7
Loa rɨpəh narmaruyen irətawə
Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Kɨmiə nakwənharkun norien kape loa. Loa kape Moses ramarmaru ye narmamə nɨpɨg iriə kamhamragh əmə. Rəmhen kɨn nuhpɨkɨnien e yame ramni mə tukmə piraovɨn kɨrik tukrarkurək, loa ramni mə kafan a yerman ye nɨpɨg karamragh; mərɨg tukmə yerman e ruamhə, loa ramni mə piraovɨn rɨrkun nəriwəkien. Mərɨg tukmə kafan yerman ramragh hanə, kɨni rarar maməri-pən yerman pɨsɨn kɨrik, kamni kɨmə in yor təvhagə hah meinai rɨmnor pən kafan yerman. Mərɨg tukmə kafan yerman ruamhə, loa kape narkurəkien rɨpəh nɨraptərəkɨn-mɨnien piraovɨn a, kɨni nar apnapɨg raməri-pən yerman pɨsɨn, tukpəh nɨniyen mə ramor pən kafan yerman yame ruamhə ta.
Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Ye norien kɨrikianə əmə mɨn, kɨmiə nɨmɨsor kɨrikianə kɨmiə Yesu Kristo, rəmhen kɨn yame kɨmiə nakwənhamhə kɨmiə min ye nai kamarkwao kɨn. Kɨni nɨpɨg nakwənhamhə, loa kape Moses rɨpəh nɨraptərəkɨn-mɨnien əmiə ai taktakun. Kɨni kɨmiə naksəmhen kɨn piraovɨn kɨrik yame kafan yerman ruamhə, kɨni taktakun ai in rɨpəh narkurəkien; kɨni in rɨrkun nəri-pənien yerman pɨsɨn kɨrik. Kapəmiə yerman kupan e in e Loa. Mərɨg taktakun ai, kɨmiə naksəri-pən yerman pɨsɨn kɨrik, In e Yesu Kristo, yame Kughen rɨmɨvəh mɨragh In ye nɨmhəyen kafan. Kɨni nakamhakwasɨg kɨn mə nɨmraghien kapəmiə tukror kwənkwan huvə, kɨni Kughen rɨkin ramagien tukun.+ Nɨpɨg nətərɨg-atukien kape yermamə yame rahas ramarmaru irətawə, nətərɨgien has mɨnə kapətawə ravi-pən ətawə mə tuksor norien has mɨnə ye nɨpraitawə. Kɨni nɨpɨg loa ramhajoun nar has, kɨni rɨkitawə ramvən tukun. Ror məknakɨn, kasor təvhagə has rehuə. Kɨni kwənkwai təvhagə hah mɨnə a, in nɨmhəyen əmə. Mərɨg taktakun ai, kɨtawə khapəh nɨsarə-ətginien loa kape Moses, meinai in rəmhen kɨn yame kɨtawə kwənhamhə ye loa; loa rɨpəh narmaruyen irətawə e towei mɨne. Kɨni taktakun ai, kɨtawə slef mɨnə kape Kughen; mərɨg khapəh nɨsəri-pənien swatuk akwas tuk nəri-pənien loa yame kɨmɨrai; mərɨg kasəri-pən swatuk wi kape Nanmɨn kape Kughen.+
Yakamarkut mə jakor nar huvə kɨrik; kɨni mərɨg təvhagə hah ramarkut kɨmi yo mə jakəpəh norien nar huvə
?Kɨni kɨtawə tukshaw ni? Tukmə ror yermamə kɨrik tukrɨni mɨmə, “Loa in nar has meinai ramni-əhu norien yame rahas, kɨni ramor rɨkitawə ramvən əmə tukun.” Mərɨg nɨkam - rɨpəh natuatukien. Yo yakɨrkun əmə mə təvhagə hah rhawor pən iran mɨne meinai loa ramhajoun yo kɨn. Loa to rɨpipəh nɨni-əhuyen yo mə rɨkik tukrɨpəh nəkrəhyen kɨn nar kɨrik, kɨni to yo yakpipəh nɨrkunien norien kape nanipɨnien mə rhawor pən iran mɨne.+ Loa ramni-əhu mə rɨkik tukrɨpəh nəkrəhyen kɨn nar kɨrik kape yermamə kɨrik, kɨni nɨpɨg yakərɨg loa e, nətərɨgien yerkik yame rahas ramarkut kɨmi yo mə rɨkik tukrəkrəh kɨn nar kɨrik kape yermamə kɨrik. Mərɨg to loa rɨpipəh nɨni-əhuyen təvhagə has, nətərɨgien yerkik yame rahas to rɨpipəh nɨviyen yo mə jakanipɨn mamor təvhagə hah.* Apa kupan, nɨpɨg yɨmneinein hanə loa, rɨkik rɨpəh nəsɨkien təvhagə hah, yɨmnamarə huvə əmə. Mərɨg nɨpɨg yɨmauə mɨrkun loa, nəsanɨnien kape təvhagə hah rɨmauə mamragh mɨn mɨskai, kɨni yɨmɨrkun mə jakaməkeikei mɨmhə tuk təvhagə hah kafak. 10 Kɨni yɨmnəm mə nəgkiarien e kape loa yame rɨmauə mə tukror narmamə tukhamragh, mərɨg nəfrakɨsien mə ravi-pə əmə nɨmhəyen + 11 meinai loa ramni-əhu təvhagə hah, kɨni nɨpɨg yakərɨg nəgkiarien kape loa, nətərɨgien yerkik yame rahas ramarkut kɨmi yo mə jakor təvhagə has yame loa ramni-əhu. Kɨni nətərɨgien yerkik yame rahas rɨmneikuə irak mɨmə tukmə yɨmnəri-pən huvə loa kape Moses, yakpivəh nɨmraghien rerɨn. Mərɨg yɨmneinein nəri-pən-famien, kɨni nəgkiarien kape loa rɨmɨni mə jakaməkeikei mɨmhə meinai yɨmnəsɨk loa mamor təvhagə hah.+
12 Mərɨg loa ramərhakə yame rɨmasɨ-pən tuk Kughen, kɨni nəgkiarien kape loa kɨmnhasɨ-pən ye Kughen kɨsəmɨrhakə, mɨsatuatuk, mhahuvə mɨsasitu ye narmamə.+ 13 Kɨni tukmə ror yermamə kɨrik tukrɨni mɨmə, “Loa in nar huvə əmə, mərɨg rɨmnəvheikɨn mɨvəhsi-pə əmə nɨmhəyen.” Mərɨg nɨkam, nəgkiarien e rɨpəh natuatukien. Nɨpɨg yɨmauə mɨrkun nəgkiarien kape loa, nar apnapɨg mə loa in rhuvə, mərɨg rɨkik rɨmavən tuk təvhagə hah yame ramni-əhu, kɨni yo yɨmnor təvhagə hah yame kwənkwan in nɨmhəyen. Ror məknakɨn mə pəh nien mə loa yame ravəhsi-pə nɨmhəyen, mərɨg norien hah. Loa ramhajoun mə jakaməkeikei mɨmhə tuk norien has mə jakɨrkun mə norien has kafak in təvhagə has əfrakɨs.
14 Kɨtawə kharkun mə loa rɨmasɨ-pən ye rao ye neai; mərɨg yo, yo kape tokrei tanə əmə. In rəmhen kɨn yame yɨmauə slef kape təvhagə has. 15 Nar yame yakamor ramuh tɨpɨr yerkik ye nɨpɨg mɨfam, meinai nar huvə yame yakorkeikei mə jakor, yakpəh norien; kɨni yakamor əmə naha nhagɨn yame yakpəh norkeikei-pɨkien mə jakor.+ 16 Nɨpɨg jakərɨg rahah yerkik tuk təvhagə hah yame yakamor, ramhajoun pən mə yakameighan kɨn loa mə in raməfrakɨs. 17 Ror məkneikɨn, pəh nien mə yo yermamə kape norien təvhagə hah mɨnə, mərɨg norien kape təvhagə hah yame raməmɨr ye kafak nətərɨgien ramor mɨmə jakor norien hah mɨnə. 18 Yakɨrkun mə nətərɨgien has kafak rɨpəh neighanien kɨn yo mə jakor nar huvə kɨrik. Yakɨrkun mə in nəfrakɨsien meinai yakorkeikei pawk nar yame rhuvə, mərɨg to yakpəh norien. 19 Naha nhagɨn yame yakamor pəh nien mə in nar huvə kɨrik yame yakorkeikei mə jakor; mərɨg yakamor əmə təvhagə hah yame yakpəh norkeikeiyen mə jakor. 20 Kɨni tukmə yakamor naha nhagɨn yame yakpəh norkeikeiyen mə jakor, pəh nien mə yo əfrakɨs e yakamor; mərɨg norien kape təvhagə hah yame raməmɨr ye kafak nətərɨgien ramor mɨmə jakor norien hah mɨnə a.+
21 Ror pən, yakaməm mə norien kɨrik ramor wok ye nɨmraghien kafak ye nɨpɨg m-fam. Norien e ror məkneikɨn mə nɨpɨg yakorkeikei mə jakor nar huvə, mərɨg təvhagə hah in əmə kwusei ipakə tuk yo, ravi-pən yo tuk təvhagə hah. 22 Yerkik m-fam yakorkeikei loa kape Kughen, 23 mərɨg yakaməm mɨn loa kɨrik mɨn yame ramor wok ye nɨmraghien kafak yame ramor tɨkmɨr iriu kafak nɨrkunien, mamrəh yo, mamor mɨmə yo slef kape təvhagə hah yame ramor wok ye nɨprak.+ 24 !Kəsi! Yakamərɨg rahah pɨk əgkap. ?Keinein mə pa tukrɨrəhsi-ta yo ye nɨprak e yame ramvən tuk nahasien? 25 !Pəh khani vi vi Kughen meinai Yesu Kristo Yermaru kapətawə In tukror!
Kɨni ror məkneikɨn mə nɨmraghien kafak ror mɨn məkneikɨn mɨmə yo slef kape loa kape Kughen ye rɨkik; mərɨg ye nɨprak, yo slef kape norien kape təvhagə hah.+
+ 7:4 Rom 6:2,11 + 7:6 Rom 8:2; 6:4 + 7:7 Eks 20:17; Dut 5:21 * 7:8 Gris ramni mɨmə, “To loa rɨpirkək, in rəmhen kɨn yame nətərɨg-atukien kape yermamə yame rahas rɨmamhə mɨrkək.” + 7:10 Luk 10:28; Lev 18:5; Sam 19:7-10; Esik 20:11; Rom 10:5 + 7:11 Jen 3:13 + 7:12 1 Tim 1:8 + 7:15 Gal 5:17 + 7:20 Rom 7:17 + 7:23 Gal 5:17; 1 Pita 2:11 + 7:25 1 Kor 15:57