17
Piraovɨn kape swatuk yame rahas pɨk
Məkneikɨn agelo kɨrik ye agelo seven yamə mɨne kamharəh besin seven ruə mɨni-pə tuk yo mɨmə, “Yuə-ru. Pəh yakhajoun ik kɨn narpɨnien yame piraovɨn kape swatuk yame rahas pɨk tukrarə iran. Piraovɨn a in a taon* yame ramərer ipakə tuk nu mɨnə tɨksɨn. King mɨnə ye tanɨmtanə kɨmnhavən tukun. Kɨni narmamə kape tanɨmtanə kɨmnhanɨm nin waen, mɨsapɨs iriə min, kɨni mamhavən tukun.”
Kɨni Nanmɨn kape Kughen raməmɨr irak, kɨni agelo a rɨkɨr yo mɨvən apa ye tɨpəvsɨk. Aikɨn, yakəm piraovɨn ramkwətə-pən ye nar mɨragh kɨrik rəwhao. Kɨrai-pən nəgkiarien yame ramni-hah Kughen ye nɨpran. Nar mɨragh a, kapən kapə rɨsɨp-sɨp iriə seven, kapən apət iriə ten. Kɨni piraovɨn a ramavən ye neipən pepol rəmhen kɨn neipən kape king, mɨne neipən əwhao. Ramor marə-marə ye nɨpran mokwan kwenar mɨruk-pən ye nɨmətɨrgɨn yame kɨmnor kɨn gol mɨne kapier yame nɨmrɨn rhaktə pɨk, mɨne perel. Kɨni in ravəh kap kɨrik kɨmnor kɨn gol, yame rukwar kɨn nahasien kafan yame rəmkɨmɨk pɨk ye nɨmrɨ Kughen mɨne nor-apnapɨgien nar kafan. Kɨni kɨrai-pən nəgkiarien kɨrik ye nupanan, nɨpran rerkwaig, yame ramni mɨmə,
TAON EHUƎ IN E BABILON, NAGHEEN REHUƎ.
IN NƗSƗN NƗPIRAOVƗN MƗNƎ M-FAM KAPE SWATUK.
KƗNI IN NUKNE NORIEN HAS YAMƎ MƗNE KASƎMKƗMƗK.
Kɨni yakəm mə piraovɨn a rɨnapɨs kɨn nɨtaw narmamə kape Kughen mɨnə. Iriə e narmamə yamə mɨne kɨmɨsarer-ərhav tuk nɨni-ərhavyen Yesu. Yakəm in, nanmɨk rivə. Məkneikɨn agelo a rɨni-pə tuk yo mɨmə, “?Nakamakur tuk naha? Yo jakpihoprai-pre nəgkiarien erkwaig ye piraovɨn mɨne nar mɨragh yame in ramkwətə-pən iran, yame kapən kapə rɨsɨp iriə seven, kɨni kapan əpat iriə ten. Nar mɨragh yame nɨmnəm, rɨnamragh, mərɨg rɨpəh nɨmraghien e towei, mərɨg pəh nien mə tuktu tukrhekɨmter, mhaktə-pə ye nəkwai nɨmɨr yame reiwaiyu pɨk, maiyu mamvən, Kughen tukroriah. Kɨni narmamə ye tanɨmtanə yamə mɨne nhagriə rɨrkək ye Nəkwəkwə kape Nɨmraghien tuksəm nar mɨragh a yame rɨmamragh, mɨrkək, mɨrerɨg-pə mɨn, tuksakur. Takaməkeikei mɨvəh nɨrkunien tuk nɨrkunien nɨprai nəgkiarien e. Kapən kapə nar mɨragh e, iriə seven, kasor nɨmtətien ye tukwas mɨnə seven yame piraovɨn a ramkwətə-pən irəriə. 10 Kasor mɨn nɨmtətien ye King, iriə seven. King kɨrkɨrɨp kwənhauə ta mwənhavən. King kɨrikianə e ramarə ai taktəkun. Kɨni king kɨrik mɨn tukrɨpiuə. Mərɨg tukruə mamarə kape nɨpɨg kwakwə əmə. 11 Kɨni nar mɨragh e yame rɨmnamarə, mɨrkək ai taktəkun, in king kɨrik yame ror eit kɨn. In tukrɨkwasɨg kɨn king mɨnə iriə seven mamhavən, Kughen tukroriah in. 12 Kapən əpat iriə ten yamə mɨne nɨmnəm əriə, kasor nɨmtətien ye king iriə ten, yamə mɨne khapəh hanə nɨsarmaruyen. Mərɨg iriə tukhavəh neihuəyen mə iriə king mɨnə, mɨsarmaru iriə nar mɨragh a, mərɨg kape nɨpɨg kwakwə əmə. 13 Nətərɨgien kapəriə kɨrikianə əmə tuk nɨvəh-sipənien kapəriə nehuəyen mɨne nəsanɨnien kɨmi nar mɨragh a. 14 Mərɨg Kwaji Sipsip tukruə iriə narmamə yamə mɨne rɨmɨrpen-ta əriə, mokrən kɨn əriə, khakwasɨg kɨn. Kɨni In tukrapita narmamə yamə mɨne kasarowagɨn-pən kɨmin, meinai In Yermaru kape yermaru mɨnə, mɨne King kape king mɨnə.”
15 Kɨni ai agelo e rɨni-pə tuk yo mɨmə, “Nu yamə mɨne nɨmnəm əriə, ikɨn piroavɨn kape swatuk ramkwətə ikɨn, kasor nɨmtətien ye kwhen mɨnə. In e narmamə yamə mɨne tɨkiriə ror pɨsɨn pɨsɨn, mɨne kantri mɨnə, mɨne narmamə yamə mɨne kamhani nəgkiarien pɨsɨn pɨsɨn. 16 Kapan əpat ten yame nɨmnəm, mɨne nar mɨragh a, iriə tuksəməkɨn piraovɨn kape swatuk e, mhawəhsi-ta neipən kafan mə tukramaiyu kopiə kopiə, masoriah in, mhavaan ye nap, masən nusan. 17 Tuksor məkneikɨn meinai Kughen rɨmnərəhu-pən yerkiriə mə tuksor nərɨgien kafan kɨni mor rɨkiriə kɨrikianə əmə tuk nhavəh-sipənien kapəriə nəsanɨnien mɨne nehuəyen kɨmi nar mɨragh e, mə in tukrarmaru, meriaji nəgkiarien kape Kughen tukruə mor nəfrakɨsien kɨn. 18 Kɨni piraovɨn a nɨmnəm, in taon ehuə yame ramarmaru ye king mɨnə kape tanɨmtanə.”
* 17:1 Tukmə ror taon a Babilon uə? 17:9 Narmamə khapsaah rɨkiriə ruh mɨmə nar mɨragh e kapan kapə 7, uə tukwas 7, nɨpran e Taon Rom. Kɨmɨvhirəkɨn haktə ye tukwas iriə 7.