8
Norien kape nəri-pənien Nanmɨn kape Kughen
Kɨni nuknei nəgkiarien mɨnə fam e ror məkneikɨn mɨmə Kughen ramni mə kɨtawə kwəsatuatuk ta ye nɨmrɨn meinai kɨshatətə ye nar yame Kristo rɨmnor kɨmi ətawə. Ror məkneikɨn, Kughen to rɨpəh nɨvəhsi-pənien narpɨnien kɨmi narmamə yamə mɨne kwənhauə kɨrikianə iriə Yesu Kristo meinai nəsanɨnien kape Nanmɨn kape Kughen, yame ravəhsi-pən nɨmraghien wi kɨmi ətawə ye Yesu Kristo, in rɨmɨrɨsɨn ətawə ye nəsanɨnien kape təvhagə hah mɨne nɨmhəyen. Loa kape Moses reinein nɨrɨsɨnien ətawə məknakɨn mə tukhauə mɨsatuatuk ye nɨmrɨ Kughen, meinai nətərɨgien hah kape narmamə ramapita norien yame loa rorkeikei. !Mərɨg nar yame loa reinein norien Kughen ramor! In e, rɨmnher-pə kɨn Tɨni atuatuk rɨmauə yermamə məmhen kɨn ətawə. Kɨni Kughen rɨmnor narpɨnien kape təvhagə hah yame kɨtawə narmamə m-fam kasor nɨpɨg Tɨni rɨmauə nɨtawɨn rɨmnaiyu tuk təvhagə hah mɨnə fam kapətawə.+ Kughen rɨmnor məknakɨn mɨmə nəgkiarien atuatuk mɨnə kape Loa tukhauə mɨsor nəfrakɨsien kɨn ye nɨmraghien kapətawə yamə mɨne khapəh nɨsəri-pənien swatuk kape nətərɨgien has kape yermamə, mərɨg kɨsəri-pən swatuk yame Nanmɨn kape Kughen ramhajoun ətawə kɨn.+
Narmamə yamə mɨne kasəri-pən nətərɨgien hah kape yermamə, nətərɨgien kapəriə ramvən əmə tuk nar yame nətərɨgien hah rorkeikei. Mərɨg narmamə yamə mɨne kasəri-pən norien yame Nanmɨn kape Kughen rorkeikei, nətərɨgien kapəriə ramvən əmə tuk nar yame Nanmɨn kape Kughen rorkeikei. Tukmə nətərɨgien hah kape yermamə in ramarmaru iran, in raməri-pən əmə swatuk kape nɨmhəyen. Mərɨg tukmə Nanmɨn kape Kughen ramarmaru ye kafan nətərɨgien, in raməri-pən əmə swatuk kape nɨmraghien mɨne nəmərinuyen. Ror məkneikɨn meinai nətərɨgien hah kape yermamə ramor tɨkmɨr iriu Kughen; meinai rɨpəh nəri-pənien loa mɨnə kape Kughen, kɨni reinein əgkap nəri-pənien. Narmamə yamə mɨne kasəri-pən nətərɨgien hah kape yermamə to khapəh nɨsorien rɨki Kughen ragien.
Mərɨg kɨmiə nakhapəh nɨsəri-pənien nətərɨgien hah kape yermamə. Tukmə Nanmɨn kape Kughen raməmɨr əfrakɨs irəmiə, taksəri-pən əmə norien yame Nanmɨn kape Kughen rorkeikei. Yermamə yame Nanmɨn kape Kristo rɨpəh nəmɨrien iran, pəh nien mə yermamə kape Kristo.+ 10 Mərɨg Kristo raməmɨr irəmiə. Kɨni nar apnapɨg nɨpraimiə tukraməkeikei mɨmhə tuk təvhagə hah, mərɨg nanmɨn kapəmiə tukramragh meinai rɨkimiə ratuatuk mɨhuvə ye nɨmrɨ Kughen.+ 11 Nanmɨn kape Kughen ramarə irəmiə. In e Nanmɨn kape Kughen e yame rɨmnor Yesu Kristo rɨmɨmragh mɨn ye nɨmhəyen kafan. Nəfrakɨsien, nɨpraimiə tukrɨpimhə tuk nɨpɨg kɨrik. Mərɨg ye Nanmɨn kafan, Kughen tukrɨvəhsi-pən mɨn nɨmraghien kɨmi nɨpraimiə.
12 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Meini kɨtawə kharkun mə narɨmnar mɨnə e kasəfrakɨs, kɨtawə tukasəkeikei mɨsəri-pən norien yame Kughen rorkeikei. Mərɨg tukhapəh nɨsəri-pən-ien nətərɨgien hah kape yermamə; 13 meinai tukmə nakasəri-pən norien yame nətərɨgien hah kape yermamə rorkeikei, takasəkeikei mhamhə. Mərɨg tukmə ye nəsanɨnien kape Nanmɨn Kape Kughen taksəwiə ta* kɨn norien yame nətərɨgien hah kape yermamə rorkeikei, kɨni takasəkeikei mhamragh,+ 14 meinai narmamə m-fam yamə mɨne Nanmɨn kape Kughen ramkɨr əriə, iriə ji Kughen mɨnə. 15 Kɨmiə nakharkun mɨmə in e nəfrakɨsien meinai Kughen rɨmɨvəhsi-pre Nanmɨn Kafan kɨmi əmiə, kɨni Nanmɨn to rɨpəh norien əmiə nakhagɨn kɨn Kughen rəmhen kɨn yame slef ramgɨn kɨn kafan yamehuə. Nɨkam. Nanmɨn Kafan ramor mə Kughen rɨmɨrhi əmiə. Kɨni Nanmɨn rɨmnor mə kɨtawə kharkun nokrənien kɨn Kughen mhamə, “Tatə.”+ 16 Kɨni Nanmɨn atuk kape Kughen ramni-ərhav mɨmə kɨtawə ji Kughen mɨnə.+ 17 Kɨni mərɨg in ai kɨtawə ji Kughen mɨnə, kɨtawə kwənhavəh ta narɨmnar huvə yamə mɨne Kughen rɨmnərəhu karɨn mə kapətawə. Kɨni kɨtawə Kristo tukhavəh narɨmnar mɨnə a. Kɨtawə kwənharkun mhamə in e nəfrakɨsien meinai kɨtawə kasərɨg nɨmhəyen kɨtawə min, kɨni mharkun mhamə Kughen tukrɨvəhsi-pən nɨsiaiyen kɨmi ətawə rəmhen kɨn yame tukror ye Kristo.+
Nɨhuvəyen kape Kughen yame natukruə
18 Yakɨrkun mɨmə nəmhəyen yamə mɨne kɨtawə kɨsarə iran ai taktakun mɨne tukpisəm mɨmə iriə nar apnapɨg əmə tuk nɨpɨg yame Kughen tukror əpu nɨhuvəyen kafan ye nɨmraghien kapətawə. 19 Nəfrakɨsien, narɨmnar mɨnə fam yame Kughen rɨmnor, in e nɨmoptanə mɨne naimɨnai, mɨne nar mɨragh mɨnə, mɨne narɨmnar ye neai iriə fam kamhawhin masorkeikei pɨk mə tuksəm nɨpɨg yame Kughen tukror əpu nɨ pa e nhagɨn nɨpnətɨn mɨnə. 20 Kamhawhin məknakɨn meinai Kughen rɨmnor mə narɨmnar fam yame In rɨmnor, iriə tukasəmɨr-pən ye kwermɨ nahasien, mɨseinein norien wok huvə yamə mɨne kɨmnasor kupan. Pəh nien mə kɨmɨsorkeikei mə tukasəmɨr-pən ye nahasien, mərɨg Kughen rɨmnor məknakɨn əriə meinai In rɨmnorkeikei mə iriə tuksərəhu-pən tɨmtɨm nətərɨgien kapəriə iran+ 21 mə narɨmnar fam yame In rɨmnor tukhamətɨt pawk, mərɨg In tukrɨrɨsɨn əriə khahuvə mɨn, meinai In rɨrkun nɨvəhsi-pənien nɨhuvəyen kɨrikianə əmə kɨmi əriə yame ravəhsi-pən kɨmi tɨni mɨnə.
22 Kɨtawə kharkun mɨmə apa kupan əgkap meriaji-pə ai taktakun mɨne, narɨmnar fam yame Kughen rɨmnor kasərɨg nəmhəyen rəmhen kɨn piraovɨn yame ramhə kɨn tɨni. 23 Kɨni kɨtawə mɨn kasərɨg nəmhəyen kɨtawə narɨmnar fam yame Kughen rɨmnor, nar apnapɨg Kughen rɨmɨvəhsi-pə ta Nanmɨn Kafan kɨmi ətawə rəmhen kɨn nar huvə yame rɨmnəkupan mɨvəhsi-pə kɨmi ətawə. Kɨni taktakun ai kɨtawə kamhawhin nɨpɨg atuatuk yame Kughen tukreighan-pə fam kɨn narɨmnar yame rɨmɨrhi ətawə tukun. Kɨni in tukrɨrɨsɨn nɨpraitawə yame rakwas, mɨvəhsi-pə yame rɨwi.+ 24 Rɨmɨrikakun ye nɨpɨg Kughen rɨmɨvəh mɨragh ətawə, kɨtawə kwəsərəhu-pən tɨm tɨm nətərɨgien kapətawə ye Kughen mə tukhavəh nar huvə mɨnə a. Tukmə yermamə kɨrik rɨmɨvəh ta nar kɨrik, to kɨpəh nɨniyen mə ramərəhu-pən nətərɨgien kafan mə tukrɨpirəh tuk nɨpɨg kɨrik, meinai ruɨrəh ta. 25 Mərɨg kɨtawə kasərəhu-pən tɨm tɨm nətərɨgien kapətawə ye nar kɨrik yame kɨpəh nɨsəmien, kɨni masor kapətawə nətərɨgien rapomh, mamhawhin masərer tɨm tɨm.
26 Kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, Nanmɨn kape Kughen ramasitu irətawə ye nɨpɨg kɨtawə kasəpou. Kɨtawə kaseinein naha nhagɨn yame ratuatuk mə tuksəhuak tukun, mərɨg Nanmɨn əmə kape Kughen raməhuak atuə kɨn kapətawə mamni nərɨgien kɨrik yame nəgkiarien iran rɨkək. 27 Kɨni Kughen yame In rɨrkun rɨki yermamə, in rɨrkun naha nhagɨn yame Nanmɨn kafan ramni, meinai Nanmɨn Kafan raməhuak tuk nəməhuak mɨnə raməri-pən nətərɨgien kape Kughen.+
Kughen ravəhsi-pə nɨmraghien kɨmi ətawə
28 Kɨtawə kharkun mɨmə Kughen ramor mə narɨmnar fam yame ramuə, in e nar huvə mɨnə mɨne nar has mɨnə, iriə fam kamhauə tuk nasituyen irətawə yamə mɨne kasorkeikei Kughen, in e kɨtawə narmamə yamə mɨne In rɨmnokrən kɨn ətawə ye nətərɨgien kafan.+ 29 Ror məknakɨn meinai, in apa kupan əgkap, Kughen ruɨrkun ta mə kɨtawə tukshatətə iran. Kɨni ye nɨpɨg a, In rɨmɨni mɨmə norien kapətawə tukruə məmhen kɨn tɨni mə narmamə khapsaah tukhauə piauni mɨnə mɨne nowini mɨnə, kɨni In yerpɨrɨg irətawə fam rəmhen kɨn nɨmrɨn nupan irətawə.+ 30 Kɨni kɨtawə yamə mɨne In rɨmnəkupan mɨni mɨmə tukhauə kafan mɨnə, In rɨmnokrən kɨn ətawə. Kɨni kɨtawə e yamə mɨne In rɨmnokrən kɨn ətawə, In rɨmnor ətawə kɨsatuatuk ye nɨmrɨn. Kɨni kɨtawə e yamə mɨne rɨmnor ətawə kɨsatuatuk, In tukrɨrəh-si haktə mɨvəhsi-pə nɨsiaiyen mɨne nɨhuvəyen kafan kɨmi ətawə.
Norkeikeiyen ehuə kape Kughen
31 ?Tukni mɨn naha ye narɨmnar mɨnə e? Kughen ramarə kɨtawə min, mamor narɨmnar fam mə iriə narɨmnar huvə ye nɨmraghien kapətawə, kɨni nar apnapɨg yermamə kɨrik ramərer əswasɨg kɨn ətawə.+ 32 In rɨmɨpəh nɨgɨnien tuk Tɨni atuatuk mə tukrɨmhə tuk ətawə fam, mərɨg In rɨmneighan əmə kɨn. Kɨni tukmə In rɨmɨvəhsi-pə Tɨni kɨmi ətawə, ramhajoun-pən mə tukrautə-pə kɨn narɨmnar huvə mɨnə fam kɨmi ətawə. 33 ?Kɨni yermamə mɨn kɨrik aikɨn yame to rɨruk-pə nəgkiarien kɨrik irətawə yamə mɨne Kughen rɨmɨrpen ətawə, mɨmə kɨtawə kɨmɨsor raha uə? Nɨkam, rɨkək, meinai Kughen atuk rɨmɨrɨsɨn ətawə tuk narpɨnien kape təvhagə hah.+ 34 ?Kɨni yermamə mɨn kɨrik to rɨrkun nɨvəhsi-pəyen narpɨnien kɨmi ətawə uə? Nɨkam, rɨkək, meinai Yesu Kristo rɨmamhə tuk ətawə, kɨni nar kɨrik mɨn, Kughen rɨmɨvəh mɨragh In ye nɨmhəyen kafan. Kɨni taktakun mɨne, In ramkwətə ye nɨkar Kughen matuk, maməgkiar kɨmi Kughen tuk nasituyen irətawə. 35 ?Kɨni yermamə mɨn kɨrik to rɨrkun nɨrəhsi-tayen ətawə tuk norkeikeiyen kape Kristo, uə? Nɨkam, rɨkək. ?Nakharkun mə nahasien, mɨne nɨpɨg əutən mɨnə, mɨne nəmhəyen yame narmamə kasor kɨmi ətawə, mɨne nɨkumhə, mɨne nɨpɨg kapətawə neipən rɨkək, mɨne ikɨn resrə ikɨn, mɨne nau kape nuhyen yermamə to rɨvəhsi-ta ətawə tuk norkeikeiyen kape Kristo uə? Nɨkam, reinein, 36 meinai nəfrakɨsien mə nɨmraghien kapətawə rəmhen əmə kɨn yame Nəkwəkwə kape Kughen ramni mɨmə,
“Kughen, nɨpɨg mɨfam narmamə kasorkeikei mə tukshopni əmawə meinai kɨmawə yakamhavəh nhagɨm.
Kɨmawə yaksəmhen əmə kɨn sipsip yamə mɨne kamrukwəji əriə mə tukpihopni əriə.”(Sam 44:22)
37 Mərɨg ye narɨmnar mɨnə fam e, Kristo yame rorkeikei ətawə, In ramor mə kɨtawə kɨsapita əgkap. 38 Kɨni yakɨrkun mə nar kɨrik rɨkək yame rɨrkun nɨvəhsi-tayen ətawə tuk norkeikeiyen kape Kristo. Nar apnapɨg nɨmhəyen, uə nɨmraghien, uə agelo mɨnə, uə yarmhə mɨnə, uə narɨmnar yame ramuə ai taktakun mɨne, uə narɨmnar yame tukrɨpiuə, uə nəsanɨnien mɨnə fam, 39 uə narɨmnar apa yerpɨrɨg, uə narɨmnar ye tokrei tanə, uə nar kɨrik ye narɨmnar fam yame Kughen rɨmnor, mərɨg to rɨpəh nɨvəhsi-tayen ətawə tuk norkeikeiyen kape Kughen yame kɨtawə kamhavəh ye Yesu Kristo Yermaru kapətawə.
+ 8:3 Wok 13:37-39; Hib 2:14, 4:15, 7:18, 10:1-2; Fil 2:7 + 8:4 Gal 5:16,25 + 8:9 1 Kor 3:16; 12:3 + 8:10 Gal 2:20 * 8:13 Nəgkiarine kape Gris ramni mə, “shopni nətərɨgien hah kape yermamə.” + 8:13 Gal 6:8; Kol 3:5 + 8:15 Mak 14:36; 2 Tim 1:7 + 8:16 2 Kor 1:22 + 8:17 Gal 4:5-7; Rev 21:7 + 8:20 Jen 3:17-19 8:22 Nəgkiarien kape Gris ramni “narɨmnar fam yame Kughen rɨmnor kaseihag əpɨr” mərɨg nɨpran ramni mə kɨsərɨg nəmhəyen mamhawhin mə tuksəsanɨn mɨn. + 8:23 2 Kor 5:2-4 + 8:27 Sam 139:1 + 8:28 Efes 1:11 + 8:29 Kol 1:18; Hib 1:6 + 8:31 Sam 118:6 + 8:33 Aes 50:8-9