12
Sakrefaes yame nɨmraghien raməmɨr iran
Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Meinai Kughen rɨkin rehuə tuk ətawə, yakamaiyoh skai əmiə mɨmə takhavəh-si-pən nɨpraimiə fam kɨmi Kughen rəmhen kɨn sakrefaes kɨrik yame ramragh, kɨni mɨsərəhu karɨn mə kafan, kɨni rɨkin ragien tukun. In e swatuk atuatuk yame taksəhuak kɨmi Kughen iran.+ Takhapəh nhavəhyen norien kape yermamə kape tokrei tanə, mərɨg seighaan kɨn Kughen mə tukrukreikɨn kapəmiə nətərɨgien ruə mɨwi mɨmə norien kapəmiə tukruə mɨhuvə. Kɨni ror məkneikɨn, kɨmiə takharkun nɨsəkirien norien mɨnə, mharkun nɨsorien norien huvə yamə mɨne Kughen rorkeikei. In e norien yamə mɨne khahuvə, mɨne yamə mɨne kasor rɨkin ramagien, mɨne yamə mɨne kɨsatuatuk.
Kɨni ye nɨhuvəyen yame Kughen ramautə-pə kɨn kɨmi yo, yakamni-pre tuk əmiə m-fam mə takhapəh nhavəh-si-haktə-atuk-ien əmiə. Mərɨg ye nətərɨgien atuatuk, taksəm nəsanɨnien yamə mɨne Kughen rɨmɨvəhsi-pre kɨmi əmiə ye nhatətəyen kapəmiə ye Kristo. Kɨni nɨpɨg taksəm nəsanɨnien mɨnə a, taksəm kapəmiə nɨmraghien mɨnə, kɨni mɨsəkir mɨsəm mə ?kapəmiə nɨmraghien mɨnə khahuvə mɨsəmhen raməri-pən nhatətəyen kapəmiə uə nɨkam?+
Nanmɨn kape Kughen ravəhsi-pə nɨrkunien pɨsɨn pɨsɨn
(1 Kor 12:1-31)
Yermamə kɨrikianə, nɨpran kɨrikianə əmə. Mərɨg nɨpran, nor-norɨn mɨnə rɨpsaah. Kɨni nor-norɨn mɨnə ye nɨpran e, kapəriə wok pɨsɨn pɨsɨn. Kɨni rəmhen əmə kɨn narmamə yamə mɨne kɨshatətə ye Kristo. Kɨtawə khapsaah, mərɨg kamhauə nɨpraitawə kɨrikianə əmə ye Kristo, kɨni mɨsətɨgtə atuk irətawə mɨnə.+ Kɨni Kughen rɨmɨvəhsi-pə nɨrkunien tuk norien wok pɨsɨn pɨsɨn mɨnə raməri-pən nɨhuvəyen kafan yame ramautə-pə kɨn kɨmi ətawə. Kughen ravəhsi-pən nɨrkunien kɨmi yermamə kɨrik tuk nɨni-ərhavyen nar kɨrik kwasɨg ikɨn nar ai rɨpiuə. Kɨni pəh yermamə a tukrɨni-ərhav nəgkiarien kafan raməri-pən nhatətəyen kafan. Tukmə yermamə kɨrik ravəh nɨrkunien tuk nasituyen, pəh in tukrasitu; tukmə in ravəh nɨrkunien tuk nhajounien, pəh in tukrhajoun; tukmə in ravəh nɨrkunien tuk nɨvəhsi-haktəyen nətərɨgien kape narmamə, pəh in tukrɨvəhsi-haktə; tukmə in ravəh nɨrkunien tuk nɨvəhsi-pənien mane, pəh in tukrɨvəhsi-pən rehuə; tukmə in ravəh nɨrkunien tuk nɨkɨrien niməhuak, pəh in ror yerkin m-fam; tukmə in ravəh nɨrkunien mə rɨkin tukrehuə tuk narmamə, kɨni pəh in tukror yerkin agien.+
Swatuk kape norkeikeiyen narmamə
(1 Kor 13:1-13)
Norien kapəmiə tuk norkeikeiyen narmamə tukraməkeikei muə norkeikeiyen əfrakɨs. Taksəməkɨn norien has mɨnə, kɨni mharaptərəkɨn tɨm tɨm norien huvə mɨnə. 10 Sorkeikei əmiə mɨnə rəmhen mɨmə kɨmiə piaumiə mɨnə uə nowinmiə mɨnə. Kɨmiə kɨrikianə kɨrikianə takasəkeikei mɨsarkut mə takhasiai əmiə mɨnə.+ 11 Pəh rɨkimiə tukragien tuk norien wok kape Kughen Yermaru yerkimiə m-fam mamharpɨn, mhapəh nɨsəpəuyen. 12 Taksagien əmə meinai nɨmɨsərəhu-pən tɨm tɨm kapəmiə nətərɨgien ye Kughen. Kɨni nɨpɨg nəmhəyen tukruə, sor kapəmiə nətərɨgien rapomh. Kɨni masəhuak kɨmi Kughen ye nɨpɨg m-fam.+ 13 Tukmə narmamə kape Kughen kasəkwakwə kɨn nar kɨrik, sautə-pən kɨmiə əriə. Sor huvə pən kɨmi yepsɨpɨs yamə mɨne kamhauə iməmiə ikɨn.+
14 Saiyoh Kughen mɨmə tukror nɨhuvəyen kɨmi narmamə yamə mɨne kasor nahasien kɨmi əmiə. Takhapəh nɨsherpənien nar hah rɨvən kɨmi əriə, mərɨg saiyoh Kughen mə tukror nɨhuvəyen kɨmi əriə.+ 15 Sagien kɨmiə nəmə mɨnə kɨsagien. Kɨni sasək kɨmiə yamə mɨnə kɨsasək. 16 Sor kapəmiə nətərɨgien rəm nəmhen irəmiə mɨnə fam. Rɨkimiə tukrɨpəh nəsɨkien mə kɨmiə tɨksɨn yerpɨrɨg, mərɨg rɨkimiə tukragien əmə mə taksəriwək kɨrikianə kɨmiə yavən has mɨnə. Rɨkimiə tukrɨpəh nəsɨkien mə nakharkun pɨk nar.+
17 Tukmə yermamə kɨrik ror ahas-pre tuk əmiə, takhapəh nɨsarpɨnien tai norien kafan. Takasəkeikei mɨsarkut mə taksor norien yame narmamə mɨfam tuksəm mɨmə ratuatuk.+ 18 Sor narɨmnar fam yame nakharkun norien mɨmə kɨmiə naksarə ye nəmərinuyen kɨmiə narmamə mfam. 19 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Takhapəh nɨsarpɨnien tai təvhagə hah kape narmamə. Apəh pəh Kughen pɨsɨn əmə tukrɨpi-ərəhu narpɨnien mɨne niemhaa kɨmi əriə, meinai ye Nəkwəkwə kape Kughen Yermaru ramni mɨmə,
“Narpɨnien tai təvhagə hah, yakamərer tukun.
Kɨni Yo jakarpɨn tai norien has kape narmamə.”+(Dut 32:35)
20 Mərɨg kɨmiə taksəri-pən əmə nəgkiarien ye Nəkwəkwə kape Kughen yame ramni mə,
“Tukmə kafam tɨkmɨr rəmkərəv,
vəhsi-pən nəvɨgɨnien kɨmin;
tukmə rəkwakwə,
vəhsi-pən nu kɨmin.
Nɨpɨg naksor narɨmnar mɨnə a
in tukraurɨs pɨk tukun.” (Prov 25:21-22)
21 Takhapəh nɨseighanien kɨn norien has mə tukruə tuk əmiə mɨvəh-si-əhu əmiə. Mərɨg sor mə norien huvə mɨnə kapəmiə pəh ravəhsi-əhu norien hah.
+ 12:1 Rom 6:11,13; 1 Pita 2:5 + 12:3 Efes 4:7; Fil 2:3 + 12:5 1 Kor 12:12,27 + 12:8 1 Kor 12:4-11; 1 Pita 4:10-11 + 12:10 1 Pita 1:22 + 12:12 1 Tes 5:16-18 + 12:13 Hib 13:2 + 12:14 Mat 5:44; 1 Kor 4:12 + 12:16 Prov 3:7 + 12:17 1 Tes 5:15 + 12:19 Hib 10:30