13
Pəh khasiai gavman
Pəh kɨtawə fam kɨsarə ətgɨn gavman, meinai nehuəyen tuk narmaruyen m-fam ramsɨ-pən tuk Kughen, kɨni gavman m-fam yamə mɨne kasəkwətə, Kughen pɨsɨn əmə rɨmɨvəhsi-haktə əriə.+ Tukmə yermamə kɨrik raməsɨk nəkwai gavman, kɨni ror məkneikɨn mə in rɨpəh nɨsiaiyen nehuəyen yame Kughen rɨmɨrəhsi-haktə mukrai. Kɨni narmamə yamə mɨne kasor məknakɨn kamhavi-pə əmə kapəriə narpɨnien. Ror məkneikɨn meinai Kughen rɨmɨrəhsi-haktə gavman mukrai mə yamə mɨne kasor norien has tukhagɨn, pəh nien mə rɨmɨrəhsi-haktə gavman mukrai mə narmamə yamə mɨne kasor norien huvə mɨnə tukhagɨn. Kɨni tukmə nakhapəh nɨsorkeikeiyen mə takhagɨn kɨn nəmasur mɨnə kape gavman, takasəkeikei mɨsor norien huvə mɨnə, kɨni iriə tukhavəhsi-haktə əmiə tukun.+ Takhapəh nɨsəru-kɨnien mɨmə nəmasur kape gavman iriə yor wok mɨnə kape Kughen yame wok kapəriə mɨmə iriə tukasor ramhuvə-pre tuk əmiə. Mərɨg tukmə nakasor ramaha, takasəkeikei mamhagɨn, meinai Kughen rɨmɨpəh nɨvəhsi-pən-apnapɨgien əmə nehuəyen kɨmi əriə, mərɨg rɨmɨvəhsi-pən nehuəyen kɨmi əriə mə tukhavəhsi-pən narpɨnien kɨmi narmamə yamə mɨne kasor norien has. Ror məknakɨn mə kɨtawə mɨfam tukasəkeikei mɨsarə ətgɨn gavman tuk nar kɨraru. Kɨrik e mɨmə kɨtawə tukhapəh nhavəhyen narpɨnien, kɨni kɨrik mɨn e in e kɨtawə tukharkun mə norien kapətawə in ratuatuk.
Kɨni nar kɨrikianə mɨn əmə, sərok-pən takis kɨmi gavman, meinai nəmasur kape gavman, iriə yorwok mɨnə kape Kughen, kɨni in e wok kapəriə mə tuksarmaru ye narmamə. Tukmə kɨmə takasəkeikei mɨsərok yermamə kɨrik, sərok. Tukmə takis pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, takasəkeikei mɨsərok. Tukmə kɨmə takasəkeikei mhasiai yermamə kɨrik, hasiai. Tukmə yermamə kɨrik ravəh narmaruyen, kɨni takasəkeikei mɨsarə ətgɨn.+
Sorkeikei narmamə meinai Nɨpɨg Kwasɨg ruauə pakə
Takhapəh nɨsorien mə tukəm mə nar kɨrik yame nakhapəh hanə nɨsarpɨnien kɨmi yermamə kɨrik. Mərɨg nar kɨrikianə yame raməmɨr hanə tuk əmiə mə taksarpɨn, in ai norkeikeiyen, meinai yermamə yame rorkeikei in kɨrik in ramor narɨmnar fam yame loa ramni.+ Loa ramni mɨmə, “Takhapəh nɨsəkrəhyen kɨn piraovɨn,” “Mhapəh nɨshopniyen yermamə,” “Mhapəh nɨsəkrəhyen,” “Rɨkimiə tukrɨpəh nɨvənien tuk narɨmnar kape yermamə pɨsɨn kɨrik,”* kɨni loa mɨnə mɨn tɨksɨn aikɨn. Mərɨg nəgkiarien kɨrikianə əmə in nukneriə fam; in e ramni mɨmə, “Orkeikei ik kɨrik rəmhen əmə kɨn yame nakorkeikei atuk ik.”(Lev 19:18) 10 Tukmə yermamə kɨrik rorkeikei in kɨrik, to rɨpəh norien nahasien kɨmin. Kɨni ror məknakɨn mə yermamə yame rorkeikei narmamə, in ramor mə nɨprai Loa mɨnə fam ruauə mɨnor nəfrakɨsien kɨn.+
11 Takasəkeikei mɨsor məknakɨn meinai kɨmiə nakwənharkun huvə nɨpɨg yame kɨsarə iran ai taktakun mɨne. Rɨnor ta nɨpɨg yame takasəkeikei mɨsarha mhapəh nɨsapɨrien, meinai nɨpɨg kɨtawə kɨmɨshatətə pə pə əmə iran, kɨni nɨpɨg yame tukrɨvəh mɨragh ətawə iran raməmɨr pən pən, mərɨg taktakun ai ruauə pakə.+ 12 Pəh nien mə tuk tu, napɨgnapien tukrɨrkək; kɨni nɨkhakien, pəh nien mə tuk tu tukruə. Kɨni ror məknakɨn mɨmə pəh kɨsəpəh norien kape nəpɨgnəpien, kɨni mharaptərəkɨn əmə norien huvə mɨnə kape nɨkhakien rəmhen kɨn yame mobael ramraptərəkɨn huvə kafan kɨrik nau kape narowagɨnien.+ 13 Pəh kɨtawə tuksor norien huvə mɨnə, rəmhen kɨn yame yermamə raməriwək ye nɨkakien kɨni narmamə kasəm. Tukhapəh nɨsorien lafet has mɨnə, mhapəh nɨsapɨsien kɨn nɨnɨmien, mhapəh nhakɨr-apnapɨgien əmiə mɨnə, kɨni mhapəh nɨsorien norien ətəwao mɨnə, mhapəh nɨsotgohyen, mhapəh nɨsorien jalus kɨmi ətawə mɨnə.+ 14 Mərɨg seighaan kɨn Yermaru Yesu Kristo mə tukrarmaru ye nɨmraghien kapəmiə, kɨni takhapəh nɨsətərɨgien mə takshawor pən iran mɨne mɨsor narɨmnar yame nɨpraimiə əmə rorkeikei.+
+ 13:1 Prov 8:15; Taet 3:1 + 13:3 1 Pita 2:13-14 + 13:7 Mat 22:21 + 13:8 Mat 22:39-40; Jem 2:8 * 13:9 Loa mɨnə e kasəmɨr ye Eks. 20:13-15,17; Dut 5:17-19,21. + 13:10 1 Kor 13:4-7 + 13:11 Efes 5:14; 1 Tes 5:6-7 + 13:12 1 Jon 2:8 + 13:13 Luk 21:34; Efes 5:18 + 13:14 Efes 5:11