18
Babilon rɨmamɨr
Kwasɨg ye narɨmnar mɨnə e, yɨmnəm agelo kɨrik ramsɨ-pən ye neai. In ravəh nehuəyen, kɨni in rɨsia-pen tanɨmtanə kɨn nɨkhakien kafan. Rokrapomh ye rɨkin ehuə mɨmə,
“!Rɨmamɨr! !Babilon Taon Ehuə Nagheen Rehuə rɨmamɨr! Yarhmə mɨnə kamhavən mɨsarə ikɨn.
Nanmɨn has mɨnə kasaiyu ətgɨn in. In ruauə rəmhen kɨn nəpəəg nai yame man has yamə mɨne kamgɨn kɨn əriə kasapɨr ikɨn.
Meinai kantri mɨnə fam kɨsapɨs kɨn nin waen, mamharpəhu nətəwaoyen, mamhavən tukun mhakɨr in.
Kɨni king mɨnə kape tanɨmtanə kamhavən tukun mamhakɨr. Kɨni sto kipa ye tanɨmtanə, nautə kapəriə rehuə meinai rɨkin ramvən pɨk tuk nautə.”
Məkneikɨn yakərɨg rɨki yermamə kɨrik ramsɨ-pən ye neai mamni mɨmə,
“Kafak narmamə mɨnə, səta ye pian a mə in tukrɨpəh nɨrəh-pɨkɨnien əmiə.
Mə kɨmiə takhapəh nhavəhyen narpɨnien yame in tukrɨvəh.
Meinai in rɨmərɨg kafan təvhagə has rhaktə meriaji kapuapɨg. Kughen rɨkin raməsɨk kafan təvhagə hah.
Sarpɨn tai norien kafan yame in rɨmnor irəmiə.
Sarpɨn mɨkɨraru.
Waen yame in rɨmɨvəhsi-pre kɨmi əmiə in rɨskai. Havi-pən tai nin waen ye kap kafan yame in rɨskai mɨn, rapita.
Havəh-sipən nahasien mɨne nəmhəyen kɨmin rəmhen kɨn nagienien yame in rɨmnavəh kupən tuk nautə ehuə kafan.
Maməgkiar ausit yerkin mamni mɨmə, ‘Yo kwin kɨrik. Yo e yakamkwətə mamarmaru.
To yakpəh nasəkien tuk nɨpɨg kɨrik meinai kafak yerman rɨrkək mə to rɨmhə.’
Ror məkneikɨn, Kughen, Nagheen Rehuə, tukrɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmin. Nikumhə tukrəs in; tukrasək; nap tukrəs; tukrɨmhə. Narpɨnien mɨnə a tukrɨvəh in ye nɨpɨg kɨrikianə əmə.
“Kɨni nɨpɨg king kape tanɨmtanə yamə mɨne kɨmnhavən tukun mamhakɨr, kɨni mamhavəh kwis nautə kafan, kɨsəm nəuwəh kape nap yame ramarkwəru in, kɨsasək, rɨkiriə rəpou tukun. 10 Kafan nəmhəyen tukror əriə khagɨn, masərer isok tukun mhamə,
“ ‘!Kəsi! !Kəsi tuk taon ehuə! !Aweh, Babilon, taon yame ramərer əusɨk əusɨk, mərɨg taktəkun ai, in rɨvəh kafan narpɨnien ye nɨpɨg kɨrikianə əmə!’
11 “Kɨni sto kipa mɨnə mɨn ye tanɨmtanə tuksasək tukun, meinai yermamə mɨn kɨrik rɨrkək aikɨn mə to rɨvəh nɨmrɨ narɨmnar kapəriə. 12 Yermamə mɨn kɨrik rɨrkək mə to rɨvəh nɨmrɨ kapəriə gol, mɨne silva, mɨne kapier huvə mɨnə, mɨnə perel, mɨne neipən huvə yamə mɨne kamor kɨn linen mɨne silik mɨne pepol mɨne skalet. Yermamə mɨn kɨrik rɨrkək mə to rɨvəh nɨmrɨ narɨmnar kamor kɨn kapan əpat elefan uə bras, uə aean, uə kapier huvə e kamni kɨmə ‘mabel’, mɨne nai kapəriə yame rapien huvə, 13 mɨne narɨmnar yame nəmiovɨn rapien huvə rəmhen kɨn sinamon, mɨne senta, mɨne mir, mɨne frangkinsens. Yermamə mɨn kɨrik rɨrkək mə to rɨvəh nɨmrɨ kapəriə oel mɨne waen, mɨne flaoa, mɨne kau, mɨne sipsip, mɨne hos mɨne kat, mɨne slef (in e kamor salem kɨn yermamə).
14 “Ror pən sto kipa mɨnə tuksasək pɨk, mhamə, “Babilon, nakorkeikei pɨk nautə, mərɨg nɨmnəpkərhav iran. Nautə mɨne marə-marə kafam ruɨrkək, to nakpəh nəm-mɨnien tuk nɨpɨg kɨrik.” 15 Sto kipa yamə mɨne kɨmɨsor salem kɨn narɨmnar mɨnə e apa taon a tuksərer isok tukun, masəm nəmhəyen kafan, khagɨn kɨn. Mɨsasək, rɨkiriə rəpou 16 mhamə,
“ ‘!Aweh, kəsi! Taon ehuə e rɨmavən ye neipən huvə kɨmnor kɨn linen mɨne pepol mɨne skalet,
mokwan-pən gol mɨne kapier huvə mɨne perel.
17 Mərɨg taktəkun ai kɨmnoriah fam nautə ehuə kafan ye nɨpɨg kɨrikianə əmə.’
“Kɨni kapten mɨnə kape rao mɨnə fam, mɨne narmamə yamə mɨne kasor wok ye nəkwai rao, mɨne narmamə m-fam yamə mɨne kamhavən ye rao, mɨne narmamə m-fam yamə mɨne kamhavəh mane ye narɨmnar kape tame tahik tuksərer isok tuk Babilon. 18 Tuksəm nap rəs in, mɨne nehenap, mɨsasək mhamə, “!Kəsi! Taon ehuə e rɨnor pɨsɨn ye taon mɨnə tɨksɨn.” 19 Tuksərəsuun kapəriə kapə kɨn nɨmokrur [mɨsor nɨmtətien mə rɨkiriə rərhakɨs], mɨsasək, mhamə,
“ ‘!Aweh! Narmamə yamə mɨne kamhavəh rao ye tahik, kapəriə nautə rɨmnehuə tuk mane kape taon əsanɨn a.
Mərɨg kɨmnoriah in ye nɨpɨg kɨrikianə əmə.
20 Mərɨg kɨmiə ye rao ye neai, kɨmiə narmamə kape Kughen, mɨne aposol mɨnə, mɨne profet mɨnə, rɨkimiə tukraməkeikei magien, meinai Kughen rɨmɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmin tuk nor-hah-preyen kɨmi əmiə.’ ”
21 Məkneikɨn, agelo əsanɨn kɨrik rɨmɨrəh kapier ehuə kɨrik, marko-pən kɨn apa ye tahik ye nagheen fam, mɨmə,
“Kɨnarkwəsɨs məkneikɨn Babilon Ehuə Nagheen Rehuə. To rapəh nərer-mɨnien.
22 Kɨni tukhapəh nɨsərɨg-mɨnien rɨki gita* mɨne tərhenao, mɨne naiyuk ramasək ye taon a.
Kɨni tukhapəh nɨsərɨg-mɨnien narkarəkien kape kapier mɨnə yame ramaiyu-əsɨs wit yame kamor flaoa kɨn. Kɨni yermamə kape narpəkao-huvəyen ye narɨmnar rɨrkək mɨn aikɨn.
23 Nɨkhakien kape laet mɨnə tukrɨpəh mɨn nəsiəyen aikɨn.
Tukhapəh nɨsərɨg-mɨnien rɨki piraovɨn mɨne yerman yamə mir kararpen əriu mɨnə ye narkurəkien.
Mərɨg in apa kupən, sto kipa mɨnə aikɨn, iriə nəmehuə əfrakɨs mɨnə. Taon a rɨmnəvɨgɨn rhakə kantri mɨnə fam, mɨkɨr oror əriə.
24 Taon ehuə e Babilon in rɨmɨvəh narpɨnien meinai rɨmɨvi nɨtaw profet mɨnə mɨne narmamə kape Kughen mɨnə ikɨn mɨnə fam ye tanɨmtanə.
Nəfrakɨsien. Nɨtaw narmamə m-fam yamə mɨne kɨmnhopni əriə rɨmnaiyu ye taon a.”
* 18:22 Nəgkiarien kape nəmə Gris rapəh nɨniyen ‘gita,’ mamni əmə ‘hap.’