11
Yemə mir yame kɨmawarer tuk Yesu
Kɨni ai kɨvəhsi-pə nɨpər nuwig kɨrik kɨmi yo, kɨni kɨmə, “Yuvən, mɨvəh napomhien kape Nimə kape Kughen mɨne tebol. Məvheikɨn mɨn narmamə yamə mɨne kasəhuak aikɨn. Mərɨg takpəh nɨvəhyen napomhien kape kwənmhaan e iruə, meinai kwənmhaan a kɨvəhsi-pən kɨmi nəmə iruə. Iriə tuksəviəsɨs-əviəsɨs Taon Rhakə mhavən mhavəh makuə foti tu. Kɨni yakvəhsi-pən nəsanɨnien kɨmi kafak yermamə mir yamə mir e kawarer-ərhav tuk yo. Tukravəhsi-pən neipən has yame ror nɨmtət mə iriu kwərɨg rahah, mawərer-ərhav tuk nɨni-ərhavyen kafak nəgkiarien kape makuə foti tu.”* Iriu e, nuknei nai mir e olif, mɨne nar mir e kamərəhu-pən laet irəriu yame kawarer kupən kɨn Yermaru kape tanɨmtanə. Kɨni tukmə yermamə kɨrik rɨmə tukroriah əriu, nap tukrɨsɨ-pən ye nəkwairiu, məs in məkwəru. Tukwhopni-hopni fam narmamə yamə mɨne khamə tuksoriah əriu. Kɨni kwərə mir e, tukmə kɨrani-ərhav nəgkiarien kape Kughen, marɨvəh nəsanɨnien tuk nətapɨgien kɨn napuə mə nəhig tukrɨpəh nɨpien. Mɨrarkun nukreikɨnien nɨmrɨ nu ruə nɨtə, kɨni mɨrarkun nuhyen narmamə ye tanɨmtanə kɨn naha nhagɨn nahasien yame kaworkeikei mə tukawor.
Kɨni tukrani-ərhav fam nəgkiarien kapəriu, məkneikɨn, nar mɨragh yame ramarə ye nəkwai nɨmɨr ehuə yame reiwaiyu pɨk tukrhaktə muh əriu, mapita əriu mhopni əriu. Nɨprairiu tukraməmɨr ye swatuk ye taon ehuə e kɨmnəsɨk-pən Yermaru kapəriu ye nai kamarkwao kɨn. Ikɨn aikɨn a, kamni nəgkiarien ukreikɨn kɨrik kɨmə nhagɨn e Sodom, uə Ijip. Kɨni narmamə yamə mɨne tɨkiriə ror pɨsɨn pɨsɨn, mɨne kwənərəus pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, mɨne narmamə yamə mɨne kamhani nəgkiarien pɨsɨn pɨsɨn, mɨne narmamə ye kantri mɨnə fam tukhauə mɨsarha əterɨk ye nɨprairiu, mhapəh nɨseighanien kɨn mə tuknɨm əriu mhavəh nɨpɨg piəpiə kɨsisər mɨne nɨpərɨn. 10 Narmamə ye tanɨmtanə tuksagien, masor lafet, mhavəhsi-pən narɨmnar kɨmi əriə mɨnə, mɨsagien meinai profet mir e yame kɨmɨwor pɨk nahasien kɨmi əriə kwəramhə. 11 Kɨni nɨpɨg piəpiə kɨsisər mɨne nɨpərɨn ruə mɨvən, Kughen rɨvəhsi-pən mɨn neihagien kɨmi əriu, kawarer. Narmamə m-fam yamə mɨne kasəm əriu, kɨsakur pɨk. 12 Məkneikɨn iriu kawərɨg rɨki yermamə kɨrik rɨsɨ-pən ye neai mamni mɨmə, “Warer mɨrauə.” Napuə rɨvəh əriu mɨvən ye rao ye neai. Kɨni tɨkmɨr mɨnə kapəriu kɨsərer əmə mɨsarha əterɨk irəriu.
13 Kɨni ye nɨpɨg atuatuk a, nɨmnɨmien ehuə kɨrik ramavən moriah nɨpər kwənmhaan kɨrikianə ye taon a, mɨpəh mɨn nɨpərɨn naen. Nɨmnɨmien rɨmnhopni narmamə m-fam seven taosen. Kɨni narmamə m-fam yamə mɨne khapəh nhamhəyen kɨmnhagɨn pɨk, mhani nəfrakɨsien mə Kughen ye rao ye neai, In ravəh neihuəyen.
14 !Aweh! Nahasien ehuə yame ror kɨraru kɨn nor infamien ai. Mərɨg nahasien yame ror kɨsisər kɨn, pəh nien mə tuktu, ruə.
Agelo yame ror seven kɨn ramher naiyuk
15 Kɨni ai, agelo yame ror seven ken rher naiyuk, məkneikɨn rɨki narmamə rɨsɨ-pən ye neai, mɨsokrapomh mhamə,
“Kapətawə Yermaru, mɨne kafan Kristo, iriu kawarmaru ye tanɨmtanə.
Narmaruyen kapəriu tukramarə rerɨn.”
16 Kɨni namehuə mɨnə, iriə m-fam twenti fo, kasəkwətə ye jea kapəriə ye nɨmrɨ Kughen. Mɨseiwaiyu mɨsənɨmkur, masəhuak kɨmi Kughen, 17 mhamə,
“Yakhani vi vi ik, Yermaru Kughen,
meinai Ik nɨmɨvəh kafam nəsanɨnien ehuə mɨrikakun mamarmaru.
Nagheem rehuə pɨk.
Ik nɨmnarə rerɨn, mamarə mɨn ai taktəkun.
18 Niemhaa rhai narmamə ye kantri mɨnə; mərɨg niemhaa ehuə kape Kughen tukruə.
Nɨpɨg a ruauə yame Ik takəkir narmamə yamə mɨne kwənhamhə, mɨvəhsi-pən nərok kɨmi kafam yorwok mɨnə, iriə e kafam profet mɨnə, mɨne narmamə kafam mɨnə, mɨne narmamə apnapɨg mɨnə mɨne namehuə yamə mɨne kamhasiai nhagɨm.
Kɨni nɨpɨg a ruauə yame Ik takoriah narmamə yamə mɨne kasoriah tanɨmtanə.”
19 Məkneikɨn kɨmnəhitə ye Nimə kape Kughen apa ye neai, kɨni kəm Bokis yame ramor nɨmtətien ye Nɨrpenien kape Kughen ramkwətə imə. Məkneikɨn ramaroapɨg, nuvrɨg-uvrɨgien ramavən, kɨni karuəruə ramərkwəmətei, kɨni nɨmnɨmien ramavən, kɨni aes raməsaah-pə.
* 11:3 uə tuk nɨpɨg wan taosen tu handred sikisti. 11:4 Ǝmru narmamə mir e “olif” mɨne “nar kamərəhu-pən laet iran” ye Sek 4:3, 11-14.