16
Besin seven yamə mɨne khakwar kɨn niemhaa kape Kughen
Məkneikɨn yakərɨg rɨki yermamə kɨrik rokrən apa Ikɨn Kughen Ramarə Ikɨn, mamni-pən tuk agelo mɨnə seven mɨmə, “Havən. Mɨsətəg-pən besin seven yamə mɨne khakwar kɨn niemhaa kape Kughen ye tanɨmtanə.” Agelo yame raməkupən rɨvən mətəg-pən besin kafan ye tanɨmtanə. Məkneikɨn, narmamə yamə mɨnə kɨmnhavəh nətətao kape nar mɨragh a kapən kapə seven, mɨne nanmɨ nar yame kɨmnor kɨsɨgovɨn kɨn, nɨmap pien rɨpsaah ye nɨprairiə.
Kɨni agelo yame ror kɨraru kɨn rətəg-pən besin kafan ye tahik. Tahik ror nɨtə kɨn. Rərɨp rəmhen kɨn nɨtaw yermamə yame ruamhə ta. Kɨni nar mɨragh ye tahik mɨnə fam kɨmnhamhə.
Kɨni agelo yame ror kɨsisər kɨn rətəg-pən besin kafan ye nɨmrɨ nu mɨnə, mɨne ye kwerkwai nu mɨnə, ror nɨtə kɨn. Kɨni yakərɨg rɨki agelo yame ramehuə ye nu mɨnə ramni mɨmə,
“Kughen, Ik pɨsɨn əmə Ik Kughen, nakatuatuk.
Ik e yame nɨmnamarə rerɨn, mamarə mɨn taktəkun.
Kɨni ratuatuk mə takor məkneikɨn narpɨnien kɨmi narmamə.
Kapəriə atuk əmə. Meinai iriə kɨmnhavi nɨtaw narmamə kafam mɨnə, mɨne profet mɨnə kafam.
Kɨni Ik takvəhsi-pən nɨtə kɨmi əriə mə tukhanɨm.”
Kɨni yakərɨg mɨn tebol* rəgkiar mɨmə,
“!Nəfrah! Yermaru Kughen, Nagheem Rehuə pɨk, nəgkiarien yame nakaməkir narmamə kɨn in rəfrakɨs matuatuk.”
Kɨni agelo yame ror kuas kɨn rətəg-pən besin kafan ye mɨrh. Kɨni mɨrh ravəh nəsanɨnien tuk nɨvaanien narmamə rəmhen kɨn yame nap raməs əjir. Nəpan-əpanien kape mɨrh raməs əriə, kamhani hah Kughen yame In ramor narpɨnien mɨnə e, mərɨg khapəh nɨsararien ye nərɨgien kapəriə mhauə mhavəh-si haktə In.
10 Kɨni agelo yame ror kɨrkɨrɨp kɨn rətəg-pən besin kafan apa ikɨn nar mɨragh kapən kapə seven ramkwətə mamarmaru ikɨn. Məkneikɨn, ikɨn mɨnə fam yame in ramarmaru ikɨn kɨsapɨgnap. Kɨni narmamə kasərɨg nəmhəyen mɨsəkwəsɨs nheramriə 11 mamhani hah Kughen apa ye rao ye neai tuk nəmhəyen mɨne nɨmap kapəriə. Mərɨg khapəh nɨsararien ye nərɨgien kapəriə tuk təvhagə has kapəriə.
12 Kɨni agelo yame ror sikis kɨn rətəg-pən besin kafan ye nu ehuə e kamni kɨmə Yufretes. Məkneikɨn nu rəmɨt mor swatuk kape king mɨnə tuksəriwək iran mhasɨ-fiak. 13 Məkneikɨn yakəm nanmɨn has kɨsisər kɨrhəmhen kɨn frog. Kɨrik rɨmɨtərhav ye nəpəəg nəkwai algita; kɨrik rɨmɨtərhav ye nəpəəg nəkwai nar mɨragh kapən kapə seven; kɨrik rɨmɨtərhav ye nəpəəg nəkwai profet eikuə. 14 Yarhmə misɨr e kɨrhor nɨmtətien mɨnə. Kɨrhɨtərhav-pən tuk king mɨnə ye tanɨmtanə m-fam, mɨrhokrən kɨn əriə mə tuksofugɨn masərer matuk tuk narowagɨnien ye nɨpɨg yame Kughen Nagheen Rehuə Pɨk tukrəkir narmamə iran. 15-16 Kɨni yarmhə misɨr e kɨrhofugɨn king mɨnə apa ikɨn kɨrik, ye nəgkiarien kape nəmə Isrel, kamni kɨmə, Amagedon.
Kɨni Yesu rɨmɨni mɨmə, “!Arha-pə ru! !Yakaurə rəmhen kɨn yame yəkrəh kɨrik raurə! Rhuvə mə narmamə tukhapəh nɨsapɨrien, masarha, mhapəh nhavəhsi-tayen kapəriə neipən tuk napɨrien mə tukhapəh nɨsaiyu-kopiə-kopiə-yen mɨsaurɨs kɨn.”
17 Kɨni agelo yame ror seven kɨn rətəg-pən besin kafan ye nɨmago-ago. Məkneikɨn yakərɨg rɨki yermamə kɨrik rɨsɨ-pən apa Ikɨn Kughen Ramarə Ikɨn, mɨsɨ-pən atuatuk ye jea kafan mɨmə, “Ror infamien.” 18 Məkneikɨn raroapɨg, karuəruə rarkwomətei, nuvrɨg-uvrɨgien rehuə, kɨni nɨmnɨmien ravən. Nɨmnɨmien ehuə kɨrik rɨpəh hanə norien rəmhen kɨn yama. 19 Kɨni taon ehuə e§ rarkwopɨr nɨpərɨn kɨsisər. Kɨni taon fam ye kantri mɨnə fam kɨsəsaah mharkək. Kughen, rɨkin ramuh norien has mɨnə kape taon a Babilon, mɨvəhsi-pən kap yame rukwar kɨn waen e in e niemhaa kafan, maməkeikei kɨmin mə tukrɨnɨm fam. 20 Məkneikɨn kɨmnahiə ta kɨn kwaji tanə mɨnə fam, kharkək. Kɨni kɨpəh nəm-mɨnien tukwas mɨnə. 21 Kɨni aes rəmhen kɨn kapier ehuə rɨsɨ-pən ye napuə məsaah markwhopni-arkwhopni narmamə. Aes kɨrikianə əmə rəmhen kɨn fifti kilo. Kɨni narmamə kamhani hah Kughen tuk nahasien kape aes, meinai nahasien a in rahas pɨk.
* 16:7 Tebol rəgkiar, tukmə ror nɨpran ramni narmamə kape Kughen yamə mɨne kɨmnhopni əriə, kasəmɨr ye nəpəəg tebol apa ye rao ye neai. Ǝm-ru Rev. 6:9. 16:13 Rev. 13:11-18 raməvsao kɨn profet eikuə e yame rətei haktə ye nɨmoptanə. Kapan apət kɨraru. 16:15-16 ‘Amagedon’ nɨpran ramni ‘tukwas apa Megido.’ Nakəm kwənmhaan e Megido ye Judges 5:19; 2 King 23:29–30; 2 Kron 35:22. § 16:19 Tukmə ror taon ehuə e Jerusalem uə Babilon.