14
Kwaji sipsip mɨne narmamə wan handred foti fo taosen
Kɨni ai, yakarha-pən məm Kwaji Sipsip ramərer apa ye tokrei tukwas a Saeon. Kɨni narmamə wan handred foti fo taosen kasərer iriə min. Kɨni kɨmɨrai-pən nhag Kwaji Sipsip mɨne Rɨmni ye nupanairiə. Kɨni yakərɨg nəgkiarien kɨrik rɨsɨ-pən ye neai. Rɨkin rehuə rəmhen kɨn tahik ehuə kɨrik yame ramuh nəpəəg kwənharuəruə uə məmhen mɨn ye karuəruə yame ramarkwəmətei. Kɨni mamhen mɨn kɨn narmamə khapsaah kamhauh gita.* Kɨni iriə kasəni nɨpe vi kɨrik apa kupən ye jea kape King mɨne nar mɨragh kuas a kamni kɨmə ‘jerubim’ mɨne namehuə mɨnə. Narmamə apnapɨg kaseinein nɨpe a. Narmamə wan handred foti fo taosen əmə yamə mɨnə e Kughen rɨmnərok nɨmraghien kapəriə muəpɨk-ta əriə ye tanɨmtanə,+ iriə kharkun nənien nɨpe e. Narmamə mɨnə e iriə e, yamə mɨne kɨmɨsarha huvə tuk kapəriə nɨmraghien, mə nəmkɨmɨk rɨrkək irəriə. Iriə khapəh nhakɨrien piraovɨn. Iriə nəmə vi mɨnə.+ Mamhakwasɨg kɨn Kwaji Sipsip e, mhavən ikɨn pukaa ramvən ikɨn. Kughen rɨnərok-ta nɨmraghien kape narmamə mɨnə a. Iriə kape Kughen əmə mɨne Kwaji Sipsip e. Iriə kɨsəmhen kɨn nəvɨgɨnien yame kɨmnəhuak vi əmə kɨn nəsimien, yame kɨvəhsi-pən kɨmi Kughen mɨne Kwaji Sipsip. Iriə khapəh nɨseikuəyen nɨpɨg kɨrik. Kɨni nar kəskəh kɨrik rɨrkək mə tukror əriə kasəmkɨmɨk ye nɨmrɨ Kughen.
Agelo misɨr kɨsisər
Kɨni ai yakəm mɨn agelo kɨrik ramivə yerpɨrɨg ye nɨmago-ago. In ramni-ərhav nəvsaoyen huvə yame rɨmnarə rerɨn, infamien rɨrkək kɨmi narmamə ye tokrei tanə, ye kantri mɨnə fam, mɨnə kwənərəus mɨnə fam, mɨnə narmamə yamə mɨne kamhani nəgkiarien pɨsɨn pɨsɨn, mɨne narmamə yamə mɨne tɨkiriə ror pɨsɨn pɨsɨn. In rokrapomh mamni mɨmə, “Hagɨn kɨn Kughen mhasiai In. Kɨni mhani nəfrakɨsien ye kafan neihuəyen. Meinai in a nɨpɨg atuatuk kafan ruauə tuk nəkirien nɨmraghien kape narmamə. Səgnəgɨn In. In rɨmnor rao ye neai, mɨne nɨmoptanə, mɨne tahik, mɨne nɨmrɨ nu mɨnə.”
Kɨni agelo mɨn kɨrik yame ror kɨraru kɨn raməri-pən mamni mɨmə, “!Babilon rɨmamɨr! !Babilon rɨmamɨr! !Babilon Ehuə Nagheen Rehuə rɨmamɨr, meiwaiyu! In rəmhen kɨn piraovɨn kape swatuk yame ravi-pə narmamə ye kantri mɨnə fam khauə mamhanɨm waen iriə min. Mərɨg waen nin, in a nɨrpəhuyen nətəwaoyen. Maməkeikei kɨmi narmamə mə tuksor norien has iriə min. Kɨni nɨpɨg kamhanɨm waen a, iriə kamhavi-pə niemhaa kape Kughen tuk əriə.”
Kɨni agelo mɨn kɨrik yame ror kɨsisər kɨn ramkwasɨg kɨn əriu. Mokrən apomh mamni mɨmə, “Narmamə yamə mɨne kasəhuak kɨmi nar mɨragh yame kapən kapə iriə seven, mɨne nanmɨ nar yame kɨmnor kɨsɨgovɨn kɨn, kɨni mhawəh nətətao kafan ye nupanairiə uə kwermɨriə, 10 iriə tukasəkeikei mhanɨm waen ni piraovɨn e, in e niemhaa kape Kughen. Waen e kɨpəh nəkwər-əkwərien kɨn nu. Tuksərɨg nəmhəyen ye nap mɨne kwənkwikwə yamə mir kawəkwəru əriə ye nɨmrɨ agelo rhakə mɨnə mɨne Kwaji Sipsip. 11 Kɨni nəuwəh kape nap yame raməs əriə mor nəmhəyen kɨmi əriə, in ramənah nɨpɨg mɨnə fam, infamien rɨrkək. Narmamə yamə mɨne kasəhuak kɨmi nar mɨragh yame kapən kapə seven mɨne nanmɨ nar yame kɨmnor kɨsɨgovɨn in kɨn, mhavəh nətətao kafan, iriə tukhapəh nɨsapɨsien yenpɨg mɨne yeraan.” 12 Nəgkiarien e nɨpran ramni mə narmamə kape Kughen yamə mɨne kasor nəkwan tukasəkeikei mɨsərer tɨm tɨm əmə tuk nhatətəyen iran.
13 Kɨni yɨmnərɨg mɨn rɨki yermamə kɨrik rɨsɨ-pən apa ye neai mɨmə, “Takrai-pən nəgkiarien e ye nəkwəkwə, ‘Taktəkun ai, mamvən, narmamə kape Yermaru, to khamhə pawk, mərɨg tuksarə ye nɨhuvəyen əfrakɨs.’ ”
Kɨni Nanmɨn kape Kughen rɨmə, “!Nəfrah! Iriə tuksapɨs ye nəmnhawkien kapəriə, meinai tukhavəh kwənkwai wok kapəriə.”
Agelo rampɨk ta narmamə ye tanɨmtanə
14 Kɨni ai yɨmnarha-pən məm napuə hawən kɨrik, məm yermamə kɨrik ramkwətə-pən ye napuə. Kwən a in rəmhen kɨn Ji Yermamə. In rəvəvhao kɨn kəvəvhao kape King, yame kɨmnor kɨn gol. Mamrəh nau iko kɨrik. 15 Kɨni yɨmnəm mɨn agelo kɨrik rɨsɨ-pən apa ye Nimə kape Kughen muə, kɨni mokrən apomh kɨn yermamə a ramkwətə-pən ye nɨmar-mar napuə, mɨmə, “Rəh kafam nau iko mɨvən marpai. Meinai nɨpɨg kape narhakɨnien nəvɨgɨnien ruauə, kɨni nəsimien ye tanɨmtanə ruəmruə.” 16 Kɨni yɨmnəm yermamə yame ramkwətə-pən ye nɨmar-mar napuə rɨmowhan nao iko kafan muə ye tokrei tanə, mɨpɨk narmamə m-fam rəmhen kɨn yame nəsimien yame ruəmruə tuk nɨvəhyen.
17 Kɨni agelo kɨrik mɨn rɨmatərhav-pə ye Nimə kape Kughen apa ye rao ye neai, mamrəh mɨn nao iko. 18 Agelo mɨn kɨrik yame ramarha tuk nap ye tebol, rɨsɨ-pən ye tebol muə, kɨni mokrən kɨn agelo yame ravəh nao iko mɨmə, “Narmamə ye tanɨmtanə kɨsəmhen kɨn kwənkwai grep yame ruəmhiak. Vəh kafam nao iko mɨpɨk əriə.” 19-20 Məkneikɨn, agelo e rɨmowhan kafan nao iko, mɨvən ye tanɨmtanə, kɨni mɨpɨk-ta narmamə yamə mɨne kɨsəmhen kɨn kwənkwai grep yame rɨmhiak. Kɨni marakikɨn əriə apa iruə ye taon, apa ye kwənmhaan ehuə yame kaməviəsɨs kwənkwai grep ikɨn, mə nehen tukraiyu. Ikɨn aikɨn a, Kughen ramor niemhaa kɨmi narmamə mɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi əriə. Tukəviəsɨs əriə, nɨtawriə tukraiyu aikɨn, rəmhen kɨn nu ehuə kɨrik yame napomhien kafan rəmhen kɨn tri handred kilometa, kɨni rəmnɨm pɨk. Tukmə hos kɨrik rəviəfugɨn, reriəji nɨpəghigɨn.
* 14:2 Nəgkiarien kape nəmə Gris rapəh nɨniyen ‘gita,’ mamni əmə ‘hap.’ In nar kɨrik kamuh tuk nəniyen nɨpe, rəmhen kɨn gita. + 14:3 1 Pita 1:19 + 14:4 2 Kor 11:2; Rev 21:9