15
Narmamə kape Kughen kasəgnəgɨn In
Kɨni yakarha-pən ye rao ye neai məm nɨmtətien kɨrik, yakakur. Agelo seven kamhavəh narpɨnien, iriə seven, mamhauə. Narpɨnien mɨnə e, iriə kasor niemhaa kape Kughen tukror piəpiə, infamien iran. Məkneikɨn, yɨmnəm nar kɨrik rəmhen kɨn tahik, mərɨg kɨmnor kɨn glas, nap ramuək iran. Narmamə tɨksɨn kasərer ye nɨkar-kar tahik a. Iriə e yamə mɨne kɨmɨsarowagɨn mɨsapita nar mɨragh a kapən kapə seven mɨne nanmɨ nar yame kɨmnor kɨsɨgovɨn kɨn, mɨne namba yame ramor nɨmtət ye nhagɨn. Kughen rɨmɨvəhsi-pən gita* mɨnə kɨmi əriə, kamhauh, masəni nɨpe kape Kwaji Sipsip mɨne Moses kupən, yorwok kape Kughen, mamhani mhamə,
“Yermaru Kughen Nagheem Rehuə Pɨk Ǝgkap.
Yaksəm kafam norien ehuə mɨnə, yaksakur.
!Ik King kape rerɨn! !Norien kafam ratuatuk əfrakɨs!
Yermamə kɨrik to rɨpəh nɨpəhyen nɨsiaiyen Ik, Yermaru.+
Kɨni yermamə kɨrik to rɨpəh nɨpəhyen nɨvəh-sihaktəyen nhagɨm.
Meinai Ik pɨsɨn əmə nakəmərhakə.
Narmamə ye kantri mɨnə fam tuksəm mə norien mɨnə fam kafam kɨsatuatuk, mhauə masərer ye nɨmrɨm mamhani vi vi Ik.”
Kwəsəni-ta nɨpe a, yakwaag faktə ye rao ye neai, məm kɨmnəhitə-pən Ikɨn Kughen Ramarə Ikɨn. In e, Nimə Tapolen kape Kughen. Agelo seven khasɨ-pən apa Ikɨn Kughen Ramarə Ikɨn, mamhavəh narpɨnien mɨnə, iriə seven. Iriə kamhavən ye neipən vi e yame raməsiə, kamni kɨmə ‘linen.’ Kɨmɨvitərəkɨn nɨmagɨriə kɨn kətəut yame kɨmnor kɨn gol. Məkneikɨn, nar mɨragh e kamni kɨmə ‘jerubim’ iriə kuas, kɨni kɨrik irəriə rɨvəhsi-pən besin kɨmnor kɨn gol seven kɨmi agelo mɨnə a iriə seven. Besin mɨnə a khakwar kɨn niemhaa kape Kughen yame ramarə rerɨn. Məkneikɨn, nətokien yame ramor nɨmtətien ye neihuəyen mɨne nɨkhakien kape Kughen rauvɨg əpɨs Ikɨn Kughen Ramarə Ikɨn, kɨni narmamə kɨseinein nɨsauru-pənien Ikɨn Kughen Ramarə Ikɨn mɨseriaji agelo seven khavəh-siərhav fam narpɨnien mɨnə seven.
* 15:2 Nəgkiarien kape nəmə Gris rapəh nɨniyen ‘gita,’ mamni əmə ‘hap.’ In nar kɨrik kamuh tuk nəniyen nɨpe, rəmhen kɨn gita. + 15:4 Jer 10:7; Sam 86:9-10 15:5 Ye nəkwai Nimə Tapolen, bokis kɨrik aikɨn yame kɨwəhsi-pən Natuakəmien 10. Ǝmru Eks 38:21, Nam 1:15.