21
Piahwaru yame kɨmnamhə-tan kɨn ravəhsi-pən mane kɨmi Kughen
(Mak 12:41-44)
Kɨni Yesu ramkwətə ipakə tuk kwənmhan yame kɨvəhsi-pən mane kɨmi Kughen ikɨn, mɨvaag haktə məm narmamə kapəriə nautə rehuə kamhavəhsi-pən mane kapəriə. Kɨni məm mɨn piahwaru kɨrik kɨmnamhə-tan kɨn ruə; kafan mane rɨrkək. Kɨni in mɨwəhsi-pən əmə sɨren* kɨraru. Kɨni Yesu rɨmə, “Yakamni əfrakɨs tuk əmiə. Piahwaru e kɨmhə tan kɨn, kafan mane rɨrkək, mərɨg in rɨmɨvəhsi-pən mane kɨmi Kughen rapita fam mane yame narmamə mɨnə tɨksɨn kɨmnhavəhsi-pən.+ Narmamə ai kɨmnhavəhsi-pən əmə nɨpar mane, mamhapəh nɨpərɨn. Mərɨg piahwaru e kafan mane rɨrkək pawk, mərɨg rɨmɨvəhsi-pən fam mane yame tukrɨvəh nɨmrɨ nəvɨgɨnien kɨn nan.”
Nɨmtətien mɨnə kape Nɨpɨg Kwasɨg
(Mat 24:1-35; 42-44; Mak 13:1-37)
Kɨni kafan tɨksɨn narmamə kasəgkiar ye Nimə Ehuə kape Kughen yame kafan kapier ehuə mɨnə khahuvə, mɨne narɨmnar huvə mɨnə a imə yame narmamə kamhavəh-sipən kɨmi Kughen. Kɨni Yesu rɨni mɨmə, “Nimə e nakasəm ai taktakun, mərɨg nɨpɨg ramuə yame narmamə tuksatmətəg-ətəg kapier mɨnə kape nimə e, kapier kɨrik to rɨpəh nərerien a ikɨn ramərer ikɨn taktəkun.”+
Kɨni kɨsaiyoh-pən In mhamə, “Yhajoun. ?Narɨmnar mɨnə e tuk nagheen ruə? ?Kɨni naha nɨmtətien tukrhajoun mə pəh nien mə tuktu narɨmnar mɨnə e tukhatərhav pə?”
Kɨni Yesu rɨmə, “Takasəkeikei masərɨg əmiə mə yermamə kɨrik tukrɨpəh neikuəyen irəmiə mɨvi əmiə. Meinai narmamə khapsaah tukhauə mhamə, ‘Yo, yo e Kristo’ kɨni tɨksɨn tukhani mhamə, ‘Nɨpɨg kape narɨmnar mɨnə e rɨnamuə ipakə.’ Mərɨg takhapəh nhakwasɨgien kɨn əriə. Kɨni nɨpɨg takasərɨg nəvsaoyen kɨn mə narmamə kasarowagɨn, uə narmamə kasərer mashopni gavman kapəriə, mərɨg takhapəh nhagɨnien. Narɨmnar mɨnə a tuksəkupən kɨn, mərɨg pəh nien mə Nɨpɨg Kwasɨg a.”
10 Kɨni Yesu ramrɨpɨn nəgkiarien mɨmə, “Kwənərəus mɨnə tɨksɨn tukhauh mɨn kwənərəus pɨsɨn mɨnə tɨksɨn. Kɨni gavman kɨrik tukruh gavman kɨrik. 11 Kɨni mig ehuə mɨnə tuksavən. Kɨni nɨkumhə tukravən ikɨn mɨnə khapsaah ye tokrei tanə, kɨni nəmhəyen skai mɨnə tukhavəh narmamə ye tokrei tanə. Kɨni apa yerpɨrɨg ye nɨmago-ago, narɨmnar tukhauə mɨsor rɨki narmamə khagɨn. Kɨni tuksəm nɨmtətien ehuə mɨnə ye neai. 12 Mərɨg kwasɨg ikɨn narɨmnar mɨnə a tukrɨtərhav, narmamə tukharaptərəkɨn əmiə, mhauh əmiə, mɨsərɨp əmiə ye nimə kape nofugɨnien kapəriə, mhavəhsi-pən əmiə ye kalabus. Mɨsərɨp əmiə ye nɨmrɨ king mɨnə, mɨne nəmehuə mɨnə kape gavman meinai kɨmiə nakamhavəh nhagɨk mamhani nəfrakɨsien irak. 13 In a nɨpɨg atuatuk yame takhani-ərhav nəvsaoyen huvə kɨmi əriə. 14 Mərɨg takhapəh nɨsətərɨg-kupənien mə naha nəgkiarien takhani-pən tuk əriə,+ 15 meinai Yo jakvəhsi-pre nəgkiarien atuatuk kɨmi əmiə kɨni mɨvəhsi-pre nɨrkunien kɨmi əmiə, kɨni mor kapəmiə nəgkiarien rəsanɨn, kɨni kapəmiə tɨkmɨr mɨnə tukhapəh nɨshorpɨnien nəgkiarien, mhapəh nhaniyen mə kɨmiə nakseikuə.+ 16 Kɨni kapəmiə tatə mɨnə mɨne mamə mɨnə mɨne piaumiə mɨnə mɨne kapəmiə kwənərəus mɨnə mɨne kɨmiə mɨnə tɨksɨn tukseighan-pən kɨn əmiə ye kwermɨ tɨkmɨr mɨnə kapəmiə. Kɨni mɨshopni əmiə tɨksɨn.+ 17 Narmamə m-fam tuksəməkɨn əmiə meinai nakamhani nəfrakɨsien irak. 18 Mərɨg kɨmiə taksarə huvə əfrakɨs, to kɨmiə kɨrik rɨpəh nerweiyen. 19 Tukmə naksərer tɨm tɨm, mɨshatətə irak ye nɨpɨg əutən yamə mɨne kamhauə ye kapəmiə nɨmraghien, takhavəh nɨmraghien rerɨn.
20 “Mərɨg tukmə naksəm mobael mɨnə khapsaah khauə mɨsərer kurao ye taon e Jerusalem, kɨni kɨmiə takasəkeikei mharkun mə pəh nien mə tuktu kɨni kɨsoriah əgkəp taon a. 21 Kɨni kɨmiə yamə mɨne nakasarə ye Judia, takasəkeikei mɨsaiyu mɨsap mhavən mɨserkwaig apa ye tukwas mɨnə. Kɨni kɨmiə yamə mɨne nakasarə ye taon a, takasəkeikei mɨsap. Kɨni kɨmiə yamə mɨne nakasarə ikɨn mɨnə rarkurao ye taon a, takhapəh nhavənien imə ye taon a, 22 meinai nɨpɨg a in nɨpɨg kape Kughen tukror narpɨnien kɨmi narmamə yamə mɨne kasor norien has. Kɨni nəgkiarien yame kɨmɨrai-pən ye Nəkwəkwə kafan tukruə mor nəfrakɨsien kɨn.+ 23 !Aweh! Nəmhəyen ehuə tukruə tuk nɨpiraovɨn yamə mɨne kɨsor tɨpriə, mɨne yamə mɨne kahavəhsi-pən nah kɨmi kwajikovə, meinai nahasien ehuə tukruə ye tanɨmtanə. Kɨni Kughen tukror niemhaa mɨne narpɨnien kɨmi nəmə Isrel mɨnə fam. 24 Kɨni tukshapni narmamə kɨn nau, kɨni nɨpɨg kapəriə tɨkmɨr mɨnə kɨsapita əriə, tukhakɨr əriə mhavən ye kantri pɨsɨn pɨsɨn mɨnə mɨsor əriə rəmhen kɨn slef mɨnə kapəriə. Kɨni narmamə yamə mɨne pəh nien mə kwənərəus kape Isrel tuksəvi-əsɨs Jerusalem mhavəh-si əhu narmamə yamə mɨne kɨsarə aikɨn, mɨsarmaru irəriə mhavən mɨseriaji nɨpɨg kapəriə tukror infamien. +
25 “Kɨni nɨmtətien tɨksɨn tukhauə ye mɨrh mɨne makuə mɨne kəmhau mɨnə. Kɨni eikɨn e ye tokrei tanə. Kɨni tahik tukrəsəsao, peao-peao mɨnə tukhavi pɨk, narmamə m-fam tukhagɨn kɨn, rukreikɨn kapəriə kapə.+ 26 Narmamə tukhagɨn pɨk, nɨmrɨriə rəpɨgnap kɨn nahasien ehuə yamə mɨne tukhauə ye tokrei tanə meinai narɨmnar kape neai kasərer tɨm tɨm pawk, mərɨg Kughen tukrɨkiu-kiu irəriə. 27 Kɨni ye nɨpɨg a, tuksəm Ji Yermamə tukreiwaiyu-pə ye nɨmar napuə kɨrik ye nəsanɨnien, nɨkhakien ehuə tukrarkurao iran.+ 28 Kɨni nɨpɨg narɨmnar mɨnə a kharikakun mhauə mɨsor nəfrakɨsien kɨn, sərer mɨsarha faktə ye neai, meinai pəh nien mə tuktu kapəmiə Kristo tukruə mɨrɨsɨn əmiə.”
29 Kɨni In rɨmɨni nuhpɨkɨnien kɨrik kɨmi əriə mɨmə, “Nakharkun-ru nai e fig mɨne nai mɨnə tɨksɨn. 30 Tukmə nɨmariə rəsaah, mhapɨr-pɨr mɨn, ramor nɨmtətien mə in nɨpɨg kape nəsimien. 31 Ye norien kɨrikianə əmə mɨn, tukmə naksəm narɨmnar mɨnə a ror məknakɨn, ramor nɨmtətien mə pən nien mə tuktu narmaruyen kape Kughen tukruə. 32 Yakamni əfrakɨs tuk əmiə mə narmamə yamə mɨne kasarə ye rao e to khapəh nhamhə-famien kwasɨg ikɨn narɨmnar mɨnə fam e tukrɨtərhav-pə. 33 Napuə mɨne nɨmoptanə tukawəkeikei mɨrarkək, mərɨg nəgkiarien kafak to rɨpəh nɨrkəkien tuk nɨpɨg kɨrik.”
34 Kɨni Yesu ramrɨpɨn nəgkiarien mɨmə, “Takasəkeikei mɨsərɨg əmiə. Takhapəh nɨsoriahyen nɨpɨg kapəmiə tuk norien əmə lafet, mɨsapɨs kɨn nɨnɨmien, mɨsətərɨg pɨk kɨn narɨmnar kape tokrei tanə, tamə Nɨpɨg Kwasɨg tukruə mor kakur kɨmi əmiə rəmhen kɨn yame kwənməkuru ramhotərəkɨn əmiə, naksakur. 35 Meinai nɨpɨg a tukruə mɨwəh fam narmamə kape tokrei tanə. 36 Mərɨg nɨpɨg mɨfam takasəkeikei mɨsərer matuk, kɨni masəkeikei masəhuak mə takhavəh nəsanɨnien rəmhen mə takasərer tɨm tɨm əmə ye nɨpɨg narɨmnar m-fam a tukruə, kɨni in a rɨki Ji Yermamə tukragien tuk əmiə ye nɨpɨg taksərer ye nɨmrɨn.”
37 Kɨni nɨpɨg m-fam Yesu raməvhag kɨmi narmamə apa ye Nimə Ehuə kape Kughen, kɨni yenpɨg mɨnə In rɨtərhav mɨvən apa tukwas a kamni kɨmə Olif, mamapɨr aikɨn. 38 Kɨni yenpɨg-enpɨg mɨnə fam, narmamə kamhauə mɨsətərɨg kɨn kafan nəgkiarien apa ye nəkwai Nimə Ehuə kape Kughen.
* 21:2 Pəh nien mə rɨmɨwəhsi-pən “sɨren” mərɨg mane kɨraru kape nəmə Isrel, mə “lepta.” + 21:3 2 Kor 8:12 + 21:6 Luk 19:44 + 21:14 Luk 12:11-12 + 21:15 Wok 6:10 + 21:16 Mat 10:21-22 + 21:22 Jer 5:29; 46:10; Hos 9:7 21:24 Yesu rɨmamhə, newk 40 ruə muavən, kɨni ye newk 70 AD, mobael kape Rom kɨmɨsoriah Jerusalem. + 21:24 Sam 79:1; Rev 11:2 + 21:25 Aes 13:10; Esik 32:7; Joel 2:31; Rev 6:12-13 + 21:27 Dan 7:13; Mat 26:64; Rev 1:7