14
Pəh khasiai nəməhuak yamə mɨne kasəri-pən Loa kape Moses
(1 Kor 8:1-13; 10:14-33)
Nəməhuak mɨnə tɨksɨn, kapəriə nhatətəyen rɨpəh nəusɨk-əusɨkien, meinai narmamə tɨksɨn kamhavəh-si-pən natuakəmien kɨmi əriə, kɨni khapəh nharkunien mə Kughen rameighan kɨn əriə tuk natuakəmien mɨnə a uə nɨkam. Mərɨg kɨmiə rɨkimiə tukramagien tuk nɨvəhyen nəməhuak mɨnə a yame kapəriə nhatətəyen rɨpəh nɨskaiyen; takhapəh nɨsotgohyen kɨmiə əriə.+ Yermamə kɨrik, ye kafan nhatətəyen, rhuvə əmə mə in tukrən nəvɨgɨnien m-fam. Mərɨg yermamə pɨsɨn kɨrik mɨn, kafan nhatətəyen rɨpəh nɨskaiyen, kɨni rɨkin rəsɨk mə in rɨrkun nənien nəvɨgɨnien ye nəsimien əmə, mɨpəh nənien nusai nar.+ Rɨpəh nɨhuvəyen mə yermamə e yame rɨrkun nənien narɨmnar fam tukrəm-pən nar hah ye yermamə yame rɨpəh nənien nusai nar. Kɨni rɨpəh nəmhenien mə yermamə yame rɨpəh nənien nusai nar tukrɨni-pən tuk yermamə yame ramən fam nəvɨgɨnien mə in ramor təvhagə has. Pəh tukrɨpəh nəm-əhuyen in meinai Kughen rɨkin ragien əmə tuk yeməhuak a.+ Rɨpəh nɨhuvəyen mə ik nakamni mɨmə yorwok kape Yesu Yermaru kɨrik ramor norien has. Kafan atuk əmə Yesu Yermaru tukrəkir mɨmə ramor nar huvə uə nar has. Kɨni in tukror huvə meinai Yesu Yermaru rɨrkun nɨvəhsi-pənien nəsanɨnien kɨmin tuk norien nar huvə mɨnə.+
Ye norien kɨrikianə əmə mɨn, yermamə kɨrik ramni mə nɨpɨg kɨrikianə əmə kape Kughen in ramərhakə rapita nɨpɨg mɨnə tɨksɨn; mərɨg yermamə kɨrik mɨn ramni mɨmə nɨpɨg m-fam rəm nəmhen əmə. Mərɨg pəh narmamə tuksərer skai ye kapəriə nətərɨgien ye nɨkarɨn kape narɨmnar mɨnə e.+ Yermamə yame ramni mə nɨpɨg kɨrikianə əmə in kape Kughen, in ramor tuk nɨvəhsi-haktəyen Yermaru. Kɨni yermamə yame ramən nusai nar, ramən tuk nɨvəhsi-haktəyen Kughen, meinai in ramni-pən tuk Kughen mə rɨkin ramagien tuk nan nəvɨgɨnien. Kɨni yermamə yame raməpəh nənien nusai nar, in mɨn raməpəh nənien tuk nɨvəhsi-haktəyen Yermaru, kɨni in mɨn ramni-pən tuk Kughen mɨmə rɨkin ragien tuk nan nəvɨgɨnien. Kɨtawə kɨrik rɨrkək yame nɨmraghien kafan, kafan əmə, uə nɨmhəyen kafan, kafan əmə. Mərɨg tukmə kɨtawə kamhamragh, kamhamragh tuk nɨvəhsi-haktəyen Yermaru; kɨni tukmə kamhamhə, kamhamhə tuk nɨvəhsi-haktəyen Yermaru. Kɨni ror məknakɨn, tukmə kamhamragh uə kɨmnhamhə, mərɨg kɨtawə kape Yermaru.+ Kristo rɨmamhə marə mamragh mɨn, mə In Yermaru kape narmamə yamə mɨne kamhamragh mɨne yamə mɨne kwənhamhə ta.
10 Kɨni rɨpəh nɨhuvəyen mə taksəkir norien kape piaumiə mɨnə mɨne nowinmiə yamə mɨne iriə yəhuak mɨnə. Rɨpəh nɨhuvəyen mə taksəm-əhu piaumiə mɨnə, meinai kɨtawə m-fam tuksərer əkupan ye jea yame Kughen ramkwətə iran maməkir narmamə ikɨn.+ 11 Rəmhen kɨn nəgkiarien yame Nəkwəkwə kape Kughen ramni mɨmə,
“Kughen Yermaru ramni mɨmə, ‘Yakavəh kwəsu ye nɨmraghien kafak mɨmə
narmamə m-fam tuksənɨmkur ye nɨmrɨk
mhani-ərhav kɨn nheriə mhamə Yo, Yo Kughen.’ ”(Aes 45:23)
12 Kɨni ror məknakɨn mə kɨtawə fam kɨrikianə kɨrikianə tuksərer ye nɨmrɨ Kughen tuk nɨni-ərhavyen narɨmnar fam yamə mɨne kɨmɨsor.
13 Ror məknakɨn, pəh kɨsəpəh nəkirien norien kape narmamə. Mərɨg takhaskai mə takhapəh nɨsorien nar kɨrik yame tukror piaumiə kɨrik rətərɨg pɨk tukun mɨmɨr ye kafan nhatətəyen. 14 Yɨmauə mor kɨrikianə kɨmru Yesu Yermaru, kɨni tuk nar ai, yo yakɨrkun huvə mə nəvɨgɨnien* kɨrik rɨkək yame ramor yermamə rəmkɨmɨk ye nɨmrɨ Kughen. Mərɨg tukmə yermamə kɨrik rɨkin raməsɨk mɨmə nar kɨrik rəmkɨmɨk ye nɨmrɨ Kughen, nar ai rəmkɨmɨk əfrakɨs tuk yermamə a.+ 15 Tukmə piam raməm mə nəvɨgɨnien kɨrik rəmkɨmɨk, kɨni nakamən ye nɨmrɨn, rɨkin tukrəpəu. Ramor məknaikɨn mə kafam norien rɨpəh nəri-pənien swatuk kape norkeikeiyen. Takhapəh nɨsorien mə nar yame nakasən ramoriah piaumiə kɨrik yame Kristo rɨmamhə tukun.+ 16-18 Nar apnapɨg mə kɨmiə nakamhani mə norien kɨrik in rhuvə əmə, mərɨg səpəh, tamə piaumiə kɨrik raməm norien kapəmiə mamni mɨmə naksor təvhagə has. Ror pən, taksətapɨg kɨn, meinai yermamə yame ramor nəkwai Kristo ye norien a, in ramor rɨki Kughen ramagien. Kɨni narmamə kasəm in mhamə in yermamə huvə, kɨni rɨkiriə ramagien əmə tukun. Ror məkneikɨn meinai Narmaruyen kape Kughen pəh nien mə nar kape nəvɨgɨnien mɨne nɨnɨmien, mərɨg in nar kɨrik kape natuatukien ye nɨmrɨ Kughen, mɨne nəmərinuyen, mɨne nagienien ye Nanmɨn kafan.
19 Kɨni ror məknakɨn, pəh kɨtawə tuksarkut pɨk tuk norien nar yame ramkɨr pən narmamə tuk nəmərinuyen kɨni mhavəhsi-haktə nətərɨgien kapətawə m-fam.+ 20 Takhapəh nɨsoriahyen wok kape Kughen tuk nənien naha nəvɨgɨnien yame naksorkeikei. Nəfrakɨsien mə nəvɨgɨnien mɨnə fam khahuvə mhapəh nɨsəmkəmɨkien ye nɨmrɨ Kughen. Mərɨg rahas tukmə nakvəh nəvɨgɨnien kɨrik yame piam ramni mə rəmkɨmɨk mən ye nɨmrɨn, kɨni in rətərɨg pɨk tukun, mɨmɨr ye kafan nhatətəyen.+ 21 Kɨni ror məknakɨn rhuvə mə takhapəh nɨsənien nusai nar, mhapəh nhanɨmien waen, mhapəh nɨsorien nar kɨrik yame tukror piautawə mɨnə kamhamɨr ye nhatətəyen kapəriə.
22 Kɨni tukmə kɨmiə nakhavəh nətərɨgien kɨrik ye nɨkarɨn kape narɨmnar mɨnə e, takharaptərəkɨn məniwən əmə kɨmiə Kughen. Narmamə kɨsarə ye nɨhuvəyen əfrakɨs nɨpɨg kasor əmə narɨmnar yame kharkun mə in ratuatuk mə tuksor. 23 Mərɨg yermamə yame kafan nətərɨgien ramor kɨraru tuk nar yame ramən, meinein mə ratuatuk mə tukrən uə nɨkam, rhuvə mə tukrɨpəh nənien. Mərɨg tukmə rən, Kughen tukrɨni mə rɨnor təvhagə hah, meinai in ramən, mərɨg rɨkin raməsɨk mə rɨpəh natuatukien - kafan norien rɨpəh nərer-tɨmtɨmien ye nhatətəyen. Kɨni tukmə yermamə kɨrik ramor nar kɨrik yame rɨkin raməsɨk mə in rɨpəh natuatukien, in ramor təvhagə hah.
+ 14:1 Rom 15:7 + 14:2 Jen 9:3-4 + 14:3 Kol 2:16 + 14:4 Mat 7:1; Jem 4:11-12 + 14:5 Gal 4:10-11 + 14:8 Gal 2:20 + 14:10 2 Kor 5:10 * 14:14 Suatuk pɨsɨn kɨrik tuk nukreikɨnien nəgkiarien ye v. 14: Yakɨrkun huvə mə nar kɨrik rɨkək yame ramor yermamə rəmkɨmɨk ye nɨmrɨ Kughen. + 14:14 Wok 10:15; Taet 1:15 + 14:15 1 Kor 8:11-13 + 14:19 Rom 12:18; 15:2 + 14:20 1 Kor 8:13