4
Ebraham rhatətə ye Kughen, ror pən Kughen rɨmnor in ratuatuk ye nɨmrɨn
Ebraham in nuknei kwənərəus kape nəmə Isrel. Taksərɨg ru naha nhagɨn swatuk yame Ebraham rɨmnəri-pən ror pən ruə matuatuk ye nɨmrɨ Kughen. Kughen rɨmnor Ebraham ratuatuk ye nɨmrɨn, mərɨg pəh nien mə ye norien huvə mɨnə kape Ebraham. Rɨpi mə norien huvə kafan in swatuk kape natuatukien, to Ebraham rɨrkun nəgkiar-ausitien tukun. Mərɨg Ebraham to rɨpəh nəgkiar ausitien tuk nar kɨrik+ meinai Nəkwəkwə kape Kughen ramni mə,
“Ebraham rɨmnhatətə ye Kughen, Kughen rɨmɨni mə Ebraham in ratuatuk ye nɨmrɨn.”(Jen 15:6)
Nɨpɨg yermamə kɨrik ramor wok tuk nərokien, kafan yermaru tukrɨpəh nɨni-pənien tukun mə kafan nərokien in nar kɨrik yame ravəhsi-pən apnapɨg əmə. Mərɨg tukraməkeikei mɨvəh-si-pən nərokien tuk wok kafan. Mərɨg pəh nien mə kɨtawə tuksor wok kape Kughen mə In tukrɨvəhsi-pə nərokien iran kɨmi ətawə muə mɨsatuatuk ye nɨmrɨn. Kɨtawə tukshatətə əmə ye Kughen, kɨni In ramor mə kɨtawə kwənhauə mɨsatuatuk. Kughen pɨsɨn əmə In tukror narmamə has mɨnə kamhauə mɨsatuatuk ye nɨmrɨn. King Deved in rɨmnəgkiar kɨn nar e nɨpɨg in rɨmnamni-ərhav mɨmə nɨhuvəyen əfrakɨs tukrɨvən tuk narmamə yamə mɨne Kughen ramni mə iriə kɨsatuatuk ye nɨmrɨn, mərɨg pəh nien mə ye norien huvə yame iriə kasor. In mamni mɨmə,
“Nɨhuvəyen əfrakɨs ramvən tuk narmamə yamə mɨne Kughen raməspir əriə tuk norien has mɨnə kapəriə,
maməru-kɨn norien has kapəriə.
Nɨhuvəyen əfrakɨs ramvən tuk narmamə yamə mɨne Kughen Yermaru rɨpəh nɨraptərəkɨnien təvhagə has kapəriə yerkin.”(Sam 32:1-2)
?Rɨkimiə raməsɨk mə nɨhuvəyen əfrakɨs raməmɨr ye narmamə yamə mɨne kɨmɨvəh nao kɨmi əriə, in e nəmə Isrel, uə nɨhuvəyen əfrakɨs raməmɨr ye narmamə yamə mɨne kɨpəh nɨvəhyen nao kɨmi əriə, in e nəmə kantri pɨsɨn pɨsɨn mɨnə? !Ǝwəh! Raməmɨr mɨn ye nəmə kantri pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, meinai yakməni ta mə Ebraham rɨmnhatətə ye Kughen, Kughen rɨmɨni mə in ratuatuk ye nɨmrɨn. 10 ?Kɨni naha nɨpɨg yame Kughen rɨmɨni mə Ebraham ratuatuk iran? ?Ye nɨpɨg kɨvəh nao kɨmin, uə ye nɨpɨg kɨmɨpəh hanə nɨvəhyen nao kɨmin? Kughen rɨmɨni vi vi in, kwasɨg ikɨn kɨpivəh nao kɨmin. 11 Kɨni nɨpɨg kɨmɨvəh nao kɨmi Ebraham, in rəmhen kɨn nɨmtətien yame ramhajoun əfrakɨs mə yermamə in ratuatuk ye nɨmrɨ Kughen meinai rɨmnamhatətə ye Kughen nɨpɨg kɨpəh hanə nhavəhyen nao kɨmin. Kɨni ror məkneikɨn, pəh nien mə Ebraham in tatə kape narmamə m-fam yamə kɨvəh nao kɨmi əriə, mərɨg in tatə kape narmamə m-fam yamə mɨne kɨshatətə ye Kughen. Kɨni Kughen ramni mə iriə kɨsatuatuk ye nɨmrɨn tuk nhatətəyen kapəriə.+ 12 Kɨni Ebraham in tatə kape narmamə tɨksɨn mɨn, iriə yame kɨvəh nao kɨmi əriə. Mərɨg pəh nien mə In kapəriə tatə meinai kɨvəh nao kɨmi əriə, mərɨg In kapəriə tatə meinai iriə mɨn kɨsəri-pən swatuk kape nhatətəyen yame kapəriə e tatə Ebraham rɨmnəri-pən kupan ai kɨpivəh nao kɨmin.
13 Kughen rɨmɨrpen Ebraham mɨne kafan kwənərəus mɨn mə tokrei tanə tukruə kapəriə tuk nɨpɨg kɨrik. Mərɨg loa rɨpəh nien mə swatuk yame promes e tukruə mor nəfrakɨsien kɨn. Mərɨg tukruə mor nəfrakɨsien kɨn ye natuatukien yame ramsɨ-pən ye swatuk kape nhatətəyen.+ 14 Ror məknakɨn meinai rɨpi mə promes rɨpiuə mɨpior nəfrakɨsien kɨn nɨpɨg narmamə kɨsəri-pən loa, rɨkiriə rɨpiəsɨk mə iriə kɨsatuatuk ye loa; kɨni swatuk kape nhatətəyen rɨpior nar apnapɨg kɨn, kɨni promes a kape Kughen nɨpran rɨpirkək.+ 15 Mərɨg narmamə m-fam kɨsakapɨr loa, ror mə kamhavi-pə niemhaa kape Kughen. Mərɨg rɨpi mə loa rɨkək, to kɨpəh nɨniyen mə narmamə kɨsakapɨr loa.+
16 Ror məkneikɨn, promes ramuə mor nəfrakɨsien kɨn ye nɨmraghien kapətawə ye swatuk kape nhatətəyen mə promes tukruə ye nɨhuvəyen yame Kughen ramautə-pə kɨn kɨmi ətawə, kɨni kɨtawə kharkun əfrakɨs mə kafan promes in kape kwənərəus mɨnə fam kape Ebraham, pəh nien mə kape narmamə əmə yamə mɨne Kughen rɨmɨvəhsi-pən loa kape Moses kɨmi əriə, mərɨg kape narmamə mɨne kasəri-pən swatuk kape nhatətəyen rəmhen kɨn Ebraham. In tatə kapətawə fam.+ 17-18 Rəmhen kɨn yame Nəkwəkwə kape Kughen ramni mɨmə,
“Jakor ik mə takuə nuknei kwənərəus kape kantri mɨnə khapsaah.”(Jen 17:5)
Kughen rɨmɨni mə tukrɨvəhsi-pən mɨkupni mɨnə tukhapsaah. Nar apnapɨg Ebraham rɨmnəm mə promes a rəusɨk-əusɨk pɨk; mərɨg rɨmnhatətə tɨm tɨm iran, meinai ruɨrkun mə Kughen e in e ravəhsi-pən nɨmraghien kɨmi narmamə yamə mɨne kwənhamhə, mor nar kɨrik yame rɨkin raməsɨk mə tukror, kɨni nar ai ruə məfrakɨs. Kughen rɨmɨvəhsi-pən promes a kɨmi Ebraham mɨmə,
“Kwənərəus mɨnə kafam tukhapsaah tukhapsaah, kɨni to kɨpəh nəvhuekɨn-famien əriə.”+ (Jen 15:5)
Ebraham rɨmɨni nəfrakɨsien ye nəgkiarien a, mə in tukruə rɨp kantri mɨnə khapsaah. 19 Nhatətəyen kafan rɨpəh neiwaiyuyen, nar apnapɨg in ruɨrkun mə rɨnəhuaru natukrɨmhə meinai kafan newk ipakə wan handred, kɨni muɨrkun mə Sera rɨmnəpiəhuaru, nɨtɨp kape kwajikovə rɨnaukei.+ 20 Ebraham rɨmɨpəh nəta-ətayen ye kafan nhatətəyen ye promes kape Kughen. Nəfrakɨsien, kafan nhatətəyen ramhaktə maməusɨk-əusɨk məmhen mɨn, kɨni mɨvəh-si haktə nhag Kughen. 21 In rɨmɨrkun huvə yerkin mə Kughen ravəh nəsanɨnien tuk norien kafan promes tukruə mor nəfrakɨsien kɨn. 22 Ye norien a in a,
“Kughen rɨmɨni mə Ebraham in ratuatuk ye nɨmrɨn.”(Jen 15:6)
23 Nəgkiarien e yame ramni mə “Kughen rɨmɨni mə Ebraham in ratuatuk ye nɨmrɨn,” kɨpəh nɨraiyen kɨmə kape Ebraham pɨsɨn əmə, 24 mərɨg kɨmɨrai mɨn kɨmə kapətawə e yamə mɨne Kughen tukrɨni mɨmə kɨtawə kɨsatuatuk ye nɨmrɨn, mɨshatətə ye Yermamə yame rɨmɨvəh mɨragh Yesu Yermaru kapətawə ye nɨmhəyen kafan. 25 Kɨmneighan-pə kɨn Yesu ruə mɨmhə tuk təvhagə hah mɨnə kapətawə, kɨni Kughen rɨmnor In rɨmɨmragh mɨn ye nɨmhəyen mə In tukror swatuk mə kɨtawə tuksatuatuk ye nɨmrɨn.+
+ 4:2 1 Kor 1:31 + 4:11 Jen 17:10-11 + 4:13 Jen 17:4-6; 22:17-18; Gal 3:29 + 4:14 Gal 3:18 + 4:15 Rom 3:20; 5:13 + 4:16 Gal 3:7 + 4:17-18 Jon 5:21 + 4:19 Jen 17:17 + 4:25 Aes 53:4-5