5
Nəmərinuyen mɨne nagienien
Kɨtawə kɨshatətə ye Kristo, Kughen ramni mə kɨtawə kwəsatuatuk ye nɨmrɨn. Ror pən, Yesu Kristo Yermaru kapətawə rɨmnor swatuk kɨmi ətawə mə kɨtawə kamhavəh nəmərinuyen kɨtawə Kughen. Ye nhatətəyen kapətawə, norien yame Kristo rɨmnor rɨməpɨk ətawə khauə ye nɨmrɨ Kughen mə tukhavəh nɨhuvəyen yame Kughen ramautə-pə kɨn kɨmi ətawə. Kɨni nɨhuvəyen e in e kɨtawə kɨsarə iran ai taktakun. Kɨni kɨtawə kɨsagien ai taktakun meinai kɨtawə kwənharkun huvə mə tukhavəh nehuəyen kape Kughen. Kɨni nar kɨrikianə mɨn, tukasəkeikei mɨsagien ye nɨpɨg tukmə kamharəh-pɨkɨn nɨpɨg əutən mɨnə, meinai kharkun mə nɨpɨg əutən mɨnə a kəsasitu irətawə mə tuksərer tɨm tɨm ye nɨpɨg kape nahasien.+ Kɨni nɨpɨg kasərer tɨm tɨm, Kughen, rɨkin ramagien tuk ətawə. Kɨni nɨpɨg kharkun mə Kughen rɨkin ramagien tuk ətawə, kɨni kɨtawə kasərəhu-pən tɨm tɨm nətərɨgien kapətawə ye Kughen. Kɨni narɨmnar yame kasərəhu-pən tɨm tɨm nətərɨgien kapətawə iran tukun, kharkun mə tukhauə mɨsor nəfrakɨsien kɨn, meinai In rɨmɨvəhsi-pə Nanmɨn kafan kɨmi ətawə, kɨni Nanmɨn ravəhsi-pə norkeikeiyen kape Kughen rukwar yerkitawə.
Kɨni nɨpɨg yame kɨtawə khapəh nhavəhyen nəsanɨnien tuk nɨvəh-mɨraghien ətawə, ye nɨpɨg atuatuk yame Kughen rɨmɨni,+ Kristo rɨmamhə tuk nɨvəh-mɨraghien ətawə nəmə has yamə mɨne khapəh nhasiaiyen Kughen. Tukmə yermamə kɨrik, nar apnapɨg mə in yemə atuatuk kɨrik, kɨni [rɨrəh pɨkɨn nɨpɨg əutən kɨrik natukrɨmhə], mərɨg narmamə kwatɨksɨn əmə to kharkun nɨseighanien kɨn nɨmraghien kapəriə tuk nɨvəh-mɨraghien in. Tukmə ror yermamə kɨrik tukraməkeikei mɨmhə mɨn tuk nɨvəh-mɨraghien yermamə kɨrik yame kafan norien rhuvə. Mərɨg Kughen rɨmnhajoun kafan norkeikeiyen kɨmi ətawə ye norien e mɨmə nɨpɨg kɨtawə kasor hanə təvhagə hah, kɨni Kristo rɨmamhə tuk nɨvəh-mɨraghien ətawə.+
Nɨtaw Kristo rɨmnaiyu ye nɨpɨg rɨmamhə tuk ətawə, Kughen rɨmnor ətawə kɨsatuatuk ye nɨmrɨn. Ror pən, kɨtawə kharkun huvə mə Kristo tukrɨvəh mɨragh ətawə tuk niemhaa kape Kughen yame tukrɨtərhav-pə ye Nɨpɨg Kwasɨg.+ 10 Nɨpɨg kɨmnasor tɨkmɨr kɨtawə Kughen, nɨmhəyen kape Tɨni rɨmnor swatuk kɨmi ətawə mə tukhauə mhavəh nəmərinuyen kɨtawə Kughen. Kɨni nar e yame rhuvə rapita, in e mə kɨtawə kwənharkun huvə mə Kughen tukrɨvəh mɨragh ətawə ye niemhaa kafan meinai Yesu Kristo ramragh ai taktakun. 11 Yesu Kristo Yermaru kapətawə yame rɨmnor ətawə khauə mhavəh nəmərinuyen kɨtawə Kughen, In ramor mɨn rɨkitawə ramagien tuk narɨmnar yame Kughen ramor ye nɨmraghien kapətawə.
Adam rɨmɨvi-pə nɨmhəyen, kɨni Kristo ravəhsi-pə nɨmraghien
12 Apa kupan, kwən e Adam rɨmnor təvhagə has, kɨni ror pən, yermamə kɨrikianə əmə yame rɨmɨvi-pə təvhagə ruə ye tokrei tanə. Kɨni təvhagə has rɨmɨvəh nɨmhəyen muə eikɨn e. Kɨni ror məknakɨn, narmamə m-fam tukasəkeikei mhamə meinai iriə m-fam kasor təvhagə hah.+ 13 Meinai narmamə kasor təvhagə has kwasɨg ikɨn Kughen rɨpivəhsi-pə Loa kape Moses. Mərɨg nɨpɨg Loa kape Moses rɨmnamrɨrkək hanə, to kɨpəh nɨniyen mə kasəkapɨr loa, kɨni Kughen rɨkin rɨpəh nəsɨkien kapəriə təvhagə hah mɨnə. 14 Mərɨg nar apnapɨg Kughen rɨkin rɨpəh nəsɨkien kapəriə təvhagə hah mɨnə, narmamə yamə mɨne kɨmnɨsarə ye nɨpɨg kape Adam muə meriaji-pə Moses, iriə m-fam kwənhamhə. Nar apnapɨg narmamə kɨpəh nɨniyen mə kɨmɨsakapɨr Loa rəmhen kɨn yame Adam rɨmnakapɨr Loa, mərɨg iriə mɨfam kwənhamhə.
Ye norien mɨnə tɨksɨn, Adam in rəmhen kɨn Kristo yame rɨmauə mɨkwasɨg, meinai naha nhagɨn yame Adam rɨmnor rɨmauə tuk narmamə mɨfam, rəmhen kɨn yame naha nhagɨn yame Kristo rɨmnor rɨmauə tuk narmamə mɨfam. 15 Mərɨg norien yame Kughen ramor kɨmi ətawə ror pɨsɨn ye norien kape nakapɨrien loa. Yermamə kɨrikianə əmə e Adam rɨmnəsɨk nəkwai Kughen mɨvi-pə nɨmhəyen tuk narmamə khapsaah. Mərɨg nar yame rhuvə rapita, in e mə yermamə kɨrikianə əmə e Yesu Kristo rɨmnor swatuk kɨmi ətawə mə Kughen tukrautə-pə kɨn kafan nɨhuvəyen ehuə kɨmi narmamə khapsaah tuk nəspirien təvhagə has kapəriə. 16 Yakamni mɨn mɨmə nɨhuvəyen ehuə kape Kughen yame In ramautə-pə kɨn kɨmi narmamə, in ror pɨsɨn əgkap ye kwənkwai təvhagə hah kape Adam. Kwən a rɨmnor təvhagə hah mɨkɨrikianə əmə, Kughen rɨmnəkir mɨvəh-si-pən narpɨnien kɨmin. Mərɨg, nɨpɨg kɨtawə narmamə khapsaah kasor təvhagə has rɨpsaah, Kughen ravəhsi-pə əmə nar huvə kɨmi ətawə, kɨni rɨmnor mɨmə kɨtawə kɨsatuatuk ye nɨmrɨn. 17 Təvhagə hah kape yermamə kɨrikianə əmə e Adam rɨmnor nɨmhəyen ramarmaru ye narmamə m-fam. Mərɨg nar kɨrik mɨn yame rehuə rapita in e nar yame yermamə kɨrikianə əmə e Yesu Kristo rɨmnor. Narmamə m-fam yamə mɨne kamhavəh nɨhuvəyen kape Kughen yame In ramautə-pən kɨn kɨmi əriə, kɨni mhani nəfrakɨsien mə Kughen tukror əriə kɨsatuatuk ye nɨmrɨn, iriə tukhavəh nɨmraghien rerɨn. Kɨni iriə Yesu Kristo tukasarmaru ye narmamə.
18 Nəfrah. Adam rɨmnor təvhagə hah kɨrik mor swatuk kɨrik kɨmi narmamə m-fam mə Kughen tukraməkeikei mɨvəh-si-pən narpɨnien kɨmi əriə. Kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, Kristo rɨmnor nar atuatuk kɨrik, kɨni mor swatuk kɨmi narmamə mə tukhauə mɨsatuatuk ye nɨmrɨ Kughen. Natuatukien a ramor mə narmamə m-fam kharkun nhavəhyen nɨmraghien rerɨn.+ 19 Narmamə khapsaah kwənhauə yor təvhagə hah mɨnə meinai kwən a Adam rɨmnəsɨk nəkwai Kughen. Mərɨg narmamə khapsaah tukhauə mɨsatuatuk ye nɨmrɨ Kughen meinai yermamə a Yesu Kristo rɨmnor nəkwai Kughen.+
20 Kughen rɨmɨvəh-si-pə Loa mə tukɨrkun nɨniyen mə narmamə kasəkapɨr pɨk loa. Mərɨg nɨpɨg kɨmɨni kɨmə narmamə kasəkapɨr pɨk loa, nɨhuvəyen yame Kughen ramautə-pə apnapɨg əmə kɨn rɨmauə mehuə mapita, 21 mə nɨhuvəyen tukrapita təvhagə hah. Təvhagə hah ramarmaru ye narmamə mfam mamor nɨmhəyen kɨmi əriə. Mərɨg taktakun ai nɨhuvəyen yame Kughen ramautə-pə kɨn kɨmi ətawə ramarmaru irətawə, kɨni mamor narmamə kɨsatuatuk ye nɨmrɨn, mamhavəh nɨmraghien rerɨn ye Yesu Kristo Yermaru kapətawə.+
+ 5:3 Jem 1:2-3; 1 Pita 1:5-7 + 5:6 Gal 4:4 + 5:8 Jon 3:16; 1 Jon 4:10 + 5:9 Rom 1:18; 2:5; Efes 2:3-5 + 5:12 Jen 3:6; Rom 6:23 + 5:18 1 Kor 15:22 + 5:19 Aes 53:11 + 5:21 Rom 6:23