5
Aposol yamə mɨne Yesu rɨmnəkupən mokrən kɨn əriə
(Mat 4:18-22; Mak 1:16-20)
Nɨpɨg kɨrik, Yesu rərer ye nɨkar-kar nu ehuə kamni kɨmə Galili*, kɨni narmamə khapsaah kɨmnhauə mɨsərer rarkurao iran mhamə tuksərɨg nəgkiarien kape Kughen.+ Kɨni In rɨmnəm kwaji rao kɨraru yame narmamə kape nɨviyen kəməəm kɨmnhapəh kawərer ye nɨpakɨr mɨsaikwas ye kapəriə net mɨnə. Məkneikɨn Yesu ratpən ye rao kape Saemon Pita, mɨni-pən tukun mə tukrɨvi-pirə rao. Saemon rɨvi-pirə rao, kɨni Yesu rəkwətə-pən aikɨn maməvhag kɨmi narmamə.
Yesu rɨmnəgkiar infamien, kɨni mɨni-pən tuk Saemon mɨmə, “Saemon, əsuə. Pəh khavən apa ikəmnɨm, pəh naksaruk kɨn net mɨnə mhavi kəməəm tɨksɨn.”
Mərɨg Saemon rɨni-pən tukun mɨmə, “Yemehuə, yenpɨg, yɨmɨsarkut pɨk tuk nar e mɨseriaji reraan, mərɨg yɨmnhapəh nɨviyen kəməəm kɨrik. Mərɨg ik nakmə tukhavən mɨn, ror pən, pəh khavən mɨsaruk mɨn kɨn net mɨnə.”+
Khavhirə, mɨsaruk kɨn net mɨnə, mhavi kəməəm khapsaah pɨk, ror net mɨnə kapəriə khakwar huvə kɨn kəməəm, mharikakun mɨseikus net mɨnə. Kɨni iriə kɨsokrən-pən kɨn iriə mɨnə tɨksɨn ye rao mɨn kɨrik mhamə tukhauə mɨsasitu irəriə. Kɨni khauə mɨsarakə-pən kɨn kəməəm ye rao mir a kwəkrig, ipakə əmə rao mir kwəmnɨm.
Kɨni Saemon Pita rɨmnəm, kɨni rənɨmkur-pən tuk Yesu mamni mɨmə, “Yermaru. !Yuvən isok tuk yo, meinai yo yakpəh nəmhenien! Yo yor təvhagə hah kɨrik.” In rɨmnəgkiar məknaikɨn meinai in mɨne narmamə mɨnə a ye rao mir, kɨmɨsakur pɨk kɨn kəməəm khapsaah yamə mɨne kɨmnhavi. 10 Kɨni Jemes mɨne Jon, ji Sebedi mir, yamə mir e kawor wok irisɨr Saemon, iriu mɨn kɨmɨwakur pɨk kɨn.
Mərɨg Yesu rɨni-pən tuk Saemon mɨmə, “Pəh nɨgɨnien. Ik yermamə kape nɨviyen kəməəm. Mərɨg taktəkun ai mamvən, ik takvi-pə narmamə.” 11 Ror pən, kɨmnhavi-fiak kapəriə rao mɨnə, mɨsəpəh narɨmnar mɨ-fam mhakwasɨg əmə kɨn Yesu, kɨni mhauə kafan narmamə mɨnə.+
Yesu rɨmnor huvə yermamə kɨrik yame ravəh nəmhəyen əutən ye tɨkin
(Mat 8:1-4; Mak 1:40-45)
12 Nɨpɨg kɨrik, Yesu rɨmneriwək mɨvən yerkwanu kɨrik, kɨni kwən kɨrik yame ravəh nəmhəyen e leprosi, kɨni nɨmhəyen ai rɨvəh fam nɨpran. Kɨni rəm Yesu, rəriwək muə tukun, meiwaiyu, mənɨm-pən nɨpəghigɨn ye nɨmoptanə, kɨni mamasək ətgɨn Yesu mɨmə, “Yermaru, tukmə nakɨrkun mə to nakor huvə yo, or huvə yo, məspir ta nəmkɨmɨk irak.”
13 Kɨni Yesu rərao-pən mɨrap kwən a, mɨmə, “Ǝwəh. Yakorkeikei mə jakor. !Ǝsanɨn!” Kɨni taktəkun əmə nəmhəyen e leprosi rəta.
14 Mərɨg Yesu rɨmɨni-əhu in mɨmə, “Takpəh nɨni-ərhavyen narɨmnar mɨnə e kɨmi narmamə. Mərɨg yuvən məm pris kɨrik pəh in rəm mə nɨpram rɨnor məknen. Kɨni or sakrefaes kɨmi Kughen rəri-pən yame Loa kape Moses rɨmɨni ye yermamə kɨrik yame kafan leprosi ruɨrkək, pəh narmamə tukharkun mə nəfrakɨsien nakwahuvə, kɨni kafam nəmkɨmɨk ruɨrkək.”
15 Mərɨg nəvsaoyen kape Yesu ramtərhav mamvən ikɨn mɨnə fam, kɨni narmamə khapsaah kamhauə mə tuksətərɨg kɨn kafan nəgkiarien kɨni mhamə In tukror huvə nəmhəyen mɨnə kapəriə. 16 Mərɨg, nɨpɨg rɨpsaah, In ramvən pɨsɨn əmə apa ikɨn kɨrkək ikɨn, maməhuak.
Yesu rɨmnor huvə yermamə kɨrik nɨpran rɨmhə
(Mat 9:1-8; Mak 2:1-12)
17 Nɨpɨg kɨrik, Yesu rɨmnhajoun apa nimə kɨrik, kɨni Farisi mɨnə, mɨne nəmhajoun mɨnə kape Loa kape Moses, iriə kasəkwətə mɨn aikɨn. Kɨmnhasɨ-pən apa yerkwanu mɨnə apa provins mir e Galili, mɨne Judia, mɨne Jerusalem. Kɨni nəsanɨnien kape Kughen Yermaru ramarə tuk Yesu mə tukror huvə narmamə yamə mɨne kamhamhə. 18 Ye nɨpɨg a, narmamə tɨksɨn kɨmnharəh kwən kɨrik mhauə yame ramapɨr-pən əmə ye nɨkaokao, meinai nɨpran rɨmhə. Kɨni iriə kɨsorkeikei mə tukharəh mɨsərəhu-pən ye nɨhu Yesu. 19 Mərɨg kɨseinein mə tukshawor mhavən imə, meinai narmamə khapsaah aikɨn. Kɨni kɨmnhavən apa ye tokrei nimə, mɨsəhipu ta nɨkar nimə kɨrik, mharəh nɨkaokao yermamə ramapɨr-pən iran, mhavi, reiwaiyu-pən ye kwerkwan ye narmamə, ipakə əmə tuk Yesu.
20 Kɨni Yesu rəm nhatətəyen kapəriə mɨni-pən tuk kwən a mɨmə, “Yo kɨrik. Kafam norien has mɨnə, yakwərəh-si ta fam narpɨnien iran.”+
21 Mərɨg nəmhajoun kape Loa kape Moses mɨne Farisi mɨnə, rɨkiriə rəsɨk mɨmə, “?Kwən e raməgkiar məkne, mamni hah Kughen. Kughen pɨsɨn əmə In rɨrkun nɨvəh-sitayen narpɨnien kape norien has kape narmamə. ?Pa mɨn to rɨvəh-si ta?” 22 Mərɨg Yesu In ruɨrkun ta əmə kapəriə nətərɨgien, kɨni mɨni-pən tuk əriə mɨmə, “?Rhawor e nakasətərɨg məkneikɨn? 23 ?Jakni-pən naha tuk yermamə a, kɨni kɨmiə nakasəm əfrakɨs? ?Mə jakni-pən tukun mə narpɨnien kape kafan təvhagə hah yakwərəhsi-ta ta? ?Uə mə jakni-pən tukun mə tukrhekɨmter meriwək mamvən? 24 Mərɨg yakorkeikei mə jakor yo mə takharkun mə yo, Ji Yermamə, yakvəh nehuəyen ye tokrei tanə tuk nɨvəhsi-tayen narpɨnien kape təvhagə has.” Kɨni marə mɨni-pən tuk kwən a mɨmə, “Yakamni-pre tuk ik mə, takhekɨmter, mɨrəh kafam nɨkaokao mamvən imam yerkwanu.”+
25 Kɨni taktəkun əmə, kwən a rhekɨmter, mɨrəh kafan nɨkaokao məriwək maməgnəgɨn Kughen mamvən. 26 Kɨni iriə m-fam kɨsakur pɨk kɨn, masəgnəgɨn Kughen. Khagɨn, mhamə, “Man, kɨmɨsəm əfrakɨs nar apsɨpɨs mɨnə e towei.”
Yesu rɨmnokrən kɨn Livae
27 Kwasɨg ikɨn ye narɨmnar mɨnə e, Yesu rɨtərhav maməriwək mamvən, kɨni məm kwən kɨrik yame ramərer tuk mane kape takis, nhagɨn e Livae. Ramkwətə ikɨn kamərok takis ikɨn. Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “Yuə, mɨkwasɨg kɨn Yo.” 28 Məkneikɨn rɨmnəpəh narɨmnar fam kafan, mərer, mɨkwasɨg kɨn Yesu.
29 Kɨni ai, Livae rɨmaraptərəkɨn nəvɨgɨnien ehuə kɨrik kape Yesu ye nimə kafan. Kɨni narmamə khapsaah yamə mɨne kasərer tuk mane kape takis, mɨne narmamə apnapɨg mɨnə, kɨmnhavən mɨsəkwətə iriə min, mə tuksəvɨgɨn kwis. 30 Mərɨg Farisi mɨnə mɨne narmamə mɨn tɨksɨn irəriə yamə mɨne iriə nəmhajoun kape Loa kape Moses, rɨkiriə rapəh nagienien, kɨni mhani-pən tuk narmamə kape Yesu mɨnə mhamə, “?Rhawor e nakasəvɨgɨn kwis kɨmiə narmamə yamə mɨne kasərer tuk mane kape takis mɨne yor təvhagə has mɨnə?”+
31 Mərɨg Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Pəh nien mə narmamə yamə mɨne kɨsəsanɨn khavən masəm dokta. Mərɨg narmamə yamə mɨne kamhamhə, tukasəkeikei mhavən mɨsəm dokta. 32 Pəh nien mə Yo yɨmauə mə jakokrən kɨn narmamə yamə mɨne kwəsatuatuk ta. Nɨkam. Yɨmauə mə jakokrən kɨn yor təvhagə has mɨnə, mə tuksarar ye kapəriə nərɨgien.”
Nhajounien kape Yesu in rɨvi, nhajounien kape loa in nəkwas
(Mat 9:14-17; Mak 2:18-22)
33 Kɨni iriə kɨmnhani-pən tuk Yesu mhamə, “Ǝmru. Narmamə kape Jon Baptaes, nɨpɨg rɨpsaah kɨsəpəh nəvɨgɨnien masəhuak kɨmi Kughen; mɨne Farisi mɨnə mɨn. ?Mərɨg rhawor kafam narmamə mɨnə kasəvɨgɨn əmə mamharpɨn?”
34 Mərɨg Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “?Nɨpɨg kɨmiə nakmasor nəvɨgɨnien kape yerman yame rɨmnarkurək pə pə, mərɨg nakhani-əhu in mɨnə tɨksɨn mə tukhapəh nɨsəvɨgɨnien uə? !Nɨkam!+ 35 Mərɨg tukrɨpior nɨpɨg yame narmamə tukhawəhsi-ta Yerman e yame rɨmnarkurək pə pə tuk In mɨnə tɨksɨn. Kɨni ye nɨpɨg a in a, In mɨnə tɨksɨn tuksəpəh nəvɨgɨnien iran.”
36 Kɨni Yesu rɨmɨni mɨn nuhpɨkɨnien kɨrik tuk əriə mɨmə, “To yermamə kɨrik rɨpəh nɨwəhyen kwonmut neipən vi kɨrik kɨni mɨjir-pən ye neipən mətɨt kafan yame rɨmneikus. To ror məknakɨn, kɨni tukroriah kwonmut neipən yame rɨvi, kɨni neipən vi tukrɨpəh nəmɨr-pən-tɨm-tɨm-ien ye neipən mətɨt. 37 Kɨni to yermamə kɨrik rɨpəh nɨvhyen waen vi kɨni mɨvi-pən ye tɨki waen mətɨt. To ramor məknakɨn, kɨni waen a ye tɨki waen mətɨt tukrəməteih, kɨni waen tukraiyu. 38 Nɨkam. Waen vi tukaməkeikei kɨvi-pən ye tɨki waen vi. 39 Kɨni yermamə yame ruɨnɨm ta waen, in rɨpəh norkeikeiyen mə tukrɨnɨm waen vi, mərɨg in ramni mɨmə, ‘Waen akwas in rhuvə rapita.’ ”
* 5:1 Nəgkiarien kape Gris ramni mɨmə, “nu apa Genesaret.” + 5:1 Mat 13:1-2; Mak 3:9-10 + 5:5 Jon 21:3-8 + 5:11 Mat 19:27 5:11 Ye Nəkwəkwə kape Kughen, nəgkiarien e ‘leprosi’ raməgkiar ye nəmhəyen pɨsɨn pɨsɨn mɨnə kape tɨkim. Nəmhəyen mɨnə e kasoriah tɨkim, kɨni Loa kape Moses ramni mə yermamə yame ravəh nəmhəyen məkna, in rəmkɨmɨk ye nɨmrɨ Kughen. Ǝvheikɨn Levitikas yame rehuə 13-14. + 5:20 Aes 43:25; Luk 7:48 + 5:24 Jon 5:8 + 5:30 Luk 15:1-2 + 5:34 Jon 3:29 5:35 “Yermamə yame rɨmnarkurək pə pə,” nɨpran e Yesu. Mɨne “In mɨnə tɨksɨn” nɨpran e Kristen mɨnə.