13
Nar mɨragh yame rɨmnateih haktə tahik
Kɨni yɨmnəm nar mɨragh ehuə kɨrik rɨmnateih haktə tahik. Kapan əpat ten. Kɨni rɨmnukrai-pən kəvəvhao kape king ye kapan əpat mɨnə. Kapan kapə rɨsɨp iriə seven, kɨni kɨrai-pən nəgkiarien kɨrikianə kɨrikianə irəriə yame ramni hah Kughen. Nar mɨragh a yɨmnəm rəmhen kɨn pusi ehuə kamni kɨmə leped. Mərɨg nɨhun mɨnə kɨsəmhen kɨn nar mɨragh kɨrik kamni kɨmə bea. Kɨni nəpəəg nəkwan rəmhen kɨn laeon. Algita rɨvəhsi-pən nəsanɨnien mɨne narmaruyen mɨne nehuəyen kafan kɨmi nar mɨragh a. Kɨmnhoteih kapən kapə nar mɨragh e kɨrik, kɨmə tɨkrɨmhə; mərɨg rɨpəh, mɨmragh mɨn. Kɨmnhoteih pawk kapən kapə, rɨpəh nɨmhəyen, narmamə m-fam ye tanɨmtanə kɨsakur, mhakwasɨg kɨn. Masarar masəgnəgɨn mɨn algita meinai in rɨmɨvəhsi-pən neihuəyen kɨmi nar mɨragh a. Masəgnəgɨn nar mɨragh a mɨsaiyoh mhamə, “?Pa rəmhen kɨn nar mɨragh a? Rɨrkək. ?Kɨni pa rɨrkun nuhyen? Rɨrkək.”
Kɨmneighan kɨn nar mɨragh a mə in tukrəgkiar ausit mɨni-hah Kughen. Kɨmneighan kɨn neihuəyen kɨmin mə in rɨrkun norien naha nhagɨn yame in rorkeikei kape makuə foti tu.* Kɨni in rɨmɨni nəgkiarien hah rɨpsaah ye Kughen, mɨne nhagɨn, mɨne imei Kughen,+ in e, narmamə yamə mɨne kasarə ye rao ye neai.+ Kɨmɨvəhsi-pən mɨn nəsanɨnien kɨmin mə tukrarowagɨn iriə narmamə kape Kughen mɨnə, mapita əriə. Kɨni kɨvəhsi-pən nehuəyen kɨmin tuk narmaruyen ye narmamə ye kwənərəus mɨnə fam, mɨne narmamə yamə mɨne tɨkiriə ror pɨsɨn pɨsɨn, mɨne yamə mɨne kamhani nəgkiarien pɨsɨn pɨsɨn, mɨne kantri mɨnə fam. Narmamə mɨnə fam ye tokrei tanə tuksəhuak kɨmi narmɨragh a. Mərɨg narmamə tɨksɨn tukhapəh nɨsəhuakien kɨmin, iriə e yamə mɨne kwərai-pən ta nhagriə ye Nəkwəkwə kape Nɨmraghien kwasɨg ikɨn Kughen rɨpior narɨmnar fam. Nəkwəkwə a kape Kwaji Sipsip yame kɨmnhopni.
Yermamə yame nɨmətɨrgɨn rarə in tukraməkeikei mətərɨg huvə kɨn.
10 Tukmə kɨmə tukvəhsi-pən yermamə kɨrik ye kalabus, pəh ruvən.
Tukmə kɨmə tukhapni yermamə kɨrik kɨn nau, pəh khapni kɨn nau.
Nəgkiarien e nɨpran ramni mə narmamə kape Kughen mɨnə tukasəkeikei mɨsərer tɨm tɨm tuk nhatətəyen iran.
Nar mɨragh yame rɨmnateih haktə nɨmoptanə
11 Kɨni yɨmnəm mɨn nar mɨragh kɨrik rɨmnateih haktə nɨmoptanə mhaktə. Kapan əpat kɨraru rəmhen kɨn kwaji sipsip kɨrik. Mərɨg rəgkiar, rɨkin rəmhen kɨn algita kɨrik. 12 In ramor atuə kɨn kape nar mɨragh kupən e yame kapən kapə seven, mɨvəh fam nehuəyen kafan. Kɨni maməkeikei kɨmi narmamə m-fam ye tanɨmtanə mə iriə tuksəhuak kɨmi nar mɨragh kupən yame kɨmnhoteih kapən kapə kɨni ruahuvə mɨn. 13 Kɨni nar mɨragh e kapan əpat kɨraru rɨmnor nɨmtətien ehuə pɨsɨn pɨsɨn. Marə mor mɨn nap rɨsɨ-pən ye neai mamuə ye tokrei tanə ye nɨmrɨ narmamə. 14 Kughen rɨmneighan-pən kɨn nəsanɨnien kɨmi nar mɨragh e yame kapan əpat kɨraru mɨmə in rɨrkun norien nɨmtətien ye nɨpɨg ramərer iriu nar mɨragh yame kapan kapə seven. In rameikuə ye narmamə ye tokrei tanə kɨn nɨmtətien yamə mɨne in ramor. Kɨni mɨni-pən tuk əriə mə tukasəkeikei mɨsərai kapier mhasɨgəvɨn nanmɨ nar mɨragh a kɨmnhoteih kapan kapə kɨni ruahuvə mɨn, mhasiai in. 15 Kɨni Kughen rɨmneighan-pən kɨn nəsanɨnien kɨmi nar mɨragh yame kapan əpat kɨraru, mə tukreihagh-pən ye kapier yame rɨsɨgovɨn nanmɨ nar mɨragh e kapan kapə seven, mə tukrəgkiar, mamni mə tukhopni narmamə yamə mɨne khapəh nhasiaiyen in. 16 Kɨni in raməkeikei kɨmi narmamə m-fam əgkəp - nəmehuə mɨnə, mɨne narmamə apnapɨg mɨnə, mɨne narmamə kapəriə nautə rehuə, mɨne narmamə yamə mɨne kapəriə nar kɨrik rɨrkək, mɨne slef mɨnə, mɨne narmamə pəh nien mə slef mɨnə, mə tukhavəh nətətao kafan ye kwermɨriə matuk uə nupanairiə. 17 Mərɨg narmamə yamə mɨne khapəh nhavəhyen nətətao a, kaseinein nɨvəhyen nɨmrɨ nar kɨrik, mɨne norien salem kɨn nar kɨrik. Nətətao e, in nhag narmɨragh e yame kapan kapə seven, uə namba yame ramor nɨmtətien ye nhagɨn. 18 Ror məkneikɨn mə kɨmiə takasəkeikei mhavəh nɨrkunien. Tukmə nɨrkunien kafam rəmhen, nakɨrkun nɨniyen nɨpran. Namba e in 666. In ramor nɨmtət ye yermamə.
* 13:5 Makuə 42 rəmhen kɨn nɨpɨg wan taosen tu handred sikisti, uə newk kɨsisir, makuə sikis. Ǝmru Rev 11:2, 3, mɨne 12:6. + 13:6 Dan 8:10-11 + 13:6 Efes 2:6