4
Setan rɨmɨvəhsi-pən wəhsi-pən kɨmi Yesu
(Mat 4:1-11; Mak 1:12-13)
Nanmɨn kape Kughen rɨmɨkuar ye nɨmraghien kape Yesu, kɨni ye nɨpɨg ruasɨ-pən ye nu apa Jodan, Nanmɨn kape Kughen rɨkɨr In mɨvən apa ikɨn ruhiko ikɨn. Aikɨn, Setan ramarkut mə tukrukrao ye nərɨgien kafan kape nɨpɨg foti. Ye nɨpɨg mɨnə fam a, In rapəh nəvɨgɨnien, kɨni ye nɨpɨg infamien, nɨkumhə rəs pɨk. Kɨni Setan rɨni-pən tukun mɨmə, “Tukmə ik Ji Kughen əfrah, ni-pən tuk kapier e mə rukreikɨn muə mor bred kɨn.” Mərɨg Yesu rhorpɨn mɨmə, “Kɨmɨrai ye Nəkwəkwə kape Kughen kɨmə, ‘Yermamə rɨpəh nɨmraghien əmə ye nəvɨgɨnien.’( Dut 8:3)
Məkneikɨn Setan rɨkɨr Yesu mɨvən apa ye tukwas apomh kɨrik, kɨni taktəkun əmə, rhajoun In kɨn kantri mɨnə fam ye tokrei tanə, kɨni mɨni-pən tukun mɨmə, “Yo jakərəhu-pre narmaruyen ye tanɨmtanə ye kwermɨm, mɨne nautə kapəriə mɨnə fam, meinai narɨmnar mɨfam a raməmɨr ye kwermɨk, kɨni yakɨrkun neighan-pənien kɨn kɨmi naha yermamə yame yakorkeikei mə jakvəhsi-pən kɨmin. Kɨni tukmə nakəhuak kɨmi yo, narɨmnar m-fam ai ik takor kafam kɨn.”
Mərɨg Yesu rhorpɨn kafan nəgkiarien mɨmə, “Nəkwəkwə kape Kughen ramni mɨmə, ‘Taksəhuak əmə kɨmi kapəmiə Yermaru Kughen, mɨsəri-pən əmə kafan nərɨgien.’(Dut 6:13)
Məkneikɨn Setan rɨkɨr In mərɨp In apa Jerusalem mhaktə ye tokrei Nimə Ehuə kape Kughen apa yerpɨrɨg əgkəp. Kɨni mɨni-pən tukun mɨmə, “Tukmə ik Ji Kughen əfrakɨs, iv-ərhav-ru ikɨn e, 10 meinai kɨmɨrai kɨmə,
“ ‘In tukrher-pə kɨn agelo mɨnə kafan khauə masarha huvə tuk ik.
11 Tukharaptərəkɨn ik kɨn kwermɨriə mə takpəh nowhan-pənien nɨhum ye kapier kɨrik.’ ”(Sam 91:11, 12)
12 Mərɨg Yesu rhorpɨn kafan nəgkiarien mɨmə, “Mərɨg Nəkwəkwə kape Kughen ramni mɨmə, “Takhapəh nɨsəm-əsaahyen kapəmiə Kughen Yermaru mə ramarha huvə əfrakɨs tuk əmiə uə nɨkam.’(Dut 6:16)
13 Kɨni Setan ror infamien ye nɨvəhsi-pən vəhsi-pənien kɨmi Yesu; məkneikɨn, mapitan kɨn Yesu mawhin nɨpɨg huvə yame tukruə mɨn tukun.+
Yesu rɨmɨrikakun kafan wok
(Mat 4:12-17; Mak 1:14-15)
14 Kɨni ai, Yesu rɨmɨrerɨg-pən Galili, kɨni nəsanɨnien kape Nanmɨn kape Kughen rɨmɨkuar ye nɨmraghien kafan. Kɨni kɨmnəvsao kɨn In rarkurao ye tanə a. 15 Kɨni Yesu rɨmnhajoun ye nimə kape nofugɨnien mɨnə, kɨni narmamə m-fam khani vi vi In.
Nəmə ime Yesu kɨmɨsəpəh In
16 Kɨni Yesu rɨmauə Nasaret, aikɨn rɨmnehuə ikɨn kupən. Kɨni ye Sabat kɨrik, In rɨmavən ye nimə kape nofugɨnien rəmhen əmə kɨn yame ramor hanə. Kɨni mərer mə tukrəvheikɨn Nəkwəkwə kape Kughen, 17 kɨni kɨvəhsi-pən nəkwəkwə yame kɨmnarpəvɨn-arpəvɨn yame profet Aesaea rɨmɨrai kupən. Kɨni ruhatukɨn nəkwəkwə məm nəgkiarien yame Aesaea rɨmɨrai yame ramni mɨmə,
18 “Nanmɨn kape Kughen ramarə irak
meinai In rɨmɨrpen yo,
jakəvsao-ərhav kɨn nəgkiarien huvə kɨmi yavən hah mɨnə.
Kɨni In rher-pə kɨn yo mə jakvən mamni-pən tuk narmamə yamə mɨne kɨvəhsi-pən əriə ye kalabus mə tukɨrɨsɨn əriə,
kɨni mɨni-pən tuk nɨmrɨn pɨs mɨnə mə tuksəm mɨn nar.
Kɨni rher-pə kɨn yo mə jakrɨsɨn narmamə yamə mɨne kasəmɨr ye kwermɨ narmamə pɨsɨn masərɨg rahah,
19 mamni-ərhav mə nɨpɨg ruauə ta yame Kughen Yermaru tukrhajoun kafan nɨhuvəyen mɨvəh mɨragh narmamə.”(Aes 61:1, 2)
20 Yesu rɨmnəhueikɨn ta nəkwəkwə a, kɨni meiwaiyu mɨvəhsi-pən mɨn kɨmi yermamə yame ramarha huvə tuk nəkwəkwə mɨnə, kɨni mamkwətə mə tukrəvhag kɨmi narmamə. Kɨni narmamə m-fam ye nimə kape nofugɨnien kasarha tɨm tɨm iran. 21 Kɨni In raməgkiar kɨmi əriə mamni mɨn mɨmə, “Taktəkun ai, ye nɨpɨg yame nɨmɨsərɨg Nəkwəkwə e Kape Kughen, nɨniyen a ruauə mɨnor nəfrakɨsien kɨn.”
22 Kɨni narmamə mɨfam kasəgnəgɨn In, kɨni kɨsakur pɨk tuk nəgkiarien huvə yamə mɨne ramni, kɨni mɨsaiyoh əriə mɨnə mhamə, “?Mərɨg kwən e In ji Josef əmə uə?”+
23 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Yakɨrkun mə takpihani nəgkiarien akwas e tuk yo yame ramni mɨmə, ‘Dokta, or huvə atuk-ru nɨpram,’ mhani mɨn mhamə, ‘Narɨmnar yamə mɨne yɨmɨsərɨg mə nɨmnor ta apa Kapaneam, rhuvə mə takuə mor mɨn e, imam ikɨn.’ 24 Nəfrakɨsien, yakamni tuk əmiə mə narmamə to khapəh nhasiaiyen profet kɨrik yame ramsɨ-pən irəriə.+ 25 Ye nɨpɨg kape Elaeja, nəhig rɨpəh nɨpien newk kɨsisər mɨne makuə sikis, kɨni nɨkumhə ravən ikɨn mɨnə fam, nəvɨgɨnien rɨrkək. Kɨni yakni nəfrakɨsien tuk əmiə mɨmə, ye nɨpɨg a nɨpiahuaru kɨmhə tan kɨn əriə khapsaah e Isrel,+ 26 mərɨg pəh nien mə Kughen rher-pə kɨn Elaeja mə tukrɨvən masitu irəriə. Nɨkam. In rher-pə kɨn mə tukrasitu əmə ye piahwaru kɨrik yerkwanu Jarefat apa ye provins e Saedon. Mərɨg piahwaru a pəh nien mə pian Isrel.+ 27 Kɨni ye nɨpɨg kape profet e Elisa, narmamə khapsaah kɨmnɨsarə Isrel yamə mɨne kamhawəh nəmhəyen e ‘leprosi’* mərɨg Elisa rɨpəh nor-huvəyen kɨrik. Mərɨg in rɨmnor huvə əmə kwən Siria e Neman, yame pəh nien mə yemə Isrel.”+
28 Narmamə ye nimə kape nofugɨnien kɨmɨsərɨg nəgkiarien a, niemhaa rhai pɨk əriə m-fam. 29 Kɨni kɨsarar mharəh In, mɨsəukəkin mhatərhav yerkwanu, mhavən mɨsokrig ye tukwas yame kɨmnor taon ikɨn, mə tuksarkwərhav kɨn apa ikəutən. 30 Mərɨg Yesu rɨvən-pən ta ye kwənɨmrheriə, map.
Yesu rɨmnəko ta yarmhə ye yermamə kɨrik
(Mak 1:21-28)
31 Kɨni Yesu rɨmneiwaiyu apa Kapaneam, taon kɨrik ye provins e Galili. Kɨni ye Sabat kɨrik, In raməvhag kɨmi narmamə. 32 Kɨni narmamə kɨmɨsərɨg nəgkiarien kafan, kɨmɨsakur kɨn, meinai nəgkiarien kafan, nanmɨn aikɨn.+
33 Kɨni ye nəkwai nimə kape nofugɨnien, kwən kɨrik aikɨn yame nanmɨn has ramərer-pən iran. Kɨni in rokr-apomh mɨmə, 34 “!Eh, Yesu, yemə Nasaret! ?Rhawor? ?Nɨmauə mə takoriah əmawə uə? Yakwɨrkun ta ik. !Ik yemə rhakə kape Kughen!” 35 Mərɨg Yesu rɨmnəgkiar skai kɨmin mɨmə, “!Ah, pim! !Ǝta ye kwən e!” Kwən a ramərer ye kwerkwan irəriə, məkneikɨn nanmɨn hah a rəsuə kɨn reiwaiyu mowhan ye nɨmoptanə, map ta iran, kɨni mɨpəh noriahyen in.
36 Kɨni narmamə m-fam aikɨn a kɨsakur kɨn, mhani-pən tuk əriə mɨnə mhamə, “!Eh! Nəgkiarien pɨsɨn kɨrik e. Kwən a kafan nəgkiarien nanmɨn aikɨn. Tukmə In rəgkiar kɨmi nanmɨn has mɨnə, kasəta ye narmamə.” 37 Kɨni nəvsaoyen kape Yesu rɨtərhav markurao ye tanə a.
Yesu rɨmnor huvə narmamə khapsaah
(Mat 8:14-17; Mak 1:29-34)
38 Aikɨn, Yesu rarar, mɨtərhav ye nimə kape nofugɨnien mɨvən apa nimə kape Saemon Pita. Ye nɨpɨg a, kuhu Saemon ramhə maməpan pɨk, kɨni iriə kɨsaiyoh-pən Yesu mə tukror huvə. 39 Kɨni Yesu rərer ipakə tukun, məgkiar skai kɨmi nəpanien, nəpanien rəta. Taktəkun əmə piahwaru a rərer, mɨvən mɨruk ta nəriə nəvɨgɨnien.
40 Kɨni nɨpɨg mɨrh natukrivə, narmamə kɨmnhapɨk narmamə m-fam yamə mɨne kamhamhə, mhavən tuk Yesu. Kɨni In rərəhu-pən kwermɨn irəriə kɨrikianə kɨrikianə, kɨni iriə m-fam kɨsəsanɨn. 41 Kɨni yarmhə mɨnə mɨn kamhatərhav mɨsap ye narmamə khapsaah, mɨsokrən apomh mhamə, “!Ik Ji Kughen!” Mərɨg Yesu rəgkiar skai kɨmi əriə mətapɨg kɨn əriə tuk nəgkiarien meinai iriə kwənharkun ta mə In Kristo yame Kughen rɨmnher-pə kɨn.+
42 Kəni rɨkwamer kɨn, Yesu rɨtərhav aikɨn a, mɨvən apa ikɨn kɨrik. Mərɨg narmamə kɨmɨsarha-kɨn In, kɨni nɨpɨg kɨmɨsəm, khauə tukun mɨsarkut mhamə tukhani-əhu mhamə In tukrɨpəh nəpəhyen əriə. 43 Mərɨg əmə Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Nɨkam. Yo jakaməkeikei mɨvən yerkwanu pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, mɨni-ərhav Nəvsaoyen Huvə kape narmaruyen kape Kughen, meinai Kughen rɨmnher-pə kɨn yo mə jakor məkneikɨn.”
44 Kɨni In rɨmavən mameriwək ye tanə Judia mamni-ərhav nəgkiarien kape Kughen ye nimə kape nofugɨnien mɨnə.+
+ 4:13 Hib 2:18; 4:15 + 4:22 Luk 3:23; Jon 6:42 + 4:24 Jon 4:44 + 4:25 1 King 17:1,7 + 4:26 1 King 17:8-16 * 4:27 Leprosi in nəmhəyen skai kɨrik yame raməmɨr ye tɨki yermamə. + 4:27 2 King 5:1-14 + 4:32 Mat 7:28-29 4:38 Nɨpɨg kɨrik, kamokrən kɨn Saemon Pita kɨmə, ‘Saemon.’ Kɨni nɨpɨg kɨrik, kamokrən kɨn kɨmə, ‘Pita.’ 4:40 Nəmə Isrel, rɨkiriə rɨmnəsɨk mə Loa kape Moses ramni-əhu mə tukpəh nɨrəhyen yermamə ye Sabat. Mərɨg nɨpɨg mɨrh rɨmɨviə, Sabat rɨnor infamien en, kɨni kɨrkun nɨrhəyen yermamə. + 4:41 Mat 8:29; Mak 3:11-12 + 4:44 Mak 1:35-39; Mat 4:23