmɨr kafam mɨnə.” ’(Sam 110:1)
44 “Ye nəgkiarien e, Deved rɨmnokrən kɨn Mesaea mə ‘Yermaru.’ ?Mərɨg nakshawor mamhani mə Mesaea in kwənərəus əmə kape Deved?”
Yesu rɨmnəgkiar ye nəmhajoun mɨnə kape Loa kape Moses
(Mat 12:1-36; Mak 12:38-40; Luk 11:37-54)
45 Nɨpɨg narmamə kɨsətərɨg kɨn, In rɨmɨni-pən tuk kafan narmamə mɨmə, 46 “Kɨmiə takasərɨg əmiə tuk namhajoun kape loa kape Moses. Iriə rɨkiriə ramagien tuk nɨvəhsi-pənien neipən huvə. Kɨni tukmə khavən apa ye maket, mɨsorkeikei pɨk mə narmamə mɨnə fam tuksaowiə kɨmi əriə mhasiai əriə. Kɨni tukmə khavən ye nimə kape nofugɨnien, mɨsorkeikei mə tukasəkwətə əkupən, kɨni tukmə khavən ye lafet, mɨsorkeikei mə tuksəkwətə ye kwənmhaan kape nɨsiaiyen. 47 Kɨni tukmə piahwaru yame kɨmnamhə-tan kɨn, kɨni iriə kasəkrəh kɨn kafan nautə. Kɨni masəhuak apomh mɨn mə narmamə mɨnə tukhasiai əriə. Narpɨnien kapəriə tukrɨskai rapita.”
+ 20:9 Aes 5:1 + 20:10 Aes 5:1-2 * 20:15 Yesu ramni nuhpɨkɨnien kape plantesen mə nəmə Isrel kɨmɨshopni profet tu mɨnə tɨksɨn kape Kughen, kɨni mərɨg ruɨrkun ta mə tukshopni mɨn In. + 20:18 Aes 8:14-15; Rom 9:33; 1 Pet 2:8, 3:14 + 20:20 Luk 11:54 20:28 Moses rɨmɨni məknekɨn ye Dut 25:5-6. + 20:37 Eks 3:2,6 20:38 Sadusi mɨnə kɨmnhani nəfrakɨsien ye Ol Testamen, mərɨg kɨmnhapəh nhaniyen nəfrakɨsien mə narmamə yamə mɨne kwənhamhə tukhamragh mɨn. Mərɨg Yesu ramhajoun əriə mə Ol Testamen ramni mə Ebraham, Aesak mɨne Jekob kwərhamragh mɨn ye rao ye neai, ramhajoun-pən mə narmamə yamə mɨne kwənhamhə tukhamragh mɨn. § 20:39 Nəgkiarien kape Gris ramni mə “nəmhajoun kape Loa kape Moses.”