12
Piraovɨn mɨne nar mɨragh rəmhen kɨn algita
Kɨni nɨmtətien ehuə kɨrik rɨmasɨ-pən ye neai, mor nar vi kɨrik irak yakakur. Piraovɨn kɨrik ramvən ye mɨrh rəmhen mə kafan neipən. Mamkwətə mərɨp-pən nɨhun ye makuə. Məvhəvhao kɨn kəmhau twelef. Mamasək pɨk mamərɨg nəmhəyen meinai rɨnor tɨpɨn, kɨni natukreimək. Kɨni yɨmnəm nɨmtətien pɨsɨn kɨrik rɨmasɨ-pən mɨn ye neai. In e nar mɨragh ramhen kɨn algita ehuə. In rəwhao; kapən kapə rɨsɨp iriə seven. Kapən apət ten. Məvhəvhao kɨn kəvəvhao kape King, seven. Nɨpikovɨn ramuh-ita kəmhau mɨnə ye neai. Mɨpɨki-əhu nɨpərɨn kɨrikianə kɨsəsaah mɨseiwaiyu-pə ye tokrei tanə, mɨpəh mɨn nɨpərɨn kɨraru.* Məkneikɨn, algita a ruə marer ye nɨmrɨ pian a yame natukreimək. Tukmə tɨni rarha, rətgai.+ Pian a rɨrəh tɨni yerman, yame In tukrarmaru ye kantri mɨnə fam. In rɨrəh kwətavhə yame kɨmnor kɨn aean, [ramhajoun mə nagheen rehuə]. Mərɨg Kughen rɨmɨvi-ta kwajikovə en tuk algita, mɨwəhsi-haktə In ruvən ye neai məkwətə ye jea kafan mamarmaru. Mərɨg pian a rɨmnap mɨvən apa ye tɨpəvsɨk. Kughen rɨmnapnəpeinə ta ye kwənmhaan a mə tukramarə ikɨn. Tukamarha tukun keriaji nɨpɨg wan taosen tu handred sikisti.
Kɨni narowagɨnien kɨrik apa ye rao ye neai. Mikael+ mɨne kafan agelo mɨnə kɨmnhauh algita mɨne kafan agelo mɨnə. Kɨni algita mɨnə kafan agelo mɨnə kɨmnhauh mɨn əriə. Mərɨg algita, nagheen rapəh nəmhenien. Mikael mɨne kafan mɨnə kɨsəpita əriə, mɨsher yerhav kɨn əriə ye rao ye neai. Kɨmnharəh algita ehuə a, mɨsarakikɨn-əhu ye tokrei tanə. In a in snek kupən,+ kamni kɨmə Setan uə Yarhmə. In ramkɨr oror narmamə m-fam ye tanɨmtanə. Kɨmnarakikɨn-əhu in,+ iriə kafan agelo mɨnə fam.
10 Kɨni yakərɨg rɨki yermamə kɨrik rɨsɨ-pən ye neai mokrapomh mɨmə,
“Taktəkun ai, Kughen kapətawə rɨmɨvəh mɨragh ətawə.
Taktəkun ai Kughen ramhajoun mə in Yermaru, nagheen rehuə.
Kɨni taktəkun ai, Kristo kafan ramhajoun mə in ravəh mɨn nəsanɨnien mɨne nehuəyen ye narɨmnar m-fam.
Ror məkneikɨn mə taktəkun ai, kɨnarakikɨn-əhu Setan ye nɨmrɨ Kughen.
Setan e in e raməkər-əkər pən piautawə mɨnə kɨmi Kughen yenpɨg mɨne yeraan.
11 Mərɨg piautawə mɨnə kɨmnhauh in mɨsapita ye nəsanɨnien kape nɨtaw Kwaji Sipsip mɨne nɨni-ərhavyen nəgkiarien kape Kughen.
Mɨsapita mɨn in meinai tukhopni pawk əriə, rɨkiriə rapəh nəsɨkien nɨmraghien kapəriə.
12 Kɨmiə yamə mɨne nakasarə ye rao ye neai, sagien meinai kɨmnarakikɨn-ərhav algita.
Mərɨg, !Aweh! Nahasien tukruə ye nɨmoptanə mɨne tahik, meinai Setan rɨmneiwayu-pən tuk əriu.
Niemhaa ramhai pɨk in, meinai in rɨrkun mə ipakə əmə rɨneriaji kafan nɨpɨg.”
13 Algita rəm mə kɨmnarakikɨn-əhu ye tokrei tanə, rarar, mɨrpəhu piraovɨn yame rɨmɨrəh tɨni yerman. 14 Mərɨg kɨwəhsi-pən kwermɨ kweriə kɨmi pian a, tukrɨrəh, mivə mɨvən apa ye kwənmhan Kughen rɨmnapnəpeinə iran apa ye tɨpəvsɨk.§ Ikɨn aikɨn a, tukrap tuk snek, tukamarha huvə tukun kape nɨpɨg wan taosen tu handred sikisti.* 15 Mərɨg snek a rɨmɨruə kɨn nu rəmhen kɨn yapiwən ehuə kɨrik mə narh tukrɨrəh pian a mamvən. 16 Mərɨg nɨmoptanə rɨmnasitu ye pian a məkwaag mətgai nu ehuə yame algita rɨmɨruə kɨn. 17 Kɨni niemha rhai pɨk algita tuk pian a. Marar mɨvən mə tukhauh mɨn kafan mɨnə kwənərəus. In e narmamə yamə mɨne kasor nəkwai Kughen masərer tɨmtɨm tuk nɨni-ərhavyen Yesu. 18 Algita a rɨmavən marer apa ye nɨpakɨr apa ye tahik.
* 12:4 Tukmə ror nɨpran e ramni mə Setan rɨvi-ta agelo tɨksɨn ye rao ye neai, kɨsəsaah, mɨseiwaiyu pən ye tokrei tanə. Ǝmru nəgkiarien kɨrik ramvən kɨmi Setan ye Ezik 28:11-19 mɨne Aes 14:12-15. 12:4 Tukmə ror pian a Meri, mamə kape Yesu; kɨni Setan in algita. Tukmə Yesu rarha, kɨni Setan tukroriah. + 12:4 Mat 2:13-14 12:6 uə makuə 42, uə newk kɨsisər mɨne makuə sikis. + 12:7 Dan 10:13,21; 12:1 + 12:9 Jen 3:1 + 12:9 Jen 3:14-15; Luk 10:17-18; Jon 12:30-31; Kol 2:15 § 12:14 Meri rɨkɨr Yesu kɨravən apa Ijip kape newk kɨsisər. Ǝmru Mat 2:13-18 * 12:14 Gris ramni mə “kamarh tukun tuk nɨpɨg kɨrikianə, mɨne nɨpɨg kɨraru, mɨne nɨpərɨn,” mərɨg nɨpran e ramni mə, “newk kɨsisər mɨne makuə sikis” uə “nɨpɨg wan taosen tu handred sikisti.”